Weekly List: Determined Applications

Please use the form below to search for a list of Weekly Determined Planning Applications
 
Application Location Details Proposal Ward Community Decision Details Available Jump to Application
C21/0916/20/AC Greenwood Centre, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4QN Cais ar gyfer diwygio amod 2 ac 8 o ganiatâd cynllunio cyfeirnod C20/1019/20/LL ar gyfer gosod 8 'tipi' a bloc toiledau a chawodydd ar gyfer defnydd gwyliau er mwyn newid dyluniad y bloc toiledau a chawodydd ynghyd ac ei gadw ar y safle yn... Bethel Llanddeiniolen Approved with Conditions Yes View
C21/0906/01/DT 72 Glan Y Môr, Fairbourne, Gwynedd, LL38 2LQ Estyniadau unllawr i annedd Single storey extensions to dwelling Llangelynnin Arthog Approved with Conditions Yes View
C21/0904/09/AC 15 Morfa Crescent, Tywyn, Gwynedd, LL36 9AU Cais i ddiwygio amod 2 ar ganiatad cynllunio C21/0492/09/DT er mwyn lleihau graddfa'r estyniad ochr Application to vary condition 2 on planning permission C21/0492/09/DT in order to reduce the scale of the side extension Tywyn Tywyn Approved with Conditions Yes View
C21/0894/03/DT 2 - 3 Sgwâr Y Farchnad, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 3HW Creu balconi gyda mynediad grisiau dianc tân iddo ar ben to fflat presennol  Create balcony with fire escape staircase access on an existing flat roof Bowydd & Rhiw Ffestiniog Approved with Conditions Yes View
C21/0892/20/DT Rallt Bryn Y Waen, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4QJ Cais ar gyfer codi estyniad un llawr to un-codiad i flaen a chefn yr eiddo / Application to erect a single story lean-to extension to front and rear of dwelling Y Felinheli Approved with Conditions Yes View
C21/0885/41/LL Llwyn Gwyn, Llangybi, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6SR Codi storfa dail a gwaith cysylltiedig Erection of manure store and  associated works Llanystumdwy Llanystumdwy Approved with Conditions Yes View
C21/0875/44/TC Plot 59 Tan Y Foel, Borth Y Gest, Gwynedd, LL49 9UH Tystysgrif Datblygiad Cyfreithiol fod gwaith wedi cychwyn ar ganiatad cynllunio C16/0732/44/LL drwy osod draeniad dŵr afalan ar y safle Lawful Development Certificate that work has commenced on planning permission C16/0732/44/LL by virtue of... Porthmadog (West) Porthmadog Approved (TC only) Yes View
C21/0866/32/LL Neigwl Ganol, Botwnnog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7SR Addasu adeiladau allanol yn ddwy uned wyliau Conversion of outbuildings into two holiday units Botwnnog Botwnnog Approved with Conditions Yes View
C21/0836/22/HY Y Banc, Tŷ Iorwerth, 39 - 41 Water Street, Penygroes, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6LW Cais ar gyfer gosod arwydd ar ochr adeilad presennol/ Applicatin for the erection of a sign on side of existing building Llanllyfni Llanllyfni Approved with Conditions Yes View
C21/0830/02/CR 2, Pant Y Celyn Minffordd Street, Corris, Machynlleth, Gwynedd, SY20 9SU Addasiadau mewnol / Internal alterations  Corris / Mawddwy Corris Approved with Conditions Yes View
C21/0821/40/LL Goetre Ffordd Efailnewydd, Efailnewydd, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5TG Gwaith peirianyddol er mwyn codi estyniad i morlyn slyri presennol a storfa silwair presennol/ Engineering works to create an extension to the existing silage and slurry pits. Efailnewydd / Buan Llannor Approved with Conditions Yes View
C21/0819/23/DT 2, Bryn Gwyn Terrace, Ceunant, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4RH Porth at flaen ty annedd/ Porch to the front of dwelling Cwm y Glo Llanrug Refused Yes View
C21/0787/23/LL Twll Y Clawdd Caravan Park, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2AZ Defnyddio adeiladau allannol fel hundai o fewn maes carafanau presennol. Use of outbuildings as bunk houses within existing caravan site Llanrug Llanrug Refused Yes View
C21/0749/08/DT Pen Y Cae Quarry Lane, Minffordd, Penrhyndeudraeth, Gwynedd, LL48 6HN Dymchwel estyniad ochr a phorth blaen a chodi estyniad deulawr ochr, codi porth newydd ac addasiadau allanol Demolish side extension and porch and erect two storey side extension, new porch and external alterations Penrhyndeudraeth Penrhyndeudraeth Approved with Conditions Yes View
C21/0746/03/YA Caer Y Fran, Blaenau Ffestiniog, LL41 4AL Adeilad amaethyddol i gadw offer Agricultural building for storing equipment Teigl Ffestiniog Prior Approval Granted Yes View
C21/0715/39/DT Carmel Chapel Lôn Coed Y Fron, Mynytho, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7SF Ymgorffori adeilad capel segur yn rhan o'r  tŷ cyswllt. Inocorperartion of attached redundant chapel building into house Llanengan Llanengan Approved with Conditions Yes View
C21/0612/39/CA Tŷ Cerrig, Llanengan, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7LG Dymchwel ac ail godi estyniad unllawr, codi estyniad llawr cyntaf newydd a lolfa haul ar gefn yr eiddo ynghyd a addaisadau i'r ffenestri gromen Demolish and rebuild single storey extension, erect new first floor extension and conservatory to... Llanengan Llanengan Approved with Conditions Yes View
C21/0533/39/LL Craigle Lôn Gwydryn, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7EA Newid defnydd o ddosbarth defnydd C1 presennol (gwely a brecwast) i ddefnydd dosbarth C3 (tŷ preswyl) Change of use from a current C1 class use (bed and breakfast) to a C3 class ( residential property)  Abersoch Llanengan Approved with Conditions Yes View
C21/0452/38/LL Woodcroft, Llanbedrog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7UA Dymchwel  byngalo presennol ac adeiladu annedd newydd gan gynnwys anecs. Demolition of existing bungalow and construction of replacement dwelling including granny annexe Llanbedrog Llanbedrog Refused Yes View
C21/0427/04/DT Cae Wlff, Llandderfel, Y Bala, Gwynedd, LL23 7HG Gwaith dymchwel ac ymestyn gyda addasiadau i dy annedd ac adeiladau cwrtil / Demolition works and enlargement and alterations to dwelling house and curtilage buildings.  Llandderfel Llandderfel Approved with Conditions Yes View
C21/0061/46/LL Cefn Amlwch, Tudweiliog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8AJ Addasiadau, estyniadau a gwaith dymchwel i'r adeiladau presennol, ynghyd a chodi strwythurau newydd sydd yn cynnwys cwrt tenis, lolfa allanol a pwll nofio a gwaith addasu i alluogi cael defnydd trwy'r flwyddyn o'r unedau gwyliau a fydd hefyd yn... Tudweiliog Tudweiliog Approved with Conditions Yes View
C19/1008/41/TC Pensarn, Rhoslan, Criccieth, Gwynedd, LL52 0ND Cyfreithloni defnydd gosod 3 caravan statig ar gyfer defnydd atodol i'r prif eiddo /  Lawful Use application for the siting of 3 static caravans used for incidental purposes to the main dwelling Llanystumdwy Llanystumdwy Approved (TC only) Yes View
C18/0986/39/LL Tyddyn Talgoch Uchaf Caravan Park, Bwlchtocyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7BT Cais rhannol ol-weithredol i ymgymryd a gwaith peirianyddol er sefydlu llawr creiddgaled i lecyn storio cychod ynghyd a thirlunio bwriadedig / Part retrospective application to undertake engineering operations to form hardstanding for boat storage... Llanengan Llanengan Refused Yes View