Rhestr Wythnosol: Ceisiadau wedi eu Penderfynu

Defnyddiwch y ffurflen isod i chwilio am Restr Wythnosol o Geisiadau sydd wedi eu Penderfynu
 
Cais Manylion y Lleoliad Bwriad Ward Cymuned Penderfyniad Manylion Ar Gael Agor y Cais
C19/1005/39/LL Beach Huts, LL53 7EU Dymchwel cwt glan y mor presennol a chodi cwt newydd ynghyd a dec / Demolition of existing beach hut and erection of new hut and deck Llanengan Llanengan Caniatawyd gyda Amodau Ia Gweld
C19/1004/25/LL Fferm Ty'N Y Ffridd, Lôn Bryn Gwredog, Waen Wen, LL57 4UF Dymchwel yr estyniad presenol a chodi estyniad deulawr yn ei le. / Demolish existing extension and erect a 2 storey extension in its place. Pentir Pentir Caniatawyd gyda Amodau Ia Gweld
C19/0983/26/AC Tan Y Bryn, Caernarfon, LL55 4BZ Rhyddhau amod 4 o ganiatad C18/0856/26/LL sy'n ymwneud a lliniaru ystlumod / Discharge condition 4 of planning permission C18/0856/26/LL in relation to bat mitigation Waunfawr Waunfawr Caniatawyd (Heb Amodau) Ia Gweld
C19/0972/33/LL Fferm TŶ Newydd, Pwllheli, LL53 8UG Estyniad ochr (rhannol deulawr a rhannol unllawr) / Site extension (part two storey and part single storey) Efailnewydd / Buan Caniatawyd gydag Amodau Ia Gweld
C19/0971/40/LL Yr Erw, Pwllheli, LL53 6UU Creu safle glampio ar gyfer 5 cwt bugail / Creation of glamping site for 5 shepherd huts Abererch Llannor Caniatawyd gydag Amodau Ia Gweld
C19/0964/39/LL Cwt Glan Y Mor 5 / Beach Hut 5, Pwllheli, LL53 7EF Cwt glan y mor newydd / New beach hut Llanengan Llanengan Caniatawyd gydag Amodau Ia Gweld
C19/0963/39/LL Golygfa, 68, Pwllheli, LL53 7DJ Diwygio amod 2 ar ganiatad C18/0715/39/LL er cynnwys modurdy a porth car tanddaearol / Amend condition 2 on permission C18/0715/39/LL to include an underground garage and car port Abersoch Caniatawyd gydag Amodau Ia Gweld
C19/0952/22/LL Pont Y Crychddwr, LL54 6DH Addasu adeilad stiwdio recordio i fod yn uned gwyliau / Adapt recording studio building into holiday accomodation. Llanllyfni Llanllyfni Caniatawyd gydag Amodau Ia Gweld
C19/0949/14/LL 27, LL55 1AB Blaen siop newydd / New shop front Seiont (Caernarfon) Caernarfon Caniatawyd gydag Amodau Ia Gweld
C19/0948/11/LL Bryn Awel, Bangor, LL57 2UP Estyniad cefn er mwyn creu ystafell wely ychwanegol / Rear extension so as to create an additional bedroom. Deiniol (Bangor) Bangor Caniatawyd gydag Amodau Ia Gweld
C19/0941/18/LL 5, Tai Ffynnon, Caernarfon, LL55 3DL Codi balconi ar edrychiad ochr a chladdin ar rhan uchaf yr eiddo / Erection of balcony on side elevation and cladding to the upper half of the dwelling Deiniolen Llanddeiniolen Caniatawyd gydag Amodau Ia Gweld
C19/0940/22/LL Goleufryn, 6, Caernarfon, LL54 6NW Cais deiliad ty ar gyfer codi modurdy preifat ac ystafell snwcer gyda storfa uwchben / Householder application for the erection of a private garage and snooker room with storage above Llanllyfni Llanllyfni Gwrthodwyd Ia Gweld
C19/0884/16/LL Memorial Hall, Bangor, LL57 4LQ Codi eisteddle ar gyfer 100 o bobl a mannau parcio newydd. / Erection of stand with 100 seats and creation of additional parking spaces. Tregarth & Mynydd Llandygai Llandygai Caniatawyd gydag Amodau Ia Gweld
C19/0874/04/LL Pale Hall Hotel, Y Bala, LL23 7PS Trosi adeilad allanol yn 2 uned wasanaethol fel rhan o'r gwesty / Conversion of outbuilding into 2 serviced units as part of hotel Llandderfel Llandderfel Caniatawyd gydag Amodau Ia Gweld
C19/0743/39/LL Cartrefle Bach, Pwllheli, LL53 7AG Dymchwel ty presennol ac adeiladu ty newydd ar yr un safle ynghyd a datblygiadau cysylltiadau bach / Demolition of existing dwelling and erection of a replacement dwelling and associated minor development Abersoch Caniatawyd gydag Amodau Ia Gweld
C19/0725/44/RC Braemar, Porthmadog, LL49 9YD Tynnu cytundeb Adran 106 / Removal of Section 106 agreement Gwrthodwyd Ia Gweld
C19/0630/18/LL Bethel Chapel, Caernarfon, LL55 1UU Newid defnydd festri Capel ia nned breswyl / Change of use of Chapel vestry to residential dwelling Bethel Llanddeiniolen Caniatawyd gyda Amodau Ia Gweld
C19/0241/08/DA Meusydd Llydain, Penrhyndeudraeth, LL48 6BA Diwygiad amsylweddol i ganiatad rhif C16/1021/08/LL ar gyfer newid dyluniad blaen llain 7,8 a 9/ Non material amendment to permision C16/1021/08/LL to amend front elevation to plots 7,8 and 9 Penrhyndeudraeth Penrhyndeudraeth Caniatawyd gydag Amodau Ia Gweld