Weekly List: Registered Applications

Please use the form below to search for a list of Weekly Registered Planning Applications
 
Application Location Details Proposal Ward Community Details Available Jump to Application
C21/1018/43/LL Cae Chwarae Llithfaen, Llithfaen, Pwllheli, LL53 6PA Gosod offer chwarae newydd i blant ac arwynebedd diogelwch yn y cae yn lle'r offer a'r arwynebedd diogelwch presennol. Replacement of existing play equipment and safety surface with new children's play equipment and safety surface. Llanaelhaearn Pistyll Yes View
C21/1017/36/TC Mynydd Du Caravan Park Ffordd Porthmadog, Criccieth, Gwynedd, LL52 0PS Tystysgrif Defnydd Cyfreithiol ar gyfer lleoli 10 carafan trwy'r flwyddyn heb gyfyngu i gwir garafanau teithiol ar daith  Lawful Use Certificate to locate 10 caravans throughout the year without being restricted to bona fide touring... Dolbenmaen Dolbenmaen Yes View
C21/1011/11/RA Land Of Pen Y Ffridd Road, Pen Y Ffridd Road, Penrhosgarnedd, Bangor, LL57 2DQ Rhyddhau amod 13 (cyflwyno ymchwiliad desg i nodi natur a graddfa halogiad ar y safle) o ganiatâd apêl APP/Q6810/A/20/3264389. Discharge condition 13 (desk top investigation to identify nature and extent of contamination on site) of granted... Dewi (Bangor) Bangor Yes View
C21/1010/32/LL Caerau, Llangwnnadl, Pwllheli, LL53 8NS Trosi adeilad allanol i ddarparu annedd fforddiadwy, ynghyd ag addasiadau i'r fynedfa gerbydol presennol, gosod gwaith trin pecyn a gwaith cysylltiedig. Conversion of outbuilding to provide an affordable dwelling, together with alterations to... Botwnnog Botwnnog Yes View
C21/1009/11/RA Land Of Pen Y Ffridd Road, Pen Y Ffridd Road, Penrhosgarnedd, Bangor, LL57 2DQ Rhyddhau amod 4 (cynllun tirlunio), 6 (Datganiad Dull Trawsleoli Gwrychoedd), 7 (Cynllun Gwella Bioamrywiaeth), 8 (canlyniadau Datganiad Dull ar gyfer Difa Rhywogaethau Ymledol Anfrodorol),  10 (enw Cymraeg i'r datblygiad), 11 (Cynllun Tai... Dewi (Bangor) Bangor Yes View
C21/1006/44/RA Ty Moelwyn, Porthmadog, LL49 9AB Rhyddhau amod 21 (manylion paneli solar) ar ganiatad cynllunio C18/0520/44/LL Discharge condition 21 (solar panel details) on planning permission C18/0520/44/LL Porthmadog (East) Porthmadog Yes View
C21/1004/44/DT Cilgerran, 2, Garth Terrace Garth Road, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9BE Estyniad deulawr cefn yn cynnwys addasu ystafelloedd storio llawr daear i greu ystafell wlyb ac adeiladu ystafell ymolchi llawr cyntaf ynghyd ag ardal 'decking' newydd. Two storey rear extension comprising adaption of ground floor store rooms to... Porthmadog (West) Porthmadog Yes View
C21/1003/11/CT Colofn Tcc / Cctv Column, Stryd Fawr,, Bangor, LL57 1NY Cais ar gyfer gwneud gwaith i goed oddi fewn i Ardal Gadwraeth Bangor / Application for works to trees within Bangor Conservation Area Deiniol (Bangor) Bangor Yes View
C21/1002/35/DA Dolau Gwyn Radcliffe Road, Criccieth, Gwynedd, LL52 0LB Cais am ddiwygiad ansylweddol i ganiatad Cynllunio C21/0373/35/DT er ymestyn dyfnder yr estyniad cefn i osgoi y bibell garthffos Non-material amendment to Planning permission C21/0373/35/DT to extend depth of rear extension to avoid sewer... Criccieth Criccieth Yes View
C21/0986/19/DT Bont Faen Saron Road, Llanfaglan, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5RB Estyniad cefn uwchben to flat presennol ynghyd â gwaith ailwampio a newidiadau i'r eiddo presennol/Erect new extension above existing rear flat roof extension along with refurbishment and alterations to the existing property. Bontnewydd Llanwnda Yes View
C21/0983/25/RC Glan Menai, Treborth, , Bangor, LL57 2NQ Rhyddhau amod 12 o ganiatâd rhif C19/0788/25/LL parthed manylion tai fforddiadwy. Discharge condition 12 of planning permission C19/0788/25/LL relating to details of affordable housing. Pentir Pentir Yes View
C21/0951/17/LL Fferm Bryn Rodyn, Dolydd, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7EF Gwaith lledaenu a gwelliannau i fynedfa presennol/Improvements and widening to exisitng access Groeslon Llandwrog Yes View