Weekly List: Determined Applications

Please use the form below to search for a list of Weekly Determined Planning Applications
 
Application Location Details Proposal Ward Community Decision Details Available Jump to Application
C21/0285/11/DA 137 High Street, LL57 1NT Newid edrychiad cefn yr adeilad o waith bric i rendr lliw gwyn/Amend appearance of rear of building from brickwork to white coloured render. Deiniol (Bangor) Bangor Approved with Conditions Yes View
C21/0252/39/DA Maes Carafannau Llain Las, Llanengan, Pwllheli, LL53 7LB Diwygiadau ansylweddol i ganiatad C20/0170/39/LL yn ymwneud a lleoliad drysau a ffenestri ynghyd a chynnwys to llechi/Non-material amendments to planning approval C20/0170/39/LL relating to location of windows and doors and inclusion of slate... Abersoch Llanengan Approved with Conditions Yes View
C21/0217/19/DA Land At Lon Cefnwerthyd, Bontnewydd, LL55 2UD Diwygio amod rhif 22 o ganiatâd cynllunio C19/0014/19/LL fel ei fod yn darllen - Rhaid cyflwyno manylion offer chwarae'r Llecyn Agored a warchodir ac fel a ddangosir yng nghynllun rhif L.103 -  C13 i'r Awdurdod Cynllunio Lleol a'i osod o... Bontnewydd Bontnewydd Approved with Conditions Yes View
C21/0203/39/DT Golygfa Neigwl, 26 Parciau, Mynytho, Pwllheli, LL53 7SB Codi estyniad ochr llawr cyntaf. Construction of new first floor side extension. Llanengan Llanengan Approved with Conditions Yes View
C21/0202/39/DT Angorau, 9 Whitehouse Drive, Abersoch, Pwllheli, LL53 7AF Estyniadau ac addasiadau i dy preswyl/Extensions and alterations to a residential dwelling Abersoch Llanengan Approved with Conditions Yes View
C21/0168/16/LL Zip World, Penrhyn Quarry, Bethesda, Bangor, LL57 4YG Codi adeilad ar gyfer cynnal a chadw cerbydau a storio cyfarpar offer/Erect buidling for vehicle maintenance and for storage of associated equipment. Tregarth & Mynydd Llandygai Llandygai Approved with Conditions Yes View
C21/0161/32/LL Tyn Y Marla, Sarn Mellteyrn, Pwllheli, LL53 8EF Maes carafanau teithiol newydd ar gyfer 10 carafan gyda adeilad cysylltiol/ Proposed new touring caravan park for 10 caravans including amenity block Botwnnog Botwnnog Refused Yes View
C21/0159/11/HY Unit 14, Canolfan Menai Garth Road, Bangor, LL57 1DN Gosod arwyddion heb eu goleuo/Erection of non-illuminated signage. Deiniol (Bangor) Bangor Approved with Conditions Yes View
C21/0154/40/DT 75 Ger Y Bont, Abererch, Pwllheli, LL53 6BJ Estyniad unllawr Single storey extension Abererch Llannor Approved with Conditions Yes View
C21/0136/39/DT Gwelfryn Lôn Garmon, Abersoch, Pwllheli, LL53 7UG Gosod ffenestr ddormer Installation of dormer window. Abersoch Llanengan Approved with Conditions Yes View
C21/0121/18/DT 3 Rhos Lan, Bethel, Caernarfon, LL55 1YB Dymchwel y modurdy ac ystafell iwtiliti presennol a chodi estyniad deulawr newydd yn eu lle/Demolish exiting garage and utility room and erect a new two storey extension in their place. Bethel Llanddeiniolen Approved with Conditions Yes View
C21/0029/11/DT Pendyffryn, 1 Menai Avenue, Bangor, LL57 2HH Cais ar gyfer codi estyniad unllawr i flaen yr eiddo er mwyn creu ystafell haul,  ynghyd ac amnewid toeau gwastad estyniadau unllawr cefn presennol am doeau un codiad llechi / Application for the erection of a single storey extension to... Menai (Bangor) Bangor Approved with Conditions Yes View
C20/1099/24/DT Terfyn, Rhos Isaf, Caernarfon, LL54 7ND Cais ar gyfer codi modurdy a storfa newydd ynghyd a gwelliannau i'r fynedfa gerbydol bresennol / Application for the erection of a new garage a store together with improvements to the existing vehicular access Llanwnda Llanwnda Approved with Conditions Yes View
C20/1065/22/AC Cefn Graianog, Llanllyfni, Caernarfon, LL54 6SY Cais o dan Adran 73 o'r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref i amrywio amod 1 ar ganiatad cynllunio C10D/0487/34/MW i ymestyn hyd oes chwarela a gweithrediadau prosesu cysylltiol am bedair mlynedd ychwanegol i ganiatau cwblhau’r gwaith mwynau gyda... Clynnog Clynnog Approved with Conditions Yes View
C20/1064/22/AC Cefn Graianog, Llanllyfni, Caernarfon, LL54 6SY Cais o dan Adran 73 o'r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref i amrywio amod 2 ar ganiatad cynllunio C15/0299/34/MW (adeiladu 3 lagwn gwaddodi ategol a gwaith cysylltiedig i ddarparu'r gallu angenrheidiol i barhau gweithio am fwynau a darparu sustem... Clynnog Clynnog Yes View
C20/1063/22/AC Cefn Graianog, Llanllyfni, Caernarfon, LL54 6SY Cais o dan Adran 73 o'r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref i amrywio amod 1 ar ganiatad cynllunio C16/0816/34/MW (estyniad dwyreiniol arfaethedig ar gyfer echdynnu tywod a graean a gwaith adfer graddol) i ganiatau estyniad pedair-mlynedd ar gyfer... Clynnog Clynnog Approved with Conditions Yes View
C20/1015/22/RA Ty Mawr, Nebo, Caernarfon, LL54 6EN Cais ar gyfer rhyddhau amodau 2 a 3 o ganiatad cynllun C20/0509/22/DT sy'n ymwneud a gorffeniad allanol ar yr estyniadau / Application for the discharge of conditions 2 and 3 of planning permission C20/0509/22/DT in relation to external finish of... Condition(s) Fully Discharged Yes View
C20/0897/20/LL 3, Elim Cottages, Y Felinheli, LL56 4JR Newid defnydd safle o safle parcio a thrwsio bysus/loriau i safle ar gyfer storio cyfarpar offer busnes peirianneg sifil ynghyd a chodi sied storio newydd, 3 cynhwysydd, 2 bae llwytho a ffens diogelwch/Change of use of site for the parking and... Y Felinheli Approved with Conditions Yes View
C20/0040/35/LL Sibrwd Y Gwynt Morannedd, Criccieth, LL52 0PP Codi ty preswyl newydd/Erection of a new dwelling Criccieth Criccieth Approved with Conditions Yes View
C19/1182/44/LL Cil Llidiart, Prenteg, Porthmadog, LL49 9SU Codi strwythur a chreu ystorfa silwair newydd/Erection of structure and creation of new silage storage Porthmadog Tremadog Dolbenmaen Approved with Conditions Yes View
C19/0746/46/LL Trefgraig Isaf, Rhydlios, Pwllheli, LL53 8LR Gosod 8 carafan symudol / Provision of 8 touring caravans Tudweiliog Tudweiliog Approved with Conditions Yes View