Weekly List: Determined Applications

Please use the form below to search for a list of Weekly Determined Planning Applications
 
Application Location Details Proposal Ward Community Decision Details Available Jump to Application
C21/0614/18/DT 43 Caeau Gleision, Rhiwlas, Bangor, Gwynedd, LL57 4UA Dymchwel y modurdy presenol a chodi estyniadau yn y cefn a'r ochrau. Demolish garage and erect extensions at the rear and sides. Penisarwaun Llanddeiniolen Approved with Conditions Yes View
C21/0581/25/DT 28 Caerhun, Caerhun, Bangor, Gwynedd, LL57 4UG Estyniad un llawr yn y cefn/Single storey rear extension. Pentir Pentir Approved with Conditions Yes View
C21/0578/11/CC Bryn Y Coed Hwfa Road, Bangor, Gwynedd, LL57 2BN Cais ar gyfer torri a gwneud gwaith i goed sy'n destun Gorchymyn Gwarchod Coed (Cyfeirnod 3/TPO/A31) a choed oddi fewn i Ardal Gadwraeth Bangor / Application for works and felling of trees that are subject to a Tree Preservation Order (Reference... Menai (Bangor) Bangor Refused Yes View
C21/0574/15/DT Awelfryn, 7, Olgra Terrace Ffordd Clegir, Llanberis, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4HS Newidiadau ac estyniadau/Alterations and extensions. Llanberis Llanberis Approved with Conditions Yes View
C21/0566/30/DA Gernant, Aberdaron, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8BG Cais am ddiwygiad ansylweddol i gynlluniau a gymeradwywyd trwy ganiatâd cynllunio C20/0100/30/DT ar gyfer g osod to llechi yn lle to fflat i'r cefn a ffenestri gromen i'r to er mwyn caniatáu lledu'r ffenestri cromen.... Aberdaron Aberdaron Approved with Conditions Yes View
C21/0562/23/LL 9a Bro Rhythallt Estate, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4AU Cais am estyniad un llawr i greu anecs gefn y ty annedd/ Single storey extension to rear of dwelling to create annex. Llanrug Llanrug Approved with Conditions Yes View
C21/0560/19/LL Trem Arfon, Rhos Bach Cottages, Caeathro, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2TE Sied amaethyddol ar gyfer cadw offer amaethyddol a marchogaeth/ The erection of an agricultural shed for the storage of machinery and equestrian equipment.  Bontnewydd Bontnewydd Approved with Conditions Yes View
C21/0557/16/DT Cwm Collen, 39 Tal Y Cae, Tregarth, Bangor, Gwynedd, LL57 4AE Dymchwel y modurdy presennol a chodi estyniad deulawr/Demolition of existing garage and erection of two storey extension. Tregarth & Mynydd Llandygai Llandygai Approved with Conditions Yes View
C21/0545/35/CC Bron Eifion Lodge, Criccieth, LL52 0RY Tocio coeden o dan Orchymyn Gwarchod Coed Lopping of tree under a Tree Preservation Order Criccieth Criccieth Approved with Conditions Yes View
C21/0536/25/DT 3 Bro Infryn, Glasinfryn, Bangor, Gwynedd, LL57 4UR Dymchwel yr estyniad cefn presennol a chodi estyniad un llawr yn ei le/Demolish existing single storey rear extension and erect a single storey extension in its place. Pentir Pentir Approved with Conditions Yes View
C21/0512/30/LL Bryn Ffynnon Caravan Park, Rhydlios, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8LF Adeiladu sied i storio offer cynnal a chadw y maes carafanau  Construction of shed to store maintenance equipment for the  caravan park  Aberdaron Aberdaron Approved with Conditions Yes View
C21/0505/13/DT 1 Glan Ogwen, Bethesda, Bangor, Gwynedd, LL57 3PG Cais ar gyfer dymchwel estyniad ochr unllawr a chodi estyniad unllawr yn ei le / Application to demolish single storey side extension and erection of single storey extension in its place Ogwen Bethesda Approved with Conditions Yes View
C21/0498/09/LL Builder's Yard National Street, Tywyn, LL36 9AD Codi ty deulawr/ Two Storey Dwelling Tywyn Tywyn Withdrawn Yes View
C21/0497/41/DT Tyddyn Heilyn, Chwilog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6SW Estyniad Extension Llanystumdwy Llanystumdwy Approved with Conditions Yes View
C21/0489/40/DT Glwysfa, Abererch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6PQ Estyniad unllawr cefn ac addasiadau i adeilad allanol  Single storey rear extension and alterations to outbuilding Abererch Llannor Approved with Conditions Yes View
C21/0459/39/LL Trem Deg, 12 St Tudwals Estate, Mynytho, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7RU Estyniad unllawr cefn Single storey rear extension Llanengan Llanengan Approved with Conditions Yes View
C21/0458/39/DT 228 Cae Du Estate, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7DZ Estyniad i'r balconi. Extension to balcony. Abersoch Llanengan Approved with Conditions Yes View
C21/0448/42/DT Tai'r Lôn, Edern, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8YU DYMCHWEL GWEITHDY, MODURDY A LOLFA HAUL BRESENNOL A CHODI ADEILAD NEWYDD I GYNNWYS LOLFA HAUL, YSTAFELL FWYTA AC YSTAFELL WELY LLAWR CYNTAF GYDA YSTAFELL YMOLCHI - AIL-GYFLWYNIAD YN DILYN GWRTHODIAD C20/0845/42/DT /TO DEMOLISH EXISTING WORKSHOP ,... Morfa Nefyn Nefyn Approved with Conditions Yes View
C21/0433/24/DT Caer Moel, Dinas, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7YW Estyniad unllawr rhwng dau uned wyliau bresennol Single storey extension between two existing holiday units. Llanwnda Llanwnda Approved with Conditions Yes View
C21/0421/41/CR Capel Moriah, Llanystumdwy, LL52 0SH Addasiadau mewnol ac allanol i drosi cyn gapel yn dy annedd / Internal and external alterations to convert former chapel into dwelling house Llanystumdwy Llanystumdwy Yes View
C21/0382/42/DT Awel Y Môr Lôn Bridin, Morfa Nefyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6BY Dymchwel modurdy a chodi adeilad yn ei le i'w ddefnyddio fel anecs preswyl ynghyd a storfa/cawodydd /Demolition of garage and replacement with annex accomodation and shower/storage area Morfa Nefyn Nefyn Refused Yes View
C21/0369/32/LL Neigwl Ganol, Botwnnog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7SR Ail gyflwyniad o gais blaenorol a wrthodwyd i addasu adeiladau allanol yn ddau uned gwyliau/Re-submission of a previously refused application to convert outbuildings into two holiday units Botwnnog Botwnnog Refused Yes View
C21/0255/11/LL Hen Cae Chwarae Tan Y Bryn/ The Old Tan Y Bryn Play Area, Maesgeirchen, , Bangor, LL57 1PZ Codi twnel poli ar gyfer garddwriaeth i'w ddefnyddio gan y gymuned/ Erection of a polytunnel for community led horticulture. Marchog (Bangor) Bangor Approved with Conditions Yes View
C21/0211/15/LL Ffordd Clegir, Llanberis, LL55 4EH Cais ar gyfer codi gweithdy newydd ar gyfer prosesu a phacio biomass  / Application to erect a new workshop to create a biomass processing and packaging unit  Llanberis Llanberis Approved with Conditions Yes View
C21/0138/18/DT 4, Dinorwic House, Dinorwig, Caernarfon, Gwynedd, LL55 3EU Cais i gadw caban ar dir ar gyfer defnydd atodol i dy annedd / Application to retain cabin on land for incidental use to a dwelling house. Deiniolen Llanddeiniolen Approved with Conditions Yes View
C20/1004/44/CR Tom Parry A'i Gwmni, 20 - 21 Lombard Street, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9AP Addasiadau mewnol ac allanol i drosi'r adeilad yn ol i ddau uned / internal and external alterations to convert the building back into two units Porthmadog (West) Porthmadog Approved with Conditions Yes View
C20/1003/44/LL Tom Parry A'i Gwmni, 20 - 21 Lombard Street, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9AP Newid defnydd llawr daear o ddefnydd swyddfa yn ol i ddau uned byw arwahan (1 uned eisoes ar y safle) / Change of use of ground floor used as an office back into two separate residential units (1 unit already on the site). Porthmadog (West) Porthmadog Approved on Appeal with Conditions Yes View