Weekly List: Determined Applications

Please use the form below to search for a list of Weekly Determined Planning Applications
 
Application Location Details Proposal Ward Community Decision Details Available Jump to Application
C20/1042/42/LL Llŷn Pharmacy Stryd Fawr, Nefyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6HD Gosod peiriant casglu presgripsiwn/Installation of an automated prescription collection machine Nefyn Nefyn Approved Subject to Conditions Yes View
C20/1040/11/DT 3 Penrhos Drive, Bangor, Gwynedd, LL57 2AZ Estyniadau a newidiadau/Extensions and alterations  Glyder (Bangor) Bangor Approved with Conditions Yes View
C20/1033/39/TC Caerwyn, Llangian, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7LP Cais tystysgrif cyfreithloni defnydd ar gyfer defnydd bwriedig i godi estyniad cegin unllawr cefn ag ochr/Certificate for a certificate of lawful use namely the construction of a single storey rear and side kitchen extension Llanengan Llanengan Approved (TC only) Yes View
C20/1022/11/DT 36 Ffriddoedd Road, Bangor, Gwynedd, LL57 2TW Estyniadau a newidiadau/Extensions and alterations. Approved with Conditions Yes View
C20/1006/02/DT 9 Bridge Street, Corris, Gwynedd, SY20 9SS Estyniad unllawr cefn ac estyniad llawr cyntaf gyda to picell a ffenestri to Single storey rear extension and first floor rear extension with pike roof and velux windows Corris / Mawddwy Corris Approved with Conditions Yes View
C20/1000/35/DT Llwyn Helyg, 11 Gwaun Ganol, Criccieth, Gwynedd, LL52 0TB Cais ar gyfer codi estyniad a balconi ar flaen yr eiddo / Application for the erection of extension and balcony on the front of the property Criccieth Criccieth Approved with Conditions Yes View
C20/0999/45/RA W Dop & Son, W Dop & Son Lower Cardiff Road, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5NF Cais i ryddhau Amod 4 (Datganiad Dull Dymchwel) o Ganiatâd Ardal Gadwraeth C20/0648/45/CA Application to discharge Condition 4 (Demolition Method Statement) of Conservation Area Consent  C20/0648/45/CA Pwllheli (North) Pwllheli Condition(s) Fully Discharged Yes View
C20/0985/14/LL Tyddyn Hen, 40 Bethel Road, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1UH Codi estyniad i adeilad amaethyddol presennol ar gyfer gweithdy amaethyddol / Erection of extension to existing agricultural building for an agricultural workshop Cadnant (Caernarfon) Caernarfon Approved Subject to Conditions Yes View
C20/0982/19/LL Rhyddallt Bach, Rhos Bach, Caeathro, Caernarfon, LL55 2TE Cais ar gyfer codi adeilad amaethyddol ar gyfer cadw cyfarpar amaethyddol. Mae'r cais ar gyfer symud yr adeilad a ganiatawyd o dan C20/0513/19/LL / Erection of a portal frame building for the purposes of storing agricultural implements. Proposal... Bontnewydd Bontnewydd Approved Subject to Conditions Yes View
C20/0977/03/DT Bron Eirian, Tanygrisiau, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 3SL Estyniad i annedd i greu ystafell wely a cegin / lle bwyta Extension to dwelling to form bedroom and kitchen / dining Bowydd & Rhiw Ffestiniog Approved with Conditions Yes View
C20/0975/35/DT Crud Yr Awel Cae Rhys, Criccieth, Gwynedd, LL52 0AW Cais ar gyfer ymestyn a gwneud newidiadau i'r eiddo presennol / Application for extensions and alterations to the exsiting dwelling Criccieth Criccieth Approved with Conditions Yes View
C20/0966/14/AC Wyncote, 1 Parc Muriau, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2YR Cais ar gyfer newid amod 1 o ganiatad cynllunio C16/0032/14/LL ar gyfer estynnu'r eiddo er mwyn ymestyn y cyfnod 5 mlynedd ar gyfer cychwyn gwaith / Application for the variation of condition 1 of planning permission C16/0032/14/LL for... Seiont (Caernarfon) Caernarfon Approved Subject to Conditions Yes View
C20/0960/00/DT The Stables, Llew Bermo Jubilee Road, Barmouth, Gwynedd, LL42 1EF Estyniad unllawr ystafell wely Single storey bedroom extension Abermaw Abermaw Approved with Conditions Yes View
C20/0955/39/DT 15 Tan Y Gaer, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7LY Ymestyn feranda ar gefn yr eiddo Extension of the veranda to the rear of the property Abersoch Llanengan Approved Subject to Conditions Yes View
C20/0952/30/DT Parc Melyn, Rhoshirwaen, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8HN Codi estyniad unllawr cefn Erection of single storey rear extension Aberdaron Aberdaron Approved Subject to Conditions Yes View
C20/0943/09/LL Rivington High Street, Tywyn, Gwynedd, LL36 9AD Gosod drws llen rholiau newydd, ail leoli drws ochr a gosod grisiau mynediad newydd Installation of a new roller shutter door, relocation of a side door and installation of a new access stairs. Tywyn Tywyn Approved with Conditions Yes View
C20/0936/39/LL Bodlondeb Lôn Sarn Bach, Sarn Bach, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7BG Creu mynedfa newydd i'r fferm Creation of new access to the farm. Llanengan Llanengan Approved Subject to Conditions Yes View
C20/0935/32/LL Pen Y Bryn Lleyn, Brynmawr, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8RR Sefydlu safle gwersylla amgen tymhorol, tirlunio a gwaith cysylltiedig / Creation of a seasonal alternative camping site, with landscaping and associated works. Botwnnog Botwnnog Refused Yes View
C20/0930/40/LL Clogwyn Llwyd, Llwyn Hudol, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6TT Caniatâd cynllunio ôl-weithredol ar gyfer mynediad preifat a chaniatâd cynllunio llawn ar gyfer trosi ac estyn bwthyn presennol a gwaith cysylltiedig ar gyfer Llety Gwyliau/Retrosepective application for the creation of a private access road... Abererch Llannor Refused Yes View
C20/0922/44/LL Capel Zion Stryd Welsa, Porthmadog, LL49 9DS Trosi capel gwag yn dŷ Conversion of empty chapel to a house Porthmadog (East) Porthmadog Approved with Conditions Yes View
C20/0918/45/DT Eryl Ala Road, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5BL Estyniad deulawr cefn, porth blaen newydd, dymchwel modurdy bresennol a chodi modurdy newydd/Two storey rear extension, new front porch, demolish existing garage and  construction of new garage. Pwllheli (North) Pwllheli Approved Subject to Conditions Yes View
C20/0868/43/LL Gerallt, Llithfaen, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6PA Cais i ddymchwel ty pâr unllawr presennol a chodi tŷ newydd ar wahan ynghyd a chodi modurdy ar wahan a chreu mynediad gerbydol newydd/ Proposal to demolish existing semi-detached bungalow and construction of replacement 1.5 storey detached... Llanaelhaearn Pistyll Approved Subject to Conditions Yes View
C20/0837/44/LL Hadfer Campsite, Bwlch Y Moch, Tremadog, Porthmadog, LL49 9SN Gosod system carthion newydd yn lle'r un presennol Install new sewage system as replacement for existing Porthmadog Tremadog Dolbenmaen Approved with Conditions Yes View
C20/0768/37/DT 26 Croes Higol, Trefor, LL54 5HT Cais ar gyfer codi estyniad llawr cyntaf uwchben estyniad to fflat presennol ar gefn yr eiddo / Application for the erection of a first floor extension above existing flat roof extension on the rear of the property Llanaelhaearn Llanaelhaearn Approved with Conditions Yes View
C20/0719/14/TC Boat Yard And Workshop, Victoria Dock, Caernarfon, LL55 1SR Cais am dystysgrif defnydd cyfreithlon presennol ar gyfer defnyddio yr safle fel iard gychod, gweithdy peirianneg forwrol a siandleri. Application for a certificate of lawfulness  for the existing use of a site as boat yard, marine... Menai (Caernarfon) Caernarfon Approved (TC only) Yes View
C20/0439/37/YA Bryn Helyg Ltd, Glasfryn, Llanaelhaearn, LL53 6RD Adeiladu sied amaethyddol Construction of agricultural shed Llanystumdwy Llanystumdwy Prior Determination Not Required Yes View
C20/0418/16/LL Bryn Gwalchmai, , Bethesda, LL57 4LZ Cais ar gyfer dymchwel stabl a chodi uned wyliau hunan gynhaliol yn ei le ynghyd a chreu ardal parcio cysylltiedig / Application to demolish stable and erection of a self contained holiday unit together with creation of associated parking area Tregarth & Mynydd Llandygai Llandygai Refused Yes View
C19/0813/42/LL Eglwys Dewi Sant Ffordd Dewi Sant, Nefyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6EA Newidiadau i ffenestri, creu ramp mynediad, gosod pympiau gwresogi dull aer, gosod sied a gosod cynhwysydd storio yn ystod y gwaith / Changes to windows, creation of entrance ramp, installation of our source heat pumps, siting of shed and siting... Nefyn Nefyn Approved Subject to Conditions Yes View