Rhestr Wythnosol: Ceisiadau wedi eu Penderfynu

Defnyddiwch y ffurflen isod i chwilio am Restr Wythnosol o Geisiadau sydd wedi eu Penderfynu
 
Cais Manylion y Lleoliad Bwriad Ward Cymuned Penderfyniad Manylion ar Gael Agor y Cais
C20/0443/13/CT 17, Bangor, LL57 3PY Cais ar gyfer torri coeden Sycamorwydden oddi fewn i Ardal Gadwraeth Braichmelyn / Application to fell Sycamore tree within the Braichmelyn Conservation Area Gerlan Bethesda Caniatawyd (Heb Amodau) Ia Gweld
C20/0436/13/RA Former Haulage Yard, Bethesda, LL57 3DT Cais ar gyfer rhyddhau amod 15 (rhan 4) o ganiatad cynllunio rhif C15/0128/13/LL (APP/Q61810/A/14/2215839) / Application to discharge condition 15 (part 4) of planning permission reference C15/0128/13/LL (APP/Q61810/A/14/2215839) Ogwen Bethesda Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn Ia Gweld
C20/0409/15/AC Bryn Padarn, 19, Caernarfon, LL55 4LB Cais ar gyfer diwygio amod 1 o ganiatad cynllunio rhif C15/0460/15/LL er mwyn estynnu cyfnod cychwyn y datblygiad o bump mlynedd ychwanegol / Application to vary condition 1 of planning permission reference C15/0460/15/LL so as to extend... Llanberis Llanberis Caniatawyd gyda Amodau Ia Gweld
C20/0402/11/DT 23, Bangor, LL57 2UD Codi porth yn nhu blaen y ty/Erection of a porch at front of house. Glyder (Bangor) Bangor Caniatawyd gyda Amodau Ia Gweld
C20/0368/26/DT Cil Haul, Caernarfon, LL55 4SA Cais ar gyfer codi anecs cysylltiol / Application for the erection of an annexe Waunfawr Waunfawr Gwrthodwyd Ia Gweld
C20/0366/36/DT Llecheiddior Uchaf, Garndolbenmaen, LL51 9EZ Cais ar gyfer dymchwel modurdy presennol a chodi estyniad a modurdy newydd ar ochr yr eiddo / Application to demolish existing garage and the erection of new side extension and garage.  Dolbenmaen Dolbenmaen Caniatawyd gyda Amodau Ia Gweld
C20/0356/18/LL The Garage, Caernarfon, LL55 3EB Gosod adeilad math portacabin er mwyn ymestyn cyfleusterau'r modurdy presennol/Siting of a portakabin type structure so as to extend existing garage facilities. Deiniolen Llanddeiniolen Caniatawyd gyda Amodau Ia Gweld
C20/0325/11/LL 52, Bangor, LL57 1LJ Casi ar gyfer codi estyniad unllawr to fflat i gefn Ty Mewn Amlfeddiannaeth presennol / Application to erect a single storey flat roofed rear extension to existing HMO. Deiniol (Bangor) Bangor Caniatawyd gyda Amodau Ia Gweld
C20/0310/11/LL Ground Floor Of 275, Bangor, LL57 1UL Cais ar gyfer newid defnydd llawr daear uned o ddosbarth defnydd A1 (siop) i ddosbarth defnydd A3 (caffi/restaurant) / Application to change use of ground floor of unit from A1 use class (retail shop) to A3 use class (cafe/restaurant) Deiniol (Bangor) Bangor Caniatawyd gyda Amodau Ia Gweld
C20/0293/34/TC Plas Y Bryn, Caernarfon, LL54 5NH Cais am dystysgrif datblygiad cyfreithlon ar gyfer cadarnhau cychwyn datblygiad i godi modurdy preswyl  fel a ganiatawyd o dan gyfeirnod C17/0088/34/LL dyddiedig 15/03/2017. Application of a lawful use development certificate to confirm the... Clynnog Clynnog Caniatawyd (TC yn unig Ia Gweld
C20/0282/24/LL Fferm Dinas, Caernarfon, LL54 5UB Cais ar gyfer codi estyniad i adeiald amaethyddol presennol i gadw gwair a bwyd / Application to extend existing agricultural building to form hay and feed store Llanwnda Llanwnda Caniatawyd gydag Amodau Ia Gweld
C20/0281/24/LL Fferm Dinas, Caernarfon, LL54 5UB Cais ar gyfer codi adeilad i gadw cyfarpar / Application for a proposed machinery store Llanwnda Llanwnda Caniatawyd gydag Amodau Ia Gweld
C20/0279/14/CR Ynys Tudur, Caernarfon, LL55 1BE Amnewid balconi a grisiau pren presennol ar gefn yr eiddo gyda rhai newydd haearn / Replace existing timber balcony and stairs to rear of property with new steel ones Menai (Caernarfon) Caernarfon Caniatawyd gyda Amodau Ia Gweld
C20/0248/16/CR Porth Penrhyn Lodge, Bangor, LL57 4HN Gosod ail giatiau o fewn yr adwy presennol / Installation of second set of gates set into the existing access. Arllechwedd Llandygai Caniatawyd gyda Amodau Ia Gweld
C20/0176/39/LL Cae'r Ffynnon, Fferm Pant Yr Hwch, Pwllheli, LL53 7LA Dymchwel tŷ presennol a chodi tŷ newydd yn ei le  / Demolition of existing dwelling and erection of new dwelling in its place. Abersoch Llanengan Caniatawyd gydag Amodau Ia Gweld
C20/0083/11/DT 33, Bangor, LL57 2LA Cais ar gyfer codi estyniad deulawr blaen a cefn ac ychwanegu ffenestri yn y to (dyluniad diwygiedig i'r hyn a wrthodwyd o dan cais C19/1135/11/LL) / Application for the erection of a two storey front and rear extension (amended design to that... Glyder (Bangor) Bangor Caniatawyd gyda Amodau Ia Gweld
C20/0078/18/LL Y Bedol, Caernarfon, LL55 1AX Cais ol-weithredol ar gyfer newid defnydd rhan o lawr daear bwyty/tafarn (Dosbarth Defnydd A3) i ganolfan gweithgareddau tecstiliau (Dosbarth Defnydd D1) sy'n cynnyws cynnal dosbarthiadau, gweithdai cymunedol darlithoedd a.y.y.b. /... Bethel Llanddeiniolen Caniatawyd gyda Amodau Ia Gweld
C20/0074/44/DT Hafdy, 1, Porthmadog, LL49 9UE Cais i godi estyniad i fodurdy presennol / Application to erect an extension to existing garage.  Porthmadog (Gorllewin) Porthmadog Caniatawyd gyda Amodau Ia Gweld
C19/0634/45/AM Venue, Pwllheli, LL53 5HG Cais amlinellol gyda'r holl faterion wedi eu cadw yn ol i ddymchwel adeilad presennol a chodi 8 annedd dy gan gynnwys 2 dy fforddiadwy / Outline application with all matters reserved to demolish an existing building and construct 8 residential... Pwllheli (Gogledd) Pwllheli Tynnwyd yn ôl Ia Gweld