Weekly List: Registered Applications

Please use the form below to search for a list of Weekly Registered Planning Applications
 
Application Location Details Proposal Ward Community Details Available Jump to Application
C20/0539/35/LL Mynydd Ednyfed Hotel, Criccieth, LL52 0PH Cais ar gyfer codi adeilad ar gyfer storio ac ar gyfer cadw cyfarpar mewn cysylltiad a'r tir ogwmpas y gwesty sy'n cael ei ddefnyddio fel tyddyn / Application for the erection of a shed to provide storage and space for maintenance equipment... Criccieth Criccieth No Not Available
C20/0537/24/LL 8, Chatham Log Cabins, Caernarfon, LL54 5TG Cais ar gyfer codi estyniad unllawr ochr ar yr uned bresennol / Application for the erection of a single storey side extension to the existing unit.  Llanwnda Llanwnda Yes View
C20/0536/38/DT 6, Pwllheli, LL53 7NY Dymchwel modurdy presennol ac adeiladu modurdy newydd Demolish existing garage and build new garage Llanbedrog Llanbedrog Yes View
C20/0535/39/LL Yr Efail, Pwllheli, LL53 7BL Codi estyniad newydd Erection of new extension Llanengan Llanengan Yes View
C20/0531/11/LL Telford House, Bangor, LL57 2HX Addasu'r ty presennol i fod yn dy ag uned wyliau gyda newidiadau allanol, codi modurdy domestig newydd yngyd a chreu pont troed /Conversion of existing dwelling into a dwelling and a holiday unit  with external alterations, erect a new... Glyder (Bangor) Bangor Yes View
C20/0530/11/DA Grosvenor House, Bangor, LL57 2UR Diwygiad ansylweddol i ganiatad rhif C19/0078/11/LL er mwyn creu llecyn troi ger y brif fynedfa/Non-material planning amendment to planning permission C19/0078/11/LL so as to create a turning space by the main entrance. Menai (Bangor) Bangor Yes View
C20/0529/39/DT Bod Engan, Pwllheli, LL53 7LH Rhannol ddymchwel  estyniad presennol, tynnu to un-llethr ac adeiladu estyniad unllawr newydd gyda tho brig ar yr edrychiad cefn. Partial demolition of existing extension, removal of mono pitch roof and construction of new single storey... Llanengan Llanengan Yes View
C20/0524/35/LL Eisteddfa Fishery, Eisteddfa, LL52 0PT Cais ar gyfer llyn pysgota bwriedig ychwanegol / Application for a proposed additional fishing lake Dolbenmaen Dolbenmaen No Not Available
C20/0523/40/LL Canle, Pwllheli, LL53 6UE Newid defnydd eiddo i salon harddwch Change of use of property to beauty salon Abererch Llannor Yes View
C20/0510/35/DT Eryl Wen, Criccieth, LL52 0LA Dymchwel estyniad unllawr gyda balconi uwchben a chodi estyniad unllawr newydd gyda balconi uwchben. Demolition of existing single storey extension with balcony above and construction of new single storey extension with balcony above. Criccieth Criccieth Yes View
C20/0410/15/CC Plot 6, Trem Y Chwarel, LL55 4FE Cais ar gyfer gwneud gwaith i ddwy goeden derw a thorri dwy goeden derw sy'n destyn Gorchymun Gwarchod Coed rhif 3/TPO/A84 / Application for works to two oak trees and fell two oak trees which are subject to a Tree Preservation Order number... Llanberis Llanberis Yes View
C20/0296/38/DT Cae Coed, Pwllheli, LL53 7TU Estyniad unllawr ar ben strwythur to fflat presennol gan gynnwys addasiadau ac atgyweirio yr eiddo presennol Single storey extension above existing flat roof structure including alterations and refurbishments to the existing property. Llanbedrog Llanbedrog Yes View
C20/0270/44/LL Salem Chapel, Porthmadog, LL49 9EU Newid defnydd o Capel  (D1) i lle chwarae meddal i blant (D2) / Change of use from Chapel (D1) to children's soft play area (D2) Porthmadog (East) Porthmadog Yes View