Weekly List: Determined Applications

Please use the form below to search for a list of Weekly Determined Planning Applications
 
Application Location Details Proposal Ward Community Decision Details Available Jump to Application
C21/0394/36/LL Llystyn Isaf, Bryncir, Garndolbenmaen, Gwynedd, LL51 9LX Codi to uwchben pwll piswail a iard fwydo amaethyddol presennol Install roof on existing agricultural slurry pit and feeding shed  Dolbenmaen Dolbenmaen Approved with Conditions Yes View
C21/0389/11/LL Asda Farrar Road, Bangor, Gwynedd, LL57 1LJ Codi canopi er mwyn creu man llwytho, newidiadau i lecynnau parcio a mannau gwefru ceir trydanol / Erection of canopy to create loading bay , minor adjustments to parking spaces and E..V. charging points Deiniol (Bangor) Bangor Approved with Conditions Yes View
C21/0370/16/DT Bryn Derw Llandygai Village, Llandygai, Bangor, Gwynedd, LL57 4HU Cais deiliad ty ar gyfer gwneud addasiadau i'r eiddo gan gynnwys codi lefel to gwastad y modurdy, amnewid ffenestri presennol am ffenestri thriphlyg ac amnewid ffenestri cefn y modurdy am ddrysau bi-folding / Householder application for... Arllechwedd Llandygai Approved with Conditions Yes View
C21/0360/24/DT 3, Stâd Caeau Uchaf, Rhosgadfan, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7HR Dymchwel balconi cefn presennol a chodi storfa is-lawr a balconi newydd uwchben Demolish existing rear balcony and construct a lower ground store room with balcony above  Llanwnda Llanwnda Approved with Conditions Yes View
C21/0357/26/DT 15 Erw Wen, Caeathro, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2TW Estyniadau a newidiadau i'r tŷ/Extensions and alterations to dwelling. Waunfawr Waunfawr Approved with Conditions Yes View
C21/0311/44/LL 1 Fisherman's Cove, Porthmadog, Porthmadog, LL49 9AS Newid defnydd uned masnachol gwag i ffurffio rhan o uned byw presennol / Change of use of empty commercial unit to form part of an existing living unit. Porthmadog (West) Porthmadog Approved with Conditions Yes View
C21/0309/21/CT Ffermdy Red Lion, Llanllechid, Bangor, Gwynedd, LL57 3LE Cais am waith i leihau uchder Leylandi a datgymalu coeden gywasgu o flaen eiddo o fewn Ardal Gadwraeth / Application for works to reduce height of Leylandi and dismantle cypress tree in front of property within a Conservation Area Arllechwedd Llanllechid Approved (Without Conditions) Yes View
C21/0294/20/DT Manchester House, 32 Stryd Bangor, Felinheli, LL56 4JD Teras to yng nghefn yr eiddo/Roof terrace at rear of property. Y Felinheli Approved with Conditions Yes View
C21/0273/18/DT 9 Tan Y Buarth, Bethel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1UP Cais ar gyfer trosi ac estynnu modurdy i ffurfio anecs nain / Application to convert and extend garage to form granny annexe Bethel Llanddeiniolen Approved with Conditions Yes View
C21/0270/23/DT 1, Hermon Terrace, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4PE Estyniad un llawr i gefn y ty ac adeiladwaith dormer i'r to cefn/Single storey extension at rear of dwelling and creation of a dormer window within the rear roof. Llanrug Llanrug Approved with Conditions Yes View
C21/0170/44/LL 1 Lombard Street, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9AP Newid defnydd cyn swyddfa ar lawr daear ac is lawr yr adeilad i ffurfio rhan o'r uned breswyl presennol .   Change of use of former office on ground floor and basement of the building to form part of the existing residential... Porthmadog (West) Porthmadog Approved with Conditions Yes View
C21/0133/35/LL Y Cae Tu Cefn I'r Clwb Bowlio, Criccieth, LL52 0DG Rhyddhau amod 3 ar ganiatad rhif C20/0252/35/LL i alluogi gosod sied ar y tir Discharge condition number 3 on planning consent C20/0252/35/LL to allow the siting of a shed on the land Criccieth Criccieth Condition(s) Fully Discharged Yes View
C21/0126/33/YA Tir / Land Garn Boduan, Boduan, Pwllheli, LL53 8PZ Creu trac at ddibenion coedwigaeth. Creation of track for forestry purposes. Efailnewydd / Buan Buan Withdrawn Yes View
C21/0038/14/HY Mcdonald's Restaurant South Road, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2HS Cais ar gyfer gosod arwyddion amrywiol ar y safle / Application for the provision of various signange on the site Seiont (Caernarfon) Caernarfon Approved with Conditions Yes View
C20/0990/25/LL Fferm Treborth Uchaf Ffordd Bronwydd, Treborth, Bangor, Gwynedd, LL57 2NX Addasu adeiladau allanol i 3 uned wyliau/Conversion of outbuildings into 3 holiday units. Pentir Pentir Approved with Conditions Yes View
C20/0585/11/LL Maesgeirchen Social County Club, Maesgeirchen Social Club, 90 Penrhyn Avenue, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd, LL57 1LT Addasu'r cyn-glwb cymedithasol i fod yn siop bwyd cyfleus ynghyd ag estyniad a newidiadau/Conversion of previous social club into a convenience store together with an extension and alterations. Marchog (Bangor) Bangor Approved with Conditions Yes View
C20/0524/35/LL Eisteddfa Fishery, Eisteddfa, Pentrefelin, Gwynedd, LL52 0PT Cais ar gyfer llyn pysgota bwriedig ychwanegol / Application for a proposed additional fishing lake Dolbenmaen Dolbenmaen Approved with Conditions Yes View
C19/0778/02/LL Neuadd Eglwys, Corris Uchaf, Machynlleth, SY209RG Cais rhannol ol-weithredol ar gyfer cadw mynedfa gerbydol, ffordd fynediad a maes parcio / Partly retrospective application to retain vehicular access, driveway and parking area Corris / Mawddwy Corris Approved with Conditions Yes View