Weekly List: Registered Applications

Please use the form below to search for a list of Weekly Registered Planning Applications
 
Application Location Details Proposal Ward Community Details Available Jump to Application
C21/0207/11/TC Halifax, Halifax, 243 - 245 High Street, Bangor, LL57 1PA Deiniol (Bangor) Bangor No Not Available
C21/0202/39/DT Angorau, 9 Whitehouse Drive, Abersoch, Pwllheli, LL53 7AF Estyniadau ac addasiadau i dy preswyl/Extensions and alterations to a residential dwelling Abersoch Llanengan Yes View
C21/0201/18/DT Gwel Y Wyddfa, Bethel, Caernarfon, LL55 1AX Estyniad un llawr ar dalcen y tŷ fforddiadwy/Single storey extension on gable end of affordable dwelling. Bethel Llanddeiniolen Yes View
C21/0198/11/DT 40 Lôn Y Bryn, Bangor, LL57 2LD Cais ar gyfer dymchwel estyniad unllawr cefn a chodi estyniad unllawr to un-codiad yn ei le / Application to demolish existing single storey rear extension and erection of a single storey lean-to roof extension in its place Glyder (Bangor) Bangor Yes View
C21/0193/39/TC Felin, Abersoch, Pwllheli, LL53 7AG CAIS AM DYSTYSGRIF DEFNYDD CYFREITHLON AR GYFER GOSOD CARAFAN ER DEFNYDD MEWN PERTHYNAS AG ANNEDD BRESENNOL YN UNIG. APPLICATION FOR A LAWFUL DEVELOPMENT CERTIFICATE FOR THE PROVISION OFA  NEW CARAVAN FOR SOLE USE IN CONNECTION WITH... Abersoch Llanengan Yes View
C21/0188/41/LL Llwyn Helyg, Llangybi, Pwllheli, LL53 6TB Newid defnydd tir pori er mwyn creu arena marchogaeth / Change of use of grazing land to form equestrian arena  Llanystumdwy Llanystumdwy Yes View
C21/0187/44/DT Bro Gwylan Heol Merswy, Borth Y Gest, Porthmadog, LL49 9UF Dymchwel modurdy presennol a chodi estyniad deulawr ochor gyda balconïau / Demolition of the existing garage and erection of a two storey side extension with balconies. Porthmadog (West) Porthmadog Yes View
C21/0183/14/DT Rhiw Dafnau, 1 Ffordd Menai, Caernarfon, LL55 1LF Cais ar gyfer dymchwel rhan o falconi presennol ac adeiladu balconi newydd / Application for the part demolition of existing balcony and erection of new balcony Menai (Caernarfon) Caernarfon Yes View
C21/0177/11/LL 26 Farrar Road, Bangor, LL57 1LJ Cais ar gyfer codi estyniad ffenestr gromen gyda tho pits ar gefn yr eiddo / Application for the erection of pitched roof dormer window extension to rear of dwelling Deiniol (Bangor) Bangor Yes View
C21/0175/26/LL Fferm Cross Ffordd Y Waunfawr, Waunfawr, Caernarfon, LL55 4YS Adeiladu prif ganolfan gofal, mynedfa, parcio, tirlunio a draenio/Erection of a primary care centre, access, parking and drainage.  Waunfawr Waunfawr Yes View
C21/0174/11/MG New Development Maes Berea, Codi tŷ newydd (cais materion a gadwyd yn ôl o dan ganiatâd rhif C18/0148/11/LL) Erection of a new dwelling (matters reserved under planning permission C18/0148/11/LL).  Dewi (Bangor) Bangor Yes View
C21/0170/44/LL 1 Lombard Street, Porthmadog, LL49 9AP Newid defnydd cyn swyddfa ar lawr daear ac is lawr yr adeilad i ffurfio rhan o uned wyliau presennol sydd ar y llawr cyntaf ac ail.  Change of use of former office on ground floor and basement of the building to form part of the existing... Porthmadog (West) Porthmadog Yes View
C21/0163/40/LL Tir Ger Pont Bodfel, Lon Boduan, Efailnewydd, Pwllheli, LL53 6DW Adeiladu pont newydd, ail-alinio'r A497 a'r dynesiadau ynghyd a gwelliannau i gyffordd bresennol, torri coed a thirlunio newydd / Construction of a new bridge, realign the A497 and approaches with improvements to an existing junction, tree felling... Efailnewydd / Buan Llannor Yes View
C21/0144/30/DT Capel Rhydlios, Rhydlios, Pwllheli, LL53 8LF Codi dau adeilad ar dir a ddefnyddir ar gyfer parcio ac fel gardd. Fe fyddai Adeilad Allanol 1 yn fodurdy. Adeilad allanol 2 yn dŷ gwydr. Erection of two outbuildings on a site used for parking and garden. Outbuilding 1 is a garage.... Aberdaron Aberdaron Yes View
C21/0141/41/DT Arosfa, Chwilog, Pwllheli, LL53 6SW Estyniad llawr cyntaf First floor extension Llanystumdwy Llanystumdwy Yes View
C21/0131/11/DT 21 Maes Berea, Bangor, LL57 4TQ Cais ar gyfer codi estyniad un llawr to gwastad i gefn yr eiddo / Application for the erection of single storey flat roofed rear extension Dewi (Bangor) Bangor Yes View