Rhestr Wythnosol: Ceisiadau wedi eu Penderfynu

Defnyddiwch y ffurflen isod i chwilio am Restr Wythnosol o Geisiadau sydd wedi eu Penderfynu
 
Cais Manylion y Lleoliad Bwriad Ward Cymuned Penderfyniad Manylion ar Gael Agor y Cais
C20/1042/42/LL Llŷn Pharmacy Stryd Fawr, Nefyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6HD Gosod peiriant casglu presgripsiwn/Installation of an automated prescription collection machine Nefyn Nefyn Caniatawyd gydag Amodau Ia Gweld
C20/1040/11/DT 3 Penrhos Drive, Bangor, Gwynedd, LL57 2AZ Estyniadau a newidiadau/Extensions and alterations  Glyder (Bangor) Bangor Caniatawyd gyda Amodau Ia Gweld
C20/1033/39/TC Caerwyn, Llangian, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7LP Cais tystysgrif cyfreithloni defnydd ar gyfer defnydd bwriedig i godi estyniad cegin unllawr cefn ag ochr/Certificate for a certificate of lawful use namely the construction of a single storey rear and side kitchen extension Llanengan Llanengan Caniatawyd (TC yn unig Ia Gweld
C20/1022/11/DT 36 Ffriddoedd Road, Bangor, Gwynedd, LL57 2TW Estyniadau a newidiadau/Extensions and alterations. Caniatawyd gyda Amodau Ia Gweld
C20/1006/02/DT 9 Bridge Street, Corris, Gwynedd, SY20 9SS Estyniad unllawr cefn ac estyniad llawr cyntaf gyda to picell a ffenestri to Single storey rear extension and first floor rear extension with pike roof and velux windows Corris / Mawddwy Corris Caniatawyd gyda Amodau Ia Gweld
C20/1000/35/DT Llwyn Helyg, 11 Gwaun Ganol, Criccieth, Gwynedd, LL52 0TB Cais ar gyfer codi estyniad a balconi ar flaen yr eiddo / Application for the erection of extension and balcony on the front of the property Criccieth Criccieth Caniatawyd gyda Amodau Ia Gweld
C20/0999/45/RA W Dop & Son, W Dop & Son Lower Cardiff Road, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5NF Cais i ryddhau Amod 4 (Datganiad Dull Dymchwel) o Ganiatâd Ardal Gadwraeth C20/0648/45/CA Application to discharge Condition 4 (Demolition Method Statement) of Conservation Area Consent  C20/0648/45/CA Pwllheli (Gogledd) Pwllheli Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn Ia Gweld
C20/0985/14/LL Tyddyn Hen, 40 Bethel Road, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1UH Codi estyniad i adeilad amaethyddol presennol ar gyfer gweithdy amaethyddol / Erection of extension to existing agricultural building for an agricultural workshop Cadnant (Caernarfon) Caernarfon Caniatawyd gydag Amodau Ia Gweld
C20/0982/19/LL Rhyddallt Bach, Rhos Bach, Caeathro, Caernarfon, LL55 2TE Cais ar gyfer codi adeilad amaethyddol ar gyfer cadw cyfarpar amaethyddol. Mae'r cais ar gyfer symud yr adeilad a ganiatawyd o dan C20/0513/19/LL / Erection of a portal frame building for the purposes of storing agricultural implements. Proposal... Bontnewydd Bontnewydd Caniatawyd gydag Amodau Ia Gweld
C20/0977/03/DT Bron Eirian, Tanygrisiau, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 3SL Estyniad i annedd i greu ystafell wely a cegin / lle bwyta Extension to dwelling to form bedroom and kitchen / dining Bowydd & Rhiw Ffestiniog Caniatawyd gyda Amodau Ia Gweld
C20/0975/35/DT Crud Yr Awel Cae Rhys, Criccieth, Gwynedd, LL52 0AW Cais ar gyfer ymestyn a gwneud newidiadau i'r eiddo presennol / Application for extensions and alterations to the exsiting dwelling Criccieth Criccieth Caniatawyd gyda Amodau Ia Gweld
C20/0966/14/AC Wyncote, 1 Parc Muriau, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2YR Cais ar gyfer newid amod 1 o ganiatad cynllunio C16/0032/14/LL ar gyfer estynnu'r eiddo er mwyn ymestyn y cyfnod 5 mlynedd ar gyfer cychwyn gwaith / Application for the variation of condition 1 of planning permission C16/0032/14/LL for... Seiont (Caernarfon) Caernarfon Caniatawyd gydag Amodau Ia Gweld
C20/0960/00/DT The Stables, Llew Bermo Jubilee Road, Barmouth, Gwynedd, LL42 1EF Estyniad unllawr ystafell wely Single storey bedroom extension Abermaw Abermaw Caniatawyd gyda Amodau Ia Gweld
C20/0955/39/DT 15 Tan Y Gaer, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7LY Ymestyn feranda ar gefn yr eiddo Extension of the veranda to the rear of the property Abersoch Llanengan Caniatawyd gydag Amodau Ia Gweld
C20/0952/30/DT Parc Melyn, Rhoshirwaen, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8HN Codi estyniad unllawr cefn Erection of single storey rear extension Aberdaron Aberdaron Caniatawyd gydag Amodau Ia Gweld
C20/0943/09/LL Rivington High Street, Tywyn, Gwynedd, LL36 9AD Gosod drws llen rholiau newydd, ail leoli drws ochr a gosod grisiau mynediad newydd Installation of a new roller shutter door, relocation of a side door and installation of a new access stairs. Tywyn Tywyn Caniatawyd gyda Amodau Ia Gweld
C20/0936/39/LL Bodlondeb Lôn Sarn Bach, Sarn Bach, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7BG Creu mynedfa newydd i'r fferm Creation of new access to the farm. Llanengan Llanengan Caniatawyd gydag Amodau Ia Gweld
C20/0935/32/LL Pen Y Bryn Lleyn, Brynmawr, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8RR Sefydlu safle gwersylla amgen tymhorol, tirlunio a gwaith cysylltiedig / Creation of a seasonal alternative camping site, with landscaping and associated works. Botwnnog Botwnnog Gwrthodwyd Ia Gweld
C20/0930/40/LL Clogwyn Llwyd, Llwyn Hudol, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6TT Caniatâd cynllunio ôl-weithredol ar gyfer mynediad preifat a chaniatâd cynllunio llawn ar gyfer trosi ac estyn bwthyn presennol a gwaith cysylltiedig ar gyfer Llety Gwyliau/Retrosepective application for the creation of a private access road... Abererch Llannor Gwrthodwyd Ia Gweld
C20/0922/44/LL Capel Zion Stryd Welsa, Porthmadog, LL49 9DS Trosi capel gwag yn dŷ Conversion of empty chapel to a house Porthmadog (Dwyrain) Porthmadog Caniatawyd gyda Amodau Ia Gweld
C20/0918/45/DT Eryl Ala Road, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5BL Estyniad deulawr cefn, porth blaen newydd, dymchwel modurdy bresennol a chodi modurdy newydd/Two storey rear extension, new front porch, demolish existing garage and  construction of new garage. Pwllheli (Gogledd) Pwllheli Caniatawyd gydag Amodau Ia Gweld
C20/0868/43/LL Gerallt, Llithfaen, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6PA Cais i ddymchwel ty pâr unllawr presennol a chodi tŷ newydd ar wahan ynghyd a chodi modurdy ar wahan a chreu mynediad gerbydol newydd/ Proposal to demolish existing semi-detached bungalow and construction of replacement 1.5 storey detached... Llanaelhaearn Pistyll Caniatawyd gydag Amodau Ia Gweld
C20/0837/44/LL Hadfer Campsite, Bwlch Y Moch, Tremadog, Porthmadog, LL49 9SN Gosod system carthion newydd yn lle'r un presennol Install new sewage system as replacement for existing Porthmadog Tremadog Dolbenmaen Caniatawyd gyda Amodau Ia Gweld
C20/0768/37/DT 26 Croes Higol, Trefor, LL54 5HT Cais ar gyfer codi estyniad llawr cyntaf uwchben estyniad to fflat presennol ar gefn yr eiddo / Application for the erection of a first floor extension above existing flat roof extension on the rear of the property Llanaelhaearn Llanaelhaearn Caniatawyd gyda Amodau Ia Gweld
C20/0719/14/TC Boat Yard And Workshop, Victoria Dock, Caernarfon, LL55 1SR Cais am dystysgrif defnydd cyfreithlon presennol ar gyfer defnyddio yr safle fel iard gychod, gweithdy peirianneg forwrol a siandleri. Application for a certificate of lawfulness  for the existing use of a site as boat yard, marine... Menai (Caernarfon) Caernarfon Caniatawyd (TC yn unig Ia Gweld
C20/0439/37/YA Bryn Helyg Ltd, Glasfryn, Llanaelhaearn, LL53 6RD Adeiladu sied amaethyddol Construction of agricultural shed Llanystumdwy Llanystumdwy Caniatâd ymlaen llaw ddim ei angen Ia Gweld
C20/0418/16/LL Bryn Gwalchmai, , Bethesda, LL57 4LZ Cais ar gyfer dymchwel stabl a chodi uned wyliau hunan gynhaliol yn ei le ynghyd a chreu ardal parcio cysylltiedig / Application to demolish stable and erection of a self contained holiday unit together with creation of associated parking area Tregarth & Mynydd Llandygai Llandygai Gwrthodwyd Ia Gweld
C19/0813/42/LL Eglwys Dewi Sant Ffordd Dewi Sant, Nefyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6EA Newidiadau i ffenestri, creu ramp mynediad, gosod pympiau gwresogi dull aer, gosod sied a gosod cynhwysydd storio yn ystod y gwaith / Changes to windows, creation of entrance ramp, installation of our source heat pumps, siting of shed and siting... Nefyn Nefyn Caniatawyd gydag Amodau Ia Gweld