Weekly List: Registered Applications

Please use the form below to search for a list of Weekly Registered Planning Applications
 
Application Location Details Proposal Ward Community Details Available Jump to Application
C20/0999/45/RA W Dop & Son, W Dop & Son Lower Cardiff Road, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5NF Cais i ryddhau Amod 4 (Datganiad Dull Dymchwel) o Ganiatâd Ardal Gadwraeth C20/0648/45/CA Application to discharge Condition 4 (Demolition Method Statement) of Conservation Area Consent  C20/0648/45/CA Pwllheli (North) Pwllheli Yes View
C20/0997/39/DT Rushmere Lôn Sarn Bach, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7EH Codi adeilad gardd pren newydd yn lle adeilad presennol. Replacement timber garden building. Abersoch Llanengan Yes View
C20/0993/45/DT Cesail Y Graig Erwenni Estate, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5RH Dymchwel ystafell wydr a codi ystafell haul a theras yn ei lle, ffenestr gromen newydd i'r edrychiad cefn a decin pren. Demolish conservatory and replace with sun-room and terrace, new dormer to rear elevation and timber decking. Pwllheli (North) Pwllheli Yes View
C20/0991/23/DT Upper Lodge, Bryn Bras, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4RF Cais deiliad ty ar gyfer codi estyniad rhannol tri llawr / rhannol deulawr i gefn yr eiddo / Householder application to erect a part three storey / part two storey extension to the rear of the dwelling Cwm y Glo Llanrug Yes View
C20/0990/25/LL Fferm Treborth Uchaf Ffordd Bronwydd, Treborth, Bangor, Gwynedd, LL57 2NX Addasu adeiladau allanol i 3 uned wyliau/Conversion of outbuildings into 3 holiday units. Pentir Pentir Yes View
C20/0984/14/LL Fferm Madryn Bethel Road, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1UH Codi adeilad amaethyddol ar gyfer cadw anifeiliaid a bwyd. Erection od agriculrural building to store aninmals and fodder Cadnant (Caernarfon) Caernarfon Yes View
C20/0979/03/RA Spoil Heap 557m From Quarry Tours Ltd, Llechwedd Slate Caverns 115m From Unnamed Road Bodafon, Blaenau Ffestiniog, LL41 3NB Cais o dan A.73 i diddymu amod 2 (cyfyngiad amser) ac amrywio amod 3 (cynlluniau wedi eu diweddaru ar gyfer symud deunydd, adfer ac ôl-ofal y safle) ar ganiatad cynllunio C99M/0105/03/MW ar gyfer symud deunydd o ddyddodion gweithio... Bowydd & Rhiw Ffestiniog Yes View
C20/0978/13/DT 28 Allt Pen Y Bryn, Bethesda, Bangor, Gwynedd, LL57 3BD Cais deiliad ty ar gyfer codi estyniad unllawr ochr i'r eiddo / Householder application to erect a single storey side extension to dwelling Ogwen Bethesda Yes View
C20/0963/04/YA Rhiwlas Home Farm Rhiwlas, Bala, LL23 7NP Gwaith peirianyddol i greu 3 gwlyptir Engineering operation to form 3 wetlands Llandderfel Llandderfel No Not Available
C20/0957/18/DT Ael Y Garth, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4QE Codi estyniad unllawr i gefn yr eiddo / Erection of a single storey extension to rear of dwelling Penisarwaun Llanddeiniolen Yes View
C20/0947/24/LL Tir Gyferbyn A / Land Opposite Garreg Wen, Rhosgadfan, Caernarfon, LL54 7LB Cais ar gyfer darparu ystafell ddysgu allanol sy'n cynnwys desgiau ar gyfer defnydd sefyll a bwrdd dehongli ynghyd a bund ogwmpas y ffin / Applciation for the installation of an outdoor classroom to inclide stand up desks and interpretation board... Llanwnda Llanwnda Yes View
C20/0919/34/LL Beuno Bach Wen Farm And Cottages, Clynnog Fawr, LL54 5NH Cais ar gyfer codi estyniad unllawr i eiddo sy'n destun cais defnydd cyfreithiol C20/0826/34/TC / Application for the erection of a single storey extension to a property subject to a Lawful Uset Application Ref: C20/0826/34/TC Clynnog Clynnog Yes View
C20/0905/01/TC Friog Corner Sea Defence Embankment, Fairbourne, LL38 2SJ Tystysgrif cyfreithloni ar gyfer datblygiad arfaethedig i atal diferiad o’r morglawdd Certificate of Lawfulness for a proposed development to stop seepage from the sea embankment  Llangelynnin Arthog Yes View