Rhestr Wythnosol: Ceisiadau wedi eu Cofrestru

Defnyddiwch y ffurflen isod i chwilio am Restr Wythnosol o geisiadau sydd wedi eu Cofrestru
 
Cais Manylion y Lleoliad Bwriad Ward Cymuned Manylion ar Gael Agor y Cais
C21/0934/15/AC Glyn Rhonwy Pumped Storage Glyn Rhonwy, Llanberis, LL55 4EL Cais ar gyfer diwygio amod 1 o ganiatâd cynllunio cyfeirnod C16/0886/15/LL ar gyfer gosod llinell cyswllt grid 132KV tanddaearol rhwng safle storio pwmp Glyn Rhonwy ac Is-orsaf Pentir er mwyn ymestyn y cyfnod dechreuad y datblygiad o 2 flynedd... Llanberis Llanddeiniolen Na Nid Yw Ar Gael
C21/0930/43/DT 4, Mount Pleasant, Llithfaen, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6NU Dymchwel estyniadau ochr a cefn presennol a chodi estyniadau ochr a cefn newydd yn eu lle, codi porth ar y blaen a ffenstr gromen ar y cefn/Demolishing existing side and rear extensions and erecting new single storey side and rear replacement... Llanaelhaearn Pistyll Ia Gweld
C21/0929/38/DT Cadwgan Glynyweddw Estate, Llanbedrog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7TT Estyniad unllawr i'r prif edrychiad. Single storey extension to the principle elevation. Llanbedrog Llanbedrog Ia Gweld
C21/0925/11/HY Currys Mena Retail Park Caernarfon Road, Bangor, LL57 4SJ Cais ar gyfer gosod 2 arwydd ffasgia heb eu goleuo, 1 arwydd ffasgia wedi ei oleuo, 6 arwydd heb eu oleuo ynghyd a 9 arwydd finyl sy'n cynnwys cyfarwyddiadau ac hyrwyddant / Application to install 2 non-illuminated fascia signs, 1 internally... Dewi (Bangor) Bangor Ia Gweld
C21/0923/00/AC Lawrenny Lodge Hotel, Barmouth, Gwynedd, LL42 1SU Diwygio amod 2 ar ganiatad cynllunio C20/0924/00/LL er adeiladu'r llety anecs / rheolwr yn unol gyda cynlluniau diwygiedig Vary condition 2 of planning permission C20/0924/00/LL to build the annexe / manager's accommodation in accordance with... Abermaw Abermaw Na Nid Yw Ar Gael
C21/0920/04/CR Fron Heulog, Llandderfel, Y Bala, Gwynedd, LL23 7RD Amnewid 5 ffenestr modern gyda rhai traddodiadol, gosod drws newydd ar edrychiad deheuol a drysau dwbl ar ochr y porth presennol ac addasiadau mewnol / Replace 5 modern windows with traditional ones, install a new door on the southern elevation... Llandderfel Llandderfel Na Nid Yw Ar Gael
C21/0918/18/TC Carafan, Carreg Y Garth Isaf Allt Rhiwlas, Rhiwlas, Bangor, Gwynedd, LL57 4GA Defnydd o siale fel uned anheddol (Dosbarth Defnydd C3) / Use of chalet as residential unit (C3 Use Class). Penisarwaun Llanddeiniolen Ia Gweld
C21/0916/20/AC Greenwood Centre, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4QN Cais ar gyfer diwygio amod 2 ac 8 o ganiatâd cynllunio cyfeirnod C20/1019/20/LL ar gyfer gosod 8 'tipi' a bloc toiledau a chawodydd ar gyfer defnydd gwyliau er mwyn newid dyluniad y bloc toiledau a chawodydd ynghyd ac ei gadw ar y safle yn... Bethel Llanddeiniolen Ia Gweld
C21/0893/20/DT Llifon Bryn Ffynnon, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4SQ Dymchwel y modurdy presennol, codi estyniad deulawr, codi balconi ar y llawr cyntaf a lledu'r fynedfa bresennol. Demolishing existing garage, construction of two story extension, construction of balcony on the first floor and widening of existing... Y Felinheli Ia Gweld
C21/0892/20/DT Rallt Bryn Y Waen, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4QJ Cais ar gyfer codi estyniad un llawr to un-codiad i flaen a chefn yr eiddo / Application to erect a single story lean-to extension to front and rear of dwelling Y Felinheli Ia Gweld
C21/0879/18/DT 16 Bro Rhiwen, Rhiwlas, Bangor, Gwynedd, LL57 4EL Dymchwel yr adeiladau allanol a chodi estyniadau yn eu lle/Demolish existing outbuildings and erect extensions in their place. Penisarwaun Llanddeiniolen Ia Gweld
C21/0865/33/LL Gors Yr Hafod, Rhydyclafdy, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8PL Dymchwel yr annedd presennol ac adeiladu ty newydd yn ei le/Demolish existing dwelling and construction of a new replacement dwelling Efailnewydd / Buan Buan Ia Gweld
C21/0773/23/LL Plas Tirion, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4PY Codi adeilad amaethyddol i'w ddefnyddio ar gyfer cadw tail a phob gwaith cysylltiol. Erection of an agricultural building to be used as a manure store and all associated works Cwm y Glo Llanrug Ia Gweld