Weekly List: Determined Applications

Please use the form below to search for a list of Weekly Determined Planning Applications
 
Application Location Details Proposal Ward Community Decision Details Available Jump to Application
C20/0571/45/DA 43, Pwllheli, LL53 5YY Diwygiad ansylweddol i'r cynlluniau a gymeradwywd gan ganiat√Ęd cynllunio C19/0595/45/LL er mwyn caniatau ystafell iwtiliti ar gefn yr estyniad deulawr a ganiatawyd. Non-material amendment to the plans approved by planning permission... Pwllheli (North) Pwllheli Approved Subject to Conditions Yes View
C20/0542/20/DT Dwylan, 26, Y Felinheli, LL56 4TQ Codi adeilad gardd i'w ddefnyddio fel hafdy/Erection of garden building for use as a summer house. Y Felinheli Felinheli Approved with Conditions Yes View
C20/0521/13/AC Clwb Rygbi Bethesda Rugby Club, Bethesda, LL57 3NE Rhyddhau amod rhif 16 o ganiatad cynllunio C17/1101/13/LL parthed cyflwyno manylion cynllun tai fforddiadwy/Discharge condition no. 16 of planning permission C17/1101/13/LL regarding an affordable housing scheme. Ogwen Bethesda Approved (Without Conditions) Yes View
C20/0517/11/DT 2, Bangor, LL57 4DN Estyniadau a newidiadau/Extensions and alterations. Hendre (Bangor) Bangor Approved with Conditions Yes View
C20/0492/23/DT Tyddyn Garreg, Caernarfon, LL55 4BD Addasu'r modurdy presennol i fod yn anecs is-raddol i'r ty a adnabyddir fel Tyddyn Garreg/ Conversion of existing garage into an annex to be used ancillary to the dwelling known as Tyddyn Garreg. Llanrug Llanrug Approved Subject to Conditions Yes View
C20/0491/11/LL Uned 14 Ganolfan Menai, Bangor, LL57 2RG Newidiadau i'r edrychiad allanol/Alterations to external elevation. Deiniol (Bangor) Bangor Approved with Conditions Yes View
C20/0484/11/HY British Telecom, Bangor, LL57 2RG Gosod arwydd wedi ei oleuo/Siting of illuminated sign. Deiniol (Bangor) Bangor Approved with Conditions Yes View
C20/0483/44/CC Bodawen Nursing Home, Bodawen, Porthmadog, LL49 9PR Cais ar gyfer gwneud gwaith i goed wedi ei gwarchod o dan Gorchymun Gwarchod Coed / Application for works to trees protected under a Tree Preservation Order Porthmadog (East) Porthmadog Approved with Conditions Yes View
C20/0479/13/DT Gwenmon, 15, Bangor, LL57 3DR Estyniad un llawr yng nghefn y ty/Single storey extension at rear of dwelling. Ogwen Bethesda Approved with Conditions Yes View
C20/0477/13/DT Crud Y Foel, Bangor, LL57 3UN Dymchwel y modurdy ac estyniad cefn presennol a chodi estyniad deulawr yn eu lle/Demolish existing garage and rear extension and erect a two storey extension in their place. Gerlan Bethesda Approved with Conditions Yes View
C20/0466/18/DT Gilwern, Caernarfon, LL55 3DB Cais deiliad ty ar gyfer tynnu ffenestr dormer to fflat bresennol a chodi ffenestr dormer to ar lethr yn ei le ynghyd a balconi newydd / Householder application to remove existing flat roof dormer and formation of new mono-pitch replacement... Penisarwaun Llanddeiniolen Approved with Conditions Yes View
C20/0446/32/DT Efail Glandwr, Pwllheli, LL53 8DY Agor mynedfa gerbydol newydd i'r briffordd. Opening a new vehicular access to the highway. Botwnnog Botwnnog Refused Yes View
C20/0400/46/LL Cyngor Gwynedd, Tudweiliog Primary School, Pwllheli, LL53 8ND Newid rhan o gae amaethyddol i faes parcio ar gyfer Ysgol Gynradd Tudweiliog gan cynnwys creu man gollwng ar gyfer bysiau. Change of use of agricultural field to car park for Ysgol Gynradd Tudweiliog including the creation of a drop-off point... Tudweiliog Tudweiliog Approved Subject to Conditions Yes View
C20/0398/14/LL Office, Y Warws Werdd, Caernarfon, LL55 2BD Cais ar gyfer codi adeilad o'r newydd  ar gyfer defnydd cysylltiol i'r defnydd presennol o'r safle ynghyd a gofod swyddfeydd ar y llawr cyntaf / Application for the erection of a new building for use in connection with the existing use of the... Peblig (Caernarfon) Caernarfon Approved Subject to Conditions Yes View
C18/0588/36/LL Garneddhir, Golan, Garndolbenmaen, Gwynedd, LL51 9YT Cais llawn i godi ty deulawr newydd ar gyfer gweithiwr amaethyddol hanfodol ynghyd a gosod tanc septic a thirlunio/ Full application for the construction of a two storey dwelling for an essential agricultural worker to include the installation... Dolbenmaen Dolbenmaen Approved with Conditions Yes View