Weekly List: Registered Applications

Please use the form below to search for a list of Weekly Registered Planning Applications
 
Application Location Details Proposal Ward Community Details Available Jump to Application
C20/0415/39/RA Talyfan Caravan Park, Pwllheli, LL53 7UD Ryddhau amod 5 (manylion unedau) a 8 (manylion archeolegol) a rhannol ryddhau amod 9 (archeolegol) ar ganiatad cynllunio C19/1122/39/LL Discharge condition 5 (unit details) and 8 (archaeological details) and partly discharge condition 9... Abersoch Llanengan Yes View
C20/0414/20/LL Hillcrest, 14, Y Felinheli, LL56 4UJ Newid amod 1 o ganiatad cynllunio rhif C19/0548/20/LL er mwyn cynyddu maint y balconi yng nghefn yr eiddo/Amend condition 1 of planning permission C20/0548/20/LL so as to enlarge the balcony at the rear of the dwelling. Y Felinheli Felinheli Yes View
C20/0413/22/GU Ffridd, Caernarfon, LL54 6BB Cais ar gyfer codi adeilad amaethyddol ar gyfer cadw peiriannau / Application for the erection of an agricultural shed for storing machinery Llanllyfni Llanllyfni No Not Available
C20/0412/17/DT Bod Derwyddon, Caernarfon, LL54 7AN Cais ar gyfer newid defnydd rhan o dir amaethyddol i ddefnydd gardd preswyl yr eiddo / Application for the change of use of agricultural field to form part of household garden. Talysarn Llandwrog No Not Available
C20/0409/15/AC Bryn Padarn, 19, Caernarfon, LL55 4LB Cais ar gyfer diwygio amod 1 o ganiatad cynllunio rhif C15/0460/15/LL er mwyn estynnu cyfnod cychwyn y datblygiad o bump mlynedd ychwanegol / Application to vary condition 1 of planning permission reference C15/0460/15/LL so as to extend... Llanberis Llanberis Yes View
C20/0405/04/YA Ysgubor Fawr, Y Bala, LL23 7LN Llandderfel Llandderfel Yes View
C20/0384/26/LL Garnedd Wen, Caernarfon, LL55 4SD Cais ar gyfer estynnu'r eiddo presennol ynghyd ac ymestyn y cwrtil / Application for the extension and alterations to existing dwelling together with extension of curtilage Waunfawr Waunfawr Yes View
C20/0022/42/DT Tan Y Mynydd, Pwllheli, LL53 6LN Dymchwel storfa allanol bresennol, addasiadau i'r prif dŷ presennol ac estyniad rhanol unllawr, rhannol deulawr,  i'r ochr a'r cefn. Demolition of existing external store, alterations to existing main house and part single storey, part... Nefyn Nefyn Yes View