Ceisiadau Cynllunio Diweddar

Dyma'r rhestr ddiweddaraf o geisiadau cynllunio sydd ar gael i’w gweld.
Rhif y Cais Math o Gais Manylion y Lleoliad Bwriad Ward Cymuned Penderfyniad Gweld
C20/0756/39/LL Cais Llawn Angorfa Lôn Sarn Bach, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7EB

Newid defnydd o eiddo Gwely a Brecwast (Dosbarth Defnydd C1) i annedd (Dosbarth Defnydd C3)

Change of use from a Bed and Breakfast establishment (C1 Use Class) to a dwelling (C3 Use Class)

Abersoch Llanengan
C20/0754/11/RA Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod 182 Ffordd Penrhos, Bangor, Gwynedd, LL57 2LX

Rhyddhau amod 12 (datganiad dull dymchwel), amod 16 (cynllun cynnal a chadw) o ganiatâd cynllunio C18/0796/11/R3 ynghyd a chyflwyno arolwg diweddaraf parthed ystlumod/Discharge condition 12 (demolition method statement) and condition 16 (maintenance plan) of planning permission C18/0796/11/R3 together with an up dated bat survey. 

Glyder (Bangor) Bangor
C20/0753/32/DT Cais Deiliaid Tŷ Tan Y Maen, Pengroeslon, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8ET

Codi estyniad deulawr cefn.


Erection of two storey rear extension.

Botwnnog Botwnnog
C20/0751/14/DT Cais Deiliaid Tŷ Awelfor Y Clogwyn, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1HY Cais ar gyfer codi estyniad cefn ar yr eiddo ynghyd a darparu balconi uwchben / Application for the erection of single store extension to rear of property with balcony above. Menai (Caernarfon) Caernarfon
C20/0748/42/CT Torri Coed mewn Ardal Cadwraeth Sŵn Y Don, Porth Dinllaen, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6DB

Gwaith i goed o fewn Ardal Gadwraeth


Works to trees in Conservation Area

Morfa Nefyn Nefyn
C20/0747/14/CC Gwaith i goed wedi'u amddiffyn Tir Ger / Land By Ty Canol, Ffordd Bangor, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1LN

Cais torri a thocio coed sy'n destun gorchymyn diogelu coed

Application to fell and prune trees subject to a tree preservation order.

Menai (Caernarfon) Caernarfon
C20/0737/45/LL Cais Llawn 14 Stryd Kingshead, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5DR Newid defnydd ac ymestyn cyn-warws yn dy annedd / change of use and extend former warehouse into dwelling house Pwllheli (Gogledd) Pwllheli
C20/0735/39/DT Cais Deiliaid Tŷ Tyddyn Twlc, Cilan, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7DD

Codi estyniad ochr / cefn a phorth newydd.


Erection of side / rear extension and new porch

Llanengan Llanengan
C20/0683/44/LL Cais Llawn Land Adjacent To Arfryn, Tremadog, LL49 9RN

Cais ar gyfer codi ty unllawr / Application for the erection of a single storey dwelling

Porthmadog Tremadog Porthmadog
C20/0744/11/LL Cais Llawn Tir Ger Cliff Cottage, Bangor, LL57 2SU Codi tŷ newydd ynghyd a gwaith cysylltiedig gan gynnwys mannau parcio a newidiadau i'r fynedfa bresennol/Erection of a new dwelling together with associated works including parking spaces and alterations to the existing access. Garth (Bangor) Bangor
C20/0739/25/DT Cais Deiliaid Tŷ Arosfa Ffordd Tŷ'n Clwt, Penrhosgarnedd, Bangor, Gwynedd, LL57 2LU

Cais deiliad ty ar gyfer codi estyniadau, newidiadau a balconi llawr cyntaf i gefn yr eiddo (cynllun diwygiedig i'r hyn a ganiatawyd o dan gyfeirnod C19/0269/25/LL) / Householder application to erect extensions, alterations and first floor balcony to rear of dwelling (revised plans to that approved under reference C19/0269/25/LL)

Pentir Pentir
C20/0727/12/LL Cais Llawn Bryn Mair, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7AX Cais ar gyfer codi adeilad newydd ar gyfer defnydd gwyliau / Erection of a new building for use as holiday accommodation Waunfawr Betws Garmon
C20/0733/46/DT Cais Deiliaid Tŷ Tyddyn Sander, Tudweiliog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8PB

Trosi rhan o adeilad allanol presennol yn anecs ar gyfer defnydd is-wasanaethol i'r tŷ presennol, gan gynwys dymchwel estyniad ochor ac adeiladu estyniad newydd ir adeilad. 


Conversion of part of existing outbuilding into annexe for ancillary use to existing dwelling, including demolition of side extension and construction of new extension to building.

Tudweiliog Tudweiliog
C20/0732/45/DT Cais Deiliaid Tŷ Cuddfan Lleiniau Uchaf, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5DT

Codi ystafell wydr ar flaen yr eiddo.

Construct conservatory on the front of the property.

Pwllheli (De) Pwllheli
C20/0730/18/DT Cais Deiliaid Tŷ Tyn Y Gadlys, Fachwen, Caernarfon, Gwynedd, LL55 3HA

Newidiadau ac estyniadau/Alterations and extensions.

Deiniolen Llanddeiniolen
C20/0729/39/AC Diddymu/Amrywio Amod(au) Cefn, Llanengan, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7LG

Diwygio Amod 2 o ganiatâd cynllunio C19/ 0119/39/LL er galluogi ychwanegu ystafell ardd i'r anecs a ganiatawyd.


Variation of Condition 2 of planning permission C19/0119/39/LL to enable the addition of garden room to the  permitted annexe.

Llanengan Llanengan
C20/0728/39/DT Cais Deiliaid Tŷ Windover, 5 Llwyn Onn, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7EP

Adeiladu porth blaen, modurdy ochr, cynyddu maint y to i ddarparu llofftydd llawr cyntaf gyda ffenestri gromen to brig ac ymestyn yr ardal batio bresennol.


Construction of front porch, side garage, increase size of roof to provide first floor bedrooms with pitched roof dormer windows and extend existing patio area.

Abersoch Llanengan
C20/0734/44/DT Cais Deiliaid Tŷ Bryn Coed Ffordd Y Borth, Borth Y Gest, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9TP

Cais ar gyfer codi estyniadau i'r eiddo yn gynnwys codi lefel y to er mwyn creu llawr cyntaf (cais diwygiedig) / Application for the erection of extensions to property including raising the roof to create a first floor (revised application).

Porthmadog (Gorllewin) Porthmadog
C20/0731/20/DT Cais Deiliaid Tŷ 11 Bryn Y Môr, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4LY

Codi lolfa haul ar y balconi presennol (cynllun diwygiedig i'r un a wrthodwyd o dan gais rhif C20/0025/20/DT/Erection of a sun lounge on the existing balcony (amended scheme to that refused under application ref. C20/0025/20/DT).

Y Felinheli
C20/0719/14/TC Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Boat Yard And Workshop, Victoria Dock, Caernarfon, LL55 1SR

Cais am dystysgrif defnydd cyfreithlon presennol ar gyfer defnyddio yr safle fel iard gychod, gweithdy peirianneg forwrol a siandleri.


Application for a certificate of lawfulness  for the existing use of a site as boat yard, marine engineering workshop and chandlery.

Menai (Caernarfon) Caernarfon
C20/0677/23/LL Cais Llawn Bryn Crwn, Ceunant, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4RT Diwygiad i ganiatad cynllunio rhif C06A/0735/23/LL er mwyn ychwanegu porth car dwbwl i'r modurdy i gynnwys paneli solar ar y to/Amendment to planning permission ref. C06A/0735/23/LL so as to add a double car port to the garage to include solar panels on the roof. Cwm y Glo Llanrug
C20/0504/21/LL Cais Llawn Tir Ar Fferm Cobri, Llanllechid, LL57 3LF Codi ty fforddiadwy un llawr, mynedfa, llecynnau parcio, tanc septig  ynghyd a thanc cynaeafu dwr /Erection of a single storey affordable dwelling, access, parking spaces, septic tank together with water harvesting tank. Arllechwedd Llanllechid
C20/0723/20/DT Cais Deiliaid Tŷ Maes Y Môr, 43 Bryn Ffynnon, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4SJ Codi balconi i lawr cyntaf edrychiad blaen yr eiddo / Erection of first floor balcony to front elevation of dwelling Y Felinheli
C20/0720/32/DT Cais Deiliaid Tŷ 2, Pentre, Botwnnog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8RB

Dymchwel dau estyniad presennol ac adnewyddu'r prif adeilad, ynghyd ag estyniad ochr a chefn newydd. Yr oll yn unllawr.


Demolition of two existing extensions and the renovation of the main building, along with a new side and rear extension. All single storey.

Botwnnog Botwnnog
C20/0703/32/LL Cais Llawn Trefollwyn Bach, Botwnnog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7SR

Codi adeilad amaethyddol i storio peiriannau.


Erection of agricultural building to store machinery

Botwnnog Botwnnog
C20/0672/44/LL Cais Llawn Glaslyn Leisure Centre/byw'n Iach Glaslyn, Porthmadog, LL49 9HN


Cadw hwb cymunedol ac adeilad storio gardd a ty gwydr 'walipini' ar gyfer tyfu hadau a eginblanhigion a phlanhigion.

Retention of community hub and garden storage building and proposed greenhouse walipini for growing of seeds, seedlings and plants.

Porthmadog (Gorllewin) Porthmadog
C20/0705/11/DT Cais Deiliaid Tŷ 12 Bryn Adda, Bangor, Gwynedd, LL57 2LJ Estyniad uwchben y modurdy/Extension above the garage.
C20/0712/37/DT Cais Deiliaid Tŷ 16 Ffordd Yr Eifl, Trefor, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5LW

Estyniad / Extension

Llanaelhaearn Llanaelhaearn
C20/0706/11/CT Torri Coed mewn Ardal Cadwraeth Parc Tan Y Fynwent, Bangor, LL57 1DT

Ymgymryd a gwaith cynnal a chadw ar goed o fewn ardal gadwraeth/Maintenance work on trees located within the conservation area.

C20/0700/35/DT Cais Deiliaid Tŷ Ivy Cottagage Arfonia, Criccieth, LL52 0DB


Adeiladu estyniad deulawr cefn

Construction of a two storey rear extension.

Criccieth Criccieth
C20/0718/11/DT Cais Deiliaid Tŷ 40 Ffordd Glynne, Bangor, Gwynedd, LL57 1AN

Estyniad un llawr yn y cefn/Single storey rear extension.

Hirael (Bangor) Bangor
C20/0717/25/RA Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Ysgol Y Faenol Penrhos Road, Penrhosgarnedd, LL57 2NN

Rhyddhau amod 3 o ganiatâd cynllunio C19/0087/25/R3 er mwyn cytuno a deunyddiau a gorffeniadau allanol/Discharge condition 3 of planning permission C19/0087/25/R3 so as to agree external materials and finishes.  

Pentir Pentir
C20/0716/13/LL Cais Llawn 1, Lôn Sarnau Ffordd Y Stesion, Bethesda, Bangor, Gwynedd, LL57 3NX Cais ar gyfer trois modurdy i anecs is-raddol i'r eiddo adnabyddir fel '1 Lon Sarnau, Ffordd y Stesion, Bethesda, LL573NX' / Application to convert garage to annexe ancillary to the dwelling known as '1, Lon Sarnau, Ffordd y Stesion, Bethesda, LL573NX' Ogwen Bethesda
C20/0713/39/LL Cais Llawn Bryn Cethin Bach Caravan Park Lôn Garmon, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7UL

Adeilad Ffrâm Porth arfaethedig (Ymddangosiad Amaethyddol) fel storfa dan do ar gyfer offer cynnal a chadw parc gwyliau


Proposed Portal Frame Building (Agricultural Appearance) for roofed storage of holiday park maintenance equipment

Abersoch Llanengan
C20/0711/46/DT Cais Deiliaid Tŷ Glan Beuno, Llaniestyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8SF

Amnewid hen gyntedd gyda phorth ffrâm dderw/gwydrog mwy


Replace old porch with larger oak frame / glazed porch

Tudweiliog Tudweiliog
C20/0709/44/HT Hysbysiad ymlaen llaw (Telegyfathrebu) Ivy Cottage, 1 Rhes Yr Eiddew, Borth Y Gest, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9TS (none)
C20/0701/39/LL Cais Llawn Beach Side Restaurant, The Warren Lôn Pont Morgan, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7AA

Cais cynllunio llawn ar gyfer gosod canopi teras allanol i ddarparu man eistedd awyr agored dan do ym mwyty traeth Sandbar, The Warren, Abersoch.


Full planning application for the installation of an external terrace canopy to provide a covered outdoor seating area at the Sandbar beach restaurant, The Warren, Abersoch.

Abersoch Llanengan
C20/0698/32/DT Cais Deiliaid Tŷ Efail Glandwr, Sarn Mellteyrn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8DY

Creu mynedfa gerbydol newydd i'r briffordd.


Creation of new vehicular access to the highway.

Botwnnog Botwnnog
C20/0695/45/LL Cais Llawn O'shea International, Sail Loft West Morfa'r Garreg, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5AY

Estyniad newydd arfaethedig i'r  adeilad warws a swyddfa presennol


Proposed new extension to existing warehouse and office building

Pwllheli (De) Pwllheli
C20/0694/40/LL Cais Llawn Hendre Penprys, Pentreuchaf, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8EZ

Newid defnydd tair ystafell wely Gwely a Brecwast yn llety gwyliau hunangynhwysol dwy ystafell wely ac adeiladu modurdy domestig


Change of use of three bed and breakfast rooms to a two bedroom self contained holiday let and the construction of a domestic garage

Efailnewydd / Buan Llannor
C20/0710/02/DT Cais Deiliaid Tŷ 2 Is Y Graig, Corris, SY20 9TQ Ail gyflwyniad o gais i godi balconi ar edrychiad deheuol yr eiddo ynghyd a chynnal newidiadau i'r agoriadau/Resubmission of application to erect a balcony to the south elevation of the property and alterations to openings Corris / Mawddwy Corris
C20/0451/08/LL Cais Llawn Former Shell Mexx Yard Station Road, Penrhyndeudraeth, LL48 6LG

Cais ar gyfer newid defnydd safle i redeg busnes taxi ynghyd a chodi adeilad gweithdy, gosod CCTV a ffens diogelwch / Application for the change of use of site to run taxi business, erection of workshop building, provision of CCTV and security fencing

Penrhyndeudraeth Penrhyndeudraeth
C20/0632/18/DT Cais Deiliaid Tŷ Y Gelli Ffordd Bethel, Bethel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1UN

Cais ar gyfer codi estyniad unllawr to fflat i ochr yr eiddo / Application to erect a single storey flat roofed extension to side of dwelling

Bethel Llanddeiniolen
C20/0376/23/AC Diddymu/Amrywio Amod(au) Bryn Gwyn Mawr, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4RG

Diwygio amod rhif 2 o ganiatad cynllunio C20/0180/23/LL er mwyn gwneud newidiadau i ddyluniad y ty/Amend condition no. 2 of planning permission C20/0180/23/LL so as to carry out alterations to the design of the dwelling. 

Cwm y Glo Llanrug
C20/0704/20/DA Diwygiad Ansylweddol Bron Dalar, 14 Ffordd Caernarfon, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4NQ

Diwygiad ansylweddol i ganiatad cynllunio rhif C16/1558/20/LL er mwyn ymestyn y lolfa haul/Non-material amendment to planning permission C16/1558/20/LL so as to extend the conservatory.

C20/0699/35/CT Torri Coed mewn Ardal Cadwraeth Y Maes Stryd Fawr, Criccieth, LL52 0EY (none)
C20/0697/24/TC Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Golygfa, Rhostryfan, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7PB

Cais tystysgrif cyfreithloni defnydd presennol o dir fel gardd cysylltiol a chwrtil / Application for existing lawful use of land as domestic garden and curtilage area

Llanwnda Llanwnda
C20/0691/21/AC Diddymu/Amrywio Amod(au) Bryn Derwas, Tal Y Bont, Bangor, Gwynedd, LL57 3YB

Diwygio amod 2 o ganiatad rhif C20/0332/21/DT er mwyn creu swyddfa uwchben y modurdy/Amend condition 2 of planning permission C20/0332/21/DT so as to create an office above the garage.

Arllechwedd Llanllechid
C20/0687/14/LL Cais Llawn Castell Caernarfon Pen Deitsh, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2AY Uwchraddio'r cyfleusterau ymwelwyr drwy gosod lifft, creu caffi, toiledau newydd a chyfleusterau i'r gweithwyr a storio / Improve the visitor facilities through installing a lift, create a cafe, new toilets and facilities for staff and storage.  Seiont (Caernarfon) Caernarfon
C20/0686/09/DT Cais Deiliaid Tŷ 94d Plas Edwards, Tywyn, LL36 0DA

Estyniad balconi/Balcony extension

Tywyn Tywyn
C20/0646/44/CR Caniatad Adeilad Rhestredig Clwb Hwylio Porthmadog Pen Y Cei, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9AY

Gosod ffan echdynnydd ar gefn yr adeilad / Installation of extractor fan on rear of building

Porthmadog (Gorllewin) Porthmadog
C20/0645/44/LL Cais Llawn Clwb Hwylio Porthmadog Pen Y Cei, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9AY Gosod ffliw ar gefn yr adeilad / Installation of flue to rear of building. Porthmadog (Gorllewin) Porthmadog
C20/0635/17/DT Cais Deiliaid Tŷ Bod Derwyddon, Carmel, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7AN Cais ar gyfer codi estyniad unllawr i gefn ac ochr y eiddo / Application for the erection of a single storey extension to the side and rear of the property. Talysarn Llandwrog
C20/0457/08/CR Caniatad Adeilad Rhestredig Ysbyty Bron Y Garth, Minffordd, Penrhyndeudraeth, Gwynedd, LL48 6HE Addasiadau mewnol ac allanol i drosi llawr daear o'r prif adeilad yn westy / Internal and external alterations to ground floor of the main building into hotel  Penrhyndeudraeth Penrhyndeudraeth
C20/0692/18/DT Cais Deiliaid Tŷ Cymerau, Bethel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1UW Estyniad un llawr ar y talcen deheuol/Single storey extension on southern gable.  Bethel Llanddeiniolen
C20/0696/14/MG Materion a Gadwyd yn ôl Tir Rhwng / Land Between Tan Y Garth A Cefn Gwyndre, Lôn Ddewi, Caernarfon, LL55 1BH Cais materion a gadwyd yn ol ar gyfer caniatad cynlluniol amlinellol C17/0631/14/LL ar gyfer codi ty a gwelliannau i'r fynedfa bresennol / Application for reserved matters in relation to outline planning permission C17/0631/14/LL for the erection of a dwelling and improvements to the access.  Menai (Caernarfon) Caernarfon
C20/0685/11/DT Cais Deiliaid Tŷ 19 Ffordd Belmont, Bangor, Gwynedd, LL57 2HY

Estyniad un llawr yng nghefn yr eiddo/Single storey extension at rear of property.

Glyder (Bangor) Bangor
C20/0676/39/LL Cais Llawn Bryn Onnen Lôn Engan, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7LB

Dymchwel caban presennol a chodi estyniad unllawr newydd i'r prif annedd yn ei le


Demolition of existing chalet  and replace with new single storey extension to main dwelling

Abersoch Llanengan
C20/0674/41/MG Materion a Gadwyd yn ôl Cae Bodlondeb, Ger Ael Y Bryn, Chwilog, LL53 6SH Cais ar gyfer materion a gadwyd yn ol a gwybodaeth draenio a datblygu cam wrth cam mewn cyswllt a chaniatad cynllunio amlinellol C16/1363/41/AM ar gyfer codi 9 ty sy'n cynnwys 3 fforddiadwy a ffordd mynediad. / Reserved matters application together with drainage and phasing details in relation to outline planning permission C16/1363/41/AM for the erection of 9 dwellings including 3 affordables and access road.  Llanystumdwy Llanystumdwy
C20/0673/41/MG Materion a Gadwyd yn ôl Cae Bodlondeb, Ger Ael Y Bryn, Chwilog, LL53 6SH Cais ar gyfer materion a gadwyd yn ol a gwybodaeth draenio a datblygu cam wrth cam mewn cyswllt a chaniatad cynllunio amlinellol C16/1603/41/AM ar gyfer codi 9 ty sy'n cynnwys 3 fforddiadwy a ffordd mynediad. / Reserved matters application together with drainage and phasing details in relation to outline planning permission C16/1603/41/AM for the erection of 9 dwellings including 3 affordables and access road.  Llanystumdwy Llanystumdwy
C20/0693/39/RA Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Pentre Bach Lôn Pentre Bach, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7ES

Cais i ryddhau amodau 3 (defnydd to), 4 (gorffeniad allanol) a 5 (tirlunio) o ganiatâd cynllunio C18/0895/39/LL i ddymchwel tŷ presennol a chodi tŷ newydd


Application to discharge conditions 3 (roof material), 4 (external finish) and 5 (landscaping) of planning permission C18/0895/39/LL to demolish existing dwelling and erect new dwelling

Abersoch Llanengan
C20/0684/40/AC Diddymu/Amrywio Amod(au) Eisteddfa, Llannor, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6YG

Cais i ddiwygio ymrwymiad amaethyddol ar ganiatâd cynllunio C96D/0094/20/LL er hwyluso trefniant morgais.


Application to amend an agricultural obligation on planning permission C96D/0094/20/LL to facilitate mortgage arrangements.

Abererch Llannor
C20/0682/39/DT Cais Deiliaid Tŷ 20 Maes Awel, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7HS

Dymchwel y balconi cefn presennol. Codi estyniad deulawr yng nghefn yr eiddo.


Demolish existing rear balcony. Erection of a two-storey extension to the rear of the property.

Abersoch Llanengan
C20/0681/40/DA Diwygiad Ansylweddol Ymddiriedolaeth Gig Gogledd Orllewin Cymru, Ysbyty Bryn Beryl Lôn Caernarfon, Llwyn Hudol, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6TT

Diwygiad ansylweddol i'r cynlluniau a gymeradwywyd drwy ganiatâd cynllunio C19/0502/40/LL er mwyn caniatáu codi adeilad ar gyfer cyfarpar cyflenwi trydan.


Non-material amendment to the plans approved by planning permission C19/0502/40/LL to allow the erection of a building for electricty supply equipment.

Abererch Llannor Gwrthodwyd
C20/0680/40/LL Cais Llawn Battin, Llwyndyrys, Pwllheli, LL53 6NG

Trosi adeilad allanol yn llety gwyliau.


Conversion of outbuilding into a holiday letting accommodation

Efailnewydd / Buan Llannor
C20/0666/32/LL Cais Llawn Crugeran, Sarn Mellteyrn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8DT Cais ar gyfr codi adeilad cynhyrchu wyau maes gan gynnwys seiloau a gwaith cysylltiedig / Erection of a free-range egg production unit including silos and associated works Botwnnog Botwnnog
C20/0621/35/LL Cais Llawn Criccieth Craft Centre, Criccieth, LL52 0HS

Dymchwel cyn weithdy llechi a chodi datblygiad cymysg yn cynnwys bwyty a bar ynghyd a gofod manwerthu bach a 4 ystafell wely 'aparthotel' gwasanaethol.


Demolition of existing former slate workshop and erection of a mixed used development comprising a restaurant and bar incorporating a small scale retail space and 4 no. serviced aparthotel bedrooms.

Criccieth Criccieth
C20/0544/18/YA Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed) Fferm Y Ddôl Ffordd Bethel, Bethel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1UL

Cais am hysbyseb o flaen llaw i godi sied amaethyddol ar gyfer porthiant a pheiriannau/Application for prior notification for the erection of agricultural shed to accommodate feed and machinery.

Bethel Llanddeiniolen
C20/0395/20/CT Torri Coed mewn Ardal Cadwraeth 5 Aber Cottages, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4JY

Cais ar gyfer torri coeden dderw sydd o fewn Ardal Gadwraeth Aberpwll/ Application to fell an oak tree which is within the Aberpwll Conservation Area 

C20/0690/42/DA Diwygiad Ansylweddol Maes Parcio Moreia Nefyn, Stryd Moreia, Nefyn, Pwllheli, LL53 6HG

Diwygiad ansylweddol i'r cynlluniau a gymeradwywyd gan ganiatâd cynllunio C20/0364/42/LL ar gyfer maes parcio er mwyn tynnu'r droedffordd arfaethedig o'r cynllun.


Non-material amendment to the plans approved by planning permission C20/0364/42/LL for a car park in order to remove the proposed footway from the scheme.

Nefyn Nefyn
C20/0640/09/RC Diddymu/Amrywio Amod(au) 92 Plas Edwards, Tywyn, Gwynedd, LL36 0DA

Cais ar gyfer ymgymryd a gwaith heb gydymffurfio ac amod rhif 2(unol a cynlluniau) a 3(manylion balconi) ar ganiatad rhif C19/1135/09/DT


Application to carry out work without compliance with condition number2(in accordance with plans) and 3(balcony details) on approval number C19/1135/09/DT

Tywyn Tywyn
C20/0633/38/CR Caniatad Adeilad Rhestredig Fferm Crugan, Llanbedrog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7NL Trosi adeilad allanol i ffurfio rhan o'r ty / Conversion of outbuilding to form part of dwelling.  Llanbedrog Llanbedrog
C20/0671/11/DA Diwygiad Ansylweddol Cyngor Gwynedd, Ysgol Glancegin Ffordd Y Castell, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd, LL57 1ST

Diwygiad ansylweddol i ganiatad cynllunio rhif C20/0113/11/LL ar sail y cynllun tirlunio/Non-material amendment to planning permission ref. C20/ 0113/11/LL as regards to the landscaping scheme.

Marchog (Bangor) Bangor Caniatawyd (Heb Amodau)
C20/0667/43/LL Cais Llawn Tir Rhwng / Land Between Rhandir & Bod Elen, Llithfaen, Pwllheli, LL53 6PA

Cais Cynllunio Llawn ar gyfer annedd unllawr fforddiadwy a gwaith seilwaith cysylltiedig


Full Planning Application for an affordable single storey dwelling and associated infrastructure works

Llanaelhaearn Pistyll
C20/0662/14/LL Cais Llawn Plas Bawb, Ysgol Gynradd Maesincla Lôn Maesincla, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1DF Cais ar gyfer codi estyniad unllawr to fflat i'r adeilad ar gyfer darparu cyfleusterau ychwanegol / Application for the erection of a single storey flat roof extension to existing building to provide additional facilities  Cadnant (Caernarfon) Caernarfon
C20/0654/42/DT Cais Deiliaid Tŷ Mor A Mynydd, Edern, Pwllheli, LL53 8YU

Adeiladu balconi a ffenestr cromen ar gefn yr eiddo


Erection of balcony and dormer window at rear of property

Morfa Nefyn Nefyn
C20/0651/38/LL Cais Llawn Tir Ger / Land By Tremfan Hall, Llanbedrog, Pwllheli, LL53 7NN

Adeiladu sied amaethyddol pwrpas cyffredinol i storio bwyd anifeiliaid, peiriannau ac i gartrefu anifeiliaid yn achlysurol.


Construction of a general purpose agricultural shed to store feed, machinery and the occasional housing of animals.

Llanbedrog Llanbedrog
C20/0650/39/DT Cais Deiliaid Tŷ Tŷ'r Afon Lôn Engan, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7HR

Dymchwel y modurdy presennol ac adeiladu estyniad ar ochr yr eiddo ac ymestyn y ffenestr gromen bresennol yn y cefn.


Demolish existing garage and construct an extension to the side of the property and  extend existing dormer at the rear.

Abersoch Llanengan
C20/0647/26/LL Cais Llawn Tan Y Bryn, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4BZ

Ail adeiladu pont a wynebu ffordd mynediad gyda concrid.


Reinstate bridge and surface the access road with concrete.  

Waunfawr Waunfawr
C20/0644/15/LL Cais Llawn Pont Pen Y Llyn, Brynrefail, Gwynedd, LL55 3NP Cais ar gyfer codi gweithdy a storfa gychod / Application for the erection of a boathouse and workshop Llanberis Llanberis
C20/0625/40/AC Diddymu/Amrywio Amod(au) Llwyn Ffynnon, Y Ffôr, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6UY

Diddymu amod 5 o ganiatâd cynllunio C16/1054/40/LL sy'n cyfyngu'r defnydd o'r bar a'r lolfa i feddianwyr y carafanau teithiol ar y safle yn unig.

Removal of condition 5 of planning permission C16/1054/40/LL which limits the use of the bar and lounge to the occupants of the touring caravans on site only.

Abererch Llannor
C20/0623/19/AC Diddymu/Amrywio Amod(au) Tir Ger / Land At Lon Cefnwerthyd, Bontnewydd, Gwynedd, LL55 2UD

Cais i newid amodau 2 a 21 o ganiatad cynllunio C19/0014/19/LL er mwyn symud plot 14 a 29 a symud modurdy plot 17, lleihau lefel slab plotiau 18 a 26 a tynnu rhan o'r llwybr troed i'r 'hammerhead'/ Application to vary conditions 2 and 21 of planning permission C19/0014/19/LL in order to reposition plots 14 and 29 and reposition garage of plot 17, reduce slab level of plots 18 and 26 and remove part of footpath to the hammerhead

Waunfawr Waunfawr
C20/0678/39/DA Diwygiad Ansylweddol Plas Bach Maes Gwydryn, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7ED

Diwygiad Ansylweddol i'r cynlluniau a gymeradwywyd gan Ganiatâd Cynllunio C20/0212/39/ DT er cynnwys ffenestr denau newydd 3000mm o led i'r drychiad gorllewinol.


Non-Material Amendment to the plans approved by Planning Permission C20/0212/39/DT to include a new 3000mm wide thin window to the west elevation.

Abersoch Llanengan Caniatawyd gydag Amodau
C20/0669/11/LL Cais Llawn Blenheim House Ffordd Caergybi, Bangor, Gwynedd, LL57 2DP

Cais i ddymchwel adeiladau presennol a chodi adeilad 4 llawr i greu 36 uned breswyl, creu llecynau parcio cebydol cysylltiedig, diwygiadau i'r fynedfa gerbydol presennol ynghyd chreu mynedfa gerbydol ychwanegol /

Application to demolish existing buildings and erect a 4 storey building to create 36 residential unts, associated vehicular parking spaces, amendments to the existing vehicular access and creation of new vehicular access


Menai (Bangor) Bangor
C20/0664/11/DA Diwygiad Ansylweddol Gwasanaethau Garth Lôn Glan Môr, Bangor, Gwynedd, LL57 1AB

Cais ar gyfer gwneud diwygiad ansylweddol i ganiatad cynllunio cyfeirnod C20/0213/11/LL er mwyn dileu drws a chau'r agoriad i gydfynd a'r edrychiad cefn presennol / Application for a non-material amendment to planning permission reference C20/0213/11/LL so as to remove rear door and block opening to match existing rear elevation

Garth (Bangor) Bangor Caniatawyd gyda Amodau
C20/0659/15/DT Cais Deiliaid Tŷ 8, Rallt Goch Ceunant, Llanberis, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4SW Cais ar gyfer dymchwel estyniad ochr unllawr presennol a chodi estyniad deulawr yn ei le / Application to demolish existing single storey side extension and erection of a two storey extension it its place Llanberis Llanberis
C20/0649/44/LL Cais Llawn Land Adjacent To Gelert House Ffordd Penamser , Porthmadog, LL49 9NX

Cais ar gyfer gosod pwerdy ~5MWe nwy wrth gefn gyda isadeiledd cysylltiol / Application for the erection of an ~5MWe gas fired standby power station and associated infrastructure.

Porthmadog (Gorllewin) Porthmadog
C20/0637/22/LL Cais Llawn Bryn Y Gog Road From Lôn Pant To Pant Y Gôg Then Southwestwards Passing Garreg Lwyd To Pengwastad Nant, Nebo, LL54 6EB

Adeiladu ty amaethyddol


The erection of an agricultural dwelling

Llanllyfni Llanllyfni
C20/0665/24/RA Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Tir Ger Tan Y Celyn, Swn Y Mor And Talardd, Dinas, Llanwnda, Caernarfon, LL54 7YN

Cais ar gyfer rhyddhau'r amodau canlynol o ganiatadau  cynllunio APP/Q6810/A/19/3221957 ac  C20/0088/24/AC: rhif 8 - dwr wyneb, rhif 9 - draenio dwr budr,  rhif 10 - tirweddu, rhif 13 - tai fforddiadwy, rhif 15 - delio gyda planhigion di-ymledol, rhif 16 - osgoi llygredd, rhif 18 - datganiad rheoli adeiladu, rhif 19 - materion dwyieithog / Application for the discharge of the following conditions of planning permissions APP/Q6810/A/19/3221957 and C20/0088/24/AC: no 8 - surface water, no 9 - foul drainage, no 10 - landscaping, no 13 - non-invasive plant management, no 16 - pollution prevention, no 18 - construction management statement, no 19 - bilingual

Llanwnda Llanwnda
C20/0652/44/DA Diwygiad Ansylweddol Plot 59 Tan Y Foel Borth Y Gest, Porthmadog, LL49 9UH

Diwygiad ansylweddol i gynlluniau a ganiatawyd dan C16/0732/44/LL i ddiwygio dyluniad ffenestri gromen blaen a cefn, newid ffenestr cefn ar lefel daear am ddrysau ffrenig dwbl,  ail leoli ffenestri ar drychiad ochr ac ail drefnu ffenestri to lefel uchel ar y drychiad cefn ynghyd a chynnwys 1 ffenestr to dros y wardrob.

Non material amendment to the plans approved under C16/0732/44/LL to amend the design of front and rear dormer windows, replacement of window at ground floor rear with french double doors, relocation of a window on the side elevation and rearrangement of the existing high-level Velux windows at the rear of the property including one additional Velux window over the wardrob.

Porthmadog (Gorllewin) Porthmadog
C20/0668/39/DA Diwygiad Ansylweddol Trigfa Lôn Sarn Bach, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7EH

Diwygiad ansylweddol i'r cynlluniau a gymeradwywyd trwy ganiatâd cynllunio C19/1105/39/DT i gynnwys:

(1) Codi uchder y balwstrad ddi-ffrâm gwydrog o 1.1m i 1.5m ar  y balconi estynedig  llawr uchaf dwyrain, y balconi dormer llawr uchaf de, y balconi crwm llawr gwaelod de, a'r patio / decin llawr gwaelod dwyrain.

(2) Balwstrad / sgrin ddi-ffrâm gwydrog 1.5m o uchder o dan falconi estynedig y llawr uchaf, ar lefel y llawr gwaelod


Non-material amendment to the plans approved by planning permission C19/1105/39/DT to include :

(1) The glazed frameless balustrades to the Top floor East extended balcony, the Top floor South dormer balcony, the Ground floor South curved’ balcony, and the Ground floor East patio / deck, to be increased in height from 1.1m to 1.5m. 

(2) A new 1.5m high glazed frameless balustrade / screen underneath the Top floor extended balcony, at Ground floor level

Abersoch Llanengan Caniatawyd gydag Amodau
C20/0663/16/LL Cais Llawn The Bungalow Ffordd Hermon, Mynydd Llandygai, Bangor, Gwynedd, LL57 4DZ

Cais ar gyfer dymchwel estyniad unllawr presennol a chodi estyniad deulawr yn ei le ynghyd a mewnosod pedair ffenestr dormer, simdde newydd, canopi to uwchben mynedfa'r eiddo a balconi math juliette ar lawr cyntaf y talcen / Application to demolish single storey extension and erection of two storey extension in its place together with four dormer windows, new chimney, roof canopy above lobby entrance and juliette balony on first floor gable elevation


Tregarth & Mynydd Llandygai Llandygai
C20/0655/38/DT Cais Deiliaid Tŷ Gors, Llanbedrog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7UN

Estyniad unllawr ochr.


Single storey side extension

Llanbedrog Llanbedrog
C20/0648/45/CA Caniatâd Ardal Gadwraeth W Dop & Son, W Dop & Son Ffordd Caerdydd Isaf, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5NF

Caniatâd Ardal Gadwraeth i ddymchwel hanner cefn yr adeilad, darn warws adeiladwaith ffrâm ddur efo to fflat

Conservation Area Consent to demolish rear half of building, steel framed warehouse portion with flat roof

Pwllheli (Gogledd) Pwllheli
C20/0610/11/LL Cais Llawn Abbeyfield Society, Elm Bank Ffordd Siliwen, Bangor, Gwynedd, LL57 2BH Newid defnydd o gartref gofal yr henoed a fflat i ty a fflat ychwanegol (3 uned breswyl) ynghyd a newidiadau i'r llecynnau parcio/Change o use from residential care home for the elderly and flat into a dwelling and an additional flat (3 residential units) together with alterations to parking spaces.  Menai (Bangor) Bangor
C20/0642/11/DT Cais Deiliaid Tŷ 124 Cilgant Pennant, Bangor, Gwynedd, LL57 4LR

Cais deiliad ty ar gyfer codi estyniad ochr unllawr to fflat / Householder application for single storey flat roofed extension

Hendre (Bangor) Bangor
C20/0615/24/AC Diddymu/Amrywio Amod(au) White Tower Caravan Park, Saron, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5UH

Ymestyn cyfnod preswylio 52 o garafanau teithiol o 10 mis a hanner i 12 mis.

Extend period of occupancy for touring caravans from 10.5 and a half months to 12 months.

Llanwnda Llanwnda
C20/0613/26/RA Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Tan Y Bryn, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4BZ

Cais ar gyfer rhyddhau amod 8 (gorffeniad allanol) a 9 (cyflenwad dwr) ar ganiatad rhif C18/0856/26/LL

Application to discharge condition 8 (external finnish) and 9 (water supply) on planning permission number C18/0856/26/LL

Waunfawr Waunfawr
C20/0609/24/LL Cais Llawn Gwredog Isaf, Rhostryfan, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7PN

Cais ar gyfer trosi adeilad allanol presennol i lety gwyliau / Application to convert existing outbuilding to holiday accommodation

Llanwnda Llanwnda
C20/0604/11/LL Cais Llawn 33 Stryd William, Bangor, Gwynedd, LL57 1BG Addasu ty presennol i fod yn 2 dy/Conversion of existing dwelling into 2 dwellings. Hirael (Bangor) Bangor
C20/0603/11/DT Cais Deiliaid Tŷ 9 Lôn Y Brodyr, Bangor, Gwynedd, LL57 1BE Estyniad un llawr yn y cefn/Single storey rear extension. Hirael (Bangor) Bangor
C20/0602/22/DT Cais Deiliaid Tŷ Tan Y Coed Ffordd Nasareth, Nasareth, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6DW Cais ar gyfer dymchwel estyniadau a modurdy presennol a chodi estyniad ochr to fflat ac adeilad allanol to fflat / Application to demolish existing extension and garage and the erection of a new flat roof extension and outbuilding.  Llanllyfni Llanllyfni
C20/0421/04/LL Cais Llawn Cae Pant, Llandderfel, Y Bala, Gwynedd, LL23 7RG Cais ar gyfer codi adeilad cynhyrchu wyau maes gan gynnwys ystafell bacio / Application to erect a free-range egg production unit with packing room Llandderfel Llandderfel
C20/0636/11/DT Cais Deiliaid Tŷ 29 Llys Adda, Bangor, Gwynedd, LL57 2AW Cais ar gyfer codi estyniad ochr deulawr a chodi estyniad unllawr i gefn yr eiddo / application to erect a two storey side extension and a single storey extension to the rear of the dwelling Dewi (Bangor) Bangor
C20/0612/23/DT Cais Deiliaid Tŷ 2, Carreg Y Fran, Cwm Y Glo, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4DD

Codi modurdy a swyddfa yng nghefn yr eiddo/Erection of a garage and office at rear of property. 

Cwm y Glo Llanrug
C20/0588/17/AC Diddymu/Amrywio Amod(au) Yr Hen Becws, Llandwrog, Caernarfon, LL54 5SY

Newid defnydd ac ymestyn adeilad i greu tŷ ynghyd a chodi modurdy heb gydymffurfio gyda amod 2 a 4 ar ganiatâd rhif C16/0271/17/LL


Change of use and extension of building to ceate a dwelling and erection of garage without compliance with condition number C16/0271/17/LL 

Groeslon Llandwrog
C20/0634/13/DA Diwygiad Ansylweddol Godre'r Gaer Ffordd Carneddi, Carneddi, Bethesda, Gwynedd, LL57 3SH

Cais ar gyfer gwneud diwygiad ansylweddol i ganiatad cynllunio cyfeirnod C17/1212/13/LL er mwyn dileu'r porth blaen, codi balconi ar yr edrychiad blaen a chynydd maint y ffenestri / Application for a non-material amendment to planning permission reference C17/1212/13/LL to delete the front porch, erect a balcony the prinicpal elevation and increase window sizes

Gerlan Bethesda
C20/0631/18/LL Cais Llawn Cae Corniog Bach, Penisarwaun, Caernarfon, Gwynedd, LL55 3DB

Cais ar gyfer estynnu cwrtil breswyl, newidiadau i fynedfa gerbydol ac amaethyddol presennol, estyniad i sied ardd presennol, creu llecynnau parcio cerbydau a chodi ffensiau / Application to extend residential curtilage, alterations to existing vehicular and agricultural access, extension to existing garden shed, creation of vehicle parking space and erection of fencing

Penisarwaun Llanddeiniolen
C20/0627/20/DT Cais Deiliaid Tŷ 21 Stryd Menai, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4HX

Cais ar gyfer codi balconi un llawr i gefn yr eiddo / Application to erect a single storey balcony to the rear of the dwelling

Y Felinheli
C20/0624/14/LL Cais Llawn Cyngor Gwynedd, Ysgol Yr Hendre Ffordd Cae Phillips, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2AT Cais ar gyfer codi estyniad un llawr to fflat i greu ystafell amlbwrpas Application for the erection of a single storey extension to create a multi-purpose room. Peblig (Caernarfon) Caernarfon Caniatawyd gydag Amodau
C20/0152/13/LL Cais Llawn 4, Rhes Ogwen Stryd Fawr, Bethesda, Bangor, Gwynedd, LL57 3AY Cais ar gyfer trosi is-lawr eiddo i uned breswyl hunan gynhaliol ynghyd a rhannu modurdy cefn fodurdy a phorth car / Application to convert lower ground floor into self contained residential unit together with splitting the rear garage into a garage and car port Ogwen Bethesda
C20/0630/18/RA Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod The Garage, Clwt Y Bont, Deiniolen, Caernarfon, Gwynedd, LL55 3EB

Cais ar gyfer rhyddhau amod 4 efo ganiatad cynllunio cyfeirnod C20/0356/18/LL sy'n ymwneud a chyflwyno cynllun parcio cerbydau / Application to discharge condition 4 of planning permission reference C20/0356/18/LL which requires the submission of the vehicle parking layout

Deiniolen Llanddeiniolen Caniatawyd gyda Amodau
C20/0628/20/DA Diwygiad Ansylweddol Fron Helig, 42 Bryn Ffynnon, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4SJ

Cais diwygiad di-faterol i ganiatad cynllunio cyfeirnod C20/0118/20/DT er mwyn newid dyluniad pileri'r balconi / Application for a non-material amendment to planning permission reference C20/0118/20/DT to change the design of balcony pillars

Y Felinheli Caniatawyd gyda Amodau
C20/0626/11/CT Torri Coed mewn Ardal Cadwraeth 205 Stryd Fawr, Bangor, LL57 1NY

Cais ar gyfer gwneud gwaith tocio i ddwy goeden Palalwyfen wedi eu lleoli oddi fewn i Ardal Gadwraeth Bangor / Application for works to prune two Lime trees located within the Bangor Conservation Area

Deiniol (Bangor) Bangor Caniatawyd (Heb Amodau)
C20/0564/17/LL Cais Llawn Y Sgwar, Y Fron, Caernarfon, LL54 7BB


Codi  bwrdd gwybodaeth.

Erection of a  noticeboard,

Talysarn Llandwrog
C20/0622/13/LL Cais Llawn Pen Bre Ffordd Y Mynydd, Rachub, Bangor, Gwynedd, LL57 3HS Creu croglofft o fewn yr annedd bresennol ynghyd a gosod ffenestri to/Create a crogloft within the existing dwelling and insert roof windows. Gerlan Bethesda
C20/0616/09/HT Hysbysiad ymlaen llaw (Telegyfathrebu) Leahurst Caravan Park, Tywyn, LL36 9HL

Codi 2 bolyn pren 8 medr ar gyfer offer cyfathrebu trydannol band eang.


Erection of two 8 metre wooden poles for broad band electronic communications apparatus.

Tywyn Tywyn Caniatâd ymlaen llaw ddim ei angen
C20/0556/38/DT Cais Deiliaid Tŷ Fferm Crugan, Llanbedrog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7NL Trosi adeilad atodol i ffurfio rhan o'r ty / Conversion of attached outbuilding to form part of dwelling Llanbedrog Llanbedrog
C20/0553/22/DT Cais Deiliaid Tŷ 6-8 Ffordd Yr Orsaf, Penygores, LL54 6NW

Cais deiliad ty ar gyfer codi adeilad modurdy preifat / Householder application for the erection of a private garage 

Penygroes Llanllyfni
C20/0545/18/LL Cais Llawn Gwynfryn Carreg Y Garth, Rhiwlas, Bangor, Gwynedd, LL57 4HD Dymchwel yr adeilad stiwdio presennol a chodi ty newydd yn ei le/Demolish existing studio building and erection of a new dwelling in its place. Penisarwaun Llanddeiniolen
C20/0619/14/CR Caniatad Adeilad Rhestredig Hen Gwrt Pen Deitsh, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2AY Gosod gwydriad eilradd / Installation of secondary glazing  Seiont (Caernarfon) Caernarfon
C20/0618/18/LL Cais Llawn Cae Rhos, Llandeiniolen, LL55 3AG Addasu ac ymestyn yr adeilad allanol i'w ddefnyddio ar gyfer uned wyliau/Conversion and extend outbuilding for use as a holiday unit. Bethel Llanddeiniolen Tynnwyd yn ôl
C20/0617/11/LL Cais Llawn Hen Glawdd Ffordd Treborth, Treborth, Bangor, Gwynedd, LL57 2RJ All-osod y ty presennol gyda ty newydd ynghyd a gwaith cysylltiedig/Replace existing dwelling with a new dwelling and associated works. Glyder (Bangor) Bangor
C20/0614/39/DT Cais Deiliaid Tŷ 64 Cae Du, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7DJ

ADDASIADAU A NEWIDIADAU GAN GYNNWYS GOSOD FFENESTRI TO, CLADIN ALLANOL A CHYSGODFAN AR GYFER CEIR YNGHYD A GWAITH TIR YN CYNNWYS CODI WAL GYNNAL, CREU GOFOD PARCIO AC ARDAL PATIO NEWYDD.


ALTERATIONS AND AMENDMENTS INCLUDING INSTALLATION OF ROOF LIGHTS, EXTERNAL CLADDING AND CAR PORT AND GROUNDWORKS INCLUDING CONSTRUCTION OF RETAINING WALL, CREATION OF PARKING SPACE AND NEW PATIO AREA

Abersoch Llanengan
C20/0489/14/CR Caniatad Adeilad Rhestredig Wal Y Cei, Caernarfon, Gwelliannau i lwybrau troed o amgylch y Castell / Improvements to footpaths around the Castle. Seiont (Caernarfon) Caernarfon
C20/0419/36/DT Cais Deiliaid Tŷ Ffridd Fach, Bwlch Derwin, Garndolbenmaen, Gwynedd, LL51 9EQ

Estyniad unllawr ochr ac ymestyn cwrtil.

Single storey side extension and extension to curtilage

Clynnog Clynnog
C20/0030/19/HY Caniatad Hysbyseb Newborough Arms, Newborough Arms, Bontnewydd, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2UG (none) Bontnewydd Bontnewydd
C20/0599/44/LL Cais Llawn Cymerau Ffordd Morfa Bychan, Morfa Bychan, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9UY

Adeiladu ty 2 lawr heb gydymffurfio a chaniatad rhifau  C01D/0021/44/AM & C04D/0759/44/MG) 

Construction of a 2 storey dwelling without compliance with planning permission numbers C01D/0021/44/AM & C04D/0759/44/MG

Porthmadog (Gorllewin) Porthmadog
C20/0562/24/LL Cais Llawn Bryn Derwen, Rhostryfan, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7NB

Dymchwel fferm dy presennol  ynghyd a chodi ty newydd a gosod tanc trin newydd.


Demolition of existing farm house, together with the erection of a new dwelling, and installation of a new treatment plant

Llanwnda Llanwnda
C20/0546/03/DT Cais Deiliaid Tŷ 12 Tan Y Manod Newydd, Bethania, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 4BY

Estyniad ochr unllawr/Single storey side extension

Teigl Ffestiniog Caniatawyd gyda Amodau
C20/0606/16/DT Cais Deiliaid Tŷ Cae Herfyn Tal Gae, Tregarth, Bangor, Gwynedd, LL57 4AE

Codi modurdy a swyddfa gartref o fewn cwrtil preswyl/Erection of a garage and home office within the residential curtilage.

Tregarth & Mynydd Llandygai Llandygai Caniatawyd gyda Amodau
C20/0605/15/LL Cais Llawn Penbryn Bakery, Penbryn Bakery, Pen Y Bryn, 28 Stryd Fawr, Llanberis, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4EN Newidiadau i'r toeau cefn/Alterations to rear roofs. Llanberis Llanberis
C20/0600/17/DT Cais Deiliaid Tŷ Llaingro, Y Groeslon, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7DW Cais ar gyfer codi estyniad unllawr ar yr eiddo / Application for the erection of a single storey extension  Groeslon Llandwrog
C20/0533/35/LL Cais Llawn Eisteddfa Caravan And Camping Site, Pentrefelin, Gwynedd, LL52 0PT

Newid defnydd tir ar gyfer lleoli 42 carafan teithiol ynghyd a chreu ffordd mynediad gysylltiol, tirlunio a chodi bloc toiledau.


Change of use of land for the siting of 42 touring caravans together with the formation of associated access roads, landscaping and the erection of a toilet block.

Dolbenmaen Dolbenmaen
C19/0979/17/RC Addasu neu ryddhau rhwymedigaethau cynllunio Cilfynydd, Carmel, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7SA Cais i amrywio'r cytundeb 106 presennol o dy fforddiadwy i swm cymudol ar gyfer tai fforddiadwy / Application to vary the existing s106 agreement from affordable housing to a commuted sum for the purpose of affordable housing Groeslon Llandwrog Caniatawyd gydag Amodau a Cytundeb S106
C20/0608/32/DT Cais Deiliaid Tŷ Trefaes Isaf, Sarn Mellteyrn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8RN

Estyniadau llawr cyntaf ar y cefn a'r ochr.

First floor extensions on the rear and side.

Botwnnog Botwnnog Caniatawyd gydag Amodau
C20/0607/42/DT Cais Deiliaid Tŷ Garth Hudol Rhodfa'r Môr, Nefyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6EB

Estyniad deulawr


Two storey extension

Nefyn Nefyn
C20/0592/26/DT Cais Deiliaid Tŷ Monfa, Caeathro, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2SS

Adeiladu ffenestr bae.

Construction of a bay window.

Waunfawr Waunfawr Caniatawyd gydag Amodau
C20/0586/13/DT Cais Deiliaid Tŷ 51 Braichmelyn, Braichmelyn, Bangor, Gwynedd, LL57 3RD

Estyniadau a newidiadau/Extensions and alterations.

Gerlan Bethesda
C20/0503/16/DT Cais Deiliaid Tŷ Tŷ Fferm Tanrhiw Bro Syr Ifor, Tregarth, Bangor, Gwynedd, LL57 4AR Cais deiliad ty ar gyfer codi estyniad ochr unllawr / Householder application to erect a single storey extension to side of dwelling Tregarth & Mynydd Llandygai Llandygai
C20/0601/25/DT Cais Deiliaid Tŷ The Old Shop, Caerhun, Bangor, Gwynedd, LL57 4DT Estyniad deulawr ar dalcen gogleddol y ty/Two storey extension on dwelling's northern gable end. Pentir Pentir Caniatawyd gyda Amodau
C20/0597/11/CR Caniatad Adeilad Rhestredig Nyth, (former St Mary's Church) Ffordd Garth, Bangor, Gwynedd, LL57 2RW

Addasiadau mewnol ac allanol i drosi cyn Eglwys yn ddefnydd perfformio / Internal and external alterations to convert former Church for performing use. 

Deiniol (Bangor) Bangor
C20/0596/11/LL Cais Llawn Nyth, (former St Mary's Church) Ffordd Garth, Bangor, Gwynedd, LL57 2RW Newid defnydd cyn Eglwys i ddefnydd ymarfer, gweithdy a lleoliad perfformio cwmni Fran Wen / Change of use of former Church into space for rehersal, workshop and performance for the company Fran Wen.  Deiniol (Bangor) Bangor
C20/0595/14/AC Diddymu/Amrywio Amod(au) Bloc A Doc Fictoria, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1TH

Cais ar gyfer diwygio amod 1 o ganiatad cynllunio C15/1302/14/LL er mwyn ymestyn y cyfnod 5 mlynedd / Application for the variation of condition 1 of planning permission C15/1302/14/LL in order to extend the 5year period.

Menai (Caernarfon) Caernarfon
C20/0593/33/LL Cais Llawn Tyddyn Cae, Boduan, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6DS

Codi Sied / Storfa Amaethyddol


Erection of Agricultural Shed / Store

Efailnewydd / Buan Buan
C20/0591/23/AC Diddymu/Amrywio Amod(au) Bryn Berllan, Ceunant, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4RY

Diwygio amod 2 o ganiatad cynllunio C20/0255/23/DT er mwyn codi estyniad llai/Amend condition 2 of planning permission C20/0255/23/DT so as to erect a smaller extension.

Cwm y Glo Llanrug Caniatawyd gyda Amodau
C20/0327/36/LL Cais Llawn 1, Plas Isaf, Penmorfa, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9RS

Codi estyniad cefn a dymchwel ac ail-adeiladau modurdy / Erect rear extension and demolish and re-build garage

Dolbenmaen Dolbenmaen
C20/0403/44/RA Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Croglofft Ffordd Garth, Borth Y Gest, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9TW

Cais rhyddhau amod 2 o ganiatad cynllunio C20/0127/44/LL sy'n ymwneud a thirlunio / Application to discharge condition 2 of planning permission C20/0127/44/LL in relation to landscaping

Porthmadog (Gorllewin) Porthmadog Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
C20/0300/35/CR Caniatad Adeilad Rhestredig Bryn Henllan Lôn Ednyfed, Criccieth, Gwynedd, LL52 0LD

Addasiadau mewnol ac allanol er trosi adeilad o 3 fflat yn ol i un ty / Internal and external alterations to convert building back from 3 flats into 1 dwelling

Criccieth Criccieth
C20/0585/11/LL Cais Llawn Maesgeirchen Social County Club, Maesgeirchen Social Club, 90 Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd, LL57 1LT Addasu'r cyn-glwb cymedithasol i fod yn siop bwyd cyfleus ynghyd ag estyniad a newidiadau/Conversion of previous social club into a convenience store together with an extension and alterations. Marchog (Bangor) Bangor
C20/0579/41/DT Cais Deiliaid Tŷ Bod Euron, Chwilog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6SH Cais ar gyfer codi estyniad ar gefn yr eiddo / Application for the erection of an extension on the rear of the property  Llanystumdwy Llanystumdwy Caniatawyd gydag Amodau
C20/0577/17/DT Cais Deiliaid Tŷ Cerdd Y Mynydd Carmel, Caernarfon, LL54 7AP Cais ar gyfer codi estyniadau unllawr ar yr eiddo / Application for the erection of single storey extensions on the property  Groeslon Llandwrog Caniatawyd gyda Amodau
C20/0532/44/RC Addasu neu ryddhau rhwymedigaethau cynllunio Golygfa'r Gest, Morfa Bychan, Porthmadog, LL49 9YD

Cais ar gyfer tynnu cytundeb cyfreithiol 106 person lleol ynghlwm a chaniatad cynllunio C06D/0410/44/LL / Application for the removal of a local person s106 legal agreement in relation to planning permission C06D/410/44/LL

Porthmadog (Gorllewin) Porthmadog
C20/0326/36/CR Caniatad Adeilad Rhestredig 1, Plas Isaf, Penmorfa, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9RS

Codi estyniad ar gefn yr eiddo / Erect extension to rear of building. 

Dolbenmaen Dolbenmaen
C20/0594/46/DT Cais Deiliaid Tŷ Ci Môr, 5 Stâd Wenallt, Tudweiliog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8NA

Estyniad llawr cyntaf uwchben y modurdy a gosod ffenestri gromen

First floor extension above garage and install dormer windows

Tudweiliog Tudweiliog
C20/0590/11/LL Cais Llawn 95 Stryd Fawr, Bangor, Gwynedd, LL57 1NS

Addasiadau mewnol ac allanol yn cynnwys amnewid ffenster i ddrws a gosod grisiau allanol . Internal and external alterations to include replacing an existing window with a door and installing external stairs.

Deiniol (Bangor) Bangor
C20/0583/11/CR Caniatad Adeilad Rhestredig 95 Stryd Fawr, Bangor, Gwynedd, LL57 1NS Addasiadau mewnol ac allanol yn cynnwys amnewid ffenster i ddrws a gosod grisiau allanol . Internal and external alterations to include replacing an existing window with a door and installing external stairs. Deiniol (Bangor) Bangor
C20/0567/26/DT Cais Deiliaid Tŷ Fferm Gors, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4SB Cais ar gyfer dymchwel estyniadau unllawr presennol a chodi estyniadau unllawr ar gefn ac ochr yr eiddo / Application for the demolition of existing single-storey extensions and construction of new rear and side single-storey extensions Waunfawr Waunfawr Caniatawyd gydag Amodau
C20/0558/11/LL Cais Llawn Tir Agos I Neuadd Reichel, Bangor, LL57 2TR Cadw strwythurau dros dro am gyfnod o 12 mis ar gyfer derbynfa, ystafelloedd newid a toiledau/Retention of temporary structures for a period of 12 months for use as reception, changing rooms and toilets. Glyder (Bangor) Bangor
C20/0557/11/LL Cais Llawn Tir Agos I Neuadd Reichel, Bangor, LL57 2TR Cadw strwythur dros dro am gyfnod o 12 mis ar gyfer gampfa ynghyd ag ystafell pwysau/Retention of a temporary structure for a period of 12 months for use as a gymnasium together with a weights room. Glyder (Bangor) Bangor Caniatâd dros dro
C20/0487/00/LL Cais Llawn 10 The Arches, Barmouth, LL42 1AD

Cais llawn i newid defnydd cyn swyddfa (defnydd B1) i ddefnydd A1 ac A3 yn cynnwys bar profi a gwerthu gwin / Change of use of former office (B1 use) to an A1 and A3 use to include a bar for wine tasting and sales.

Abermaw Abermaw Caniatawyd gyda Amodau
C20/0456/00/MG Materion a Gadwyd yn ôl Site Adj. Min Y Mor Hotel Barmouth Promenade, Barmouth, LL42 1HW Appearance, Landscaping, Scale, Layout Abermaw Abermaw
C20/0584/24/DT Cais Deiliaid Tŷ Cae Bach, Dolydd, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7YA Cais ar gyfer codi adeilad allanol ar gyfer defnydd cysylltiol i'r prif eiddo fel ystafell gerdd / Application for the construction of an outbuilding for use in connection with the main dwelling as a music room.  Llanwnda Llanwnda Caniatawyd gydag Amodau
C20/0582/16/DT Cais Deiliaid Tŷ Bryn Gwynedd, 1 Y Gefnan, Mynydd Llandygai, Bangor, Gwynedd, LL57 4DJ Estyniad un llawr ar dalcen yr eiddo/Single storey extension to the side of the property. Tregarth & Mynydd Llandygai Llandygai Caniatawyd gyda Amodau
C20/0575/17/DT Cais Deiliaid Tŷ Tŷ Mawr, Bethesda Bach, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5SF

Estyniad deulawr cefn gyda balconi llawr cyntaf.


Two storey rear extension with first floor balcony.

Groeslon Llandwrog Gwrthodwyd
C20/0569/45/LL Cais Llawn Cyngor Gwynedd, Ysgol Glan Y Mor Ffordd Caerdydd, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5NU

Codi ffens diogelwch i rannau o dir yr ysgol i sicrhau gwahaniad disgyblion oddi wrth y cyhoedd a creu dosbarth allanol (gardd) a codi sied storio pren

Construction of security fence to areas of the school grounds to ensure separation of pupils from the public and the creation of an outdoor classroom (garden) and erection of a timber storage shed

Pwllheli (De) Pwllheli Caniatawyd gydag Amodau
C20/0561/13/DA Diwygiad Ansylweddol Tir Ger Goder Gaer, Bethesda, LL57 3SH

Diwygiad ansylweddol i ganiatad cynllunio C17/1212/13/LL er mwyn diddymu waliau llechi o'r edrychiad blaen a'r simdde/Non-material amendment to planning permission C17/1212/13/LL to delete slate walling from the front elevation and chimney.

Gerlan Bethesda Caniatawyd (Heb Amodau)
C20/0534/17/DT Cais Deiliaid Tŷ Road From Graianfa Passing Ty Coch To Fron Deg, Y Groeslon, LL54 7UD Cais ar gyfer dymchwel ports presennol a chodi ports o'r newydd ar flaen yr eiddo / Application for the demolition of existing porch and the erection of new porch on the front of the porperty Groeslon Llandwrog
C20/0468/45/CR Caniatad Adeilad Rhestredig Cyngor Gwynedd, Theatre And Cinema, Neuadd Dwyfor Stryd Penlan, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5DE Addasiadau mewnol i'r llawr 1af a'r 2ail yn cynnwys newid seddi a chreu corridor dianc newydd/ Internal alterations to the 1st and 2nd floors to include replacing seats and create new escape corridor Pwllheli (Gogledd) Pwllheli
C20/0581/39/RA Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Haulfryn Group Ltd, The Warren Lôn Pont Morgan, Abersoch, Gwynedd, LL53 7AA

Rhyddhau amod 6 (manylion unedau) ar ganiatad cynllunio C19/0996/39/LL

Discharge condition 6 (unit details) on planning permission C19/0996/39/LL

Abersoch Llanengan Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
C20/0580/42/DA Diwygiad Ansylweddol Cae'r Wylan Lôn Isaf, Morfa Nefyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6BW

Diwygiad ansylweddol i'r cynlluniau a gymeradwywyd drwy ganiatâd cynllunio C20/0173/42/DT a fyddai'n golygu ymestyn yr estyniad deulawr a gymeradwywyd 1m er mwyn gwella'r trefniant mewnol.


Non-material amendment to the plans approved by planning permission C20/0173/42/DT which would involve extending the approved two storey extension by 1m to improve the internal arrangements.Morfa Nefyn Nefyn Caniatawyd gydag Amodau
C20/0566/04/DT Cais Deiliaid Tŷ Ysgubor Fawr, Cefn Ddwysarn, Y Bala, Gwynedd, LL23 7LN Estyniad ochr deulawr gyda linc unllawr/Double storey side extension with single storey link Llandderfel Llandderfel
C20/0548/08/LL Cais Llawn Tŷ Obry, Penrhyndeudraeth, Gwynedd, LL48 6RY Codi adeilad amaethyddol er mwyn cadw anifeiliaid/Erection of agricultural building for housing of livestock. Penrhyndeudraeth Llanfrothen
C20/0538/03/LL Cais Llawn Ffordd Wynne, Blaenau Ffestiniog, LL41 3DW

Dymchwel adeilad presennol ac adeiladu 6 tŷ preswyl newydd/

Demolition of existing building and erection of 6 new dwellings

Diffwys & Maenofferen Ffestiniog
C20/0528/39/LL Cais Llawn Bwlchtocyn Farm, Bwlchtocyn, Pwllheli, LL53 7BN Creu mynedfa gerbydol a ffordd mynediad newydd / Formation of vehicular access and new access track. Llanengan Llanengan
C20/0576/16/AC Diddymu/Amrywio Amod(au) Clwb Criced Bangor, Cae Chwaraeon Tŷ Newydd Ffordd Llandygai, Llandygai, Bangor, Gwynedd, LL57 4HR

Diwygio amod rhif 2 (yn unol a'r cynlluniau), 4 (parcio) a 10 (tirlunio) o ganiatad rhif C19/0105/16/LL ar gyfer codi clwb criced newydd/Amend condition no. 2 (in accordance with the plans), 4 (parking) and 10 (landscaping) of planning permission C19/0105/16/LL to erect a new cricket club.

Arllechwedd Llandygai Caniatawyd gyda Amodau
C20/0574/30/LL Cais Llawn Dynfra, Aberdaron, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8LL

Sied amaethyddol gyffredinol ar gyfer ŵyna, storio cyfarpar a phorthiant.

General purpose agricultural shed for lambing, storing machinery and fodder.

Aberdaron Aberdaron
C20/0573/38/DT Cais Deiliaid Tŷ Bedw Arian Glynyweddw, Llanbedrog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7TT

Adeiladu anecs a storfa ar gyfer defnydd is-wasanaethol i Bedw Arian

Construction of annexe and store as an ancillary use to Bedw Arian

Llanbedrog Llanbedrog
C20/0572/39/DT Cais Deiliaid Tŷ Hyfrydle Lôn Isaf, Mynytho, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7RS

Codi estyniad unllawr yn lle estyniad presennol.


Construct a single storey extension in place of an existing extension.

Llanengan Llanengan Caniatawyd gydag Amodau
C20/0571/45/DA Diwygiad Ansylweddol 43 Lôn Abererch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5YY

Diwygiad ansylweddol i'r cynlluniau a gymeradwywd gan ganiatâd cynllunio C19/0595/45/LL er mwyn caniatau ystafell iwtiliti ar gefn yr estyniad deulawr a ganiatawyd.


Non-material amendment to the plans approved by planning permission C19/0595/45/LL to allow a utility room to the rear of the permitted two storey extension.


Pwllheli (Gogledd) Pwllheli Caniatawyd gydag Amodau
C20/0570/14/DT Cais Deiliaid Tŷ 3 Llys Y Garn, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2UT

Cais ar gyfer codi estyniad llawr cyntaf ar ochr yr eiddo / Application for the erection of a first floor extension on the side of the property

Seiont (Caernarfon) Caernarfon Caniatawyd gydag Amodau
C20/0490/18/LL Cais Llawn The Bull Inn Stryd Fawr, Deiniolen, Caernarfon, Gwynedd, LL55 3HU Cais ar gyfer codi llwyfan decin i gefn yr adeilad gyda tho canopi llechi / Application to erect a decking area with a slate pitched slate canopy roof to the rear of the building Deiniolen Llanddeiniolen
C20/0560/41/DT Cais Deiliaid Tŷ Hen Rheithordy, Llanarmon, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6PU

Cais ar gyfer codi modurdy / Application for the erection of a garage

Llanystumdwy Llanystumdwy Caniatawyd gyda Amodau
C20/0550/34/LL Cais Llawn Llech Y Dŵr, Pontllyfni, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5EU


ADDASU ADEILAD YN 2 UNED GWYLIAU.

CONVERSION OF OUTBUILDING INTO 2 HOLIDAY LETS

Clynnog Clynnog
C20/0563/38/LL Cais Llawn Arwel, Llanbedrog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7NU

Codi estyniad llawr cyntaf yn y cefn uwchben strwythur unllawr presennol a chodi estyniad cefn unllawr gwydrog.


Erection of rear first floor extension above existing single storey structure and erection of glazed single storey rear extension. 

Llanbedrog Llanbedrog Caniatawyd gydag Amodau
C20/0559/22/DT Cais Deiliaid Tŷ 59 Stryd Fawr, Penygroes, LL54 6PL

Cias ar gyfer dymchwel estyniad unllawr presennol a chodi estyniad deulawr to fflat ar gefn yr eiddo / Application for the demolition of existing single storey extension and erection of new two storey flat roof extension on rear of property

Penygroes Llanllyfni Caniatawyd gyda Amodau
C20/0549/12/DT Cais Deiliaid Tŷ Pen Yr Rallt, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7BQ

Cais ar gyfer addasiadau ac estyniadau i'r eiddo presennol / Application for the alterations and extension to existing property

Waunfawr Betws Garmon Caniatawyd gydag Amodau
C20/0555/32/SC Barn sgrinio Crugeran, Sarn Mellteyrn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8DT

Barn sgrinio am uned dofednod ar gyfer 32,000 o ieir

Screening opinion for a poultry unit for 32,000 hens

Botwnnog Botwnnog
C20/0552/32/LL Cais Llawn Tyddyn Blodau, Bryncroes, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8EG

Codi adeilad amaethyddol


Erection of agricultural building

Botwnnog Botwnnog
C20/0547/14/LL Cais Llawn 9 Stryd Y Plas, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1RR Cais ar gyfer symud 2 ffenestr velux a gosod paneli cynhyrchu trydan o'r haul ar flaen yr adeilad / Application for the provision of the relocation of 2 velux windows and the provision of solar panels on the front elevation of the building Seiont (Caernarfon) Caernarfon
C20/0130/40/LL Cais Llawn South Caernarfon Creameries Ltd, Rhydygwystl, Chwilog, Pwllheli, LL53 6SB

Tynnu tanciau trin presennol a gosod dau danc awyriad newydd 15.5m diamedr x 8.5m o uchel ynghyd a tanciau storio cemegau a slwtsh cysylltiedig

Removal of existing treatment tanks and installing two new 15.5m diameter x 8.5m high aeration tanks and associated chemical and sludge storage tanks

Abererch Llannor Caniatawyd gydag Amodau
C20/0554/26/DT Cais Deiliaid Tŷ Cae March, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4YY Cais ar gyfer codi estyniad unllawr ar gefn yr eiddo ar gyfer darparu ystafell wely hygyrch ar gyfer defnydd mewn cyswllt a gofalu meddygol ynghyd ac ymestyn y teras presennol ogwmpas yr eiddo / Application for the erection of a single storey extension to form larger accessible bedroom for medical reasons, together with alterations and extension to existing outside raised terrace area. Waunfawr Waunfawr Caniatawyd gydag Amodau
C20/0551/18/RA Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Llwyn Eithin, Bethel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1AX

Rhyddhau amod 3 o ganiatad rhif C20/0214/18/DT er mwyn cytuno  lliw y ffens/Discharge condition 3 of planning permission ref. C20/0214/18/DT so as to agree the colour of the fence.  

Bethel Llanddeiniolen Caniatawyd (Heb Amodau)
C20/0539/35/LL Cais Llawn Mynydd Ednyfed Hotel Ffordd Caernarfon, Criccieth, Gwynedd, LL52 0PH Cais ar gyfer codi adeilad ar gyfer storio ac ar gyfer cadw cyfarpar mewn cysylltiad a'r tir ogwmpas y gwesty sy'n cael ei ddefnyddio fel tyddyn / Application for the erection of a shed to provide storage and space for maintenance equipment required in association with the established use of the land around the hotel as a smallholding.  Criccieth Criccieth
C20/0527/39/DT Cais Deiliaid Tŷ Bryn Cethin Bach Caravan Park Lôn Garmon, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7UL

Dymchwel adeilad allanol presennol ac adeiladu anecs yn ei le

Demolition of an existing outbuilding and construction of an annexe in its place

Abersoch Llanengan
C19/1008/41/TC Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Pensarn, Rhoslan, Criccieth, Gwynedd, LL52 0ND Cyfreithloni defnydd gosod 3 caravan statig / Lawful use application for the siting of 3 static caravans.
C20/0543/11/LL Cais Llawn 177 Ffordd Penrhos, Bangor, Gwynedd, LL57 2BX

Addasu modurdy/gweithdy i'w ddefnyddio fel anecs i'r annedd a adnabyddir fel 177 Ffordd Penrhos/Conversion of garage/workshop into an annex to the dwelling known as 177 Penrhos Road.

Dewi (Bangor) Bangor Caniatawyd gyda Amodau
C20/0542/20/DT Cais Deiliaid Tŷ Dwylan, 26 Tai Gwelfor, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4TQ Codi adeilad gardd i'w ddefnyddio fel hafdy/Erection of garden building for use as a summer house. Y Felinheli Felinheli Caniatawyd gyda Amodau
C20/0524/35/LL Cais Llawn Eisteddfa Fishery, Eisteddfa, Pentrefelin, Gwynedd, LL52 0PT

Cais ar gyfer llyn pysgota bwriedig ychwanegol / Application for a proposed additional fishing lake

Dolbenmaen Dolbenmaen
C20/0521/13/AC Diddymu/Amrywio Amod(au) Clwb Rygbi Bethesda Rugby Club, Bethesda, LL57 3NE

Rhyddhau amod rhif 16 o ganiatad cynllunio C17/1101/13/LL parthed cyflwyno manylion cynllun tai fforddiadwy/Discharge condition no. 16 of planning permission C17/1101/13/LL regarding an affordable housing scheme.

Ogwen Bethesda Caniatawyd (Heb Amodau)
C20/0541/38/DT Cais Deiliaid Tŷ Glasgoed Lôn Bribwll, Llanbedrog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7NN

Estyniad unllawr cefn


Single Storey Rear Extension

Llanbedrog Llanbedrog
C20/0536/38/DT Cais Deiliaid Tŷ 6 Cae Hendy, Llanbedrog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7NY

Dymchwel modurdy presennol ac adeiladu modurdy newydd

Demolish existing garage and build new garage

Llanbedrog Llanbedrog Caniatawyd gydag Amodau
C20/0410/15/CC Gwaith i goed wedi'u amddiffyn Plot 6, Trem Y Chwarel Ffordd Tŷ Du, Llanberis, Gwynedd, LL55 4FE

Cais ar gyfer gwneud gwaith i ddwy goeden derw a thorri dwy goeden derw sy'n destyn Gorchymun Gwarchod Coed rhif 3/TPO/A84 / Application for works to two oak trees and fell two oak trees which are subject to a Tree Preservation Order number 3/TPO/A84

Llanberis Llanberis
C20/0537/24/LL Cais Llawn 8, Chatham Log Cabins, Llandwrog, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5TG Cais ar gyfer codi estyniad unllawr ochr ar yr uned bresennol / Application for the erection of a single storey side extension to the existing unit.  Llanwnda Llanwnda
C20/0535/39/LL Cais Llawn Yr Efail, Sarn Bach, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7BL

Codi estyniad newydd


Erection of new extension

Llanengan Llanengan Caniatawyd gydag Amodau
C20/0531/11/LL Cais Llawn Telford House Ffordd Glanaethwy, Bangor, Gwynedd, LL57 2HX Addasu'r ty presennol i fod yn dy ag uned wyliau gyda newidiadau allanol, codi modurdy domestig newydd yngyd a chreu pont troed /Conversion of existing dwelling into a dwelling and a holiday unit  with external alterations, erect a new domestic garage together with the construction of new domestic garage and footbridge Glyder (Bangor) Bangor
C20/0530/11/DA Diwygiad Ansylweddol Grosvenor House, Bangor, LL57 2UR

Diwygiad ansylweddol i ganiatad rhif C19/0078/11/LL er mwyn creu llecyn troi ger y brif fynedfa/Non-material planning amendment to planning permission C19/0078/11/LL so as to create a turning space by the main entrance.

Menai (Bangor) Bangor Caniatawyd (Heb Amodau)
C20/0270/44/LL Cais Llawn Capel Salem Stryd Fawr, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9EU

Newid defnydd o Capel  (D1) i lle chwarae meddal i blant (D2) ynghyd a chaffi atodol a ciosgau symudol tu allan / Change of use from Chapel (D1) to children's soft play area (D2) together with associated cafe and moveable kiosks outsied

Porthmadog (Dwyrain) Porthmadog Caniatawyd gyda Amodau
C20/0519/08/SC Barn sgrinio Tir Ger Garth Sealing End Compound, Minffordd, Penrhyndeudraeth,

Mae'r prosiect arfaethedig yn cynnwys tanddaearu darn 3km o'r llinell 4ZC bresennol rhwng peilonau 27 i 37 gan ddefnyddio twnnel o gyfansoddyn diwedd selio Garth (SEC) National Grid i Cilfor ar ochr ddwyreiniol y Dwyryd. Mae'r cynnig hefyd yn cynnwys cael gwared ar y 10 peilon a chodi tai pen twnnel bob ochr a chyfansoddyn pen selio yn Cilfor, ynghyd ag amnewid un peilon ym mhen Cilfor.


The proposed project comprises the undergrounding of a 3km section of the existing 4ZC line between pylons 27 to 37 using a tunnel from National Grid’s existing Garth sealing end compound (SEC) to Cilfor on the eastern side of the Dwyryd. The proposal also involves the removal of the 10 pylons and the erection of tunnel head houses each side and a sealing end compound at Cilfor, together with the replacement of one pylon at the Cilfor end. 

Derbyn
C20/0529/39/DT Cais Deiliaid Tŷ Bod Engan, Llanengan, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7LH

Rhannol ddymchwel  estyniad presennol, tynnu to un-llethr ac adeiladu estyniad unllawr newydd gyda tho brig ar yr edrychiad cefn.

Partial demolition of existing extension, removal of mono pitch roof and construction of new single storey extension with duo pitch roof to rear aspect.

Llanengan Llanengan
C20/0510/35/DT Cais Deiliaid Tŷ Eryl Wen Morannedd Isaf, Criccieth, Gwynedd, LL52 0LA

Dymchwel estyniad unllawr gyda balconi uwchben a chodi estyniad unllawr newydd gyda balconi uwchben.

Demolition of existing single storey extension with balcony above and construction of new single storey extension with balcony above.Criccieth Criccieth
C20/0525/35/DT Cais Deiliaid Tŷ Craig Deryn Ffordd Caernarfon, Criccieth, Gwynedd, LL52 0AU

Adeiladu estyniad cefn ac ochr aa porth blaen


Erection of single storey rear and side extension and front porch.

Criccieth Criccieth Caniatawyd gyda Amodau
C20/0523/40/LL Cais Llawn Canle Lôn Caernarfon, Y Ffôr, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6UE

Newid defnydd eiddo i salon harddwch

Change of use of property to beauty salon

Abererch Llannor
C20/0515/20/DT Cais Deiliaid Tŷ 5 Gwylan Uchaf, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4YJ Estyniad llawr cyntaf a newidiadau/First floor extension and alterations. Y Felinheli Felinheli Caniatawyd gyda Amodau
C20/0476/22/RC Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Lleuar Fawr, Llanllyfni, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6ST

Cais i rhyddhau amodau 3 a 4 o ganiatad cynllunio C19/0907/22/LL yn ymwneud a llechi a gorffeniad allanol / Application to discharge conditions 3 and 4 of planning permission C19/0907/22/LL in relation to slates and external finish

Clynnog Clynnog Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
C20/0522/39/LL Cais Llawn Clwb Golff Abersoch Lôn Golff, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7EY

Estyniad i'r ystafelloedd newid presennol.

Extension to existing changing rooms.

Abersoch Llanengan Caniatawyd gydag Amodau
C20/0517/11/DT Cais Deiliaid Tŷ 2 Tan Y Maes, Bangor, Gwynedd, LL57 4DN

Estyniadau a newidiadau/Extensions and alterations.

Hendre (Bangor) Bangor Caniatawyd gyda Amodau
C20/0509/22/DT Cais Deiliaid Tŷ Tŷ Mawr, Nebo, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6EN Cais ar gyfer gwneud newidiadau allanol i'r eiddo gan gynnwys gwaith i'r to, codi estyniadau deulawr ac unllawr a darparu balconi / Application for external alteration to the dwelling which include alterations to the roof, erection of two storey and single storey extensions and the provision of a balcony.  Llanllyfni Llanllyfni Caniatawyd gyda Amodau
C20/0507/44/RC Addasu neu ryddhau rhwymedigaethau cynllunio Braemar Ffordd Morfa Bychan, Morfa Bychan, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9YD

Tynnu cytundeb Adran 106 (person lleol) / Removal of Section 106 agreement(local need).

Porthmadog (Gorllewin) Porthmadog
C20/0506/35/DT Cais Deiliaid Tŷ Tir Uchaf Lôn Ednyfed, Criccieth, Gwynedd, LL52 0LE Cais ar gyfer newidiadau allanol i'r eiddo gan gynnwys codi estyniad unllawr gyda balconi uwchben a darparu ffenestri cromen / Application for external alterations including the erection of a single storey extension with balcony above and provision of dormer windows.  Criccieth Criccieth
C20/0496/24/LL Cais Llawn Cyngor Gwynedd, Ysgol Gynradd Rhosgadfan, Rhosgadfan, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7EU

Gosod brithwaith ar ddrychiad blaen ysgol.

Installation of mosaic on front elevation of school

Llanwnda Llanwnda Caniatawyd gydag Amodau
C20/0252/35/LL Cais Llawn The Field (behind Bowling Green) Heol Henbont, Criccieth, Gwynedd, LL52 0DG

Defnyddio tir fel rhandiroedd cymunedol.


Use of land as community allotments.

Criccieth Criccieth Caniatawyd gyda Amodau
C20/0220/02/DT Cais Deiliaid Tŷ Tŷ Cipar, Cwmtirmynach, Y Bala, Gwynedd, LL23 7EB


Adeiladu lolfa haul ar y drychiad deheol.

Erection of a conservatory on the southern elevation..

Llandderfel Llandderfel Caniatawyd gyda Amodau
C20/0518/19/DT Cais Deiliaid Tŷ 27 Glanrafon, Bontnewydd, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2UW


Estyniad deulawr a newidiadau bwriededig i dy

Proposed 2 storey extension and alterations to dwelling.

Bontnewydd Bontnewydd
C20/0514/42/DT Cais Deiliaid Tŷ Tŷ'n Y Coed Lôn Groes, Morfa Nefyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6BP

Dymchwel estyniadau ac adeilad allanol presennol a chodi estyniad deulawr newydd yn eu lle ynghyd ag ystafell amlbwrpas a storfa unllawr 

Demolish existing extensions and outbuilding and replace with new two storey extension and single storey utility and storage shed

Morfa Nefyn Nefyn Caniatawyd gydag Amodau
C20/0505/20/DT Cais Deiliaid Tŷ Coed Menai Ffordd Caernarfon, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4NJ Cais ar gyfer dymchwel lolf haul gefn presennol a chodi estyniad deulawr yn ei le / Application to demolish existing rear sun lounge and erection of two storey extension in its place Y Felinheli Caniatawyd gyda Amodau
C20/0444/14/DT Cais Deiliaid Tŷ Eryl, 31 Ffordd Segontiwm, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2LL

Estyniad unllawr cefn a dymchwel modurdy a chodi modurdy newydd.

Single storey rear extension and demolition of garage and construction of new garage.

Seiont (Caernarfon) Caernarfon Caniatawyd gydag Amodau
C20/0070/39/DT Cais Deiliaid Tŷ Tŷ Wiggins, 12 Lôn Cernyw, Bwlchtocyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7DH

Estyniad yn cynnwys codi uchder y to

Extension including raising height of roof

Llanengan Llanengan
C20/0516/13/DT Cais Deiliaid Tŷ 2, Parc Y Moch, Bethesda, Bangor, Gwynedd, LL57 3DN Cais i ddymchwel ty gwydr cefn presennol a chodi estyniad deulawr yn ei le / Application to demolish existing rear conservatory and erect a two storey extension in its place. Arllechwedd Llanllechid
C20/0513/19/LL Cais Llawn Rhyddallt Bach, Rhos Bach, Caeathro, Caernarfon, LL55 2TE Cais ar gyfer codi adeilad amaethyddol ar gyfer cadw cyfarpar amaethyddol ynghyd a darparu iard cysylltiol / Application for the erection of a portal frame building for the purposes of storing agricultural implements together with the provision of an associated yard Bontnewydd Bontnewydd Caniatawyd gydag Amodau
C20/0512/39/DT Cais Deiliaid Tŷ 4 Cae Du, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7EN

Ail-godi modurdy tu cefn i'r annedd.


Replacement garage at rear of dwelling

Abersoch Llanengan Gwrthodwyd
C20/0501/13/RA Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Clwb Rygbi Bethesda Rugby Club, Bethesda, LL57 3NE

Rhyddhau amod rhif 3 (llechi), 5 (ecoleg) ac 8 (mesurau lliniaru coed) o ganiatad rhif C17/1101/13/LL ar gyfer codi tai/Discharge condition no. 3 (slates), 5 (ecology) and 8 (tree mitigation measures) of planning permission C17/1101/13/LL regarding the erection of dwellings.

Ogwen Bethesda Caniatawyd (Heb Amodau)
C20/0458/08/LL Cais Llawn Ysbyty Bron Y Garth, Minffordd, Penrhyndeudraeth, Gwynedd, LL48 6HE

Newid defnydd llawr daear prif adeilad yr hen ybysty i westy yn cynnwys caffi, bwyty, bar, spa hamddenol ac unedau manwerthu ynghyd a gosod 2 garafan sefydlog dros dro ( 2 flynedd)  / Change of use of ground floor of former hospital into hotel to include cafe, restaurant, bar, leisure spa and retail units together with the siting of 2 static caravans for temporary period (2 years).

Penrhyndeudraeth Penrhyndeudraeth
C20/0502/13/RA Diddymu/Amrywio Amod(au) Clwb Rygbi Bethesda Rugby Club, Bethesda, LL57 3NE

Newid amod rhif 14 o ganiatad cynllunuio C17/1101/13/LL i ddarllen - bydd y lleiniau gwelededd a'r fynedfa yn cael eu cwblhau'n sylweddol ac yn barod i'w defnyddio cyn i unrhyw waith,  sydd heb cael eu nodi yn y sgediwl galluogi, ddechrau ar y safle/Amend condition 14 of planning permission C17/1101/13/LL to read - the visibility splays and access shall be substantially complete and available for use prior to any work, not identified in the site enabling schedule, commencing on site.

Ogwen Bethesda Caniatawyd gyda Amodau
C20/0497/45/AC Diddymu/Amrywio Amod(au) Plot 2 (2 Cefn Traeth), Ffordd Mela, Pwllheli, LL53 5AP

Diwygio amod 2 ar ganiatad cynllunio C18/0482/45/LL er adeiladu y ty ar llain 2 yn unol gyda cynllun diwygiedig.

Variation of condition 2 of planning permission C18/0482/45/LL in order to build the house on plot 2 in accordance with revised plans

Pwllheli (Gogledd) Pwllheli Caniatawyd gydag Amodau
C20/0479/13/DT Cais Deiliaid Tŷ Gwenmon, 15 Ystâd Coetmor, Bethesda, Bangor, Gwynedd, LL57 3DR

Estyniad un llawr yng nghefn y ty/Single storey extension at rear of dwelling.

Ogwen Bethesda Caniatawyd gyda Amodau
C20/0442/04/LL Cais Llawn Bryn, Llandderfel, Y Bala, Gwynedd, LL23 7RB

Modurdy, gweithdy a storfa bwriededig ac estyniad i gwrtil preswyl (manylion to diwygiedig)


Proposed new garage, workshop and store room and extension to existing residential curtilage (revised roof details).

Llandderfel Llandderfel
C20/0369/32/LL Cais Llawn Canolfan Fenter Congl Meinciau, Botwnnog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8RA

Gosod modiwl cegin fasnachol 

Locate commercial kitchen module 

Botwnnog Botwnnog
C20/0499/39/LL Cais Llawn Fferm Pant Yr Hwch, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7LA

Safle cytiau bugail glampio tymhorol arfaethedig gan gynnwys creu cynefinoedd a gwaith cysylltiedig


Proposed Seasonal Glamping Shepherd Huts Site including habitat creation and associated works

Abersoch Llanengan Gwrthodwyd
C20/0484/11/HY Caniatad Hysbyseb Telecom Prydeinig Ffordd Garth, Bangor, Gwynedd, LL57 2RG

Gosod arwydd wedi ei oleuo/Siting of illuminated sign.

Deiniol (Bangor) Bangor Caniatawyd gyda Amodau
C20/0452/03/AC Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Coed Y Ddol, Blaenau Ffestiniog, LL41 3SL

Cais i rhyddhau amod 5 (cytuno lefelau uchder y modurdy) ar ganiatad rhif C20/0011/03/DT

Application to discharge condition 5 (agree height level of garage) on planning permission number C20/0011/03/DT.

Bowydd & Rhiw Ffestiniog
C19/1166/11/RC Addasu neu ryddhau rhwymedigaethau cynllunio Former Bangor Social Club Ffordd Deiniol, Bangor, Gwynedd, LL57 2UR

Cais ar gyfer tynnu Cytundeb Adran 106 (sy'n ymwneud a darparu tai fforddiadwy) sydd ynghlwm a ganiatad cynllunio rhif C08A/0108/11/LL (Apel rhif APP/Q6810/A/08/2074574) / Application to remove Section 106 Agreement (which relates to providing affordable housing) attached to planning permission reference C08A/0108/11/LL (Appeal reference APP/Q6810/A/08/2074574)

Menai (Bangor) Bangor
C20/0498/42/DT Cais Deiliaid Tŷ Llwynfor Lôn Pen Rhos, Morfa Nefyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6BL

Amnewid ffenestr gromen 2il lawr bresennol yng nghefn y tŷ i bâr o ddrysau Ffrengig gyda balconi.

Replacement of existing 2nd floor dormer window on the rear of house to a pair of French doors with balcony.

Morfa Nefyn Nefyn Gwrthodwyd
C20/0492/23/DT Cais Deiliaid Tŷ Tyddyn Garreg Ffordd Yr Orsaf, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4BD

Addasu'r modurdy presennol i fod yn anecs is-raddol i'r ty a adnabyddir fel Tyddyn Garreg/ Conversion of existing garage into an annex to be used ancillary to the dwelling known as Tyddyn Garreg.

Llanrug Llanrug Caniatawyd gydag Amodau
C20/0486/22/YA Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed) Fferm Taldrwst Lôn Ddwr, Llanllyfni, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6RR

Trac amaethyddol


Agricultural track

Llanllyfni Llanllyfni Caniatâd ymlaen llaw ddim ei angen
C20/0483/44/CC Gwaith i goed wedi'u amddiffyn Bodawen Nursing Home, Bodawen Ffordd Glanrafon, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9PR

Cais ar gyfer gwneud gwaith i goed wedi ei gwarchod o dan Gorchymun Gwarchod Coed / Application for works to trees protected under a Tree Preservation Order

Porthmadog (Dwyrain) Porthmadog Caniatawyd gyda Amodau
C20/0471/44/LL Cais Llawn Wendon Heol Merswy, Borth Y Gest, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9UF

Dymchwel ty deulawr presennol ac adeiladu ty deulawr newydd.

demolition of existing two storey dwelling and construction of new two storey dwelling.

Porthmadog (Gorllewin) Porthmadog
C20/0495/32/LL Cais Llawn Swyddfa'r Bost Cyf, Post Office, Llys Brodyr, Botwnnog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8RA

NEWID DEFNYDD CYN SWYDDFA BOST I DDEFNYDD PRESWYL I'W GYNNWYS FEL RHAN O ANNEDD BRESENNOL


CHANGE OF USE OF FORMER POST OFFICE TO RESIDENTIAL USE FOR INCORPORATION AS PART OF  EXISTING DWELLING

Botwnnog Botwnnog Caniatawyd gydag Amodau
C20/0491/11/LL Cais Llawn Uned 14 Ganolfan Menai, Bangor, LL57 2RG Newidiadau i'r edrychiad allanol/Alterations to external elevation. Deiniol (Bangor) Bangor Caniatawyd gyda Amodau
C20/0488/32/DT Cais Deiliaid Tŷ Hen Odyn, Nanhoron, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8PR

Codi estyniad llawr cyntaf

Construction of first floor extension

Botwnnog Botwnnog Caniatawyd gydag Amodau
C20/0493/23/DT Cais Deiliaid Tŷ 2 Bryn Moelyn, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4PH Cais deiliad ty ar gyfer codi estyniad unllawr a porth blaen / Householder application for the erection of a single storey side extension and front porch Llanrug Llanrug Caniatawyd gydag Amodau
C20/0485/18/AC Diddymu/Amrywio Amod(au) Rhes Fictoria Stryd Fawr, Deiniolen, Gwynedd, LL55 3LT

Diwygio amod 2 o ganiatad cynllunio rhif C17/0438/18/LL ar gyfer datblygiad preswyl er mwyn ymestyn y cyfnod o 3 mlynedd er mwyn galluogi cyflwyno cais caniatau materion a gadwyd yn ol / Amend condition 2 of planning permission ref. no. C17/0438/18/LL for residential development so as to extend the period of 3 years to enable the submission of the approval of reserved matters application. 


Deiniolen Llanddeiniolen
C20/0480/38/CC Gwaith i goed wedi'u amddiffyn National Trust Car Park, Lôn Nant Iago, Llanbedrog, Pwllheli, LL53 7TT

Gwaith i goeden sy'n destun Gorchymyn Gwarchod Coed


Works to a tree subject of a Tree Preservation Order

Llanbedrog Llanbedrog Caniatawyd gydag Amodau
C20/0477/13/DT Cais Deiliaid Tŷ Crud Y Foel Bron Bethel, Rachub, Bangor, Gwynedd, LL57 3UN Dymchwel y modurdy ac estyniad cefn presennol a chodi estyniad deulawr yn eu lle/Demolish existing garage and rear extension and erect a two storey extension in their place. Gerlan Bethesda Caniatawyd gyda Amodau
C20/0481/25/DT Cais Deiliaid Tŷ Bryn Gwredog Isaf Lôn Bryn Gwredog, Waen Wen, Bangor, Gwynedd, LL57 4UF

Cais ar gyfer codi estyniad ochr ac ailosod mynedfa gerbydol yr eiddo  / Application for the erection of a side extension and relocate vehicle access 

Pentir Pentir Caniatawyd gyda Amodau
C20/0467/23/RA Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Bryn Gwyn Mawr, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4RG

Rhyddhau amod rhif 3 (llechi naturiol) a 4 (deunyddiau allanol) o ganiatad cynllunio rhif C20/0180/23/LL/Discharge of condition no. 3 (natural slates) and 4 (external finishes) of planning permission ref. C20/0180/23/LL.

Cwm y Glo Llanrug Caniatawyd (Heb Amodau)
C20/0478/11/CT Torri Coed mewn Ardal Cadwraeth Belvedere, Bangor, LL57 2BH

Cais ar gyfer gwneud gwaith i goed (Ceiriosen, Bedwen, Handkerchief ac Eirin hirion) sydd o fewn Ardal Gadwraeth Bangor / Application for works to trees (Cherry,  Birch, Handkerchief and Damson) within the Bangor Conservation Area

Menai (Bangor) Bangor Caniatawyd (Heb Amodau)
C20/0475/11/CC Gwaith i goed wedi'u amddiffyn Yr Archddiacondy Ffordd Belmont, Bangor, Gwynedd, LL57 2LL

Cais ar gyfer torri 8 coeden Cypreswydden Lawson sy'n destyn Gorchymun Gwarchod Coed rhif 3/TPO/A44 a phlannu coed brodorol yn eu lle / Application to fell 8 Lawson Cypress trees of which are subject of a Tree Preservation Order reference 3/TPO/A44 and plant native trees in their place

Glyder (Bangor) Bangor Gwrthodwyd
C20/0473/15/CC Gwaith i goed wedi'u amddiffyn Frondeg Uchaf, Llanberis, LL55 4LF

Cais ar gyfer torri a gwneud gwaith i goed (Onnen a derw digoes) sy'n destun Gorchymun Gwarchod Coed (3/TPO/A45) / Application to fell and works to trees (Ash and Sessile Oak) which are subject to a Tree Preservation Order (3/TPO/A45)

Llanberis Llanberis Caniatawyd gyda Amodau
C20/0473/15/CC Gwaith i goed wedi'u amddiffyn Frondeg Uchaf, Llanberis, LL55 4LF

Cais ar gyfer torri a gwneud gwaith i goed (Onnen a derw digoes) sy'n destun Gorchymun Gwarchod Coed (3/TPO/A45) / Application to fell and works to trees (Ash and Sessile Oak) which are subject to a Tree Preservation Order (3/TPO/A45)

Llanberis Llanberis Caniatawyd gyda Amodau
C20/0470/13/DT Cais Deiliaid Tŷ 23 Stryd Britannia, Rachub, Bangor, Gwynedd, LL57 3EW Creu balconi ar lawr cyntaf edrychiad gogleddol y ty ynghyd a gwelliannau cysylltiedig/Create a first floor balcony on the northern elevation of the dwelling together with associated improvements.  Gerlan Bethesda Caniatawyd gyda Amodau
C20/0469/38/CC Gwaith i goed wedi'u amddiffyn Y Pentir Glynyweddw, Llanbedrog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7TT

Gwaith i dorri a tocio coed

Work to fell and lop trees

Llanbedrog Llanbedrog Caniatawyd gydag Amodau
C20/0454/04/LL Cais Llawn Land Adj Cae Coryn, Bala, LL23 7HY SITING OF 5 SHEPHERD'S HUTS AND SHOWER UNIT AND NEW SEPTIC TANK Llandderfel Llandderfel Gwrthodwyd
C20/0453/00/LL Cais Llawn 1, Fronfelen Terrace Ffordd Y Brenin, Abermaw, Barmouth, Gwynedd, LL42 1NY

Trosi adeilad presennol o 1 annedd preswyl  i 2 fflat preswyl  (1  ar y llawr gwaelod a llawr cyntaf ac 1  ar yr ail a thrydydd llawr) ac ailddefnyddio'r strwythur presennol y tu ôl i'r adeilad  i'w ymgorffori yn y datblygiad arfaethedig


Conversion of existing building, from 1  residential dwelling to 2 residential flats (1 on ground and first floor level, and 1 on second and third floor level) and reuse of existing structure to the rear of the building, to be incorporated within the proposed development

Abermaw Abermaw Caniatawyd (Heb Amodau)
C20/0448/11/CR Caniatad Adeilad Rhestredig Bont Menai, Ynys Mon,

Gosod 8 ffôn samaritans ar y bont / Siting of 8 samaritan phones on the bridge

C20/0466/18/DT Cais Deiliaid Tŷ Gilwern, Penisarwaun, Caernarfon, Gwynedd, LL55 3DB

Cais deiliad ty ar gyfer tynnu ffenestr dormer to fflat bresennol a chodi ffenestr dormer to ar lethr yn ei le ynghyd a balconi newydd / Householder application to remove existing flat roof dormer and formation of new mono-pitch replacement dormer together with a new balcony.

Penisarwaun Llanddeiniolen Caniatawyd gyda Amodau
C20/0465/32/DT Cais Deiliaid Tŷ Graig Las, Sarn Mellteyrn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8DU

Codi modurdy


Erection of garage

Botwnnog Botwnnog Caniatawyd gydag Amodau
C20/0463/11/CT Torri Coed mewn Ardal Cadwraeth St James Vicarage, 14 Ffordd Ffriddoedd, Bangor, Gwynedd, LL57 2EH

Torri 6 coeden o fewn ardal gadwraeth/Fell 6 trees within a conservation area.

Menai (Bangor) Bangor
C20/0462/13/DT Cais Deiliaid Tŷ 4 Ciltwllan, Gerlan, Bethesda, Bangor, Gwynedd, LL57 3UD Cais deiliad ty ar gyfer dymchwel estyniad cefn a chodi estyniad deulawr yng nghefn yr eiddo ynghyd o porth ochr a blaen / Householder application to demolish existing rear extension and erection of a new two storey rear extension with side and front porches. Gerlan Bethesda Caniatawyd gyda Amodau
C20/0461/40/TC Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Plas Newydd, Penrhos, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7TB

Tystysgrif Defnydd Cyfreithiol am ddatblygiad arfaetheig o estyniad ochr a rhannol i'r cefn

Certificate of Lawful use for the proposed development of a side and partial rear extension

Efailnewydd / Buan Llannor Caniatawyd (TC yn unig
C20/0438/35/DT Cais Deiliaid Tŷ 12a Gwaun Ganol, Criccieth, Gwynedd, LL52 0TB

Cais ar gyfer codi estyniad llawr gwaelod ar flaen yr eiddo gyda balconi uwchben / Application for the erection of a ground floor extension on the front of the property with a balcony above

Criccieth Criccieth Caniatawyd gyda Amodau
C20/0435/18/DT Cais Deiliaid Tŷ Bod Londeb, Bethel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1UN


Estyniad un llawr yn nhu blaen yr eiddo/Single storey extension at front of property.

Bethel Llanddeiniolen Caniatawyd gyda Amodau
C20/0398/14/LL Cais Llawn Office, Y Warws Werdd Ystâd Ddiwydiannol Cibyn, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2BD Cais ar gyfer codi adeilad o'r newydd  ar gyfer defnydd cysylltiol i'r defnydd presennol o'r safle ynghyd a gofod swyddfeydd ar y llawr cyntaf / Application for the erection of a new building for use in connection with the existing use of the site and the provision of office space on the first floor.  Peblig (Caernarfon) Caernarfon Caniatawyd gydag Amodau
C20/0459/40/RA Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Fferm Llwyndyrys, Llwyndyrys, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6RH

Rhyddhau Amod 9 o ganiatâd cynllunio C15/0810/40/LL - cynllun yn dangos y llwybr cebl tanddaearol a fydd yn gwasanaethu'r fferm solar.

Discharge of Condition 9 of planning permission C15/0810/40/LL - plan showing the underground cable route to serve the solar farm.

Abererch Llannor Caniatawyd (Heb Amodau)
C20/0455/44/DT Cais Deiliaid Tŷ Maes Garnedd, 1 Pensyflog, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9LA Cais i ddymchwel estyniad unllawr presennol a chodi estyniad deulawr ar ochr yr eiddo / Application for the demolition of existing single storey extension and erection of two storey extension on side of property Porthmadog (Dwyrain) Porthmadog Caniatawyd gyda Amodau
C20/0450/33/LL Cais Llawn Tyn Cae, Rhydyclafdy, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7YP

Adeiladu adeilad amaethyddol ar gyfer storio amaethyddol a stablau

Erection of agricultural building for agricultural storage and stables

Efailnewydd / Buan Buan
C20/0449/19/LL Cais Llawn Tir Ger / Land By Llain Meddygon, Caeathro, Caernarfon, LL55 2TH Cais ar gyfer codi adeilad amaethyddol ar gyfer cadw anifeiliaid ynghyd a darparu mynedfa gerbydol newydd / Application for the erection of a new agricultural building to keep livestock together with the creation of a new vehicular access. Bontnewydd Bontnewydd
C20/0460/10/LL Cais Llawn Cae Main, Abergwyngregyn, LL33 0LB Codi adeilad lles, storio a swyddfa yn gysylltiedig gyda'r busnes cludiant/Erection of a welfare, store and office buliding in connection with the haulage business.  Arllechwedd Aber
C20/0446/32/DT Cais Deiliaid Tŷ Efail Glandwr, Sarn Mellteyrn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8DY

Agor mynedfa gerbydol newydd i'r briffordd.


Opening a new vehicular access to the highway.

Botwnnog Botwnnog Gwrthodwyd
C20/0436/13/RA Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Former Haulage Yard, Bethesda, LL57 3DT

Cais ar gyfer rhyddhau amod 15 (rhan 4) o ganiatad cynllunio rhif C15/0128/13/LL (APP/Q61810/A/14/2215839) / Application to discharge condition 15 (part 4) of planning permission reference C15/0128/13/LL (APP/Q61810/A/14/2215839)

Ogwen Bethesda Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
C20/0420/17/RA Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Coleg Glynllifon College, Llandwrog, LL54 5DU

Rhyddhau amod rhif 9 (cofnod ffotograffig) ar ganiatad cyfeirnod C18/0798/17/CR / Discharge condition number 9 (photographic survey) on consent reference C18/0798/17/CR

Groeslon Llandwrog
C20/0445/23/AC Diddymu/Amrywio Amod(au) Crigyll, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4AE

Diwygio amod 2 o ganiatad cynllunio C18/0990/23/LL er mwyn caniatau cynllun diwygiedig ar gyfer newidiadau ac estyniadau i'r ty presennol/Amend condition 2 of planning permission C18/0990/23/LL to allow for an amended scheme for alterations and extensions to the existing dwelling.

Llanrug Llanrug Caniatawyd gyda Amodau
C20/0199/20/LL Cais Llawn Byngalo Parciau, Llanfair Is Gaer, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1TS

Dymchwel y byngalo presennol a chodi byngalo newydd yn ei le ynghyd a suddfan ddwr/Demolish existing bungalow and erect a new bungalow in its place together with a soak away. 

Y Felinheli Caniatawyd gyda Amodau
C20/0447/39/LL Cais Llawn Nyth Y Môr, Bwlchtocyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7BU

Dymchwel ac ail-godi tŷ ar yr un safle.

Demolition and rebuilding of house on the same site.

Llanengan Llanengan Caniatawyd gydag Amodau
C20/0443/13/CT Torri Coed mewn Ardal Cadwraeth 17 Braichmelyn, Braichmelyn, Bangor, Gwynedd, LL57 3PY

Cais ar gyfer torri coeden Sycamorwydden oddi fewn i Ardal Gadwraeth Braichmelyn / Application to fell Sycamore tree within the Braichmelyn Conservation Area

Gerlan Bethesda Caniatawyd (Heb Amodau)
C20/0441/39/LL Cais Llawn Tan Y Bryn, Sarn Bach, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7DA

Dymchwel porth presennol ac adeiladu porth / estyniad newydd yn ei le

Demolish existing porch and construct new porch / extension in its place

Llanengan Llanengan Caniatawyd gydag Amodau
C20/0424/08/CC Gwaith i goed wedi'u amddiffyn Hendre Hall, Penrhyndeudraeth, Gwynedd, LL48 6HA

Gwaith i goed mewn ardal dan Orchymyn Gwarchod Coed.


Works to trees in an area covered by a Tree Preservation Order

Penrhyndeudraeth Penrhyndeudraeth Caniatawyd gyda Amodau
C20/0320/37/LL Cais Llawn Llwyn Aethnen Ffordd Croeshigol, Trefor, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5LB

Diwygio amod 2 ar ganiatad cynllunio rhif C19/0680/37/LL er diwygio dyluniad y ty ar gyfer codi estyniad cefn. 


Vary condition 2 on planning consent number C19/0680/37/LL to revise the design of the dwelling to erect a rear extension.

Llanaelhaearn Llanaelhaearn
C20/0440/37/YA Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed) Bryn Helyg Ltd, Glasfryn, Llanaelhaearn, LL53 6RD

Adeiladu traciau amaethyddol

Construction of agricultural tracks.

Llanystumdwy Llanystumdwy
C20/0439/37/YA Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed) Bryn Helyg Ltd, Glasfryn, Llanaelhaearn, LL53 6RD

Adeiladu sied amaethyddol

Construction of agricultural shed

Llanystumdwy Llanystumdwy
C20/0437/44/DA Diwygiad Ansylweddol Glanmorfa Bach Ffordd Morfa Bychan, Morfa Bychan, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9UY

Cais diwygiad di-faterol i estyniadau a gwelliannau a ganiatawyd o dan gyfeirnod cynllunio C19/0515/44/LL ar  gyfer lleihau'r agoriad drysau yn y gegin, cynyddu maint ffenestr cromen er mwyn darparu drysau a balconi 'juliette' a thalcen gwydr, ynghyd a lleihau uchder 'sill' ffenestr ar y llawr gwaelod / Non-material amendment application to extensions and alterations approved under C19/0515/44/LL in order to reduce width of sliding door opening in kitchen, increase width of dormer to accommodate sliding doors with Juliet balcony and glazed gable, and lower window sill level in lounge and dining area

Porthmadog (Gorllewin) Porthmadog Caniatawyd gyda Amodau
C20/0417/39/CR Caniatad Adeilad Rhestredig St Tudwal's Lighthouse, St Tudwal's West,

Gosod canllaw ar y grisiau mewnol / Siting of handrail on internal stairs

Llanengan Llanengan Caniatawyd gyda Amodau
C20/0434/32/DT Cais Deiliaid Tŷ Fron Grin, Llaniestyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8PS

Anecs arfaethedig i annedd bresennol.


Proposed annexe to existing dwelling

Botwnnog Botwnnog Caniatawyd gydag Amodau
C20/0427/26/LL Cais Llawn Tir Ger / Land Adj Bryn Melyn, Waunfawr, Caernarfon, LL55 4LJ Cais ar gyfer codi ty newydd gyda modurdy / Application for the erection of a new dwelling and garage Waunfawr Waunfawr Caniatawyd gydag Amodau
C20/0413/22/LL Cais Llawn Ffridd Nantlle, Caernarfon, LL54 6BB

Cais ar gyfer codi adeilad amaethyddol ar gyfer cadw peiriannau / Application for the erection of an agricultural shed for storing machinery

Llanllyfni Llanllyfni Caniatawyd gyda Amodau
C20/0412/17/DT Cais Deiliaid Tŷ Bod Derwyddon, Carmel, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7AN Cais ar gyfer newid defnydd rhan o dir amaethyddol i ddefnydd gardd preswyl yr eiddo / Application for the change of use of agricultural field to form part of household garden. Talysarn Llandwrog Caniatawyd gyda Amodau
C20/0396/18/RA Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Rynys, Llanddeiniolen, Caernarfon, Gwynedd, LL55 3AR

Rhyddhau amod 2 o ganiatad cynllunio rhif C19/0919/18/LL parthed defnyddio  llechi/Discharge of condition 2 of planning permission ref. C19/0919/18/LL regarding the use of slates.

Bethel Llanddeiniolen Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
C20/0378/22/LL Cais Llawn Lleuar Fawr, Llanllyfni, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6ST Cais ar gyfer codi estyniad i adeilad amaethyddol presennol / Application for the extension to existing agricultural shed Clynnog Clynnog Caniatawyd gyda Amodau
C20/0377/22/LL Cais Llawn Lleuar Fawr, Llanllyfni, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6ST Cais ar gyfer codi sied amaethyddol a pit 'silage' /Applciation for the erection of a new agricultural shed and sileage pit. Clynnog Clynnog Caniatawyd gyda Amodau
C20/0223/19/DT Cais Deiliaid Tŷ Penybont, Bontnewydd, LL54 7UN Cais i godi to pits uwchben to fflat presennol / Application for the provision of a pitched roof above existing flat roof Bontnewydd Bontnewydd Caniatawyd gydag Amodau
C20/0433/11/DA Diwygiad Ansylweddol 35 Ffordd Penrhos, Bangor, Gwynedd, LL57 2AX

Cais ar gyfer gwneud diwygiad ansylweddol i ganiatad cynllunio rhif C20/0039/11/DT er mwyn defnyddio claddin fel gorffeniad allanol yr estyniad  a canllaw dur gyda mewnlenwad gwydr ar gyfer y balconi / Application for a non-material amendment to planning permission C20/0039/11/DT so as to use cladding as an external finish to the extension and a steel balustrade with a glass infill on the balcony

Dewi (Bangor) Bangor Caniatawyd gyda Amodau
C20/0432/39/LL Cais Llawn Hafod Lôn Gwydryn, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7EA

Newid defnydd arfaethedig o annedd i lety gwely a brecwast yn cynnwys llety i'r perchennog

Proposed Change of Use of from a dwelling to Bed & Breakfast accommodation incorporating owner's accommodation

Abersoch Llanengan Caniatawyd gydag Amodau
C20/0428/20/DT Cais Deiliaid Tŷ 2 Tan Y Maes, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4UQ

Estyniad i greu llawr cyntaf ynghyd a gosod cyfarpar trin carthffosiaeth preifat o fewn yr ardd/Extension to create a first floor together with siting of a private treatment plant within the garden.

Y Felinheli Caniatawyd gyda Amodau
C20/0404/22/YA Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed) Tyddyn Perthi, Caernarfon, LL54 7DP (none) Groeslon Llandwrog Gwrthodwyd
C20/0431/42/DT Cais Deiliaid Tŷ Llain Bach Lôn Las, Morfa Nefyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6BG

Estyniad unllawr cefn a newidiadau allanol

Single storey extension and elevational alterations

Morfa Nefyn Nefyn Caniatawyd gydag Amodau
C20/0430/46/DT Cais Deiliaid Tŷ Garreg Lwyd, Dinas, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8SU

Dymchwel sied a tŷ gwair presennol ac adeiladu sied domestig yn eu lle

Demolish existing shed and haybarn and construct a domestic shed in their place

Tudweiliog Tudweiliog Caniatawyd gydag Amodau
C20/0400/46/LL Cais Llawn Cyngor Gwynedd, Ysgol Gynradd Tudweiliog, Tudweiliog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8ND

Newid rhan o gae amaethyddol i faes parcio ar gyfer Ysgol Gynradd Tudweiliog gan cynnwys creu man gollwng ar gyfer bysiau.

Change of use of agricultural field to car park for Ysgol Gynradd Tudweiliog including the creation of a drop-off point for buses.

Tudweiliog Tudweiliog Caniatawyd gydag Amodau
C20/0390/24/DT Cais Deiliaid Tŷ Bryn Teg, Llandwrog, Caernarfon, LL54 5TG Cais ar gyfer dymchwel yr ystafell haul presennol a chodi estyniad newydd yn ei le a newid y porth / Application for the demolition of existing sun room and the erection of a new extension and alterations to porch Llanwnda Llanwnda Caniatawyd gydag Amodau
C20/0429/38/DT Cais Deiliaid Tŷ Bryn Eithin, Llanbedrog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7UA

Dymchwel porth mynediad presennol, tynnu to polycarbonate i'r lolfa wydr cefn, adeiladu estyniad ochr unllawr newydd a to brig llechi uwchben y lolfa wydr

Demolition of existing entrance porch, removal of polycarbonate roof to rear conservatory, erection of new single storey side extension and pitched slate roof over existing conservatory

Llanbedrog Llanbedrog Caniatawyd gydag Amodau
C20/0426/23/DT Cais Deiliaid Tŷ Ger Y Nant Afon Rhos, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4SE

Cais ar gyfer dymchwel ty gwydr presennol a chodi estyniad unllawr i gefn yr eiddo / Application to demolish existing conservatory and erect single storey rear extension

Llanrug Llanrug Caniatawyd gydag Amodau
C20/0422/23/DT Cais Deiliaid Tŷ 2, Rhos Rug Ffordd Yr Orsaf, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4BG

Estyniad deulawr yng nghefn yr eiddo/Two storey extension at rear of property.

Llanrug Llanrug Caniatawyd gydag Amodau
C20/0416/45/DT Cais Deiliaid Tŷ Woodlands, 16 Ffordd Caerdydd, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5NU

Estyniad unllawr ar gefn yr eiddo.


Single storey extension to the rear of the property.

Pwllheli (Gogledd) Pwllheli Caniatawyd gydag Amodau
C20/0407/41/LL Cais Llawn Glan Aber, Chwilog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6SL Cais i ddymchwel modurdy dwbl presennol a chodi ty deulawr newydd / Application to demolish existing double garage and construct a two storey dwelling. Llanystumdwy Llanystumdwy Gwrthodwyd
C20/0389/19/DT Cais Deiliaid Tŷ Sŵn Y Coed Glan Beuno, Bontnewydd, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2UB

Dymchwel cegin, ystafell aml bwrpas, ystafell chwarae a modurdy a chodi estyniad unllawr a ffenestr gromen llawr cyntaf ynghyd ac adfer y ty. 


The demolition of existing single story flat roof kitchen, utility, play room & garage & erection of single story extension and first floor dormer window and renovation of dwelling.

Bontnewydd Bontnewydd Caniatawyd gydag Amodau
C20/0367/37/LL Cais Llawn Bryn Mawr, Llanaelhaearn, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5BG Cais ar gyfer trosi adeilad allanol i lety gwyliau / Application for the conversion of redundant agricultural outbuildings into a self-contained holiday let. Llanaelhaearn Llanaelhaearn Caniatawyd gyda Amodau
C20/0298/00/DT Cais Deiliaid Tŷ 17 Ffordd Bro Mynach, Abermaw, LL42 1LZ

Estyniad i dy gyda balcon uwchben.

Extension to house with balcony above.

Abermaw Abermaw Caniatawyd gyda Amodau
C20/0425/39/LL Cais Llawn 1, Fferm Fach, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7AD

Codi estyniad

Construction of extensionAbersoch Llanengan Caniatawyd gydag Amodau
C20/0415/39/RA Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Maes Carafanau Talyfan, Llanbedrog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7UD

Ryddhau amod 5 (manylion unedau) a 8 (manylion archeolegol) a rhannol ryddhau amod 9 (archeolegol) ar ganiatad cynllunio C19/1122/39/LL

Discharge condition 5 (unit details) and 8 (archaeological details) and partly discharge condition 9 (archaeology) on planning permission C19/1122/39/LL

Abersoch Llanengan Amod(au) wedi'u rhyddhau yn rhannol
C20/0384/26/LL Cais Llawn Garnedd Wen Lôn Ceunant, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4SD Cais ar gyfer estynnu'r eiddo presennol ynghyd ac ymestyn y cwrtil / Application for the extension and alterations to existing dwelling together with extension of curtilage Waunfawr Waunfawr Gwrthodwyd
C20/0357/03/LL Cais Llawn Cae Eifion, Blaenau, LL41 3PS

Cais ar gyfer dymchwel adeiladau presennol a chodi adeilad newydd ar gyfer clwb gymnasteg ynghyd a llecynnau parcio  / Application for the demolition of existing buildings and the erection of new building for use by gymnastic club and associated parking

Bowydd & Rhiw Ffestiniog
C20/0329/34/RA Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Lleuar Fawr, Llanllyfni, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6ST

Rhyddhau amod 2 (manylion plannu gwrychoedd) ar ganiatad cynllunio  rhif C19/0907/34/LL.


Discharge of condition 2 (hedge planting details) on planning permission number C19/0907/34/LL

Clynnog Clynnog Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
C20/0414/20/LL Cais Llawn Hillcrest, 14 Lôn Llwyn, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4UJ

Newid amod 1 o ganiatad cynllunio rhif C19/0548/20/LL er mwyn cynyddu maint y balconi yng nghefn yr eiddo/Amend condition 1 of planning permission C20/0548/20/LL so as to enlarge the balcony at the rear of the dwelling.

Y Felinheli Felinheli Gwrthodwyd
C20/0406/44/DT Cais Deiliaid Tŷ Ty Garth, Borth Y Gest, LL49 9TW Cais ar gyfer darparu 2 falconi ar gefn yr eiddo a gosod rendr ar waliau allanol y llawr gwaelod / Application for the provision of 2 balconies on the rear of the property and rendering the ground floor external walls Porthmadog (Gorllewin) Porthmadog Caniatawyd gyda Amodau
C20/0405/04/YA Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed) Ysgubor Fawr, Cefn Ddwysarn, Y Bala, Gwynedd, LL23 7LN

Rhybydd ymlaen llaw o fwriad i godi adeilad amaethyddol er mwyn storio offer, peirianwaith a phorthiant / Prior notification of proposal to erect an agricultural building to keep equipment, machinery and feed

Llandderfel Llandderfel Caniatâd ymlaen llaw ddim ei angen
C20/0409/15/AC Diddymu/Amrywio Amod(au) Bryn Padarn, 19 Rallt Goch, Llanberis, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4LB

Cais ar gyfer diwygio amod 1 o ganiatad cynllunio rhif C15/0460/15/LL er mwyn estynnu cyfnod cychwyn y datblygiad o bump mlynedd ychwanegol / Application to vary condition 1 of planning permission reference C15/0460/15/LL so as to extend commencement deadline of development by an additional five years

Llanberis Llanberis Caniatawyd gyda Amodau
C20/0402/11/DT Cais Deiliaid Tŷ 23 Lôn Ogwen, Bangor, Gwynedd, LL57 2UD Codi porth yn nhu blaen y ty/Erection of a porch at front of house. Glyder (Bangor) Bangor Caniatawyd gyda Amodau
C20/0401/13/DT Cais Deiliaid Tŷ 6 Ffordd Gerlan, Gerlan, Bethesda, Bangor, Gwynedd, LL57 3ST Estyniad i'r gegin presennol, creu balconi uwchben yr estyniad ynghyd a chreu man decio yn yr ardd/Extension to existing kitchen, create a balcony above the extension together with creating a decked area in the garden. Gerlan Bethesda Gwrthodwyd
C20/0394/35/LL Cais Llawn 2, Glasfryn, Penrhyndeudraeth, Gwynedd, LL48 6DF Cais ar gyfer codi ty deulawr ynghyd a gwaith tirluno a llecynnau parcio cysylltiedig / Application for the erection of a two storey dwelling together with associated landscaping a parking spaces Penrhyndeudraeth Penrhyndeudraeth
C20/0393/09/LL Cais Llawn 45 Faenol Isaf, Tywyn, LL36 0DW

Codi y newydd/Erection of a new dwelling.

Tywyn Tywyn
C20/0042/09/DA Diwygiad Ansylweddol New Development Ffordd Bryncrug, Tywyn, Gwynedd, LL36 9DP

Diwygiad di-faterol i ganiatad cynllunio C10M/0041/09/LL er tynnu to fflat lefel isel ar ffenestri gromen i'r drychiad blaen.


Non material amendments to planning permission C10M/0041/09/LL to remove the low level flat top dormer windows to the front elevation..

Tywyn Tywyn Caniatawyd gyda Amodau
C20/0399/18/TC Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Penrhyn Stud, Stud Farm, Fferm Penrhyn, Llanrug, Gwynedd, LL55 4BP

Cais am dystysgrif cyfreithloni defnydd presennol ar gyfer defnyddio'r adeilad at ddiben annedd breswyl (Defnydd Dosbarth C3)/Application for a certificate of lawfulness for the existing use of the building as a dwelling house (Use Class C3).

Bethel Llanddeiniolen
C20/0397/18/DA Diwygiad Ansylweddol The Bull Inn Stryd Fawr, Deiniolen, Caernarfon, Gwynedd, LL55 3HU

Cais ar gyfer gwneud diwygiad ansylweddol i ganiatad cynllunio C18/0640/18/LL er mwyn codi llwyfan bren a chanopi llechi / Application for a non-material amendment to planning permission reference C18/0640/18/LL to erect timber decking with slate roofed canopy

Deiniolen Llanddeiniolen Gwrthodwyd
C20/0236/00/LL Cais Llawn Bryn Arfor, Llanaber, Barmouth, Gwynedd, LL42 1YY

Adeiladu balconi ar y drychiad cefn.

Construction of a balcony on the rear elevation.

Abermaw Abermaw Caniatawyd gyda Amodau
C20/0362/08/LL Cais Llawn Maes Y Parc, Griffin Industrial Estate, Penrhyndeudraeth, LL48 6NE

Cais ar gyfer codi eisteddle 100 sedd, maes parcio a llwybrau llawr caled cysylltiedig ar gyfer Clwb Pel Droed Penrhyndeudraeth / Application for the erection of a 100 seat spectator stand, creation of hard standing car park and associated footpaths for Penrhyndeudraeth Football Club

Penrhyndeudraeth Penrhyndeudraeth
C20/0364/42/LL Cais Llawn Maes Parcio Moreia Nefyn, Stryd Moreia, Nefyn, Pwllheli, LL53 6HG

Gwaith i ffurfioli'r maes parcio presennol gan gynnwys; ail-wynebu â tharmac, creu 14 llecyn parcio (gan gynnwys 1 llecyn parcio hygyrch),. codi wal derfyn newydd, sefydlu system gylchdro mynediad / allanfa ar gyfer cerbydau modur a throedffordd ar wahân i gerddwyr.

 Works to formalise existing car park including; resurfacing with tarmac, creation 14 parking bays (including 1 accessible parking bay), .erection of new boundary wall, establishing an entry / exit rotary system for motor vehicles and separate pedestrian footway.

Nefyn Nefyn Caniatawyd gydag Amodau
C20/0245/40/CR Caniatad Adeilad Rhestredig Seibiant, Old Post Office Terrace, Abererch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6AJ Gosod ffliw ar gefn yr eiddo / Install flue on rear of building  Abererch Llannor Caniatawyd gyda Amodau
C20/0074/44/DT Cais Deiliaid Tŷ Hafdy, 1 Tan Y Foel, Borth Y Gest, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9UE Cais i godi estyniad i fodurdy presennol / Application to erect an extension to existing garage.  Porthmadog (Gorllewin) Porthmadog Caniatawyd gyda Amodau
C20/0388/18/CC Gwaith i goed wedi'u amddiffyn 2, Dinorwic House, Dinorwig, Caernarfon, Gwynedd, LL55 3EU

Ymgymryd a gwaith adfer gan gynnwys torri coed sy'n destun gorchymyn gwarchod coed 3/TPO/GCC/25/Undertake remedial work including felling of trees subject to tree preservation order 3/TPO/GCC/25.

Deiniolen Llanddeiniolen Caniatawyd gyda Amodau
C20/0387/11/DA Diwygiad Ansylweddol 15 Parc Victoria, Bangor, Gwynedd, LL57 2EW

Cais ar gyfer gwneud diwygiad ansylweddol i ganiatad cynllunio C20/0020/11/DT er mwyn lleihau maint yr estyniad cefn / Application for a minor amendment to planning permission reference C20/0020/11/DT so as to reduce the size of the rear extension

Menai (Bangor) Bangor Caniatawyd gyda Amodau
C20/0386/46/LL Cais Llawn Tir Ger / Land By Garreg Lwyd, Dinas, Pwllheli, LL53 8SU

Creu pwll silwair


Creation of silage pit

Tudweiliog Tudweiliog
C20/0382/14/HY Caniatad Hysbyseb Mcdonald's Restaurant Lôn Parc, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2HS

Cais ar gyfer gosod 4 arwydd digidol sy'n sefyll ar ben eu hunain ac un booth sgrin digidol / Application for the installaion of 4 digital freestanding signs and 1 digital booth screen. 

Seiont (Caernarfon) Caernarfon
C20/0381/22/LL Cais Llawn Rhan Cae 7971 (sh 4753), Penygroes, LL54 6PU Cais ar gyfer codi adeilad amaethyddol ar gyfer cadw defaid, a storio bwyd (ail-gyfwyniad o gais a wrthodwyd o dan cyfeirnod C20/0160/22/LL)/ Application for the erection of an agricultural shed to keep sheep, feeding area and fodder storage (re-submission of application refused under ref. C20/0160/22/LL). Penygroes Llanllyfni Caniatawyd gyda Amodau
C20/0380/36/RA Addasu neu ryddhau rhwymedigaethau cynllunio Plas Dolbenmaen, Garndolbenmaen, Gwynedd, LL51 9RQ

Cais ar gyfer rhyddhau amod 3 o ganiatad cynllunio C19/1217/36/CC sy'n ymwneud a chynllun methodoleg ac ail-blannu / Application to discharge condition 3 of planning permission C19/1217/36/CC in relation to a method statement and replanting scheme

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
C20/0379/44/DT Cais Deiliaid Tŷ Bryn Coed Ffordd Y Borth, Borth Y Gest, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9TP

Cais ar gyfer codi estyniadau i'r eiddo yn gynnwys codi lefel y to er mwyn creu llawr cyntaf / Application for the erection of extensions to property including raising the roof to create a first floor

Porthmadog (Gorllewin) Porthmadog Gwrthodwyd
C20/0372/25/LL Cais Llawn Glascoed Lôn Cytir, Bangor, Gwynedd, LL57 4DA Codi estyniad deulawr yng nghefn y bwthyn/Erection of a two-storey extension at rear of cottage.  Pentir Pentir Caniatawyd gyda Amodau
C20/0370/20/DT Cais Deiliaid Tŷ 32, Ger Y Nant Ger Y Nant, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4PF

Cais ar gyfer codi estyniad unllawr uwchben modurdy bresennol ynghyd ac estyniad cefn unllawr / Application for the erection of a single storey extension above existing garage and erection of a single storey rear extension

Y Felinheli Felinheli Caniatawyd gyda Amodau
C20/0366/36/DT Cais Deiliaid Tŷ Llecheiddior Uchaf, Bryncir, Garndolbenmaen, Gwynedd, LL51 9EZ Cais ar gyfer dymchwel modurdy presennol a chodi estyniad a modurdy newydd ar ochr yr eiddo / Application to demolish existing garage and the erection of new side extension and garage.  Dolbenmaen Dolbenmaen Caniatawyd gyda Amodau
C20/0391/46/LL Cais Llawn Caerau, Dinas, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8SS

Sied amaethyddol pwrpas cyffredinol dros iard bresennol

General purpose agricultural shed over existing yard.

Tudweiliog Tudweiliog Caniatawyd gydag Amodau
C20/0383/32/LL Cais Llawn Olgra, Pengroeslon, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8EW

Dymchwel annedd presennol ac adeiladu annedd deulawr newydd yn ei le yn cynnwys modurdy 2 ddrws

Demolition of existing dwelling and construction of replacement two storey dwelling, including detached 2 door garage

Botwnnog Botwnnog Caniatawyd gydag Amodau
C20/0375/46/DT Cais Deiliaid Tŷ Pant Y Celyn, Llaniestyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8SG

Dymchwel estyniadau presennol, addasiadau cyffredinol ac adeiladu estyniad rhannol deulawr newydd

Demolition of existing extensions, general alterations and construction of new partly two storey extension

Tudweiliog Tudweiliog Caniatawyd gydag Amodau
C20/0374/39/LL Cais Llawn Lee Ward Lôn Traeth, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7BB

Dymchwel annedd presennol ac adeiladu annedd newydd yn ei le

Demolition of existing dwelling and new replacement dwelling

Abersoch Llanengan
C20/0368/26/DT Cais Deiliaid Tŷ Cil Haul Lôn Ceunant, Ceunant, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4SA Cais ar gyfer codi anecs cysylltiol / Application for the erection of an annexe Waunfawr Waunfawr Gwrthodwyd
C20/0373/39/DT Cais Deiliaid Tŷ Beach House Lôn Pont Morgan, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7AG

Estyniad unllawr ochr


Single storey side extension

Abersoch Llanengan Caniatawyd gydag Amodau
C20/0371/45/DA Diwygiad Ansylweddol Cyngor Gwynedd, Ysgol Cymerau Ffordd Mela, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5AR

Diwygiad ansylweddol i gynlluniau a gymeradwywyd dan ganiatâd cynllunio C19/0565/45/R3 ar gyfer estyniad i greu neuadd a chyflesuter cymunedol gan hepgor y Cylch Meithrin o’r adeilad a thrwy hynny lleihau maint y datblygiad.

 

Non-material amendment to plans approved under planning permission C19/0565/45/R3 for an extension to create a hall and community facility, omitting the Cylch Meithrin from the building thereby reducing the size of the development.

Pwllheli (Gogledd) Pwllheli Caniatawyd gyda Amodau
C20/0385/40/DT Cais Deiliaid Tŷ Felin Penprys, Pentreuchaf, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8EZ

Dymchwel rhan o adeilad presennol a chodi estyniadau newydd ar y ddau dalcen.

Partial demolition of existing building and erection of new extensions on the two gable ends.

Efailnewydd / Buan Llannor Caniatawyd gydag Amodau
C20/0351/25/LL Cais Llawn 8, Llys Castan Ffordd Y Parc, Parc Menai, Bangor, Gwynedd, LL57 4FH Newid defnydd uned wag o swyddfa (Dosbarth Defnydd B1) i ddeintyddfa (Dosbarth Defnydd D1) Change of use of vacant unit from an office (B1 Use Class) into a dental practice (D1 Use Class). Pentir Pentir Gwrthodwyd
C20/0349/11/LL Cais Llawn Uned 14 Ganolfan Menai, Bangor, LL57 2RG

Diwygio amod 3 o ganiatad rhif C13/0276/11/LL sy'n cyfyngu defnydd yr uned i ddeintyddfa (Dosbarth Defnydd D1) er mwyn galluogi ei ddefnyddio fel canolfan asesu iechyd (Dosbarth Defnydd D1)/Amend condition 3 of planning permission ref. C13/0276/11/LL which restricts the use of the unit to a dental surgery (Use Class D1) so as to allow its use as a health assessment centre  (Use Class D1). 

Deiniol (Bangor) Bangor Caniatawyd gyda Amodau
C20/0307/35/DT Cais Deiliaid Tŷ Glan Erin Muriau, Criccieth, Gwynedd, LL52 0RU

Addasu ac ymestyn modurdy i greu anecs, newidiadau i ddrychiadau ac estyniad llawr cyntaf.

Conversion and extension to garage to form annexe, fenestration amendments and first floor extension.

Criccieth Criccieth Caniatawyd gyda Amodau
C20/0365/11/DA Diwygiad Ansylweddol Blakemore Cash And Carry, Blakemore Cash And Carry Ffordd Caernarfon, Bangor, Gwynedd, LL57 4SU

Cais ar gyfer gwneud diwygiad ansylweddol i ganiatad cynllunio rhif C19/0398/11/LL er mwyn diwygio gosodiad y mynedfa gerbydol / Application for a non-material amendment to planning permission reference C19/0398/11/LL to amend the layout of the vehicular access

Dewi (Bangor) Bangor Caniatawyd gyda Amodau
C20/0363/11/RA Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod 233 - 235 Stryd Fawr, Bangor, Gwynedd, LL57 1PA

Cytuno a materion wedi eu cadw'n ol o dan amod 2 o ganiatad cynllunio rhif C19/0995/11/LL (cynllun ar gyfer darparu 2 uned fforddiadwy ar sail rhent canolradd)/ Approval of matters reserved by condition 2 of planning permission ref. C19/0995/11/LL (scheme for the provision of 2 affordable units at intermediate rent)

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
C20/0361/26/CC Gwaith i goed wedi'u amddiffyn Waunfawr War Memorial, Waunfawr, Caernarfon, LL55 4YY

Cais ar gyfer gwneud gwaith i goed sydd wedi eu diogelu o dan Gorchymun Gwarchod Coed / Application for works to trees protected under a Tree Preservation Order

Waunfawr Waunfawr Caniatawyd gydag Amodau
C20/0360/40/RA Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Fferm Llwyndyrys, Llwyndyrys, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6RH

Rhyddhau Amodau 4 (lliwiau allanol adeiladau a strwythurau) a 5 (gorffeniad allanol paneli solar a'u fframiau) o ganiatâd cynllunio C15/0810/40/LL ar gyfer fferm solar. 


Discharge of Conditions 4 (external colours of buildings and structures) and 5 (external finish of solar panels and frames ) from planning permission C15/0810/40/LL for a solar farm.

Abererch Llannor Caniatawyd (Heb Amodau)
C20/0336/04/LL Cais Llawn Cyngor Gwynedd, Ysgol Ffridd Y Llyn, Cefn Ddwysarn, Y Bala, Gwynedd, LL23 7HE Cais ar gyfer codi styniad unllawr to fflat i flaen yr ysgol i greu derbynfa a stafelloedd staff a gweinyddol / Application to erect a single storey flat roofed extension to front of school to create reception, staff room and administration room Llandderfel Llandderfel Caniatawyd gyda Amodau
C20/0353/32/LL Cais Llawn Nanhoron Home Farm, Nanhoron, Pwllheli, LL53 8DL

Sied amaethyddol at ddefnydd cyffredinol uwchben iard wartheg presennol

General purpose agricultural shed over existing cattle yard.

Botwnnog Botwnnog Caniatawyd gydag Amodau
C20/0358/40/DT Cais Deiliaid Tŷ 2, Ship Terrace, Abererch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6YU

Estyniad unllawr ar gefn yr eiddo.


Single storey extension at rear of property

Abererch Llannor Caniatawyd gydag Amodau
C20/0354/40/DA Diwygiad Ansylweddol Fferm Llwyndyrys, Llwyndyrys, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6RH

Addasiad i gynllun y fferm solar gan gynnwys lleihau hyd y trac mynediad oddeutu 25% trwy gael gwared ar y rhan ddeheuol, lleihau uchder y paneli o 2.4m i 2.3m a lleihau nifer y modiwlau solar oddeutu 1000. Yn ogystal, cael gwared ar y tri (3) pad gwrthdröydd canolog a oedd yn 8.7m x 2.2m x 2.5m a’u disodli gyda dau (2) newidydd AC a padiau switsys sy'n 5.5m x 5.5m x 2.4m. 

Revision to the solar farm layout including a reduction in access track length by circa 25% by removing southern section, lower height of the panels from 2.4m to 2.3m and reduce number of solar modules by circa 1000. Also removal the three (3) central inverter pads which were 8.7m x 2.2m x 2.5m and their replacement by two (2) AC transformer and switchgear pads which are 5.5m x 5.5m x 2.4m.

Abererch Llannor Caniatawyd gyda Amodau
C20/0340/14/RP Caniatad Sylweddau Peryglus Tir Ger / Land By Dwyfor Oils, Ystâd Ddiwydiannol Cibyn, Caernarfon, Gwynedd,, LL55 2BD

Cais am ganiatad sylwedd peryglus / Application for hazardous substances consent

Peblig (Caernarfon) Caernarfon
C20/0335/41/DT Cais Deiliaid Tŷ Pen Y Bryn, Chwilog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6NQ

Estyniad deulawr ochr.

Two storey side extension.

Llanystumdwy Llanystumdwy Caniatawyd gyda Amodau
C20/0306/17/DT Cais Deiliaid Tŷ Pen Y Bont Y Groeslon, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7EW

Adeiladu estyniad llawr cyntaf uwchben estyniad llawr daear presennol a balconi llawr cyntaf ar y drychiad blaen.

Construction of first floor extension above existing flat roof extension and first floor balcony on front elevation.

Groeslon Llandwrog Caniatawyd gyda Amodau
C20/0286/09/LL Cais Llawn Byw'n Iach Bro Dysnni High Street , Tywyn, LL36 9AE Cais ar gyfer codi bwrdd gwybodaeth / Application to erect information board Tywyn Tywyn Caniatawyd gyda Amodau
C20/0273/22/CC Gwaith i goed wedi'u amddiffyn Dorothea Slate Quarry, Talysarn, LL54 6AE

Ymgymryd a gwaith i goeden dderw sy'n destun Gorchymun Diogelu Coed.

Carry out work to an oak tree which is the subject of a Tree Preservation Order.

Llanllyfni Llanllyfni Caniatawyd gyda Amodau
C20/0271/17/HY Caniatad Hysbyseb Ashgrove Lon Grugan Ddu, Y Groeslon, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7ST Cais ar gyfer arwydd uwchben siop siop trwsio cyfrifiaduron bwriedig / Application for an andvertisement above a proposed computer repair shop Groeslon Llandwrog Caniatawyd gyda Amodau
C20/0356/18/LL Cais Llawn The Garage, Clwt Y Bont, Deiniolen, Caernarfon, Gwynedd, LL55 3EB

Gosod adeilad math portacabin er mwyn ymestyn cyfleusterau'r modurdy presennol/Siting of a portakabin type structure so as to extend existing garage facilities.

Deiniolen Llanddeiniolen Caniatawyd gyda Amodau
C20/0355/39/DT Cais Deiliaid Tŷ Castell, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7AG

Estyniad deulawr ochr

Two storey side extension

Abersoch Llanengan Caniatawyd gydag Amodau
C20/0352/39/DT Cais Deiliaid Tŷ Elim Lôn Garmon, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7UL

Gosod pedair ffenestr gromen.


Installation of four dormer windows.

Llanengan Llanengan Caniatawyd gydag Amodau
C20/0348/35/LL Cais Llawn Land Adjacent To Coed Mawr Woodland, Criccieth, LL52 0ND

Defnyddio tir ar gyfer gwersylla / glampio amgen parhaol.

Use of land for permanent alternative holiday glamping / camping facility.

Llanystumdwy Llanystumdwy
C20/0347/44/DT Cais Deiliaid Tŷ Bodlondeb Ffordd Morfa Bychan, Morfa Bychan, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9UY

Dymchwel lolfa haul a baddon presennol ac adeiladu estyniad deulawr.

Demolition of existing conservatory and bathroom and construction of 2 storey extension.

Porthmadog (Gorllewin) Porthmadog Caniatawyd gyda Amodau
C20/0347/44/DT Cais Deiliaid Tŷ Bodlondeb Ffordd Morfa Bychan, Morfa Bychan, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9UY

Dymchwel lolfa haul a baddon presennol ac adeiladu estyniad deulawr.

Demolition of existing conservatory and bathroom and construction of 2 storey extension.

Porthmadog (Gorllewin) Porthmadog Caniatawyd gyda Amodau
C20/0342/39/DT Cais Deiliaid Tŷ 64 Cae Du, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7DJ

ADDASIADAU A NEWIDIADAU GAN GYNNWYS GOSOD FFENESTRI TO, CLADIN ALLANOL A CHYSGODFAN AR GYFER CEIR YNGHYD A GWAITH TIR YN CYNNWYS CODI WAL GYNNAL, CREU GOFOD PARCIO AC ARDAL PATIO NEWYDD.

ALTERATIONS AND AMENDMENTS INCLUDING INSTALLATION OF ROOF LIGHTS, EXTERNAL CLADDING AND CAR PORT AND GROUNDWORKS INCLUDING CONSTRUCTION OF RETAINING WALL, CREATION OF PARKING SPACE AND NEW PATIO AREA.

Abersoch Llanengan Gwrthodwyd
C20/0330/16/LL Cais Llawn 3, Sling Cottages, Sling, Bangor, Gwynedd, LL57 4RH

Newid defnydd sied ardd ar gyfer defnydd busnes (cynhyrchu, storio a phacio medd)/Change of use of garden shed into a business use (production, storage and packaging of mead)Tregarth & Mynydd Llandygai Llandygai Caniatawyd gyda Amodau
C20/0350/42/DT Cais Deiliaid Tŷ Fferm Cae Rhug Ffordd Dewi Sant, Nefyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6EG

Adeiladu modurdy ac ymestyn cwrtil

Construction of garage and extension of curtilage

Nefyn Nefyn
C20/0256/34/DT Cais Deiliaid Tŷ Tan Y Foel Bach, Pant Glas, Garndolbenmaen, Gwynedd, LL51 9DZAdeiladu anecs yn lle anecs presennol

Construction of an annexe to replace an existing annexe

Clynnog Clynnog
C20/0239/34/DT Cais Deiliaid Tŷ Caban Y Môr Beach Road, Aberdesach, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5EW

Cais deiliaid ty i gynnal addasiadau ag estyniadau yn cynnwys codi uchder y ty a gosod pwmp gwres ffynhonnell aer  (cais diwygiedig).


Householder application for alterations and extensions to include raising the height of the dwelling and installation of air source  heat pump (revised application).

Clynnog Clynnog Caniatawyd gydag Amodau
C20/0341/42/DT Cais Deiliaid Tŷ Parciau, Mynydd Nefyn, Nefyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6TL

Diwygiad i ganiatad cynllunio C19/0762/42/LL er ychwanegu ystafell wely a ffenestr gromen i lawr uchaf yr estyniad ganiatawyd

Amendment to original planning consent C19/0762/42/LL adding a bedroom and dormer window to the upper floor of the approved extension

Nefyn Nefyn Caniatawyd gydag Amodau
C20/0339/13/LL Cais Llawn 1 Tan Y Gaer, Carneddi, Bethesda, Bangor, Gwynedd, LL57 3RT

Adeiladu ty newydd a mynedfa (cynllun diwygiedig i'r un a wrthodwyd o dan gais rhif C19/0602/13/LL)/Erection of a new dwelling and access (amended scheme to that refused under application ref. C19/0602/13/LL).

Gerlan Bethesda Caniatawyd gyda Amodau
C20/0332/21/DT Cais Deiliaid Tŷ Bryn Derwas, Tal Y Bont, Bangor, Gwynedd, LL57 3YB

Estyniad ar y llawr cyntaf ynghyd a chodi modurdy dwbl/Extension on the first floor together with erection of a double garage.

Arllechwedd Llanllechid Caniatawyd gyda Amodau
C20/0331/14/DT Cais Deiliaid Tŷ Cae Garw Ffordd Llanberis, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2DF Cais ar gyfer codi modurdy / Application for the erection of a garage Cadnant (Caernarfon) Caernarfon Caniatawyd gydag Amodau
C20/0325/11/LL Cais Llawn 52 Ffordd Farrar, Bangor, Gwynedd, LL57 1LJ Casi ar gyfer codi estyniad unllawr to fflat i gefn Ty Mewn Amlfeddiannaeth presennol / Application to erect a single storey flat roofed rear extension to existing HMO. Deiniol (Bangor) Bangor Caniatawyd gyda Amodau
C20/0324/17/DT Cais Deiliaid Tŷ Y Borth, 30 Cae Sarn, Y Groeslon, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7TW

Estyniad blaen, ochr a cefn.

Front, side and rear extension.

Groeslon Llandwrog
C20/0319/40/DT Cais Deiliaid Tŷ Dwy Ynys, Penrhos, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7NF

Dymchwel modurdy presennol ac adeiladu modurdy mwy gyda ardal aml bwrpas i'r cefn a lle byw uwchben, adeiladu balconi a wal ffin newydd gan ffurfio mynedfa newydd gyda giat

Demolish existing garage and construction of new larger garage with an utility area to the back and living area above, construction of balcony and a new boundary wall to form new gated access

Efailnewydd / Buan Llannor
C20/0318/38/AC Diddymu/Amrywio Amod(au) Ty Bach, Llanbedrog, Pwllheli, LL53 7NU

Diwygio amod 2 ar ganiatad cynllunio C16/1347/38/LL er adeiladu'r ty yn unol a cynlluniau diwygiedig

Variation to condition 2 of planning permission C16/1347/38/LL in order to build the house in accordance with revised plans

Llanbedrog Llanbedrog Caniatawyd gydag Amodau
C20/0316/14/LL Cais Llawn Tir Ger / Land By Cae Garw, Ffordd Llanberis, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2DF

Cais ar gyfer codi ty preswyl / Application for the erection of a dwelling

Cadnant (Caernarfon) Caernarfon Caniatawyd gydag Amodau
C20/0311/30/LL Cais Llawn Fferm Tŷ Newydd, Aberdaron, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8BG

Dymchwel annedd a modurdy presennol ac adeiladu annedd a modurdy newydd yn eu lle

Demolition of an existing dwelling and garage, erection of a new replacement dwelling and garage

Aberdaron Aberdaron Caniatawyd gydag Amodau
C20/0310/11/LL Cais Llawn Ground Floor Of 275, Bangor, LL57 1UL Cais ar gyfer newid defnydd llawr daear uned o ddosbarth defnydd A1 (siop) i ddosbarth defnydd A3 (caffi/restaurant) / Application to change use of ground floor of unit from A1 use class (retail shop) to A3 use class (cafe/restaurant) Deiniol (Bangor) Bangor Caniatawyd gyda Amodau
C20/0305/15/DT Cais Deiliaid Tŷ Crud Yr Awel, 5 Ffordd Tŷ Du, Llanberis, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4HD

Cais ar gyfer codi estyniad deulawr i ochr yr eiddo, codi porth blaen a dymchwel ac ailgodi y modurdy (cynllun diwygiedig i'r hyn a wrthodwyd o dan C19/1222/15/DT) / Application for the erection of a two storey side extension, erection of front porch and demolition and rebuild of garage (ameneded plan to that refused under C19/1222/15/DT). 

Llanberis Llanberis Caniatawyd gyda Amodau
C20/0304/11/HY Caniatad Hysbyseb Mcdonalds Restaurants Ltd, Mcdonald's, Canolfan Siopa Britannia Ffordd Caernarfon, Bangor, Gwynedd, LL57 4SU

Disodli 5 arwydd presennol gyda 4 arwydd newydd wedi eu goleuo/Replace 5 no.existing signs with new 4 no. illuminated signs.

Dewi (Bangor) Bangor Caniatawyd gyda Amodau
C20/0302/14/LL Cais Llawn Shop, 29 Rhes Segontiwm, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2PH

Addasu cyn siop gwneud gwallt yn uned gwyliau hunan gynhaliol 

Conversion of former hairdressers into a self-serviced holiday accommodation

Seiont (Caernarfon) Caernarfon Caniatawyd gydag Amodau
C20/0301/39/DT Cais Deiliaid Tŷ Glasfryn Allt Graig Wen, Mynytho, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7RG

Creu agoriad newydd yn y wal ffin ar gyfer mynedfa gerbydol a codi ffens postyn a rheiliau i wahanu tramwyfa sy'n cael ei rhannu 

Create new opening in boundary wall for vehicular access and erection of post and rail fencing to segregate shared driveway

Llanengan Llanengan Caniatawyd gydag Amodau
C20/0296/38/DT Cais Deiliaid Tŷ Cae Coed, Llanbedrog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7TU

Estyniad unllawr ar ben strwythur to fflat presennol gan gynnwys addasiadau ac atgyweirio yr eiddo presennol

Single storey extension above existing flat roof structure including alterations and refurbishments to the existing property.

Llanbedrog Llanbedrog Caniatawyd gydag Amodau
C20/0295/14/LL Cais Llawn Carpedi Ross Hughes, Carpedi Ross Hughes Ystâd Ddiwydiannol Cibyn, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2BD Cais ar gyfer uwchraddio mast presennol drwy osod 3 antenna ychwanegol a chyfarpar cysylltiol / Application to upgrade existing mast by the installation of 3No additional antennas and ancillary equipment Peblig (Caernarfon) Caernarfon Caniatawyd gydag Amodau
C20/0288/40/LL Cais Llawn Fferm Llwyn Hudol, Llwyn Hudol, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5YG

Adfer a trwsio adeilad amaethyddol presennol yn dilyn difrod storm drwy ddefnyddio ffram dur portal modern a gorchudd to a paneli ochr newydd, a codi uchder bargod. Waliau bloc carreg i'w cynnal a'u gwella lle'n bosibl.

Restore and repair of existing agricultural barn following storm damage using modern steel portal frame and new roof covering and side panels, and raising of eaves levels. Existing masonry block walls will be maintained and made good where possible.

Abererch Llannor
C20/0282/24/LL Cais Llawn Fferm Dinas, Dinas, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5UB Cais ar gyfer codi estyniad i adeiald amaethyddol presennol i gadw gwair a bwyd / Application to extend existing agricultural building to form hay and feed store Llanwnda Llanwnda Caniatawyd gydag Amodau
C20/0281/24/LL Cais Llawn Fferm Dinas, Dinas, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5UB Cais ar gyfer codi adeilad i gadw cyfarpar / Application for a proposed machinery store Llanwnda Llanwnda Caniatawyd gydag Amodau
C20/0280/39/DT Cais Deiliaid Tŷ 16 Lôn Cernyw, Bwlchtocyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7DH

Tynnu to fflat ac adeiladu to brig i'r modurdy ynghyd a gosod byrddau cladio gwyn i'r waliau

Removal of flat roof and construction of pitched roof to garage, together with white shiplap cladding to walls

Llanengan Llanengan Caniatawyd gydag Amodau
C20/0278/46/GU Gwrych Uchel Argraig, Llangwnnadl, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8NU Tudweiliog Tudweiliog Caniatawyd (Heb Amodau)
C20/0272/24/LL Cais Llawn Rhos Gawen, Saron, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5UN

Cais ar gyfer codi adeilad amaethddol dros iard a pit presennol / Application for the erection of an agricultural building over an existing yard and pit

Llanwnda Llanwnda Caniatawyd gydag Amodau
C20/0269/46/LL Cais Llawn Tir Ger / Land By Garreg Lwyd, Dinas, Pwllheli, LL53 8SU

Codi to dros iard amaethyddol a chreu pwll silwair


Erection of roof over agricultural yard and creation of silage pit.

Tudweiliog Tudweiliog
C20/0266/46/TC Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Pen Y Graig, Llangwnnadl, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8NT

Tystysgrif defnydd cyfreithiol i drosi siop bentref i annedd dy

Certificate of lawful use for conversion of village shop to dwellinghouse

Tudweiliog Tudweiliog Caniatawyd (TC yn unig
C20/0261/19/DT Cais Deiliaid Tŷ Llain Meddygon, Caeathro, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2TH

Cais ar gyfer codi estyniad ochr a chefn ar yr adeilad / Application for the erection of a side and rear extension

Bontnewydd Bontnewydd Caniatawyd gydag Amodau
C20/0249/39/TC Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Storfa, Cae Arfryn, Mynytho, Pwllheli, LL53 7RJ

Tystysgrif Defnydd Cyfreithlon i ddefnyddio adeilad presennol i bwrpas storio offer a deunyddiau domestig

Certificate of Lawful Use to use existing building for the purpose of storing domestic equipment and materials

Llanengan Llanengan
C20/0228/39/DT Cais Deiliaid Tŷ Ynys Fôr Lôn Sarn Bach, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7EL

Estyniadau unllawr a deulawr i eiddo yn cynnwys ymestyn cegin a creu ystafell wely en-suite ac ystafell ardd ar lefel llawr daear ac creu ystafell ymolchi ar y llawr cyntaf ynghyd a gwaith cysylltiol

Single and two storey extensions to the property to include enlargement of kitchen, creation of en-suite bedroom and a garden room on the ground floor along with creation of bathroom on first floor and associated works


Abersoch Llanengan Caniatawyd gydag Amodau
C20/0206/35/LL Cais Llawn Helidon Lôn Merllyn, Criccieth, Gwynedd, LL52 0HY

Cais llawn i godi ty deulawr ynghyd a chreu ffordd fynediad a llecynnau parcio / Full application for the erection of a two storey dwelling and creation of access road and parking

Criccieth Criccieth
C20/0166/30/LL Cais Llawn Ship Hotel, Aberdaron, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8BE Tynnu estyniad "lean-to" presennol a gosod feranda gwydr yn ei le a chreu agoriadau drws newydd ar yr edrychiad blaen. Gosod cladin a rendr allanol newydd. / Remove existing lean-to and replace with glass veranda & creation of new door openings on the front elevation. New external cladding and render.  Aberdaron Aberdaron Caniatawyd gydag Amodau
C20/0338/35/DT Cais Deiliaid Tŷ 3 Rock Cottage Rock Terrace, Lon Bach, Criccieth, LL52 0DY

Ffenestr gromen newydd i'r drychiad gorllewinol cefn.

New dormer window to rear west elevation.

Criccieth Criccieth
C20/0333/11/LL Cais Llawn Henllys Ffordd Deiniol, Bangor, Gwynedd, LL57 2UP

Newid defnydd o dy (Defnydd Dosbarth C3) i dy aml-feddiannaeth (Defnydd Dosbarth C4)/Change of use from a dwelling (Use Class C3) into a house in multiple occupation (Use Class C4).

Deiniol (Bangor) Bangor Caniatawyd gyda Amodau
C20/0328/20/TC Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Fferm Parciau, Caernarfon, LL55 1TS

Cais am dystysgrif cyfreithloni defnydd presennol ar gyfer defnyddio'r adeilad at ddiben annedd breswyl (Defnydd Dosbarth C3)/Application for a certificate of lawfulness for the existing use of the building as a dwelling house (Use Class C3)

Y Felinheli Felinheli Gwrthodwyd
C20/0303/13/DT Cais Deiliaid Tŷ Tan Y Graig Stryd Fawr, Bethesda, Bangor, Gwynedd, LL57 3AY

Cais deiliad ty ar gyfer codi lefel to adeilad allanol er mwyn creu anecs / Householder application to raise roof level of curtilage building to form annexe


Ogwen Bethesda Caniatawyd gyda Amodau
C20/0285/13/LL Cais Llawn 13 Llwyn Bedw, Rachub, Gwynedd, LL57 3EZ

Cais ar gyfer diwygio amod 2 (cynlluniau) o ganiatad cynllunio C14/1061/13/LL  / Application for the variation of condition 2 (plans) of planning permission C14/1061/13/LL

Gerlan Bethesda Caniatawyd gyda Amodau
C20/0283/14/LL Cais Llawn Ynys Tudur Ffordd Y Gogledd, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1BE

Dymchwel sied presennol a chodi sied newydd yn y cefn / Demolish existing shed and erect new shed to the rear

Menai (Caernarfon) Caernarfon Caniatawyd gyda Amodau
C20/0279/14/CR Caniatad Adeilad Rhestredig Ynys Tudur Ffordd Y Gogledd, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1BE

Amnewid balconi a grisiau pren presennol ar gefn yr eiddo gyda rhai newydd haearn / Replace existing timber balcony and stairs to rear of property with new steel ones

Menai (Caernarfon) Caernarfon Caniatawyd gyda Amodau
C20/0277/44/CR Caniatad Adeilad Rhestredig 6 Pen Y Cei, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9AT Gosod canllaw ar ochr yr adeilad / Install  handrail on side of building.  Porthmadog (Gorllewin) Porthmadog Caniatawyd gyda Amodau
C20/0275/11/DA Diwygiad Ansylweddol 35 Ffordd Penrhos, Bangor, Gwynedd, LL57 2AX

Cais ar gyfer gwneud diwygiad ansylweddol i ganiatad cynllunio rhif C20/0039/11/DT er mwyn defnyddio claddin fel gorffeniad allanol yr estyniad / Application for a non-material amendment to planning permission C20/0039/11/DT so as to use cladding as an external finish to the extension

Dewi (Bangor) Bangor Tynnwyd yn ôl
C20/0227/02/CR Caniatad Adeilad Rhestredig 1, Pant Y Celyn Heol Minffordd, Corris, Machynlleth, Gwynedd, SY20 9SU Gosod fent ar gefn yr eiddo / Install vent on rear of property Corris / Mawddwy Corris Caniatawyd gyda Amodau
C20/0187/11/DT Cais Deiliaid Tŷ 11 Gerddi Penlon, Bangor, Gwynedd, LL57 1AQ Codi estyniad unllawr to fflat i gefn yr eiddo / Erection of a single storey flat roofed extension to the rear of the property Hirael (Bangor) Bangor Caniatawyd gyda Amodau
C20/0078/18/LL Cais Llawn Y Bedol, Bethel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1AX Cais ol-weithredol ar gyfer newid defnydd rhan o lawr daear bwyty/tafarn (Dosbarth Defnydd A3) i ganolfan gweithgareddau tecstiliau (Dosbarth Defnydd D1) sy'n cynnyws cynnal dosbarthiadau, gweithdai cymunedol darlithoedd a.y.y.b. / Retorpsective application for the change of use of part of ground floor of restaurant/pub (Use Class A3) to textile-based activities centre (Use Class D1) which provides community workshops, classes, lecture etc. Bethel Llanddeiniolen Caniatawyd gyda Amodau
C19/1221/45/LL Cais Llawn Warws Baent Ala Uchaf, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5SL

Trosi llawr cyntaf yn uned byw / Convert first floor into living unit

Pwllheli (Gogledd) Pwllheli
C20/0322/44/DT Cais Deiliaid Tŷ Bro Mebyd Ffordd Garth, Borth Y Gest, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9TW

Estyniad llawr cyntaf.

First Floor Extension

Porthmadog (Gorllewin) Porthmadog
C20/0321/22/DT Cais Deiliaid Tŷ Plas Du, Talysarn, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6AY

Estyniad deulawr a newidiadau i dy


Two storey extension and alterations to dwelling.

Llanllyfni Llanllyfni
C20/0315/35/LL Cais Llawn Bwyty Tir A Môr, Tir A Môr Restaurant, Rhes Mona Ffordd Penpaled, Criccieth, Gwynedd, LL52 0HG

Addasu caffi yn dy.

Conversion of a cafe to a dwelling.

Criccieth Criccieth
C20/0313/08/DT Cais Deiliaid Tŷ 10 Stryd Fawr, Penrhyndeudraeth, Gwynedd, LL48 6BN

Cais ar gyfer dymchwel estyniad cefn a chodi estyniad unllawr to fflat yn ei le / Demolition of rear extension and erection of a single storey flat roofed extension in its place

Penrhyndeudraeth Penrhyndeudraeth Caniatawyd gyda Amodau
C20/0312/17/LL Cais Llawn Ashgrove Lon Grugan Ddu, Y Groeslon, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7ST

Cais ar gyfer newid defnydd modurdy i siop trin cyfrifiaduron / Application for the change of use of garage to computer repair shop

Groeslon Llandwrog Caniatawyd gyda Amodau
C20/0308/03/LL Cais Llawn The Commercial Commercial Square, Blaenau Ffestiniog, LL41 3HP

Newid defnydd cyn tafarn gydag annedd uwchben yn dri fflat hunangynhwysol.


Change of use of former public house with residence above to form 3 self contained apartments

Bowydd & Rhiw Ffestiniog
C20/0293/34/TC Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Plas Y Bryn, Clynnog Fawr, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5NH

Cais am dystysgrif datblygiad cyfreithlon ar gyfer cadarnhau cychwyn datblygiad i godi modurdy preswyl  fel a ganiatawyd o dan gyfeirnod C17/0088/34/LL dyddiedig 15/03/2017.

Application of a lawful use development certificate to confirm the implementation of planning approval for the construction of a residential garage under reference C17/0088/34/LL dated 15/03/2017. 

Clynnog Clynnog Caniatawyd (TC yn unig
C20/0290/35/LL Cais Llawn Former Prince Of Wales Carpark High Street, Criccieth, LL52 0HB

Adeiladu 4 ty ynghyd a datblygiadau cysylltiol.

Erection of 4 no. dwellinghouses together with associated development

Criccieth Criccieth
C20/0309/16/DT Cais Deiliaid Tŷ 28 Tan Y Bwlch, Mynydd Llandygai, Bangor, Gwynedd, LL57 4DX

Estyniadau a newidiadau (cynlluniau diwygiedig i'r hyn a ganiatawyd yng nghais C19/0786/16/LL)/Extensions and alterations (amended drawings to those approved under application C19/0786/16/LL).

Tregarth & Mynydd Llandygai Llandygai Caniatawyd gyda Amodau
C20/0291/44/DT Cais Deiliaid Tŷ Old Corn Mill, Tremadog, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9RG

Dymchwel estyniad unllawr presennol.  Codi estyniad unllawr newydd.

Demolish existing single-storey extension. Erect new single-storey extension.

Porthmadog Tremadog Porthmadog Caniatawyd gyda Amodau
C20/0284/42/LL Cais Llawn 5 Maes Twnti, Morfa Nefyn, Gwynedd, LL53 6EU

Adeiladu 4 ty annedd (yn cynnwys 1 ty annedd fforddiadwy), cyrbiau wedi eu gostwng newydd a gwaith cysylltiedig

Erection of 4 dwellinghouses (including 1 affordable dwellinghouse), new dropped kerbs and associated works

Morfa Nefyn Nefyn
C20/0287/35/LL Cais Llawn Garej Lon Merllyn, Criccieth, LL52 0HT

Dymchwel modurdy presennol a chodi uned gwyliau deulawr

Demolition of existing garage and construction of two storey holiday unit

Criccieth Criccieth Gwrthodwyd
C20/0323/46/DT Cais Deiliaid Tŷ Gwelfor, Dinas, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8ST

Estyniad unllawr i'r tu blaen ac ochr.


Single storey extension to the front and side.

Tudweiliog Tudweiliog Caniatawyd gyda Amodau
C20/0317/40/YA Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed) Fferm Penbryn Rhos, Rhosfawr, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6UU

Rhybydd ymlaen llaw o fwriad i godi adeilad amaethyddol.


Prior notification of proposal to erect an agricultural building

Abererch Llannor Caniatawyd ar Apel gydag Amodau
C20/0274/34/DT Cais Deiliaid Tŷ 5, St Beuno's Court Lôn Cefn, Clynnog Fawr, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5NP

Balconi llawr cyntaf, codi estyniad yn lle estyniad presenno a newidiadau mewnol ac allannol cyffredinol.

First floor balcony, replacement extension and general internal and external alterations

Clynnog Clynnog Caniatawyd gyda Amodau
C20/0292/00/TC Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Plot To The South Of Ty Sion Fridd Fechan, Llanaber, LL42 1RR

Cais am Dystysgrif Datblygu Cyfreithlon ar gyfer codi tŷ annedd fel y'i cymeradwywyd ym 1972 gyda budd caniatâd cynllunio a gafodd ei weithredu cyn iddo ddod i ben.


Application for a Lawful Development Certificate for the erection of a dwellinghouse as approved in 1972 with the benefit of planning permission that had been implemented before it lapsed.

Caniatawyd (TC yn unig
C20/0258/32/DT Cais Deiliaid Tŷ Dolafon, Botwnnog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8RF

Dymchwel porth presennol a chodi porth mwy yn ei le.

Demolition of existing porch and erection of larger porch in its place.

Botwnnog Botwnnog Caniatawyd gydag Amodau
C20/0299/39/DT Cais Deiliaid Tŷ 227 Cae Du, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7DZ

Codi estyniadau unllawr ar flaen a chefn yr eiddo presennol.


Erection of single strorey extensions to the front and rear of the existing property.

Abersoch Llanengan Caniatawyd gyda Amodau
C20/0297/42/DA Diwygiad Ansylweddol Hafod Y Bwlch, 3 Llwyn Gwalch, Morfa Nefyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6DE

Diwygiad ansylweddol i ganiatâd cynllunio C19/0454/42/LL er mwyn galluogi symud lleoliad y modurdy a ganiatawyd.

Non-material amendment to planning permission C19/0454/42/LL in order to move the location of the approved garage.

Morfa Nefyn Nefyn Caniatawyd gyda Amodau
C20/0263/38/DT Cais Deiliaid Tŷ Lanskil Ffordd Y Glyn, Llanbedrog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7TP

Adnewyddu Mewnol ac Allanol gan gynnwys trosiad llofft gyda ffenestri to.


Internal & External Renovations including loft conversion with rooflights.

Llanbedrog Llanbedrog Caniatawyd gydag Amodau
C20/0226/19/RA Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Tir Ger / Land At Lon Cefnwerthyd, Bontnewydd, Gwynedd, LL55 2UD

Cais i rhyddhau amod 6 o ganiatad cynllunio C19/0014/19/LL yn ymwneud a tirweddu / Application to discharge condition 6 of planning permission C19/0014/19/LL in relation to landscaping

Bontnewydd Bontnewydd Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
C20/0276/39/DA Diwygiad Ansylweddol Ynys Sant Tudwal (gorllewin/west) Island, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd,

Diwygiad di faterol i ganiatad cynllunio C19/0598/39/LL er newid y dull cysylltu'r colofnau i wely'r môr ynghyd a gosod canllaw ar y cei

Non-material amendment to planning permission C19/0598/39/LL to change the means of attaching the columns to the seabed along with installing a handrail to the quay

Llanengan Llanengan Caniatawyd gydag Amodau
C20/0140/14/DA Diwygiad Ansylweddol Harbour Office Cei Llechi, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2PB

Cais diwygiadau ansylweddol i ganiatad rhif C17/0257/14/LL parthed materion gwydrau, cladin pren, gosod giatiau, goleuadau ac arwyddion /Application for non-material amendments to planning permission C17/0257/14/ll relating to glazing, timber cladding, installation of gates, lighting and signage 

Seiont (Caernarfon) Caernarfon Caniatawyd gyda Amodau
C20/0267/16/DT Cais Deiliaid Tŷ Bryn Llys, Pen Y Groes, Tregarth, Bangor, Gwynedd, LL57 4PE

Estyniad cefn unllawr.

Single storey rear extension

Tregarth & Mynydd Llandygai Llandygai
C20/0294/44/YA Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed) Fferm Tyddyn Adi, Morfa Bychan, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9YW

Codi adeilad amaethyddol ar gyfer cadw bwydydd  a pheiriannau.

Construction of agricultural shed to store feed and machinery.

Porthmadog (Gorllewin) Porthmadog Caniatâd ymlaen llaw ei angen
C20/0259/45/AC Diddymu/Amrywio Amod(au) 10 Stâd Innes, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5RP

Cais i ddileu amodau 9, 10 a 11 (Cod Cartrefi Cymunedol) ar ganiatad rhif C11/0854/45/LL.


Application to remove conditions number 9, 10 and 11 (Code for Sustainable Homes) on approval number C11/0854/45/LL  

Pwllheli (De) Pwllheli Caniatawyd (Heb Amodau)
C20/0257/22/DT Cais Deiliaid Tŷ Gorlan Gron Ffordd Nebo, Nebo, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6EG

Estyniad deulawr cefn

Two storey rear extension.

Llanllyfni Llanllyfni Caniatawyd gyda Amodau
C20/0244/08/LL Cais Llawn Tir Ger Garth Sealing End Compound, Minffordd, Penrhyndeudraeth,

Mae'r datblygiad canlynol wedi'i leoli o fewn ffiniau Awdurdod Cynllunio Lleol Cyngor Gwynedd:

1) Codi adeilad pen twnnel y Gorllewin (gan gynnwys y compownd adeiladu cysylltiedig) yn Garth ynghyd a thrac mynediad parhaol

Mae'r datblygiad canlynol wedi'i leoli o fewn ffiniau Awdurdod Cynllunio Lleol Parc Cenedlaethol Eryri:

2) Codi adeilad pen twnnel dwyreiniol (gan gynnwys y compownd adeiladu cysylltiedig), compownd selio pen a mynediad parhaol yn Cilfor

3) Compownd selio pen newydd ar ochr ddwyreiniol Aber Dwyryd i gysylltu'r ceblau tanddaearol â'r llinell uwchben

Nid oes angen caniatâd cynllunio ffurfiol ar gyfer y datblygiad canlynol:

Byddai'r cynigion hyn yn galluogi adeiladu twnnel tanddaearol i gynnwys ceblau trydan a chael gwared ar 10 peilon presennol a llinellau uwchben cysylltiedig ar draws Aber Dwyryd

Mae'r cais yn croesi'r ffin rhwng Cyngor Gwynedd a Pharc Cenedlaethol Eryri ac felly efallai y byddwch yn derbyn ymgynghoriad gan y ddau awdurdod mewn perthynas â'r datblygiad sydd wedi'i leoli o fewn ei ffiniau.


The following development is located within the boundaries of Gwynedd Council Local Planning Authority:

 1)                  Construction of Western tunnel head house (including the associated construction compound) at Garth and the permanent access track

 The following development is located within the boundaries of Snowdonia National Park Local Planning Authority:

 2)            Construction of Eastern tunnel head house (including the associated construction compound), sealing end compound and permanent access at Cilfor

3)            A new sealing end compound on the eastern side of the Dwyryd Estuary to connect the underground cables to the overhead line

 The following development does not require formal planning permission :

 These proposals would allow for the construction of an underground tunnel housing electricity cables and the removal of 10 existing pylons and associated overhead lines from across the Dwyryd Estuary

 The application crosses the boundary between Gwynedd Council and the Snowdonia National Park and therefore you may receive a consultation from each authority in relation to the development located within its boundaries.

Penrhyndeudraeth Penrhyndeudraeth
C20/0198/19/DA Diwygiad Ansylweddol Tir Ger / Land At Lon Cefnwerthyd, Bontnewydd, Gwynedd, LL55 2UD

Cais diwygiad di-faterol ar gyfer ail-osod plotiau rhif 14 a 29, newid gosodiad modurdy plit 17, lleihau lefel slab plotiau 18 ac 26 a dileu'r llwybr troed oddi ar un ochr o'r 'hammerhead' o'r hyn a ganiateir o dan C19/0014/19/LL / Non-material application to re-position plots 14 a 29, revised garage position to plot 17, reduce slab levels for plots 18 and 26 and the removal of footpath to side of hammerhead in relation to that approved under C19/0014/19/LL

Bontnewydd Bontnewydd Gwrthodwyd
C20/0264/15/DA Diwygiad Ansylweddol Glyn Rhonddwy, Llanberis, LL55 4EL

Diwygiad ansylweddol i ganiatad rhif C18/0328/15/LL i gynnwys newidiadau i'r edrychiadau allanol/ Non-material amendments to planning permission C18/0328/15/Ll to include alterations to the external elevations. 

Llanberis Llanberis Caniatawyd gyda Amodau
C20/0262/39/RA Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Tir Ger / Land By Gilfach Goed, Lon Pen Cei, Abersoch, Pwllheli, LL53 7AY

Rhyddhau amodau 4 (llechi), 5 (deunyddiau allanol) a 11 (manylion diogelu coed) ar ganiatad cynllunio C15/1328/39/AM

Discharge conditions 4 (slates), 5 (external materials) and 11 (tree protection details) on planning permission C15/1328/39/AM

Abersoch Llanengan Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
C20/0255/23/DT Cais Deiliaid Tŷ Bryn Berllan, Ceunant, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4RY Dymchwel y modurdy a'r lolfa haul bresennol a chodi estyniad un llawr yn eu lle / Demolish existing garage and conservatory and erect a single storey extension in their place. Cwm y Glo Llanrug Caniatawyd gyda Amodau
C20/0254/46/DT Cais Deiliaid Tŷ Haulfryn, Garn Fadryn, Gwynedd, LL53 8TG

Creu pwll i ddenu bywyd gwyllt

Creation of pond to attract wildlife 

Tudweiliog Tudweiliog Caniatawyd gydag Amodau
C20/0251/39/DT Cais Deiliaid Tŷ The Den Lôn Traeth, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7BA

Balconi newydd a decin wedi ei godi

New balcony and raised deck

Abersoch Llanengan Caniatawyd gydag Amodau
C20/0247/38/RA Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod The Yard, Abersoch Road, Llanbedrog, Pwllheli, LL53 7UB

Rhyddhau amod 3 cyflwyno cynllun tirlunio ar ganiatad cynllunio C19/1139/38/CC 

Discharge condition 3 landscaping details on planning permission C19/1139/38/CC

Llanbedrog Llanbedrog Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
C20/0241/46/DT Cais Deiliaid Tŷ Belle View, Llaniestyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8SG

Dau estyniad deulawr naill ochr i'r tŷ presennol yn cynnwys dymchwel modurdy presennol

Two two story extensions to either side of the existing house, including demolition of the existing garage

Tudweiliog Tudweiliog Caniatawyd gydag Amodau
C20/0212/39/DT Cais Deiliaid Tŷ Plas Bach Maes Gwydryn, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7ED

Codi estyniad deulawr i'r edrychiad blaen. Cladin newydd i hanner uchaf yr eiddo. Porth newydd i ochr yr eiddo. Codi wal ffin blaen newydd 1300mm o uchder gan gynnwys wal 1000mm o uchder a ffens top crwn 300mm.


Erection of a two-storey extension to the front elevation. New cladding to the upper half of the property. New porch to the side of the property. Erection of a new front boundary wall at 1300mm high compromising of 1000mm high wall and 300mm round top fencing.

Abersoch Llanengan Caniatawyd gydag Amodau
C20/0165/44/CC Gwaith i goed wedi'u amddiffyn Plas Tan Yr Allt, Tremadog, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9RG

Cais ar gyfer gwneud gwaith ar goed wedi eu gwarchod o dan Gorchymun Gwarchod Coed / Application for works to trees protected under a Tree Preservation Order

Porthmadog Tremadog Porthmadog Caniatawyd gyda Amodau
C20/0160/22/LL Cais Llawn Fferm Bryn Llwyni, Penygroes, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6PU

Cais i godi adeilad amaethyddol / Application for the erection of an agricultural building

Penygroes Llanllyfni Gwrthodwyd
C20/0046/42/LL Cais Llawn Tir Ger Fynwent Gyhoeddus Nefyn, Nefyn, LL53 6EG

Cais ar gyfer newid defnydd tir amaethyddol i ffurfio rhan o estyniad i fynwent presennol ynghyd a gwaith i estynnu maes parcio presennol, creu llwybrau a chodi ffensiau/giataiau cysylltiedig / Application for the change of use of agricultural land to form part of an extension to an existing graveyard together with associated works to extend existing car parking area, create pathways and erection of fences/gates

Nefyn Nefyn
C20/0260/21/AC Diddymu/Amrywio Amod(au) 12 Llwyn Bedw, Rachub, Bangor, Gwynedd, LL57 3EZ

Diwygio amod 2 (Cydymffurfio a'r dogfennau) a amod 8 (Parcio) ar ganiatad rhif C15/0007/13/LL er caniatau manylion diwygiedig / Variation of condition 2 (Conform with documents) and condition 8 (Parking) on planning permission C15/0007/13/LL  to allow revised details

Gerlan Bethesda
C20/0253/38/LL Cais Llawn Bryniau Lôn Pin, Llanbedrog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7PG

YMESTYN SAFLE CARAFANAU TEITHIOL TYMHOROL ER LLEOLI 5 CARAFAN YCHWANEGOL, CYNNYDDU DARPARIAETH STORIO GAEAF I 15 UNED TEITHIOL MEWN CYFANSWM, FFURFIO BWND PRIDD 1.2 MEDR O UCHEL, CADW BLOC TOILEDAU PRESENNOL, AC YMGYMRYD A GWAITH TIRLUNIO.  EXTEND TOURING CARAVAN SITE TO ACCOMMODATE 5 ADDITIONAL CARAVAN, INCREASE CAPACITY OF WINTER STORAGE AREA TO 15 IN TOTAL, FORMATION OF 1.2 METRE HIGH EARTH BUND, RETENTION OF TOILET BLOCK, AND LANDSCAPING WORK.

Llanbedrog Llanbedrog
C20/0248/16/CR Caniatad Adeilad Rhestredig Porth Penrhyn Lodge, Porth Penrhyn, Bangor, Gwynedd, LL57 4HN Gosod ail giatiau o fewn yr adwy presennol / Installation of second set of gates set into the existing access. Arllechwedd Llandygai Caniatawyd gyda Amodau
C20/0218/36/LL Cais Llawn Cerrig Pryfaid (outward Bound/study Centre), Golan, LL51 9YY Cais i ddymchwel adeilad allanol presennol a chodi estyniad ar gyfer darparu llety ar ffurf hundy a chyfleusterau atodol / Application for the demolition of derelict outbuilding and proposed extension to provide dormitory accommodation and ancillary facilities  Dolbenmaen Dolbenmaen Caniatawyd gyda Amodau
C20/0197/14/LL Cais Llawn Harbour Office Cei Llechi, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2PB Newid defnydd unedau 6,7 ac 17 i ddefnydd A3 / Change of use of units 6,7 and 17 ti A3 use  Seiont (Caernarfon) Caernarfon Caniatawyd gydag Amodau
C20/0232/17/DT Cais Deiliaid Tŷ 7 Cefn Dyffryn, Y Groeslon, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7TQ

Cais ar gyfer dymchwel ystafell haul bresennol a chodi estyniad unllawr ar gefn yr eiddo / Application for the removal of exiting rear conservatory and the erection of a new single storey rear extension

Groeslon Llandwrog Caniatawyd gyda Amodau
C20/0216/41/RC Addasu neu ryddhau rhwymedigaethau cynllunio Gernant Bach, Llangybi, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6SR

Dileu cytundeb 106 / Removal of s106

Llanystumdwy Llanystumdwy Gwrthodwyd
C20/0168/36/YA Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed) Bryn Heulog, Bryncir, Garndolbenmaen, Gwynedd, LL51 9LX

Cais ymholiad o flaen llaw i godi adeilad amaethyddol / Prior notification application for the erection of an agricultural building

Caniatawyd caniatâd ymlaen llaw
C20/0069/14/LL Cais Llawn Uned 2a, Lon Cae Darbi, Ystâd Ddiwydiannol Cibyn, Caernarfon, LL55 2BD

  Newid defnydd o ddiwydianol ysgafn (B1) i storio (B8) ynghyd a gwneud newidiadau allanol i ddarparu drws allanol ychwanegol / Change of use of part of unit from light industrial (B1) to storage (B8) together with external alterations to provide an additional external door. 


Peblig (Caernarfon) Caernarfon Caniatawyd gydag Amodau
C19/1211/41/TC Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Sŵn Y Môr, Chwilog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6NZ

Cais Tystysgrif Cyfreithloni Defnydd presennol ar gyfer creu 7 pits ac un carafan sefydlog i gyd gyda chyflenwad trydan a dwr eu hunain a'r carafan sefydlog wedi eu gosod o fewn ei safle gaeedig ei hun ac un uned teithiol (D) wedi ei  amgylchynnu a ffens / Certificate of Lawful existing use for the creation of 7 pitches and one static caravan, each with their own electricity and water supply with the static caravan sitting in it's own enclosure and one touring unit (D) enclosed with fencing.

Llanystumdwy Llanystumdwy
C20/0250/11/LL Cais Llawn Mostyn Arms, Mostyn Arms, 27 Stryd Ambrose, Bangor, Gwynedd, LL57 1BH Newid defnydd llawr gwaelod o dafarndy i fflat breswyl/Change of use of ground floor from a public house into a residential flat. Hirael (Bangor) Bangor
C20/0246/11/RA Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Bangor City Social Club, Bangor, LL57 2UR

Rhyddhau amod 2 (deunyddiau allanol), 7 (cynllun tirlunio), 8 (mesurau lliniaru bioamrywaieth), 10 (enwau ac arwyddion Cymraeg), 12 (manylion tai fforddiadwy) a 14 (datganiad dull adeiladwaith) o ganiatad cynllunio C19/0078/11/LL/Discharge condition 2 (external finishes), 7 (landscaping scheme), 8 (biodiversity mitigation measures), 10 (Welsh place name and signage), 12 (affordable dwellings detail) and 14 ( construction method statement) of planning permission C19/0078/11/LL.

Menai (Bangor) Bangor Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
C20/0201/30/LL Cais Llawn Coed Y Llan, Rhydlios, Rhoshirwaun, Pwllheli, LL53 8HL

Dymchwel y ty presennol a chodi tŷ newydd yn ei le

Demolish existing house and construction of  a new house in its place

Aberdaron Aberdaron Caniatawyd ar Apel gydag Amodau
C20/0125/41/LL Cais Llawn Fferm Hendy, Ynys, Criccieth, Gwynedd, LL52 0PA Cais ar gyfer codi estyniad unllawr to fflat ar flaen yr eidd / Application for the erection of a single storey flat roof extension on the front of the property Llanystumdwy Llanystumdwy Caniatawyd gyda Amodau
C20/0137/14/CR Caniatad Adeilad Rhestredig Harbour Office Cei Llechi, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2PB Addasiadau i'r adeilad a ganiatawyd o dan cyfeirnod C17/0258/14/CR / Alterations to building approved under reference C17/0258/14/CR Seiont (Caernarfon) Caernarfon Caniatawyd gyda Amodau
C20/0242/10/DA Diwygiad Ansylweddol Aber Depot, Abergwyngregyn, LL33 0LB

Diwygiad ansylweddol i ganiatad cynllunio C17/1202/10/LL er mwyn codi porth a chanopi/Non-material amendment to planning permission C17/1202/10/LL so as to erect a porch and canopy. 

Arllechwedd Aber Caniatawyd gyda Amodau
C20/0238/20/LL Cais Llawn Caffi Lloft Hwyliau, Sail Loft Restaurant, Menai Bakery Glan Y Môr, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4RQ Newidiadau i edrychiad blaen yr adeilad ynghyd a chreu estyniad yn y cefn/Alterations to front elevation and extension at rear. Y Felinheli Caniatawyd gyda Amodau
C20/0237/25/RA Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Ysgol Y Faenol Penrhos Road, Penrhosgarnedd, LL57 2NN

Rhyddhau amod rhif 6 o ganiatad cynllunio C19/0087/25/R3 parthed cyflwyno Cynllun Rheolaeth Adeiladu Amgylcheddol/Discharge of condition no. 6 of planning permission C19/0087/25/R3 relating to the submission of a Construction Environmental Management Plan.

Pentir Pentir Caniatawyd (Heb Amodau)
C20/0235/00/DT Cais Deiliaid Tŷ Craig Y Wylan, Llanaber, Barmouth, Gwynedd, LL42 1AJ

Codi modurdy ar wahan (cynllun diwygiedig i'r hyn a ganiatawyd dan gyfeirnod rhif C19/0083/00/LL)

Erection of a detached garage (revised scheme to that approved under permission number C19/0083/00/LL)

Abermaw Abermaw Caniatawyd gyda Amodau
C20/0229/25/DT Cais Deiliaid Tŷ Bryn Tirion Lodge, Parc Y Faenol, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4JX Addasu'r modurdy presennol i ystafell fwyta, ffenestr newydd ynghyd a chreu grisiau allanol/Conversion of existing garage into a dining room, new window and creation of external steps. Pentir Pentir Caniatawyd gyda Amodau
C20/0219/02/RA Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land Adj Ael Y Bryn, Corris, Machynlleth, SY20 9TQ

Rhyddhau amod rhif 6 ar ganiatad rhif C19/0782/02/LL parthed cyflwyno manylion tirlunio.

Discharge condition number 6 on planning approval number C19/0782/02/LL regarding the submission of landscaping details.

Corris / Mawddwy Corris Caniatawyd (Heb Amodau)
C20/0202/03/LL Cais Llawn 92 Stryd Fawr, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 3AW


Adeiladu modurdy.

Construction of a garage..

Diffwys & Maenofferen Ffestiniog Gwrthodwyd
C20/0234/24/DT Cais Deiliaid Tŷ Cae Graig, Rhostryfan, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7PB

Cais i godi modurdy / Application for the erection of a garage

Llanwnda Llanwnda Caniatawyd gydag Amodau
C20/0225/24/HD Hysbysiad Ymlaen Llaw am Waith Dymchwel Arfaethedig Modurdai Bro Gilbert, Rhostryfan, Gwynedd, LL54 7LW

Hysbysiad o flaen llaw ar gyfer dymchwel modurdai / Prior notification application for the demolition of garages

Llanwnda Llanwnda Caniatâd ymlaen llaw ei angen
C20/0224/26/AC Diddymu/Amrywio Amod(au) Tir Ger / Land Adj Bryn Melyn, Waunfawr, Caernarfon, LL55 4LJ

Cais i ddiwygio amod 2 o ganiatad cynllunio C17/0649/26/LL er mwyn  lleihau mas, maint ac ol-troed a symud lleoliad ynghyd ac addasu edrychiad y ty bwriedig / Application to vary condition 2 of planning permisison C17/0649/26/LL in order to reduce the size, mass and footprint, move the location and amend design of the proposed dwelling

Waunfawr Waunfawr Caniatawyd gydag Amodau
C20/0215/44/DT Cais Deiliaid Tŷ 1 Garreg Goch, Morfa Bychan, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9YD

Cais ar gyfer codi estyniad deulawr or gefn yr eiddo / Applicaiton for the erection of a two storey rear extension

Porthmadog (Gorllewin) Porthmadog Caniatawyd gyda Amodau
C20/0172/14/LL Cais Llawn Clwb Rygbi Caernarfon, Y Morfa, Lon Parc, Caernarfon, LL55 2YF Gosod gwyneb 3G synthetic ar y cae ymarfer presennol/ Install a 3G synthetic surface on the existing training pitch. Seiont (Caernarfon) Caernarfon Caniatawyd gyda Amodau
C20/0210/19/LL Cais Llawn 29 Cae Capel, Bontnewydd, Caernarfon, LL55 2EZ

Cais ar gyfer newid defnydd modurdy plot 29 i ddefnydd ystafell farchnata am gyfnod dros dro o 2 flynedd / Application for the change of use of  garage of plot 29 to a marketing suite for a temporary period of 2 years

Bontnewydd Bontnewydd Caniatawyd gydag Amodau
C20/0209/02/YA Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed) Maes Y Bwlch Forest, Corris, SH745096

Uwchraddio ffordd coedwigaeth

Upgrading of forestry road.

Corris / Mawddwy Corris Caniatâd ymlaen llaw ddim ei angen
C20/0208/19/HY Caniatad Hysbyseb 29 Cae Capel, Bontnewydd, Caernarfon, LL55 2EZ Cais ar gyfer darparu arwyddion dros dro am gyfnod o 2 flynedd / Application for the provision of signage for a temporary period of 2 years.  Bontnewydd Bontnewydd Caniatawyd gydag Amodau
C20/0196/39/DT Cais Deiliaid Tŷ Felin, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7AG

'CABAN PREN' ARFAETHEDIG I DDARPARU LLETY CYSGU YCHWANEGOL, I'W DDEFNYDDIO MEWN CYSYLLTIAD Â'R ANNEDD BRESENNOL


PROPOSED 'LOG CABIN' TO PROVIDE ADDITIONAL BEDROOM ACCOMMODATION, FOR USE IN CONNECTION WITH EXISTING DWELLING

Abersoch Llanengan Gwrthodwyd
C20/0195/39/LL Cais Llawn Terfyn, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7HY

Dymchwel annedd presennol a chodi annedd newydd.

Demolish existing dwelling and construction of a new dwelling.

Abersoch Llanengan
C20/0194/46/DT Cais Deiliaid Tŷ Hendregoed Cottage, Llaniestyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8TF

Codi adeilad pren i gynnwys cysgodfan moduron a sied.


Erection of wooden building to include carport and shed.

Tudweiliog Tudweiliog Caniatawyd gydag Amodau
C20/0192/45/DA Diwygiad Ansylweddol 10 Stâd Innes, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5RP

Diwygiad di-faterol i gais C11/0854/45/LL i ddileu simdde o'r dyluniad a newid paneli pv i panel solar dŵr poeth

Non-material amendment to application C11/0854/45/LL to omit chimney from the design and to change pv panels to hot water solar panel

Pwllheli (De) Pwllheli Caniatawyd gyda Amodau
C20/0233/11/DT Cais Deiliaid Tŷ 13 Lôn Y Brodyr, Bangor, Gwynedd, LL57 1BE Estyniad uwchben y llawr gwaelod ynghyd a gosod ffenestr dormer yng nghefn y ty/Extension above ground floor and dormer window at the rear of the dwelling. Hirael (Bangor) Bangor Caniatawyd gyda Amodau
C20/0230/11/DT Cais Deiliaid Tŷ 11 Lôn Y Brodyr, Bangor, Gwynedd, LL57 1BE Estyniad uwchben y llawr gwaelod ynghyd a gosod ffenestr dormer yng nhefn y ty/Extension above ground floor together with siting of dormer window at the rear of the dwelling.  Hirael (Bangor) Bangor Caniatawyd gyda Amodau
C20/0222/20/LL Cais Llawn Swn Y Mor, Caenarfon, LL55 1UE DYMCHWEL STABLAU PRESENNOL A CHODI STABLAU NEWYDD YNGHYD Â CHODI ADEILAD YSGOL FARCHOGAETH DAN DO, MANEGE A SEILWAITH CYSYLLTIOL (GAN GYNNWYS AD-DREFNU'R TREFNIADAU MYNEDIAD A PHARCIO)/Demolition of existing stables and the erection of new stables in addition to the erection of an indoor riding arena, manege and associated infrastructure (including the re-alignment of the access and parking arrangements) Y Felinheli Felinheli
C20/0221/11/RA Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Llys Elidir, Flat 1, Bangor, LL57 2UF

Rhyddhau amod rhif 6 o ganiatad cynllunio C17/1118/11/LL parthed manylion tirlunio/Discharge of condition 6 of planning permission ref. C17/1118/11/LL regarding landscaping details.

Glyder (Bangor) Bangor Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
C20/0211/16/DT Cais Deiliaid Tŷ Bryn Melyn, Llandygai, Bangor, Gwynedd, LL57 4LD Dymchwel y modurdy presennol a chodi estyniad deulawr yn ei le/Demolish existing garage and erection of a 2 storey extension in its place. Arllechwedd Llandygai Caniatawyd gyda Amodau
C20/0204/44/RA Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Greenacres Caravan Park Main Road, Morfa Bychan, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9YF

Cais i rhyddhau amod 5 o ganiatad cynllunio C19/0661/44/LL sy'n ymwneud a materion swn / Application to discharge condition 5 of planning permission C19/0661/44/LL in relation to noise

Porthmadog (Gorllewin) Porthmadog Derbyn
C20/0109/41/CT Torri Coed mewn Ardal Cadwraeth Hen Felin, Llanystumdwy, Criccieth, Gwynedd, LL52 0SY

Cais i dorri canghennau coeden o fewn Ardal Gadwraeth / Application to fell branches on tree located in Conservation Area

Llanystumdwy Llanystumdwy Caniatawyd caniatâd ymlaen llaw
C20/0200/14/DT Cais Deiliaid Tŷ Bryn Dedwydd, 55 Ffordd Y Gogledd, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1BE Cais ar gyfer dymchwel ystafell haul bresennol a chodi estyniad yn ei le / Application for the demolition of existing conservatory and erection of an extension in its place. Menai (Caernarfon) Caernarfon Caniatawyd gydag Amodau
C20/0190/19/AC Diddymu/Amrywio Amod(au) Seiont Brickworks, Seiont Works Ffordd Felin Seiont, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2YL

Cais ar gyfer gwaith sy’n gysylltiedig ag adeiladu’r ffordd osgoi arfaethedig, A487 Caernarfon i Bontnewydd gan gynnwys;

·       Defnydd tir fel estyniad i compownd y safle bresennol a darparu sied cynnal a chadw, adeiladau swyddfa, cyfleusterau lles a maes parcio, storfa tanwydd, tanc storio carthffosiaeth, cyfleuster sypynnu concrid symudol a sypynnu asffalt ac adeiladu trac cludiant (defnydd dros dro),

·       Adeiladu ffordd cludiant newydd ar ffin ogleddol y chwarel bresennol gyda chysylltiad dros dro i lwybr y ffordd osgoi arfaethedig, A487 Caernarfon i Bontnewydd, yn ystod y cyfnod adeiladu,

·       Parhau i gloddio am fwynau, symud deunydd o ddyddodion gweithio mwynau a phentwr stoc o ddeunydiau sy’n bodoli eisoes,

·       Darparu llawr called a lleoli offer a pheiriannau ar gyfer prosesu a sgrinio deunyddiau,

·        Gwaredu deunyddiau gwastraff anadweithiol ar gyfer gwaith peirianyddol/adfer yn ystod y tymor hir.

       (Cais o dan Adran 73 i amrywio Amod 3 ar ganiatâd cynllunio C17/0011/19/MW i gyrraedd y lefelau daear y cytunwyd arnynt yng nghynllun adfer rhif. 3030/16, ddeunyddiau cloddio sydd dros ben i ofynion prosiect ffordd osgoi Caernarfon i Bontnewydd yn ogystal â deunyddiau a gloddiwyd o ffynonellau eraill, gael eu gwaredu ar y safle yn unol â thrwydded CNC)

Application for works associated with the construction of the proposed A487 Caernarfon to Bontnewydd bypass including;

·       Use of land as an extension to the existing site compound area and provision of a maintenance shed, office accommodation, welfare and car parking facilities, fuel store, sewage storage tank, mobile concrete batching plant, mobile asphalt batching plant and construction of a haul route (temporary use),

·       Construction of a new haul road on the northern boundary of the existing quarry with temporary connection to the proposed A487 Caernarfon to Bontnewydd bypass route during the construction period,

·       Continued extraction of minerals, removal of material from a mineral working deposit and existing stockpile of materials,

·       Construction of a hardstanding and siting of plant machinery for the processing and screening of materials,

·        Disposal of inert waste materials for long-term quarry engineering/ restoration works.

       (Application under Section 73 to vary Condition 3 on planning permission C17/0011/19/MW to reach the ground levels agreed in restoration plan no. 3030/16, excavation materials that are surplus to the requirements of the Caernarfon to Bontnewydd bypass project in addition to excavated materials from other sources, shall be deposited at the site in accordance with the NRW permit)

Bontnewydd Bontnewydd
C20/0157/24/LL Cais Llawn Tan Y Gelynen, Rhostryfan, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7PB Cais ar gyfer codi estyniadi'r eiddo presennol a codi modurdy/gweithdy ar gyfer storio cyfarpar / Application to extend existing dwelling and the erection of a garage/workshop for storage Llanwnda Llanwnda Caniatawyd gydag Amodau
C20/0133/41/LL Cais Llawn South Caernarfon Creameries Ltd, Rhydygwystl, Chwilog, Pwllheli, LL53 6SB Cais ar gyfer gosod adeilad storio a cyfarpar prosesu maidd / New Whey processing and storage building Llanystumdwy Llanystumdwy Caniatawyd gyda Amodau
C20/0121/35/LL Cais Llawn Mynydd Ednyfed Hotel Ffordd Caernarfon, Criccieth, Gwynedd, LL52 0PH Cais ar gyfer codi adeilad ar gyfer storio cyfarpar mewn cysylltiad a defnydd sefydledig y tir ogwmpas y gwesty fel daliad amaethyddol o raddfa fach / Erection of a shed to provide storage and space for maintenance equipment required in association with the established use of the land around the hotel as a smallholding. Criccieth Criccieth Gwrthodwyd
C20/0217/15/DT Cais Deiliaid Tŷ 1 Frondeg Uchaf, Llanberis, LL554LF Estyniad deulawr, dymchwel y sied gardd presennol a chodi sied newydd ynghyd a llecynnau parcio/Two storey extension, demolish existing garden shed and erect a new shed together with parking spaces.   Llanberis Llanberis Caniatawyd gyda Amodau
C20/0214/18/DT Cais Deiliaid Tŷ Llwyn Eithin, Bethel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1AX

Gosod ffens 2m o uchder y tu ol i rhan  o'r wal ffin bresennol/Erection of 2m high fence behind part of the existing boundary wall.

Bethel Llanddeiniolen Caniatawyd gyda Amodau
C20/0213/11/LL Cais Llawn Gwasanaethau Garth Lôn Glan Môr, Bangor, Gwynedd, LL57 1AB Gwelliannau i'r siop presennol gan gynnwys gosod agoriadau newydd a chreu ramp allanol/Improvements to existing shop including new openings and the creation of an external ramp. Garth (Bangor) Bangor Caniatawyd gyda Amodau
C20/0203/11/DT Cais Deiliaid Tŷ 9 Gerddi Penlon, Bangor, Gwynedd, LL57 1AQ Addasu'r modurdy ar gyfer anecs ynghyd ag estyniad yn y cefn/Convert garage into an annexe together with an extension at the rear. Hirael (Bangor) Bangor Caniatawyd gyda Amodau
C20/0193/23/LL Cais Llawn Plots 7, 8 & 9, Tir / Land At Cae'r Eglwys, Ffordd Llanberis, Llanrug, Caernarfon, LL55 4JA

Cais ar gyfer diwygio lleoliad dau dy, ac amnewid un bwthyn am dy deulawr (cynllun diwygiedig i'r hyn a ganiatawyd o dan C18/0942/23/LL) / Application to amend location of two dwellings and exchange one bungalow for a two storey dwelling (amended plan to that approved under C18/0942/23/LL)

Llanrug Llanrug Caniatawyd gydag Amodau
C20/0191/13/LL Cais Llawn Neuadd Ogwen, Bethesda, LL57 3AN

Cais ar gyfer creu estyniad ochr, newid defnydd a cysylltu adeiladau ochr y neuadd i ystafelloedd gweithgareddau (dosbarth defnydd D2), codi cysgodfan yn yr iard ochr a man newidiadau eraill i'r adeiladau / Application for the erection of a side extension, change of use and connection of buildings to side of hall to function rooms (use class D2), erection of shelter side courtyard and various other minor alterations to the buildings.

Ogwen Bethesda Caniatawyd gyda Amodau
C20/0205/42/DT Cais Deiliaid Tŷ Bryn Gwydd Lôn Cae Glas, Edern, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8YT

Estyniad cefn arfaethedig ac addasiadau ynghyd ag ymestyn cwrtil

Proposed rear extension and alterations along with extending curtilage

Morfa Nefyn Nefyn Caniatawyd gydag Amodau
C20/0189/11/DT Cais Deiliaid Tŷ 257 Ffordd Caernarfon, Bangor, Gwynedd, LL57 4SB Cais i godi estyniad unllawr uwchben yr estyniad cefn presennol yng nghefn yr eiddo / Application to erect a single storey extension above existing rear extension at the back of the property Hendre (Bangor) Bangor Caniatawyd gyda Amodau
C20/0182/25/RA Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Ysgol Y Faenol Penrhos Road, Penrhosgarnedd, LL57 2NN (none) Caniatawyd (Heb Amodau)
C19/0950/21/LL Cais Llawn Tir Gyferbyn Maes Bleddyn, Bethesda, LL57 3EG Codi 30 ty yn gynnwys 15 ty affordadwy, mynedfa newydd, parcio ynhyd a sailwaith cysylltiedig. / Erection of 30 dwellings including 15 affordable dwellings, new access parking together with infa structure. Arllechwedd Bethesda
C20/0185/11/DA Diwygiad Ansylweddol Psychology Block Stryd Deiniol, Bangor, Gwynedd, LL57 2AY

Cais ar gyfer diwygiad ansylweddol i ganiatad cynllunio rhif C19/0896/11/LL ar gyfer amnewid to canopi lwfer yr ardal peiriannau i do math soled  / Application for a non-material amendment to planning permission reference C19/0896/11/LL to replace louvered roof of plant area with a solid roof

Menai (Bangor) Bangor Caniatawyd gyda Amodau
C20/0179/22/LL Cais Llawn Eglwys Sant Ioan Lôn Eglwys, Talysarn, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6HP

Cais ar gyfer trosi eglwys segur i dy preswyl 3 llofft ynghyd a chreu llecyn parcio cerbydol / Application to convert vacant church to a 3 bedroomed dwelling house together with creation of vehicle parking area

Talysarn Llanllyfni Caniatawyd gyda Amodau
C20/0151/17/DA Diwygiad Ansylweddol Coleg Glynllifon , Llandwrog, LL54 5DU

Diwygiad ansylweddol i ganiatad cynllunio C18/0799/17/LL er caniatau addasiadau o ran y dyluniad a'r gosodiad mewnol / Non-material amendement to planning permission C18/0799/17/LL to enable alterations to design and internal layout

Groeslon Llandwrog Caniatawyd gydag Amodau
C20/0038/25/LL Cais Llawn Caer Ffynnon, Tyddyn Badin, Pentir, Bangor, Gwynedd, LL57 4EB Cais ol-weithredol i godi adeilad amaethyddol, creu llecyn i storio carafanau teithiol, a ffurfio bwnd pridd / Retrospective application to erect agricultural building, storage area for touring caravans, and formation of earth bund. Penisarwaun Llanddeiniolen
C20/0186/37/RC Addasu neu ryddhau rhwymedigaethau cynllunio 3 Llain Fain, Llanaelhaearn, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5AZ Cais ar gyfer diddymu Cytundeb Adran 106 (o gais C02D/0397/37/LL) sy'n cyfyngu deiliaid yr eiddo i berson lleol / Removal of Section 106 Agreement (of application C02D/0397/37/LL) which restricts the occupiers to a local person Llanaelhaearn Llanaelhaearn Caniatawyd (Heb Amodau)
C20/0180/23/LL Cais Llawn Bryn Gwyn Mawr, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4RG

Dymchwel y ty presennol a chodi ty newydd yn ei le/Demolish existing dwelling and erect a new dwelling in its place.

Cwm y Glo Llanrug Caniatawyd gyda Amodau
C20/0176/39/LL Cais Llawn Cae'r Ffynnon, Fferm Pant Yr Hwch, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7LA

Dymchwel tŷ presennol a chodi tŷ newydd yn ei le  / Demolition of existing dwelling and erection of new dwelling in its place.

Abersoch Llanengan Caniatawyd gydag Amodau
C20/0170/39/LL Cais Llawn Maes Carafannau Llain Las, Llanengan, Pwllheli, LL53 7LB Estyniad i adeilad toiled/ cawod presennol yn cynnwys toiledau, cawodydd, storfa, man golchi llestri / dillad allannol a chanopi. - Extension to existing toilet / shower building incorporating toilets, showers, storage, outdoor dish / clothes washing area and canopy. Llanengan Llanengan Caniatawyd gydag Amodau
C20/0161/17/RA Materion a Gadwyd yn ôl 23 Y Garreg, Y Groeslon, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7DU

Cais i rhyddhau amodau 5 a 17 o ganiatad cynllunio C16/0744/17/LL sy'n ymwneud a thirlunio a triniaeth ffin / Application to discharge conditions 5 and 17 of planning permission C16/0744/17/LL in relation to landscaping and boundary treatment

Groeslon Llandwrog Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
C20/0150/46/LL Cais Llawn Pant Gwyn, Tudweiliog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8PE

Creu ystorfa piswail o dan lawr adeilad amaethyddol presennol 

Create slurry store underneath the floor of an existing agricultural building

Tudweiliog Tudweiliog
C20/0147/30/LL Cais Llawn Aberdaron Advent Campsite, Glan Yr Afon, Anelog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8BT

Dymchwel bloc toiledau / cawod presennol ac adeiladu bloc toiledau / cawod newydd

Demolich existing toilet / shower block and construct new toilet / shower block

Aberdaron Aberdaron Caniatawyd gydag Amodau
C20/0041/04/LL Cais Llawn Land Off The B4401,, Llanfor, Gwynedd, LL23 7DP

Lleoli 5 o bodiau glampio sefydlog a gwaith cysylltiol.

Siting of 5 static glamping 'pods' and associated works.

Llandderfel Llandderfel
C20/0181/25/YA Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed) Waen Wen, Waen Wen, Gwynedd, LL57 4UF

Estyniad i'r sied amaethyddol presennol/Extension to existing agricultural shed.

Pentir Pentir Gwrthodwyd
C20/0177/38/CC Gwaith i goed wedi'u amddiffyn Llyn Builders, Llanbedorg, Pwllheli, LL53 7UB

Gwaith i goed o fewn ardal dan orchymyn gwarchod coed / Works to trees in area covered by tree preservation order 

Llanbedrog Llanbedrog Caniatawyd gydag Amodau
C20/0175/14/DT Cais Deiliaid Tŷ Cilgwyn Pengelli Wyn, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1EA

Cais ar gyfer codi estyniad unllawr to fflat ar gefn yr eiddo / Application for the erection of a flat roof single storey extension at the rear of the property

Cadnant (Caernarfon) Caernarfon Caniatawyd gydag Amodau
C20/0173/42/DT Cais Deiliaid Tŷ Cae'r Wylan Lôn Isaf, Morfa Nefyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6BW

Addasiadau a newidiadau gan gynnwys codi estyniad deulawr cefn a phorth blaen. / Adaptations and changes including the erection of a two storey rear extension and front porch

Morfa Nefyn Nefyn Caniatawyd gydag Amodau
C20/0167/24/DT Cais Deiliaid Tŷ Fach Goch Bach, Rhosgadfan, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7HR Cais ar gyfer codi estyniad ar yr eiddo presennol / Application to extend the existing property Llanwnda Llanwnda
C20/0163/45/AC Diddymu/Amrywio Amod(au) Uned 6 Ystâd Ddiwydiannol Glan Y Don, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5YT

Diwygio amodau 3 a 4 o ganiatâd cynllunio C96D/0278/25/CL er caniatáu defnydd B1 a B2 o'r uned heb fod yn gysylltiedig â gweithgareddau morol. / Variation of conditions 3 and 4 of planning permission C96D/0278/25/CL to enable B1 and B2 uses of the unit not associated with maritime activities.

Pwllheli (Gogledd) Pwllheli Caniatawyd gydag Amodau
C20/0162/42/DA Diwygiad Ansylweddol Bwthyn Bridyn Lôn Bridin, Morfa Nefyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6BY

Diwygiad ansylweddol i'r cynlluniau a gymeradwywyd trwy ganiatad cynllunio C19/0338/42/LL er caniatau newid i ddyluniad y to a dwy ffenstr  /  Non-material amendment to plans approved through planning permission C19/0338/42/LL to enable a change to the design of the roof and two windows.

Morfa Nefyn Nefyn Caniatawyd gydag Amodau
C20/0136/14/CR Caniatad Adeilad Rhestredig 9 Stryd Yr Eglwys, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SW Addasiadau i gefn ty annedd yn cynnwys tynnu'r render presennol, amnewid ffenestr i ddrysau dwbl, amnewid dau ffenestr haearn am rhai pren sash uned dwbl, dymchwel "lean-to" cefn presennol a gosod gwydriad eilradd / Alterations to rear of dwelling house to include removing existing render, replace window with double doors, replace two steel windows with timber sash double glazing, demolish existing rear lean-to and install secondary glazing.   Menai (Caernarfon) Caernarfon Caniatawyd gyda Amodau
C20/0120/14/LL Cais Llawn Min Manton Lôn Parc, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2HP Cais ar gyfer codi estyniad ar ben yr adeilad presennol a darparu to pits ynghyd a darparu newidiadau allanol / Application for the erection of an extension above the existing building together with new pitched roof construction and external alterations. Seiont (Caernarfon) Caernarfon Caniatawyd gydag Amodau
C20/0117/41/LL Cais Llawn Tafarn Y Plu, Llanystumdwy, Criccieth, Gwynedd, LL52 0SH Codi llwyfan yng ngardd y ty tafarn / Erection of stage in the public house garden  Llanystumdwy Llanystumdwy Caniatawyd gyda Amodau
C20/0092/13/DA Diwygiad Ansylweddol 3 Ciltrefnus, Gerlan, Bethesda, Bangor, Gwynedd, LL57 3TA

Diwygiad ansylweddol ar gyfer creu estyniad un llawr ar y talcen/Non-material amendment for a single storey extension on gable end. 

Gerlan Bethesda Caniatawyd gyda Amodau
C20/0014/44/CR Caniatad Adeilad Rhestredig Spar Ltd, Spar Stores, 13 - 15 Sgwâr Y Farchnad, Tremadog, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9RB Amnewid arwydd presennol di-oleuedig gyda un wedi eu oleuon fewnol / Replace existing non-illuminated sign with internally illuminated sign Porthmadog Tremadog Porthmadog Caniatawyd gyda Amodau
C19/1129/41/DT Cais Deiliaid Tŷ Ger Y Ffynnon, Llangybi, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6LZ

Codi modurdy / Erection of a garage

Llanystumdwy Llanystumdwy Caniatawyd gyda Amodau
C19/1073/44/LL Cais Llawn Cwrt Coffa Stryd Fawr, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9HD Addasu llawr gwaelod meddygfa bresennol i 4 fflat hunangynhaliol/ Conversion of ground floor doctor's surgery to 4 self contained flats Porthmadog (Dwyrain) Porthmadog Gwrthodwyd
C20/0171/18/DT Cais Deiliaid Tŷ Wern Difyr, Bethel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1YD Estyniad deulawr yn y cefn/Two storey rear extension. Bethel Llanddeiniolen Caniatawyd gyda Amodau
C20/0164/39/AC Diddymu/Amrywio Amod(au) Tir Ger / Land By Anhywel Lôn Pont Morgan, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7AD

Diwygio amod 2 o ganiatâd cynllunio C16/1336/39/LL er mwyn gostwng lefel y tŷ a gymeradwywyd a chwblhau newidiadau mewnol. / Variation of condition 2 of planning permission C16/1336/39/LL in order to lower the level of the approved house and undertake internal alterations.

Abersoch Llanengan Caniatawyd gydag Amodau
C20/0154/21/CC Gwaith i goed wedi'u amddiffyn Caravan Park & Country Club, Ogwen Bank, Bethesda, Bangor, Gwynedd, LL57 3LQ

Torri a thocio coed sy'n destun gorchymyn gwarchod coed/Fell and prune trees subject of a tree preservation order.


C20/0127/44/LL Cais Llawn Croglofft Ffordd Garth, Borth Y Gest, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9TW Cais ar gyfer codi estyniad unllawr, ports ac estynnu'r balconi presennol ynghyd a darparu ffenestri cromen a ffenestri to ynghyd a newidiadau eraill / Application for the erection of a single storey extension, porch and extension of existing balcony together with the provision of dormer windows and rooflights and other alterations  Porthmadog (Gorllewin) Porthmadog Caniatawyd gyda Amodau
C20/0077/44/LL Cais Llawn Y Bwtri, Y Bwtri, 78 Stryd Fawr, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9NW Newid defnydd o delicatessan (A1) i tearoom (A3) / Change of use from delicatessan (A1) to tearoom (A3) Porthmadog (Gorllewin) Porthmadog Caniatawyd gyda Amodau
C20/0174/25/CC Gwaith i goed wedi'u amddiffyn Maes Y Ffynnon Ffordd Penrhos, Penrhosgarnedd, Gwynedd, LL57 2DW

Cais ar gyfer gwneud gwaith a thorri coed sydd yn destun Gorchymyn Gwarchod Coed / Application for works to and fell trees subject to a Tree Preservation Order

Pentir Pentir Caniatawyd gyda Amodau
C20/0156/15/RA Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Glan Llyn, Llanberis, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4EL

Cais ar gyfer rhyddhau amod 5 (sy'n ymwneud a manylion blychod ystlumod) o ganiatad cynllunio rhif C19/1075/15/LL / Application to discharge condition 5 (which relates to details of bat boxes) of planning permission reference C19/1075/15/LL

Llanberis Llanberis Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
C20/0155/16/LL Cais Llawn Rhos Uchaf, Llandygai, Bangor, Gwynedd, LL57 4BG Estyniad deulawr a chodi modurdy newydd/Two storey extension and erection of a new garage. Arllechwedd Llandygai Caniatawyd gyda Amodau
C20/0143/08/LL Cais Llawn Gwynfryn, Heol Eryri, Penrhyndeudraeth, Gwynedd, LL48 6AT

Dymchwel  cegin a sied bresennol ac adeiladu cegin newydd ar yr un ol troed ar strwythurau presennol.


Demolish existing kitchen  and brick shed and construct a new kitchen on same foot print as existing structures.

Penrhyndeudraeth Penrhyndeudraeth Caniatawyd gyda Amodau
C20/0169/24/DT Cais Deiliaid Tŷ Gwenfro, Ffrwd Cae Du, Bontnewydd, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7YG Cais ar gyfer codi ports ar flaen yr eiddo / Application for the erection of a porch to front of property Llanwnda Llanwnda Caniatawyd gydag Amodau
C20/0158/39/LL Cais Llawn Nyth Y Môr, Bwlchtocyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7BU

Dymchwel tŷ presennol a chodi tŷ newydd

Demolish existing house and construction of new house

Llanengan Llanengan Gwrthodwyd
C20/0148/14/AC Diddymu/Amrywio Amod(au) Porth Kerry Pen Y Garth, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1EY

Cais i newid amod 2 o ganiatad cynllunio C18/0994/14/LL er mwyn newid ffenestr blaen ar yr estyniad i ddrysau ffrenging gyda balconi 'juliette' / Application to vary condtiion 2 of planning permission C18/0994/14/LL to change first floor windows on extension to french doors and juliette balcony

Menai (Caernarfon) Caernarfon Caniatawyd gydag Amodau
C20/0146/39/DT Cais Deiliaid Tŷ Morfa, Llanengan, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7LG

Estyniad unllawr cefn

Single storey rear extension

Llanengan Llanengan Caniatawyd gydag Amodau
C20/0132/39/DT Cais Deiliaid Tŷ Camgymeriad Lôn Traeth, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7BA

Addasiadau i annedd i gynnwys codi'r to i greu ystafelloedd yn y to, ffenestr gromen a newid deunyddiau allanol

Alterations to dwelling including raising of roof to create rooms in the roof, new dormer and change in external materials


Abersoch Llanengan Caniatawyd gydag Amodau
C20/0123/40/LL Cais Llawn South Caernarfon Creameries Ltd, Rhydygwystl, Chwilog, Pwllheli, LL53 6SB

Codi silo llefrith ychwanegol 20.5m o uchel

Erection of additional 20.5m high milk silo.

Abererch Llannor Caniatawyd gydag Amodau
C20/0111/30/DA Diwygiad Ansylweddol Bryn Gorwel, Aberdaron, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8BL

Diwygiad di-faterol i ganiatad cynllunio C19/0534/30/LL er newid deunydd allanol ar y modurdy a gosod to hip ar y porth

Non-material amendment to planning permission C19/0534/30/LL in order to change the external material on the garage and to install a hipped roof on the porch

Aberdaron Aberdaron Caniatawyd gydag Amodau
C20/0090/30/DT Cais Deiliaid Tŷ Bryn Deufor, Anelog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8BT

Estyniad ochr deulawr ac estyniad unllawr cefn yn cynnwys balconi.


Two storey side extension and single storey rear extension incorporating balcony.

Aberdaron Aberdaron Caniatawyd gydag Amodau
C20/0144/22/DA Diwygiad Ansylweddol Tegfan, 7 Maes Y Môr, Penygroes, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6NR

Cais diwygiad di-faterol ar gyfer ymestyn yr estyniad a ganiatawyd o dan C19/0980/22/LL ynghyd a newid yr agoriadau allanol a darparu ffenestr yn y to / Non-mataerial amendment application for the enlargement of the extension approved under C19/0980/22/LL together with the amendments of external openings and the provision of a rooflight.

Penygroes Llanllyfni Caniatawyd gyda Amodau
C20/0112/44/LL Cais Llawn 11 Stryd Y Banc, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9AA Newid defnydd siop (A1) llawr gwaelod bresennol i swyddfeydd (B1) a defnyddio lloriau uwch fel ty aml-feddianaeth 3 ystafell wely / Change of use of existing ground floor shop (A1) into office (B1) and use of upper floors as 3 bedroom House in Multiple Occupation Porthmadog (Gorllewin) Porthmadog Caniatawyd gyda Amodau
C20/0058/46/LL Cais Llawn Store, Caelloi, Dinas, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8ST

Codi estyniad ffrâm porth “lean-to” gan gynnwys adleoli adeiladau ategol a chompownd gwastraff

Erection of lean-to portal frame extension including relocation of auxiliary buildings and waste compound

Tudweiliog Tudweiliog Caniatawyd gydag Amodau
C20/0051/17/DT Cais Deiliaid Tŷ Bryn Trallwyn Uchaf Lôn Cilgwyn, Cilgwyn, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7SG

Cais ar gyfer codi estyniadau / Application for the erection of extensions

Talysarn Llandwrog Caniatawyd gyda Amodau
C20/0050/26/LL Cais Llawn Pant Gwyn Pant Y Waun, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4DX Cau'r fynedfa bresennol i'r eiddo a gosod dreif a mynedfan newydd i'r eiddo / Close the existing access to the property and the provision of a new access and drove to the property  Waunfawr Waunfawr Gwrthodwyd
C20/0178/38/DA Diwygiad Ansylweddol Ty Bach, Llanbedrog, Pwllheli, LL53 7NU

Diwygiadau ansylweddol i gynlluniau a gymerawywyd drwy ganiatâd cynllunio C16/1347/38/LL  / Non-material amendments to plans approved by planning permission C16/1347/38/LL

Llanbedrog Llanbedrog Gwrthodwyd
C20/0153/11/LL Cais Llawn Psychology Block Stryd Deiniol, Bangor, Gwynedd, LL57 2AY Estyniad i greu lifft a linc cysylltiedig/Extension to create a lift and associated link   Menai (Bangor) Bangor Caniatawyd gyda Amodau
C20/0138/13/LL Cais Llawn Llaethdy Gwyn Abercaseg, Bethesda, Bangor, Gwynedd, LL57 3BJ

Cais llawn ar gyfer codi estyniad unllawr cefn a gosod paneli solar ar y to / Full application for the erection of a single storey extension and sitting of solar panels on roof

Ogwen Bethesda Caniatawyd gydag Amodau
C20/0142/11/CA Caniatâd Ardal Gadwraeth 164 & 166, Bangor, LL57 1NU Dymchwel adeiladau sydd wedi eu difrodi'n ddifrifol gan tan o fewn ardal gadwraeth/Demolish buildings seriously damaged by fire within a conservation area. Deiniol (Bangor) Bangor Caniatawyd gyda Amodau
C20/0141/25/RA Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Coach House, Y Felinheli, LL56 4JX

Cais i rhyddhau amod rhif 3 (arolwg ffotograffig) o ganiatad adeilad rhestredig rhif C19/0625/25/CR / Application to discharge condition 3 (photographic record survey) of listed building consent number C19/0625/25/CR

Pentir Pentir Caniatawyd (Heb Amodau)
C20/0139/17/RA Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Glynllifon College, Llandwrog, LL54 5DU

Rhyddhau amodau 6 (manylion yr unedau dwbl) a 8 (nwyddau haearn) ar ganiatad C18/0798/17/CR / Discharge conditions 6 (details of double glazing) and 8 (ironmongery) on consent C18/0798/17/CR

Groeslon Llandwrog Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
C20/0126/22/HD Cais Llawn Express Cars, Penygroes Motors Ltd Heol Y Dwr, Penygroes, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6LY

Ymholiad o flaen llaw ar gyfer dymchwel a chlirio'r safle / Prior notification for the demolition and clearance of the site

Penygroes Llanllyfni Caniatawyd gyda Amodau
C20/0059/16/LL Cais Llawn Zip World, Chwarel Penrhyn, Bethesda, Bangor, Gwynedd, LL57 4YG Gosod camerau cylch cyfyng, arwyddion rhybudd a ffensys (cais rhannol ol-weithredol)/Siting of CCTV cameras, warning signs and fencing (part retrospective application). Tregarth & Mynydd Llandygai Llandygai Caniatawyd gyda Amodau
C20/0057/16//LL Cais Llawn Zip World, Chwarel Penrhyn, Bethesda, Bangor, Gwynedd, LL57 4YG Lleoli 4 cynhwysydd dros dro i'w defnyddio ynghlwm a'r trac cartio newydd/ Siting of 4  temporary containers for a period of 5 years for use ancillary to the new carting track.  Caniatâd dros dro
C19/1194/18/LL Cais Llawn Capel Ebeneser Stryd Fawr, Deiniolen, Caernarfon, Gwynedd, LL55 3HU

Addasu'r capel i 7 uned breswyl gan gynnwys uned fforddiadwy ynghyd a mynediad newydd a llecynnau parcio/Conversion of chapel into 7 residential units including an affordable unit together with a new access and parking spaces.

Deiniolen Llanddeiniolen
C20/0107/44/RA Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Ty Moelwyn, Porthmadog, LL49 9AB

Cais i rhyddhau amodau 17 lliniaru Iaith Gymraeg a 20 manylion ffenestri o ganiatad cynllunio C18/0520/44/LL / Application to discharge conditions 17 Welsh Language Mitigation and 20 details of fenestration

Porthmadog (Dwyrain) Porthmadog Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
C20/0106/44/RA Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Ty Moelwyn, Porthmadog, LL49 9AB

Cais i rhyddhau amod 25 draenio o ganiatad cynllunio C18/0520/44/LL / Application to discharge condition 25 drainage of planning permission C18/0520/44/LL

Porthmadog (Dwyrain) Porthmadog Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
C20/0105/44/RA Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Ty Moelwyn, Porthmadog, LL49 9AB

Cais i rhyddhau amod 24 manylion is-orsaf o ganiatad C18/0520/44/LL / Application to discharge condition 24 details of substation of permission C18/0520/44/LL

Porthmadog (Dwyrain) Porthmadog Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
C20/0104/44/RA Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Ty Moelwyn, Porthmadog, LL49 9AB

Cais i rhyddhau amod 14 Cynllun Rheoli Adeiladu a Amgylchedd o ganiatad cynllunio C18/0520/44/LL / Application to discharge condition 14 Construction and Environmental Management Plan

Porthmadog (Dwyrain) Porthmadog Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
C20/0103/44/RA Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Ty Moelwyn, Porthmadog, LL49 9AB

Cais i rhyddhau amod 9 archeoleg o ganiatad cynllunio C18/0520/44/LL . Application to discharge condition 9 archeology of planning permission C18/0520/44/LL

Porthmadog (Dwyrain) Porthmadog Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
C20/0076/44/LL Cais Llawn Red Lion, Red Lion, 13 - 15 Heol Newydd, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9ED Cais i ddarparu 5 cwt glan y mor, ffensys ffiniol a goleuadau o fewn yr ardd bresennol a drws ar ffurf 'hatch' i'r prif adeilad  / Application for the provision of 5 beach huts, boundary fencing and lights within the existing garden area together with  a hatch type door to the main building. Porthmadog (Dwyrain) Porthmadog
C20/0145/23/AC Addasu neu ryddhau rhwymedigaethau cynllunio 10, Rhos Rug Ffordd Yr Orsaf, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4BG

Cais ar gyfer diwygio amod 2 (cynlluniau) o ganiatad cynllunio rhif C19/0407/23/LL / Application to vary condition 2 (plans) on planning permission reference C19/0407/23/LL

Llanrug Llanrug Caniatawyd gydag Amodau
C20/0129/17/RA Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Glynllifon College, Llandwrog, LL54 5DU

Rhyddhau amodau 3 (manylion clwydfan ystlumod), 4 (goleuadau allanol) a 6 (rhestr o'r deunyddiau) o ganiatad cyfeirnod C18/0799/17/LL / Discharge conditions number 3 (bat roost details), 4 (external lighting) and 6 (list of materials) on consent reference C18/0799/17/LL

Groeslon Llandwrog
C20/0124/32/LL Cais Llawn Pen-y-bont Garage, Sarn Mellteyrn, Pwllheli, LL53 8HF

Dymchwel yr adeiladau garej a'r bloc toiledau presennol. Datblygiad defnydd cymysg yn cynnwys codi siop garej newydd gyda gwasanaeth gwerthu prydau parod,  blaengwrt a phympiau tanwydd.

Demolition of the existing garage buildings and toilet block. Mixed use development comprising of the erection of a new garage-shop with associated take-away, forecourt and fuel pumps.

Botwnnog Botwnnog
C20/0122/32/LL Cais Llawn Bron Dywydd, Bryncroes, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8EY

Trosi rhan o dŷ annedd i ffurfio uned wyliau hunangynhaliol

Convert part of dwellinghouse to form self contained holiday unit

Botwnnog Botwnnog Caniatawyd gydag Amodau
C20/0119/40/DT Cais Deiliaid Tŷ Pentyrch Lôn Caernarfon, Plasgwyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6UB

Codi estyniad ochr deulawr.

Erection of two storey side extension.

Abererch Llannor Caniatawyd gyda Amodau
C20/0113/11/LL Cais Llawn Cyngor Gwynedd, Ysgol Glancegin Ffordd Y Castell, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd, LL57 1ST Cais ar gyfer codi estyniad unllawr i Ysgol Gynradd Glancegin ar gyfer creu dosbarth ychwanegol ac estyniad i ardal chwarae agored presennol, estyniad i'r iard chwarae ynghyd a newidiadau i'r gwaith tirweddu rhwng y maes parcio a'r estyniad bwriedig / Application to erect a single storey extension to Glancegin Primary School to create an additional classroom and extension to existing play area, extension to playground together with alterations to landscaping works between car park and proposed extension. Marchog (Bangor) Bangor Caniatawyd gyda Amodau
C20/0102/33/LL Cais Llawn Plas Yng Ngheidio, Ceidio, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8YL

Ymestyn safle carafanau teithiol presennol i dir gerllaw trwy greu mynediad newydd o'r safle gwersylla presennol, symud lleoliad un garafán deithiol ac ychwanegu 8 carafán deithiol newydd.


Extend existing touring caravan site to adjacent land by creating new access from existing camp site, relocating one touring caravan site and adding 8 new touring caravans

Efailnewydd / Buan Buan
C20/0089/38/DT Cais Deiliaid Tŷ Bryn Du House Lôn Pin, Llanbedrog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7PG

Estyniad un llawr a deulawr

Single and two storey extension

Llanbedrog Llanbedrog Caniatawyd gydag Amodau
C20/0056/43/DT Cais Deiliaid Tŷ Angorfa, Pistyll Terrace, Pistyll, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6LS Cais ar gyfer codi estyniad llawn cyntaf uwchben estyniad llawr gwaelod presennol ar gefn yr eiddo / Application for the erection of a first floor extension above existing ground floor extension on the rear of the property  Llanaelhaearn Pistyll Caniatawyd gydag Amodau
C19/0975/23/LL Cais Llawn 1, Tai Arfon, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2AZ Defnyddio tir ar gyfer lleoli uned arlwyo symudol ar gyfer gwerthu bwyd poeth (Defnydd A3) / use of land for the siting of a mobile catering unit for sale of hot food (A3 use) Llanrug Llanrug Caniatawyd gydag Amodau
C20/0131/15/DA Diwygiad Ansylweddol Unit 2, Y Glyn, Llanberis, LL55 4EL

Diwygiad ansylweddol i ganiatad cynllunio rhif C19/0032/15/Ll er mwyn  torri dwy goeden ychwanegol/Non-material amendment to planning permission ref. C19/0032/15/LL so as to fell two additional trees.

Caniatawyd gydag Amodau
C20/0118/20/DT Cais Deiliaid Tŷ 42 Bryn Ffynnon, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4SJ

Cais deiliad ty ar gyfer dymchwel balconi presennol a chodi balconi newydd yn ei le / Householder application to demolish existing balconi and erection of replacement balcony

Y Felinheli Caniatawyd gyda Amodau
C20/0115/11/DT Cais Deiliaid Tŷ Tide Race Ffordd Glanaethwy, Bangor, Gwynedd, LL57 2HX Gwaith dymchwel, estyniad a newidiadau/Demolition work, extension and alterations Glyder (Bangor) Bangor Caniatawyd gyda Amodau
C20/0114/25/TC Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Llwyn Brain Ffordd Penlan, Parc Menai, Bangor, Gwynedd, LL57 4DE

Cais tystysgrif cyfreithloni arfaethedig ar gyfer defnyddio'r adeilad ar gyfer Defnydd Dosbarth B1 (swyddfeydd/gwaith ymchwil a diwydiant ysgafn)/ Certificate of lawfulness for a proposed use of a building as a Use Class B1 (offices/research and development/light industrial). 

Pentir Pentir Caniatawyd (TC yn unig
C20/0110/25/RA Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Capel Bethmacca Stryd Fawr, Glasinfryn, Bangor, Gwynedd, LL57 4UN

Rhyddhau amod 4 o ganiatad rhif C19/0713/25/LL parthed ymgymryd a cofnod ffotograffig llawn o'r adeilad/Discharge of condition no. 4 of planning permission C19/0713/25/Ll relating to undertaking a full photographic record of the building.

Pentir Pentir Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
C20/0101/16/LL Cais Llawn Lock Stock Storage, Lock Stock Storage Zone 2 Ystâd Ddiwydiannol Llandygai, Llandygai, Bangor, Gwynedd, LL57 4YH Gosod cynhwysyddion uwchben y rhai presennol ynghyd a grisiau a gantris/Double stacking on existing containers together with stairs and gantries. Arllechwedd Llandygai Caniatawyd gyda Amodau
C20/0100/30/DT Cais Deiliaid Tŷ Gernant, Aberdaron, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8BG

Gosod to llechi yn lle to fflat i'r cefn a ffenestri gromen i'r to

Intall a slate roof instead of flat roof at back and dormer windows to the roof

Aberdaron Aberdaron Caniatawyd gyda Amodau
C20/0098/13/DT Cais Deiliaid Tŷ 2 Tŷ'n Ffridd, Rachub, Bangor, Gwynedd, LL57 3DY Dymchwel yr estyniad presennol a chodi estyniad un llawr newydd yn ei le ar y talcen/Demolish existing extension and erection of a new single storey extension on gable end.  Gerlan Bethesda Caniatawyd gyda Amodau
C20/0086/08/RC Addasu neu ryddhau rhwymedigaethau cynllunio Benesa Tŷ'n Ffrwd, Penrhyndeudraeth, Gwynedd, LL48 6RS

Diddymu cytundeb 106 sy'n cyfyngu meddiant yr eiddo i angen lleol yn unig.


Remove section 106 agreement which restricts occupancy of the property to local need only.

Penrhyndeudraeth Penrhyndeudraeth Caniatawyd (Heb Amodau)
C20/0082/16/LL Cais Llawn 29 Tan Y Bwlch, Mynydd Llandygai, Bangor, Gwynedd, LL57 4DX Addasu adeilad allanol i uned wyliau hunan gynhaliol/Convert outbuilding to a self-serviced holiday accommodation. Tregarth & Mynydd Llandygai Llandygai Gwrthodwyd
C19/1071/22/LL Cais Llawn Halfway House Ffordd Hyfrydle, Talysarn, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6HG Newid defnydd tafarn i dy preswyl/Change of use of pub to domestic dwelling Talysarn Llanllyfni Caniatawyd gyda Amodau
C20/0108/17/CR Caniatad Adeilad Rhestredig Coleg Glynllifon , Llandwrog, LL54 5DU Addasiadau ir adeiladau a ganiatawyd o dan cyfeirnod C18/0798/17/CR / Alterations to buildings approved under C18/0798/17/CR Groeslon Llandwrog Caniatawyd gyda Amodau
C20/0097/23/LL Cais Llawn Plot 2, Former Hafod Garage Site, Llanrug, , Caernarfon, LL55 4AN Codi ty deulawr a mynedfa (cynllun diwygiedig i'r cais a ganiatwyd o dan rhif C13/0763/23/LL)/Erection of 2 storey dwelling and access (amended scheme to that approved under application C13/0763/23/LL). Llanrug Llanrug Caniatawyd gyda Amodau
C20/0062/30/LL Cais Llawn 1, Lôn Las, Rhiw, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8AH

Dymchwel adeilad allanol cerrig ac estyniad ochr presennol i ganiatáu adeiladu estyniad deulawr ynghyd a gosod carafan dros dro wrth gwblhau'r gwaith ar y ty.

 

Demolition of stone outbuilding and existing side extension to allow construction of two storey extension together with the temporary siting of a caravan during construction works on the house,

Aberdaron Aberdaron Caniatawyd gydag Amodau
C20/0073/37/DA Diwygiad Ansylweddol Llwyn Aethnen Ffordd Croeshigol, Trefor, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5LB

Cais am newi anfaterol er mwyn codi ystafell haul i'r ty a ganiatwyd o dan C19/0680/37/LL / Application for non-material amendment for the erection of a sun room on the dwelling approved under C19/0680/37/LL

Llanaelhaearn Llanaelhaearn Gwrthodwyd
C20/0095/11/CT Torri Coed mewn Ardal Cadwraeth Prifysgol Bangor, College Park Heol Victoria, Bangor, Gwynedd, LL57 2EN

Cais ar gyfer torri a gwneud gwaith i goed (Gan gynnwys Derw,  Sycamorwydden,  Onnen a Ffawydden) oddi fewn Ardal Gadwraeth / Application to fell and works to trees (Including Oak, Sycamore, Ash and Beech) within a Conservation Area

Garth (Bangor) Bangor Caniatawyd gyda Amodau
C20/0094/11/CT Torri Coed mewn Ardal Cadwraeth Old Normal College Site Ffordd Y Coleg, Bangor, Gwynedd,

Cais ar gyfer torri a gwneud gwaith i goed (1 Pinwydden Scots, 3 Onnen, 1 Pisgwydden, 3 Sycamorwydden, 1 Oestrwydden, 1 Masarnen Norwyeg, 2 Ffawydden ac 1 Cypreswydden Lawson) oddi fewn Ardal Gadwraeth / Application to fell and works to trees (1 Scots Pine, 3 Sycmore, 1 Hornbeam, 3 Ash, 1 Norwegian Maple, 1 Lawson Cypress, 2 Beech and 1 Common Lime) within a Conservation Area

Caniatawyd (Heb Amodau)
C20/0093/11/CT Torri Coed mewn Ardal Cadwraeth Fron Gardens Ffordd Y Coleg, Bangor, Gwynedd,

Cais ar gyfer gwneud gwaith i 4 goeden (2 Palalwyfen , 1 Derwen Twrcaidd ac 1 Onnen) oddi fewn Ardal Gadwraeth / Application for works to 4 trees (2 Common Lime, 1 Turkey Oak and 1 Ash) within a  Conservation Area

Caniatawyd (Heb Amodau)
C20/0091/11/RA Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Nyth, (former St Mary's Church) Ffordd Garth, Bangor, Gwynedd, LL57 2RW

Rhyddhau amod 3 (cofnod ffotograffig) ar caniatad C19/1144/11/CR / Discharge condition 3 (photograffic record) from consent C19/1144/11/CR

Deiniol (Bangor) Bangor Caniatawyd (Heb Amodau)
C20/0088/24/AC Diddymu/Amrywio Amod(au) Tir Ger Tan Y Celyn, Swn Y Mor And Talardd, Dinas, Llanwnda, Caernarfon, LL54 7YN

Cais i newid amod 2 o gais C14/0386/24/LL a ganiatawyd drwy apel (APP/Q6810/A/19/3221957) er mwyn newid y cynllun safle ac edrychiadau a chynllun llawr er mwyn darparu math ty 5 diwygiedig mewn perthynas a phlot 11 / Application to vary condition 2 of application C14/0386/24/LL approved under appeal (APP/Q6810/A/19/3221957) in order to amend the proposed site layout plan and elevations and floorplans to accommodate a revised house type 5 in relation to plot 11

Llanwnda Llanwnda Caniatawyd gydag Amodau
C20/0084/35/LL Cais Llawn Modwenna Lôn Geraint, Criccieth, Gwynedd, LL52 0HR Cais i godi ty / Application for the erection of a dwelling  Criccieth Criccieth Caniatawyd gyda Amodau
C20/0083/11/DT Cais Deiliaid Tŷ 33 Bryn Eithinog, Bangor, Gwynedd, LL57 2LA Cais ar gyfer codi estyniad deulawr blaen a cefn ac ychwanegu ffenestri yn y to (dyluniad diwygiedig i'r hyn a wrthodwyd o dan cais C19/1135/11/LL) / Application for the erection of a two storey front and rear extension (amended design to that refused under application C19/1135/11/LL) Glyder (Bangor) Bangor Caniatawyd gyda Amodau
C20/0080/11/LL Cais Llawn 300 Stryd Fawr, Bangor, Gwynedd, LL57 1UL

Cais ar gyfernewid defnydd adeilad o werthwyr tai (Ddosbarth Defnydd A1) i 4 uned breswyl hunan gynhaliol (Dosbarth Defnydd C3) a chaffi (Dosbarth Defnydd A3) ar rhan o'r llawr daear a codi lloriau ychwanegol a chodi lefelau to dwy estyniad cefn presennol, ynghyd ac estyniadau ffenestri dormer i'r to ar tu blaen a'r cefn / Application for the change of use of building from estate agent (Use Class A1) to 4 self contained residential units (Use Class C3) and cafe (Use Class A3) on part of ground floor, erection of additional floor and raise roof level of two existing rear extensions together with dormer window extension to the roof at the front and rear of the property.

Deiniol (Bangor) Bangor
C19/1180/39/DT Cais Deiliaid Tŷ Tŷ Uchaf Lôn Wilis, Mynytho, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7SA

Estyniadau ac addysiadau i dŷ presennol gan gynnwys codi lefel y to, estyniad llawr cyntaf a chreu balconi. / Extensions and alterations to existing house including raising the level of the roof, first floor extension and creation of balcony.

Llanengan Llanengan Caniatawyd gyda Amodau
C20/0087/39/DT Cais Deiliaid Tŷ Rushmere Lôn Sarn Bach, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7EH

Estyniad unllawr ar gefn yr eiddo.

Single storey extension to the rear of the property.

Abersoch Llanengan Caniatawyd gydag Amodau
C20/0085/39/DT Cais Deiliaid Tŷ Bryn Ochor, 10 Maes Awel, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7HS

Estyniad cefn a man newidiadau.

Rear extension and minor alterations

Abersoch Llanengan Caniatawyd gyda Amodau
C20/0075/35/CT Torri Coed mewn Ardal Cadwraeth Lion Hotel Y Maes, Criccieth, Gwynedd, LL52 0AA

Torri coeden o fewn Ardal Cadwraeth / Felling of tree within Conservation Area

Criccieth Criccieth Derbyn
C20/0063/26/DT Cais Deiliaid Tŷ Pennant, Caeathro, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2SG Cais i godi estyniad a gwneud newidiadau i'r eiddo presennol / Application for the erection of extensiond and alterations to existing property  Waunfawr Waunfawr Caniatawyd gyda Amodau
C20/0018/13/LL Cais Llawn Land Near Llain Y Pebyll, Bethesda, LL57 3NQ Codi 7 annedd breswyl ar gyfer yr henoed ynghyd a llecynnau parcio a man troi/Erection of 7 no. dwellings for the elderly together with parking accommodation and turning facility.  Ogwen Bethesda
C19/1120/14/DA Diwygiad Ansylweddol 1, Rhes Marine Porth Waterloo, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1LP

Cais am newid di-faterol ar gyfer diwygio'r ffenestri balconi blaen a dileu drws ar edrychiad ochr estyniad a ganiatawyd o dan gais cynllunio cyfeirnod C18/0435/14/LL / Application for a non-material amendment to make changes to front fenestration and balcony and deletion of door to side elevation of extension previously approved under planning application reference C18/0435/14/LL

Menai (Caernarfon) Caernarfon Caniatawyd gydag Amodau
C20/0081/20/DT Cais Deiliaid Tŷ 9 Bryn Y Môr, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4LY

Cais ar gyfer codi estyniad cefn unllawr to fflat, estyniad ochr (i gysylltu'r ty gyda'r modurdy) a porth blaen / Application for the erection of a single storey flat roofed rear extension,  side extension (to connect the house and garage) and front porch

Y Felinheli Caniatawyd gydag Amodau
C20/0072/35/DT Cais Deiliaid Tŷ Tir Uchaf Lôn Ednyfed, Criccieth, Gwynedd, LL52 0LE

Cais i ddymchwel estyniadau presennol a chodi estyniad to fflat ar gefn yr eiddo gyda balconi uwch ei ben ynghyd a darparu ffenestr gromen ar hyd edrychiad cefn yr eiddo / Application to demolish existing extensions and the erection of a flat roof rear extension with balcony above and the provision of a dormer window along the rear elevation of the property

Criccieth Criccieth Gwrthodwyd
C20/0055/22/LL Cais Llawn Eithinog Ganol Ffordd Clynnog, Penygroes, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6PB Cais i drosi adeiladau allanol presennol i 3 uned gwyliau ynghyd a gosod 2 waith trin preifat / Conversion of existing outbuildings into 3 holiday lets, together with the installation of 2 private treatment plants Penygroes Llanllyfni Caniatawyd gyda Amodau
C20/0054/11/TC Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon 7, Gordon Terrace Ffordd Garth, Bangor, Gwynedd, LL57 2RU

Cais ar gyfer Tystysgrif Defnydd Cyfreithlon ar gyfer defnydd eiddo fel Ty Aml Feddiannaeth (Dosbarth defnydd C4) / Application for a Lawful Development Certificate for the use of property as a House in Multiple Occupation (Use class C4)

Garth (Bangor) Bangor Caniatawyd (TC yn unig
C20/0079/03/AC Diddymu/Amrywio Amod(au) Oakley Ffestiniog Quarry, Blaenau, LL41 3ND

Cais o dan Adran 73 o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 i amrywio amod 1 ar ganiatâd cynllunio C10M/0103/03/MW, (Rheoleiddio, ac adennill deunydd ar gyfer y dyfodol o ddyddodion gweithio mwynau), i ganiatáu parhau i weithredu busnes sefydledig

Application under Section 73 of the Town and Country Planning Act to vary condition 1 on planning permission C10M/0103/03/MW (Regularisation of, and future recovery of material from a mineral working deposit) to allow the continued operation of an established business

Bowydd & Rhiw Ffestiniog Caniatawyd gydag Amodau
C19/1222/15/DT Cais Deiliaid Tŷ Crud Yr Awel, 5 Ffordd Tŷ Du, Llanberis, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4HD Cais ar gyfer codi estyniad deulawr i ochr yr eiddo, codi porth ar yr edrychiad blaen, ynghyd a dymchwel ac ailgodi modurdy domestig / Application for the erection of a two storey extension to side of dwelling, erection of front porch together with the demolition and rebuild of a domestic garage.  Llanberis Llanberis Gwrthodwyd
C20/0002/11/LL Cais Llawn Ysgol Friars, Bangor, LL57 2LN Gwaith peiriannyddol er mwyn gwella caeau chwarae presennol gan ddefnyddio pridd o safle gyfochrog Ysgol Y Garnedd/Engineering work so as to improve existing playing fields by using soil from the adjoining Ysgol y Garnedd site. Glyder (Bangor) Bangor Caniatawyd gydag Amodau
C20/0071/15/LL Cais Llawn Merddyn Coch Stryd Ceunant, Llanberis, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4SP Cais ar gyfer is-rhannu ty preswyl presennol yn ddau dy a chodi estyniadau ochr unllawr to fflat, ynghyd a chreu mynedfa gerbydol newydd a newidiadau i'r mynedfa gerbydol bresennol / Application to subdivide existing residential dwelling to two dwellings and erection of side extensions, together with creation of new vehicular access and alterations to existing vehicular access Llanberis Llanberis Caniatawyd gyda Amodau
C20/0065/45/LL Cais Llawn Unit 3, Colonnade Buildings, Lon Dywod, Pwllheli, LL53 5HT

Ail-liwio blaen siop


Re-colouring of shop front

Pwllheli (Gogledd) Pwllheli Caniatawyd gyda Amodau
C20/0064/45/HY Caniatad Hysbyseb Unit 3, Colonnade Buildings, Lon Dywod, Pwllheli, LL53 5HT
Codi arwyddion newydd (hysbyseb)


Erection of new signage (advert)

Pwllheli (Gogledd) Pwllheli Caniatawyd gyda Amodau
C20/0061/39/LL Cais Llawn Cwt Glan Mor Rhif 3 / Beach Hut No 3, Porth Mawr, Abersoch , Pwllheli, LL53 7EF
Dymchwel ac Amnewid Cwt Traeth presennol.

Demolish and Replace existing Beach Hut.

Abersoch Llanengan Gwrthodwyd
C20/0053/44/DT Cais Deiliaid Tŷ 13 Heol Merswy, Borth Y Gest, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9UB Cais ar gyfer darparu to pits yn lle to fflat ar estyniad cefn presennol ynghyd a tynnu simne / Application to provide pitched roof in lieu of the flat roof on the existing rear extension together with the removal of chimney  Porthmadog (Gorllewin) Porthmadog Caniatawyd gyda Amodau
C20/0049/09/LL Cais Llawn St David's Rc Church Corbett Avenue, Tywyn, Gwynedd, LL36 0AH

Gwelliannau mewnol ac allannol i eglwys gatholig


External and internal improvements to catholic church

Tywyn Tywyn Caniatawyd gyda Amodau
C20/0068/13/CT Torri Coed mewn Ardal Cadwraeth 18 Braichmelyn, Braichmelyn, Bangor, Gwynedd, LL57 3PY

Cais ar gyfer torri 4 coeden (2 Sycamorwydden, 1 Fedwen ac 1 Derw) wedi eu lleoli oddi fewn i Ardal Gadwraeth / Application to fell 4 trees (2 Sycamore, 1 Birch and 1 Oak) located within a Conservation Area

Caniatawyd (Heb Amodau)
C20/0060/39/AC Diddymu/Amrywio Amod(au) Machlyd Haul, Llanengan, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7LL

Diwygio amod 6 o ganiatâd cynllunio C14/1184/39/LL er mwyn cadw carafan statig ar y safle am 18 mis ychwanegol  i'w ddefnyddio at ddibenion preswyl wrth cwblhau'r gwaith ar y tŷ fforddiadwy newydd a ganiatawyd.


Variation of condition 6 of planning permission C14/1184/39/LL in order to retain a static caravan on the site for an additional 18 months for residential use while the work is completed on the new affordable dwelling that was permitted.

Llanengan Llanengan Gwrthodwyd
C20/0043/40/TC Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Cae Fron Oleu, Rhosfawr, Pwllheli, LL53 6YA

Cais am Dystysgrif Datblygiad Cyfreithlon ar gyfer defnyddio tir ar gyfer lleoli carafan at ddefnydd anheddol.


Application for a Lawful Development Certificate for the use of land to site a caravan used for residential purposes

Abererch Llannor Caniatawyd (TC yn unig
C19/1210/44/DT Cais Deiliaid Tŷ Velog, 15 Stryd Ralph, Borth Y Gest, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9UA Cais ar gyfer dymchwel estyniadau cefn presennol a darparu balconi uwchben estyniad to fflat presennol / Application for the demolition of existing rear extensions and the provision of a roof terrace above an existing flat roof extension.  Porthmadog (Gorllewin) Porthmadog Caniatawyd gyda Amodau
C19/1103/41/LL Cais Llawn Gaerwen, Ynys, Criccieth, Gwynedd, LL52 0NU

Cais ar gyfer codi toeau ar ddau byncar concrid presennol ar gyfer cadw tail ynghyd a chodi adeilad newydd ar gyfer darparu silwair / Application for the provision of roofs over two existing concrete bunkers in order to store manure together with the provision of a new building to house a silage pit.

Llanystumdwy Llanystumdwy Caniatawyd gyda Amodau
C20/0067/03/AC Diddymu/Amrywio Amod(au) Oakley Ffestiniog Quarry, Blaenau, LL41 3ND

Cais o dan adran 73 o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 i amrywio amod 1 ar ganiatâd cynllunio C03M/0010/03/MW, (Cais i ddatblygu tir heb gydymffurfio ag amodau 4,5 & 6 wedi’u gosod ar ganiatad cynllunio cyf. 5/59/240 dyddiedig 08/02/1990), i ganiatáu parhau i weithredu busnes sefydledig

Application under section 73 of the Town and Country Planning Act to vary condition 1 on planning permission C03M/0010/03/MW (application to develop land without conforming to conditions 4, 5 & 6 on planning permission 5/59/240 dated 08/02/1990) to allow the continued operation of an established business 

Bowydd & Rhiw Ffestiniog Caniatawyd gydag Amodau
C20/0066/03/AC Diddymu/Amrywio Amod(au) Oakley Ffestiniog Quarry, Blaenau, LL41 3ND

Cais o dan adran 73 o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 i amrywio amod 1 ar ganiatâd cynllunio C01M/0014/03/MW, (Rheoleiddio datblygu anawdurdodedig - defnyddio tir ar gyfer cadw defnydd crai i’r gwaith; codi sied storio; llawr caled ar gyfer paledau a llwytho), i ganiatáu parhau i weithredu busnes sefydledig

Application under section 73 of the Town and Country Planning Act 1990 to vary condition 1 on planning permission C01M/0014/03/MW, (Regularisation of unauthorised development – use of land for plant feedstock storage; erection of a storage shed; hardstanding for pallet storage and loading), to allow the continued operation of an established business

Bowydd & Rhiw Ffestiniog Caniatawyd gydag Amodau
C20/0052/02/DT Cais Deiliaid Tŷ 2, Is Y Graig, Corris, Machynlleth, Gwynedd, SY20 9TQ

I godi balconi llawr cyntaf ar ddrychiad deheuol fflat 2. I dynnu rhan isaf ffenestr ystafell fyw y fflat a gosod drws patio i greu mynediad i'r balconi.

To erect a first floor balcony to the south elevation of flat 2. To remove the lower part of the living room window of the flat and fit a patio  door to access the balcony.

Corris / Mawddwy Corris Gwrthodwyd
C20/0045/04/LL Cais Llawn Caerau Uchaf, Sarnau, Y Bala, Gwynedd, LL23 7LG


Adeiladu ystafell de, ar bwys y ty, ond ar gyfer defnydd masnachol

Construction of tea room, attached to main dwelling, but for commercial use only.

Llandderfel Llandderfel Caniatawyd gyda Amodau
C20/0040/35/LL Cais Llawn Sibrwd Y Gwynt Morannedd, Criccieth, Gwynedd, LL52 0PP

Codi ty preswyl newydd/Erection of a new dwelling

Criccieth Criccieth
C20/0029/40/RA Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Yr Erw, Rhosfawr, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6UU

Cais i ryddhau amod 5 (manylion y cytiau clampio) a 6 (cynllun tirlunio) o ganiatad cynllunio C19/0971/40/LL ar gyfer safle glampio newydd.

Application to discharge condition 5 (details of glamping huts) and 6 (landscaping plan) of planning permission C19/0971/40/LL for new glamping site.

Abererch Llannor Caniatawyd (Heb Amodau)
C20/0044/14/DT Cais Deiliaid Tŷ 13 Maes Hyfryd, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1DN Cais i ddymchwel storfeydd cysylltiol allanol a chodi estyniad unllawr a deulawr ar gefn yr eiddo / Application to demolish existing attached stores and the erection of a two and single storey extension to the rear of the property. Cadnant (Caernarfon) Caernarfon Caniatawyd gydag Amodau
C20/0039/11/DT Cais Deiliaid Tŷ 35 Ffordd Penrhos, Bangor, Gwynedd, LL57 2AX

Cais ar gyfer codi estyniad deulawr yng nghefn yr eiddo / Application for the erection of a two storey rear extension

Caniatawyd gydag Amodau
C19/1205/04/CR Caniatad Adeilad Rhestredig Derfel Cadarn Heol Yr Eglwys, Llandderfel, Y Bala, Gwynedd, LL23 7HR Addasiadau mewnol ac allanol i adeilad allanol / Internal and external alterations to outbuilding Llandderfel Llandderfel Caniatawyd gyda Amodau
C19/0992/35/AM Cais Amlinellol Ivy Cottage, Arfonia, Criccieth, LL52 0BD Cais amlinellol gyda'r holl faterion wedi eu cadw yn ol i godi ty preswyl a modurdy / Outline application with all matters reserved to erect a domestic dwelling and garage. Criccieth Criccieth Gwrthodwyd
C20/0047/35/DT Cais Deiliaid Tŷ Harlech View, Wellington Terrace Tanygrisiau, Criccieth, Gwynedd, LL52 0DB Cais ar gyfer darparu ffenestr grom ar lawr gwaelod yr adeilad / Application for the provision of a bay window on the ground floor pf the property Criccieth Criccieth Caniatawyd gydag Amodau
C20/0025/20/DT Cais Deiliaid Tŷ 11 Bryn Y Môr, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4LY

Codi lolfa haul ar y balconi presennol/Erection of a sun lounge on the existing balcony.

Y Felinheli Gwrthodwyd
C20/0004/17/TC Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Belfry Cottage, Plas Newydd, Llandwrog, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5ED

Tystysgrif cyfreithloni ar gyfer ty anedd / Certificate of lawful use for a dwelling house

Groeslon Llandwrog Caniatawyd (TC yn unig
C20/0003/17/TC Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon The Coach House Plas Newydd, Clynnog Road, Glynllifon, LL54 5ED

Defnyddiau presennol fel ty anedd / Existing uses as a dwellinghouse

Groeslon Llandwrog Caniatawyd (TC yn unig
C20/0037/39/DT Cais Deiliaid Tŷ Sea Leys, Bwlchtocyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7BT

Estyniad llawr cyntaf a newidiadau allanol


First floor extension and external alterations

Llanengan Llanengan Gwrthodwyd
C20/0031/40/LL Cais Llawn Ysgubor Fawr, Rhosfawr, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6NF

Trosi adeilad carreg segur yn fwthyn gwyliau 2 wely hunangynhwysol.


Conversion of a redundant stone farm outbuilding into a self contained 2-bed holiday cottage.

Abererch Llannor Caniatawyd gydag Amodau
C19/1123/40/LL Cais Llawn Warws Hufenfa De Arfon, Y Ffor, Pwllheli, LL53 6UW

Newid defnydd rhan o adeilad i ffurfio modurdy a safle MOT

Change of use of part of building to a garage and MOT site

Abererch Llannor Caniatawyd gydag Amodau
C19/1170/13/LL Cais Llawn Land At Tanysgafell Farm, Bethesda, LL57 4AJ Trosi ac estynnu adeiladau amaethyddol segur i uned wyliau hunan gynhaliol ynghyd a chreu thrac mynediad a ardal parcio cerbydau / Conversion and extension to derelict agricultural buildings to self contained holiday unit together with creation of access track and vehicle parking area. Tregarth & Mynydd Llandygai Llandygai Tynnwyd yn ôl
C20/0035/39/DT Cais Deiliaid Tŷ Tyn Ffos Isaf, Llanengan, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7LH

Estyniad unllawr gyda tho brig, codi to brig dros yr estyniad unllawr presennol a gosod ffenetr do newydd mewn llethr to presennol.


Single storey extension with pitched roof, erection of pitched roof over existing single storey extension and installation of new roof light in existing roof slope.

Llanengan Llanengan Caniatawyd gydag Amodau
C20/0034/14/LL Cais Llawn 46 Y Bont Bridd, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1AF Newid defnydd llawr gwaelod o B1 i A1 / Change of use of ground floor unit from B1 to A1 Cadnant (Caernarfon) Caernarfon Caniatawyd gydag Amodau
C20/0033/39/DT Cais Deiliaid Tŷ Bwthyn Lôn Sarn Bach, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7EH

Dymchwel modurdy / storfa atodol bresennol a chodi estyniad unllawr yn ei le, gwelliannau i'r fynedfa gerbydol a chreu man troi a pharcio


Demolition of the existing attached garage / store and erection of single storey extension in its place, improvements to existing vehicular access and creation of turning and parking area

Abersoch Llanengan Caniatawyd gyda Amodau
C19/1220/09/DT Cais Deiliaid Tŷ 8 Faenol Isaf, Tywyn, Gwynedd, LL36 0DW

Estyniad llawr cyntaf a gwaith cysylltiol

First floor extension and associated work

Tywyn Tywyn
C19/1174/42/LL Cais Llawn Eglwys Santes Mair Lôn Yr Eglwys, Morfa Nefyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6AR Datblygiad preswyl gan gynnwys 6 annedd, mynedfa a gwaith cysylltiedig / Residential development of 6 no dwellings, access and associated works. Morfa Nefyn Nefyn
C19/1169/14/LL Cais Llawn Pengelli Isaf Ffordd Bethel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1UH

Creu pwll piswail a chodi strwythur amaethyddol/Creation of slurry lagoon and construction of agricultural structure

Cadnant (Caernarfon) Caernarfon Caniatawyd gydag Amodau
C19/1108/00/LL Cais Llawn Uned 1-6, Abermaw, LL42 1TD Datblygu 6 uned gwyliau hunan gynhaliol ar safle 6 modurdy.  Development of 6 self catering holiday units on the site of 6 lock-up garages. Abermaw Abermaw
C20/0032/11/DT Cais Deiliaid Tŷ Rathna Lodge Llwybr Cwfaint, Bangor, Gwynedd, LL57 2DR Estyniad yn y cefn (cynllun diwygiedig i'r un a ganiatawyd o dan gais rhif C17/0522/11/LL/Rear extension (amended scheme to that aproved under application ref. C17/0522/11/LL. Menai (Bangor) Bangor Caniatawyd gydag Amodau
C20/0028/16//DT Cais Deiliaid Tŷ 2 Llety Bwgan, Tregarth, Bangor, Gwynedd, LL57 4RE Dymchwel yr estyniadau  cefn a chodi estyniadau  ynghyd a chodi uchder presennol to gwastad y modurdy  /Demolish existing extensions and erect new extensions together with increasing the height of existing flat roof for garage. Tregarth & Mynydd Llandygai Llandygai Caniatawyd gydag Amodau
C20/0019/11/DT Cais Deiliaid Tŷ 140 Ffordd Penrhos, Bangor, Gwynedd, LL57 2BX

Estyniadau deulawr/Two-storey extensions

Glyder (Bangor) Bangor Caniatawyd gydag Amodau
C20/0008/39/LL Cais Llawn Capel Nant, Nanhoron, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7YB Trosi cyn gapel yn uned gwyliau / Conversion of chapel into a holiday unit  Llanengan Llanengan Tynnwyd yn ôl
C19/1164/20/RA Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Ystad Ddiwydianno Griffiths Crossing, , LL55 1TS

Cais ar gyfer rhyddhau amodau 4 (Archwiliad Desg Asesu Risg Llygredd), 5 (Copownd adeiladu), 7 (Cyfleusterau golchi olwynion), 8 (Gosodiad arwyddion traffig dros dro), 10 (Cynllun Rheolaeth Trafnidiaeth Adeiladu diwygiedig) ac 11 (Gorffeniadau allanol) o ganiatad cynllunio rhif C19/0787/20/LL / Application to discharge conditions 4 (Desk-top Investigation of Pollution Risk), 5 (Construction compound), 7 (Wheel-washing facilities), 8 (Temporary traffic signage layout), 10 (Revised Construction Management Plan) , and 11 (External finishes) of planning permission reference C19/0787/20/LL

Y Felinheli Felinheli Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
C19/1219/37/LL Cais Llawn Bryn Mawr, Llanaelhaearn, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5BG Cais ar gyfer trosi ac estynnu adeilad allanol presennol i lety gwyliau hunan gynhaliol / Application to convert and extend existing redundant agricultural outbuildings into a self-contained holiday let. Llanaelhaearn Llanaelhaearn Gwrthodwyd
C19/1214/04/RA Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Bryn Banon, Llanfor, Y Bala, Gwynedd, LL23 7DP

Rhyddhau amodau 8 (manylion golau), 9 (manylion terfynau) a 10 (startegaeth lliniaru ar gyfer rhywogaeth gwarchodedig wedi ei ddiweddaru) ar ganiatad rhif C18/1158/04/LL.

Discharge conditions 8 (lighting details) 9 (boundary details) and 10 (updated protected species mitigation strategy) on planning approval number C18/1158/04/LL

Llandderfel Llandderfel Caniatawyd gyda Amodau
C19/1182/44/LL Cais Llawn Cil Llidiart, Prenteg, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9SU

Codi strwythur a chreu ystorfa silwair newydd/Erection of structure and creation of new silage storage

Porthmadog Tremadog Dolbenmaen
C19/1061/08/HD Hysbysiad Ymlaen Llaw am Waith Dymchwel Arfaethedig Garages Min Y Traeth, Penrhyndeudraeth, LL48 6EG

Dymchwel 9 modurdy / Demolition of 9 garages

Penrhyndeudraeth Penrhyndeudraeth Caniatawyd (Heb Amodau)
C20/0026/23/DT Cais Deiliaid Tŷ 2, Tai Craig Y Don, Cwm Y Glo, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4DL Codi estyniad deulawr i ochr yr eiddo / Erection of a two storey extension to the side of dwelling Cwm y Glo Llanrug Caniatawyd gydag Amodau
C20/0024/30/RA Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Waen, Rhiw, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8AD

Rhyddhau amod 4 (Manylion Ffiniau) o ganiatâd cynllunio C19/0726/30/LL ar gyfer adeiladu modurdy domestg.


Discharge of condition 4 (Boundary Details) of planning permission C19/0726/30/LL for the erection of a domestic garage.

Aberdaron Aberdaron Caniatawyd (Heb Amodau)
C20/0023/33/DT Cais Deiliaid Tŷ Pen Y Gongl, Rhydyclafdy, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7YR

Codi estyniad unllawr i ddarparu ystafell wely ac ystafell ymolchi hygyrch.

Erection of single storey extension to provide bedroom and accessible bathroom facility.

Efailnewydd / Buan Buan Caniatawyd gydag Amodau
C20/0022/42/DT Cais Deiliaid Tŷ Tan Y Mynydd, Mynydd Nefyn, Nefyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6LN

Dymchwel storfa allanol bresennol, addasiadau i'r prif dŷ presennol ac estyniad rhanol unllawr, rhannol deulawr,  i'r ochr a'r cefn.


Demolition of existing external store, alterations to existing main house and part single storey, part two storey, extension to side and rear.

Nefyn Nefyn Gwrthodwyd
C20/0017/42/RA Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Terfyn Lôn Terfyn, Morfa Nefyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6BA

Cais i ryddhau amod 4 (deunyddiau allanol) o ganiatad cynllunio C19/0982/42/LL ar gyfer estyniad ac adnewyddu.

Application to discharge condition 4 (external materials) of planning permission C19/0982/42/LL for extension and refurbishment.

Morfa Nefyn Nefyn Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
C20/0016/39/LL Cais Llawn Tŷ'n Y Mur Camping Site Lôn Garmon, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7UL Newid defnydd rhan o gae pori amaethyddol ar gyfer storio carafanau teithiol / Change of use of section of agricultural grazing land for storage of touring caravans Abersoch Llanengan
C19/1204/39/LL Cais Llawn Venetia, Venetia Lôn Sarn Bach, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7EB

Bwriad i greu 6 fflat gwyliau i'w gosod drwy drosi ac ymestyn y prif adeilad a dymchwel yr annedd presennol i'r cefn o'r safle a codi blociau llety newydd yn ei le

Proposed 6 holiday let apartments through the conversion and extension of main building and demolition of existing dwelling to rear of site and replacement with new accommodation blocks

Abersoch Llanengan
C20/0013/41/DT Cais Deiliaid Tŷ Talafor Stables, Llanystumdwy, Criccieth, Gwynedd, LL52 0SB

Codi estyniad unllawr / Erection of single storey extension

Llanystumdwy Llanystumdwy Caniatawyd gydag Amodau
C20/0011/03/DT Cais Deiliaid Tŷ Coed Y Ddôl, Tanygrisiau, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 3SL

Adeiladu modurdy.

Construction of a garage.

Bowydd & Rhiw Ffestiniog Caniatawyd gyda Amodau
C19/1217/36/CC Gwaith i goed wedi'u amddiffyn Plas Dolbenmaen, Garndolbenmaen, Gwynedd, LL51 9RQ

Cais ar gyfer gwaith i goed wedi eu gwarchod gan Orchymun Gwarchod Coed / Application for works to trees protected by a Tree Preservation Order

Dolbenmaen Dolbenmaen Caniatawyd gyda Amodau
C19/1198/19/LL Cais Llawn Gypsy Wood Park Lôn Caeathro, Bontnewydd, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2YA Cais ar gyfer codi ty rheolwr / Application for the erection of a  managers accommodation Bontnewydd Bontnewydd Caniatawyd gydag Amodau
C20/0020/11/DT Cais Deiliaid Tŷ 15 Parc Victoria, Bangor, Gwynedd, LL57 2EW

Cais ar gyfer codi estyniad unllawr a newidiadau yng nghefn yr eiddo / Application for the erection of a single storey extension and alterations at the rear of the property 

Menai (Bangor) Bangor Caniatawyd gydag Amodau
C19/1215/40/EIA Asesiad Effaith Amgylcheddol Hafan Y Mor Holiday Park, Pwllheli, LL53 6HX

Prif gynllun arfaethedig yn cynnwys dymchwel 56 o fflatiau, creu lleiniau newydd ar gyfer lleoli carafanau statig, llety tîm newydd, caffi traeth newydd gan gynnwys teras a man chwarae, amddiffynfeydd arfordirol newydd, adlinio ychydig ar Lwybr Arfordir Cymru Gyfan yn ogystal â thirlunio cysylltiedig, gwaith draenio, mynediad ac isadeiledd.


Proposed masterplan comprising the demolition of 56 apartments, creation of new bases for the siting of static caravans, new team accommodation, new beach café including terrace and play area, new coastal defences, minor realignment of All Wales Coast Path as well as associated landscaping, drainage, access and infrastructure works.

Abererch Llannor
C19/1099/17/DT Cais Deiliaid Tŷ Arwel, Rhes Grugan, Y Groeslon, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7TD

Cais ar gyfer codi estyniad llawr cyntaf ar gefn yr eiddo / Application for the erection of a first floor extension on the rear of the property

Groeslon Llandwrog Gwrthodwyd
C20/0012/11/DT Cais Deiliaid Tŷ 45 Lôn Ogwen, Bangor, Gwynedd, LL57 2UD Cais ar gyfer dymchwel porth ac ardal decin cefn a chodi estyniad unllawr to fflat / Application for the demolition of a rear porch an decking area and the erection of a single storey flat roofed rear extension  Glyder (Bangor) Bangor Caniatawyd gydag Amodau
C19/1216/17/RC Addasu neu ryddhau rhwymedigaethau cynllunio Cae Maen Llwyd Lodge, Llandwrog, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5ED

Dileu cytundeb 106 / Removal of s106 agreement

Groeslon Llandwrog Caniatawyd gyda Amodau
C19/1206/13/DA Diwygiad Ansylweddol St Pius Church Stryd Fawr, Bethesda, Gwynedd, LL57 3BJ

Cais ar gyfer diwygiad ansylweddol i ganiatad cynllunio rhif C19/0008/13/LL ar gyfer creu estyniadau yn y cefn ac estynu'r balconi cefn ynghyd a gosod paneli solar ar y to / Application for a non-material amendment to planning permission reference C19/0008/13/LL so as to erect rear extensions and extend rear balcony together with the installation of Solar Panels on the roof

Gwrthodwyd
C19/1202/44/RA Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Huntroyde, Porthmadog, LL49 9YA

Cais ol weithredol i ddiwygio amodau rhif 7 a 8 (lefelau llawr) a 9 (tirlunio a phlannu) ar ganiatad rhif C17/0907/44/LL. 

Retrospective application to vary conditions 7 and 8 (floor levels) and 9 (landscaping and planting) on planning permission number C17/0907/44/LL

Porthmadog (Gorllewin) Porthmadog Caniatawyd gydag Amodau
C19/1195/14/LL Cais Llawn Fron Goch Ffordd Pant, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5RL Cais llawn i godi estyniad i'r siop, codi canopi gwydr, canopi mynediad ynghyd a newidiadau i'r maes parcio presennol ac ardal gwasanaethu / Full application for the erection of a shop extension, erection of a glass canopy, a new entrance canopy, together with alterations to the existing car park and service area Seiont (Caernarfon) Caernarfon Caniatawyd gydag Amodau
C19/1041/18/LL Cais Llawn Ael Y Garth, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4QE Codi adeilad amaethyddol er mwyn storio gwair, offer a choed tan, ynghyd a chreu mynedfa newydd i'r briffordd / Erection of agricultural building to store hay, implements and logs, together with creating a new access to the highway Gwrthodwyd
C20/0015/16/LL Cais Llawn Hughes Glass & Glazing, Hughes Glass & Glazing Ystâd Ddiwydiannol Llandygai, Llandygai, Bangor, Gwynedd, LL57 4YH Dymchwel yr adeilad diwydiannol presennol a chodi 5 uned diwydiannol ysgafn newydd ynghyd ac ail-leoli'r fynedfa a darparu llecynnau parcio/Demolition of the existing industrial building and the erection of 5 no. light industrial units together with re-locating the access and provision of parking. Arllechwedd Llandygai Caniatawyd gyda Amodau
C20/0007/30/LL Cais Llawn Beudai Ty Hen, Rhoshirwaun, Pwllheli, LL53 8LP

Gosod pibelli tanddaearol ar gyfer pwmp gwres ffynhonnell daear.


Installation of pipes for ground source heat pump.

Aberdaron Aberdaron Caniatawyd gydag Amodau
C20/0006/39/DT Cais Deiliaid Tŷ Tŷ Gwyn, Mynytho, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7RR

Dymchwel strwythurau presennol ac adeiladu estyniad unllawr ynghyd ag addasiadau mewnol ac allanol i'r annedd bresennol.

Demolish existing structures and construction of single storey extension along with internal and external alterations to existing dwelling.

Llanengan Llanengan Caniatawyd gydag Amodau
C19/1209/04/LL Cais Llawn Cyn-doiledau Cyhoeddus A Thir Cyfagos, Llandderfel, Gwynedd, LL23 7HT

Newid defnydd o ardd dometig i barcio cyhoeddus  a newid defnydd rhan o doiledau cyhoeddus  i storfa nwyddau gardd.


Change of use from domestic garden to public car park and change of use of part of  public toilets to storage of garden tools..

Llandderfel Llandderfel Caniatawyd gyda Amodau
C19/1200/14/LL Cais Llawn 27 Y Bont Bridd, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1AB

Cais ar gyfer darparu blaen siop wedi ei gamu yn ol ynghyd a newid defnydd er mwyn cynnwys defnydd A3 / Application for proposed new recessed shop front including change of use to include A3

Seiont (Caernarfon) Caernarfon Caniatawyd gydag Amodau
C19/1213/24/DT Cais Deiliaid Tŷ Tŷ Traeth, Saron, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5UL Cais ar gyfer codi estyniad unllawr ar ochr yr eiddo ynghyd a chodi modurdy dwbl / Application for the erection of a single storey extension to the side of the property and construct new double garage. Llanwnda Llanwnda Caniatawyd gydag Amodau
C19/1212/30/HD Hysbysiad Ymlaen Llaw am Waith Dymchwel Arfaethedig Glan Arfor, Aberdaron, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8BE

Dymchwel modurdy presennol / Demolition of existing garage

Aberdaron Aberdaron Caniatawyd (Heb Amodau)
C19/1208/16/DT Cais Deiliaid Tŷ 20 Tan Y Bwlch, Mynydd Llandygai, Bangor, Gwynedd, LL57 4DX Codi estyniad unllawr to fflat yng nghefn yr eiddo / Erection of a single storey flat roofed extension to rear of dwelling Tregarth & Mynydd Llandygai Llandygai Caniatawyd gydag Amodau
C19/1207/44/LL Cais Llawn Cymerau Ffordd Morfa Bychan, Morfa Bychan, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9UY Cais ar gyfer codi ty annedd deulawr / Application for the erection of a two storey dwelling  Porthmadog (Gorllewin) Porthmadog Gwrthodwyd
C19/1192/17/LL Cais Llawn Cae Glas, Llandwrog, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5TL Darparu storfa piswail / Construction of a new silage store Llanwnda Llanwnda Caniatawyd gyda Amodau
C19/1181/45/RA Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Tir / Land Cae Ceffyl, Ystâd Ddiwydiannol Glan Y Don, Pwllheli, LL53 5LH

Cais i ryddhau amod 5 (Cynllun Tirlunio) o ganiatâd cynllunio C14/0709/45/LL / Application to discharge condition 5 (Landscaping Scheme) of planning permission C14/0709/45/LL

Pwllheli (Gogledd) Pwllheli Derbyn
C19/1119/40/DT Cais Deiliaid Tŷ Glyddyn Hen Lôn Caernarfon, Plasgwyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6RR

Estyniad deulawr cefn ac ochr arfaethedig ynghŷd â nodwedd mynediad newydd a ffenestri ychwanegol i'r eiddo preswyl presennol

Proposed two storey rear and side extension along with new entrance feature and additional windows to existing residential property

Abererch Llannor Caniatawyd gydag Amodau
C19/1201/35/YA Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed) Cefn Collfryn Ffordd Caernarfon, Criccieth, Gwynedd, LL52 0NH

Ymholiad o flaen llaw i godi sied amaethyddol / Prior notification for the erection of an agricultural shed

Llanystumdwy Llanystumdwy Caniatawyd gyda Amodau
C19/1197/02/LL Cais Llawn Canolfan Grefftau Corris, Corris Uchaf, Gwynedd, SY20 9RF

Creu safle carafanau teithiol ar gyfer 11 uned teithiol ynghyd a gosod bloc toiledau a tirlunio.

Create a touring caravan site for 11 touring units together with siting of a toilet block and  landscaping 

Corris / Mawddwy Corris
C19/1154/35/DT Cais Deiliaid Tŷ Bron Y Foel Lôn Tynllan, Criccieth, Gwynedd, LL52 0LB Estyniad i fodurdy presennol ynghyd a newidiadau allanol i'r adeilad er mwyn gallu ei ddefnyddio fel ystafelloedd yn atodol i'r ty preswyl / Extension to existing garage and external alterations in order to use the building as rooms incidental to the enjoyment of the dwelling house  Criccieth Criccieth Caniatawyd gydag Amodau
C19/1203/13/DT Cais Deiliaid Tŷ Heulwen, 23 Ystâd Coetmor, Bethesda, Bangor, Gwynedd, LL57 3DR

Cais ar gyfer codi estyniad deulawr gyda to crib yng nghefn yr eiddo / Application for the erection of a two storey ridged roof rear extension

Ogwen Bethesda
C19/1196/14/DT Cais Deiliaid Tŷ Morannedd Pen Y Garth, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1EY Dymchwel adeiladau presennol a chodi estyniad unllawr cefn ynghyd ac estyniad deulawr ochr / Demolition of outbuildings and erection of new single storey rear extension and two storey side extension. Menai (Caernarfon) Caernarfon Caniatawyd gydag Amodau
C19/1189/25/DA Diwygiad Ansylweddol Goetra Uchaf, Bangor, LL57 2NT

Diwygiad ansylweddol ar gyfer ail leoli llwybr beicio a thirlunio ychwanegol/Non-material amendment for the relocation of the cycle path and additional landscaping

Pentir Pentir Caniatawyd gyda Amodau
C19/1183/23/DA Diwygiad Ansylweddol Tir Yng Nghefn / Land Rear Of - Isfryn, 6, Rhythallt Terrace, Llanrug, Gwynedd, LL54 4AT

Cais ar gyfer diwygiad ansylweddol i ganiatad cynllunio rhif C14/0875/23/LL / Application for a non-material amendment to planning permission reference C14/0875/23/LL

Llanrug Llanrug Caniatawyd gyda Amodau
C19/1079/24/LL Cais Llawn Pen Y Braich, Rhosgadfan, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7LB Cais i godi stablau / Application to construct stables Llanwnda Llanwnda Caniatawyd gydag Amodau
C19/1179/38/LL Cais Llawn Fferm Crugan, Llanbedrog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7NL

Codi adeilad amaethyddol newydd (Adeilad 4 o 4)

 

Erection of new agricultural building (Building 4 of 4)

Llanbedrog Llanbedrog Caniatawyd gydag Amodau
C19/1178/38/LL Cais Llawn Fferm Crugan, Llanbedrog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7NL

Codi adeilad amaethyddol newydd (Adeilad 2 o 4)

 

Erection of new agricultural building (Building 2 of 4)

Llanbedrog Llanbedrog Caniatawyd gydag Amodau
C19/1177/38/LL Cais Llawn Fferm Crugan, Llanbedrog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7NL

Codi adeilad amaethyddol newydd (Adeilad 3 o 4)

 

Erection of new agricultural building (Building 3 of 4)

Llanbedrog Llanbedrog Caniatawyd gydag Amodau
C19/1176/46/LL Cais Llawn Muriau, Tudweiliog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8PE

Codi adeilad amaethyddol gan gynnwys pydew i storio tail sych


Erection of agricultural building including pit to store dry manure

Tudweiliog Tudweiliog Caniatawyd gydag Amodau
C19/1175/42/LL Cais Llawn Tŷ Mawr Lôn Cae Glas, Edern, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8YT

Codi adeilad amaethyddol gan gynnwys pydew i storio tail sych


Erection of agricultural building including pit to store dry manure

Morfa Nefyn Nefyn Caniatawyd gydag Amodau
C19/1172/46/LL Cais Llawn Hirdre Fawr, Edern, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8YY

Codi to dros iard fferm presennol.

Erection of roof over existing existing farm yard.

Tudweiliog Tudweiliog Caniatawyd gydag Amodau
C19/1167/44/DT Cais Deiliaid Tŷ Bodlondeb Ffordd Morfa Bychan, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9UY

Dymchwel strwythurau presennol a chodi estyniad cefn deulawr/Demolish existing structures and construction of a new two storey rear extension

Porthmadog (Gorllewin) Porthmadog Gwrthodwyd
C19/1161/38/LL Cais Llawn Fferm Crugan, Llanbedrog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7NL

Codi adeilad amaethyddol newydd (Adeilad 1 o 4)


Erection of new agricultural building (Building 1 of 4)

Llanbedrog Llanbedrog Caniatawyd gydag Amodau
C19/1138/14/DA Diwygiad Ansylweddol Tir Ger / Land By Ty Canol, Ffordd Bangor, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1LN

Cais am ddiwygiadau ansylweddol i gais a ganiatawyd o dan gyfeirnod C17/0996/14/LL trwy addasu rhai agweddau o'r dyluniad, patrwm ffenestri a'r gorffeniadau allanol. / Application for non-material amendments to previously approved application C17/0996/14/LL by modifying elements of the design, fenestration pattern and external finishes.

Menai (Caernarfon) Caernarfon Caniatawyd gydag Amodau
C19/1186/14/CR Caniatad Adeilad Rhestredig Hsbc Plc, Hsbc Bank, 24 Y Maes, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2NB Amnewid 2 arwydd presennol efo rhai newydd / Replace 2 existing signs with new ones Seiont (Caernarfon) Caernarfon Caniatawyd gyda Amodau
C19/1184/20/RA Diddymu/Amrywio Amod(au) 42 Bryn Ffynnon, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4SJ

Cais ar gyfer diwygio amod 1 a 2 (terfyn  dechrau'r datblygiad ac amser cyflwyno materion a gadwyd yn ol) o ganiatad cynllunio C17/0028/20/AM / Application to vary condition 1 and 2 (deadline for begining dvelopment and for submitting reserved matters) of planning permission C17/0028/20/AM

Y Felinheli Felinheli Caniatawyd gyda Amodau
C19/1173/34/RA Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Cefn Graianog, Llanllyfni, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6SY

Discharge condition 37 on planning permission C16/0816/34/MW.

  • Information to satisfy condition 37- report of archaeological work.
Clynnog Caniatawyd (Heb Amodau)
C19/1171/34/RA Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Cefn Graianog, Llanllyfni, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6SY

Discharge of conditions on planning permission c16/0816/34/MW.

  • Information to satisfy condition 32- Reptiles and badgers.
  • Information to satisfy condition 36- Protection of watercourses, springs and wetland.
Clynnog
C19/1168/11/LL Cais Llawn Tryfan Cabs, 28 Ffordd Penchwintan, Bangor, Gwynedd, LL57 2UY Cais i godi ty unllawr a man parcio i ddau gerbyd / Application for the erection of single storey dwelling and creation of two parking spaces Hendre (Bangor) Bangor Gwrthodwyd
C19/1162/39/LL Cais Llawn Bryn Benar Lôn Pen Cei, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7AY

Dymchwel tŷ presennol ac adeiladu tŷ annedd newydd

Demolition of existing house and construction of new dwelling house

Abersoch Llanengan Caniatawyd gydag Amodau
C19/1160/42/LL Cais Llawn Plots 10, 12, 14 Maes Twnti, Morfa Nefyn, Pwllheli, LL53 6EU

Adeiladu 3 tŷ teras

Construction of 3 terrace houses

Morfa Nefyn Nefyn
C19/1152/00/DT Cais Deiliaid Tŷ 38 Heol Y Llan, Abermaw, Gwynedd, LL42 1LD

Dymchwel modurdy ac adeiladu estyniad deulawr. Demolish garage and construct a two storey extension.

Abermaw Abermaw Caniatawyd gyda Amodau
C19/1143/11/HY Caniatad Hysbyseb Cylchfan Ger / Roundabout Adj Canolfan Siopa Dewi Sant, Bangor, Gwynedd, LL57 4TJ

Arddangos 3 hysbysfwrdd heb eu goleuo/Display 3 no. non-illuminated advertisement boards.

Dewi (Bangor) Bangor Caniatawyd gydag Amodau
C19/1142/11/HY Caniatad Hysbyseb Cylchfan Ger / Roundabout Adj Menai Retail Park, Bangor, LL57 4SJ

Gosod 3 hysbysfwrdd heb eu goleuo/Siting of 3 no. non-illuminated advertising boards.

Dewi (Bangor) Bangor Caniatawyd gydag Amodau
C19/1141/11/HY Caniatad Hysbyseb Cylchfan Ger / Roundabout Adj Tesco, Ffordd Caernarfon, Bangor, LL57 4SU

Y bwriad yw gosod 3 arwydd ar y gylchfan hon a gwahodd busnesau lleol i hysbysebu arnynt. Mae'r gylchfan hon yn un o dri lle mae'r Cyngor yn cynnig treialu codi arwyddion hysbysebu. Mae manylion yr arwyddion wedi'u cynnwys gyda'r cais.

Dewi (Bangor) Bangor Caniatawyd gydag Amodau
C19/1131/23/DT Cais Llawn Bryn Crwn, Ceunant, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4RT

Cais ar gyfer estynnu'r cwrtil a chodi adeilad allanol (sied / ty haf) / Application to extend the curtilage and erection of outbuilding (shed / summerhouse) 

Cwm y Glo Llanrug Caniatawyd gydag Amodau
C19/1096/20/DT Cais Deiliaid Tŷ 1 Porth Y Llechen, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4JG Cais i godi estyniad unllawr to fflat ynghyd a balconi a grisiau yng nghefn yr eiddo / Application for the erection of a single storey flat roofed extension together with a balcony and staircase to the rear of the dwelling Y Felinheli Felinheli Caniatawyd gydag Amodau
C19/1188/14/HY Caniatad Hysbyseb Hsbc Plc, Hsbc Bank, 24 Y Maes, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2NB

Amnewid 2 arwydd presennol gyda rhai newydd / Replace 2 existing signs with new ones

Seiont (Caernarfon) Caernarfon Caniatawyd gydag Amodau
C19/1187/11/HY Caniatad Hysbyseb Hsbc Plc, Hsbc Bank, 272 Stryd Fawr, Bangor, Gwynedd, LL57 1RU

Amnewid 2 arwydd presennol gyda rhai newydd / Replace 2 existing signs with new ones

Deiniol (Bangor) Bangor Caniatawyd gydag Amodau
C19/1185/11/CR Caniatad Adeilad Rhestredig Hsbc Plc, Hsbc Bank, 272 Stryd Fawr, Bangor, Gwynedd, LL57 1RU Amnewid 2 arwydd presennol gyda rhai newydd / Replace  2 existing signs with new ones Deiniol (Bangor) Bangor Caniatawyd gyda Amodau
C19/1158/39/DT Cais Deiliaid Tŷ Delphis, 7 Llwyn Onn, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7EP

Ffenestr gromen cefn a ffenestri to blaen (ail-gyflwyniad o gais cynllunio C19/0563/36/LL)

Rear dormer window and front roof lights (resubmission of planning ref C19/0563/39/LL)

Abersoch Llanengan Caniatawyd gyda Amodau
C19/1157/39/DT Cais Deiliaid Tŷ Crib Y Gwynt Lôn Garreg, Mynytho, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7RF

Adeiladu estyniad ochr i'r annedd ynghŷd â modurdy dwbl arwahan

Construction of a side extension to the dwelling and a detached double garage.

Llanengan Llanengan Caniatawyd gydag Amodau
C19/1156/26/DT Cais Deiliaid Tŷ Fferm Gors, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4SB

Cais i ddymchwel estyniadau presennol a chodi lefel crib rhan o'r to ynghyd a chodi estyniadau / Application to demolish extensions and raise the ridge level of part of the roof and erect further extensions

Waunfawr Waunfawr Caniatawyd gydag Amodau
C19/1155/39/DT Cais Deiliaid Tŷ Bryn Eithin, Mynytho, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7RT

Estyniad deulawr ochr i gymeryd lle extyniad unllawr ochr a modurdy

Two storey side extension to replace single storey extension and garage

Llanengan Llanengan Caniatawyd gydag Amodau
C19/1139/38/CC Gwaith i goed wedi'u amddiffyn The Yard, Abersoch Road, Llanbedrog, Pwllheli, LL53 7UB

Gwaith i goed o fewn ardal dan Orchymyn Gwarchod Coed


Works to trees within area covered by Tree Preservation Order

Llanbedrog Llanbedrog Caniatawyd gydag Amodau
C19/1153/44/HY Caniatad Hysbyseb Spar Ltd, Spar Stores, 13 - 15 Sgwâr Y Farchnad, Tremadog, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9RB

Gosod dau arwydd ffasgia wedi eu goleuo/Placing of two illuminated fascia signage

Porthmadog Tremadog Porthmadog Caniatawyd gyda Amodau
C19/1145/DA Diwygiad Ansylweddol 5 Stryd Fawr, Penrhyndeudraeth, Gwynedd, LL48 6BN

Diwygiad ansylweddol i ganiatâd cynllunio rhif C16/0287/08/LL er  diwygio'r drychiad cefn,  defnyddio llechi Sbaeneg fel y defnydd toi a gorffen y waliau gyda chwipiad. Non- material amendment to permission number C16/0287/08/LL to revise the rear elevation, use  Spanish slate as roofing material and finish the walls with pebbledash

Penrhyndeudraeth Penrhyndeudraeth Caniatawyd gydag Amodau
C19/1151/00/DT Cais Deiliaid Tŷ 40 Heol Y Llan, Abermaw, Gwynedd, LL42 1LD


Dymchwel modurdy ac adeiladu estyniad deulawr. Demolish garage and construct a two storey extension.

Abermaw Abermaw Caniatawyd gydag Amodau
C19/1148/45/LL Cais Llawn 29 Stryd Penlan, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5DE

Amnewid blaen siop pren presennol gyda blaen siop plastig newydd / Replacement of existing wooden shop front with new plastic shop front

Pwllheli (Gogledd) Pwllheli Gwrthodwyd
C19/1147/44/LL Cais Llawn Bywyd Gwyllt Glaslyn, Porthmadog, LL49 9SP Dymchwel cuddfan gwylio adar presennol a chodi cuddfan newydd/Demolition of existing bird watching hide and construction of a new replacement viewing hide. Porthmadog Tremadog Dolbenmaen Caniatawyd gyda Amodau
C19/1140/14/AC Diddymu/Amrywio Amod(au) Bookroom, Yr Hen Wasg Lôn Warfield, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1LA

Cais i ddiwygio amod 2 o ganiatad cynllunio C18/0964/14/LL er mwyn darparu to pits yn lle to fflat a newid cynllun llawr mewnol yr eiddo a greuwyd / Application to vary condition 2 of planning permission C18/0964/14/LL in order to provide a pitched roof in lieu of the flat roof and provide internal alterations to the layout of the property.

Menai (Caernarfon) Caernarfon Caniatawyd gydag Amodau
C19/0966/26/LL Cais Llawn Cil Haul Lôn Ceunant, Ceunant, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4SA Codi adeilad anecs cysylltiol / Erection of building to be used as ancillary annexe Waunfawr Waunfawr Gwrthodwyd
C19/1165/25/RA Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Ysgol Y Faenol Penrhos Road, Penrhosgarnedd, LL57 2NN

Cais ar gyfer diwygio amod 2 (cynlluniau wedi eu caniatau) o ganiatad cynllunio rhif C19/0087/25/R3 / Application to vary condition 2 (approved plans) of planning permission reference C19/0087/25/R3

Pentir Pentir Caniatawyd gyda Amodau
C19/1159/39/DT Cais Deiliaid Tŷ Delfryn, 13 Cae Du, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7EN

Gosod ffenestr gromen cefn a chodi estyniad unllawr ar gefn yr eiddo.


Rear dormer window construction and a single storey extension to the rear of the property.

Abersoch Llanengan Caniatawyd gydag Amodau
C19/1130/32/LL Cais Llawn Bryn Hunog Fawr, Rhoshirwaen, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8HL

Codi adeilad i storio tail sych

Construction of building to store dry manure

Botwnnog Botwnnog Caniatawyd gydag Amodau
C19/1128/32/LL Cais Llawn Bron Llwyd Fawr, Botwnnog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8HA

Codi to dros fuarth y fferm i greu cysgodfan ar gyfer anifeiliad.


Erection of roof over the farm yard to create a shelter for animals.

Botwnnog Botwnnog
C19/1127/46/DT Cais Deiliaid Tŷ Tan Y Bwlch, Garn Fadryn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8TG

Adeiladu anecs anheddol.


Erection of residential annexe.

Tudweiliog Tudweiliog Caniatawyd gydag Amodau
C19/1126/39/DT Cais Deiliaid Tŷ Ocean Crossing, Fferm Bwlchtocyn, Bwlchtocyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7BN

Codi estyniad unllawr


Erection of single storey extension

Llanengan Llanengan Caniatawyd gyda Amodau
C19/1125/39/AC Diddymu/Amrywio Amod(au) Bryn Hedd, Mynytho, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7RF

Diwygio amod 2 o ganiatâd cynllunio C05D/0220/39/LL er mwyn caniatáu 2 dŷ unllawr yn lle 2 dŷ deulawr ar leiniau 3 & 4  / Variation of condition 2 of planning permission C05D/0222/39/LL in order to allow 2 bungalows in place of 2 two storey dwellings on plots 3 & 4.

Llanengan Llanengan Caniatawyd gydag Amodau
C19/1124/24/TC Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Plot Of Land At Fferm Rhosgawen, Caernarfon, LL54 5UN

Cais am dystysgrif datblygiad cyfreithlon ar gyfer cadarnhau cychwyn datblygiad i godi ty newydd fel a ganiatawyd o dan gyfeirnod C08A/0639/24/LL / Application for a lawful development certificate for a proposed use to confirm the implementation of planning approval C08A/0639/24/LL for the construction of a new dwelling

Llanwnda Llanwnda Caniatawyd (Heb Amodau)
C19/1122/39/LL Cais Llawn Maes Carafanau Talyfan, Llanbedrog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7UD

Ail-leoli 4 llain carafan gwyliau presennol (dim cynnydd mewn nifer lleiniau), estyniad bychan i'r safle, ynghŷd a tirlunio a gwelliannau amgylcheddol

Re-location of 4 existing Holiday Caravan pitches (no increase in number of pitches), minor extension of area, together with landscaping and environmental improvements 

Abersoch Llanengan Caniatawyd gydag Amodau
C19/1106/39/LL Cais Llawn Bodlondeb Lôn Sarn Bach, Sarn Bach, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7BG

Trosi ac ymestyn ysgubor amaethyddol presennol yn siop fferm a chaffi


Conversion and extension of existing farm barn into a farm shop and cafe.

Llanengan Llanengan Caniatawyd gydag Amodau
C19/0804/16/DA Diwygiad Ansylweddol Menai View Braich Talog, Tregarth, Bangor, Gwynedd, LL57 4PD Diwygiad ansylweddol i'r cynlluniau a ganiatawyd trwy gais cynllunio C11/0373/16/LL er mwyn newid manylion yr ardal decio pren / Non-material amendment to the plans approved by planning permission C11/0373/16/LL in order to change the details of the wooden decking area Tregarth & Mynydd Llandygai Llandygai Caniatawyd (Heb Amodau)
C19/1150/11/RA Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Siop, 196 - 200 Stryd Fawr, Bangor, Gwynedd, LL57 1NU

Rhyddhau amodau rhif 2 (unol a'r cynlluniau) a 3 (manylion y blaen siop i'w gytuno) ar ganiatad C18/1092/11/CR i drosi'r adeilad ag addasiadau / Discharge conditions number 2 (as per plans) and 3 (details of shop front to be agreed) on consent C18/1092/11/CR to convert building and alterations

Deiniol (Bangor) Bangor
C19/1149/11/RA Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Siop, 196 - 200 Stryd Fawr, Bangor, Gwynedd, LL57 1NU

Rhyddhau amodau rhifau 2 (unol a'r cynlluniau), 3 (manylion y blaen siop) a 5 (manylion storfa bins) ar caniatad C18/1087/11/LL i drosi a newid defnydd lloriau cyntaf ac ail yn 4 uned byw yn ychwenegol i'r uned byw presennol ynghyd a chreu blaen siopau newydd / Discharge conditions 2 (as per plans), 3 (details shop front) and 5 (details of bins store) from consent C18/1087/11/LL to convert and change the use of first and second floors to 4 living units in addition to the existing living unit together with creation of new shop fronts

Deiniol (Bangor) Bangor
C19/1133/09/DT Cais Deiliaid Tŷ 92 Plas Edwards, Tywyn, Gwynedd, LL36 0DA

Estyniad i balconi llawr cyntaf presennol

Extension to existing first floor balcony

Tywyn Tywyn Caniatawyd gyda Amodau
C19/1132/20/DT Cais Deiliaid Tŷ 34 Ffordd Garnedd, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4QY Cais ar gyfer codi estyniad ffenestr gromen ar yr ail lawr ac estynu balconi presennol ar y llawr cyntaf / Erection of a  dormer window extension on the second floor and extend existing first floor balcony Y Felinheli Felinheli Caniatawyd gyda Amodau
C19/1218/11/LL Cais Llawn 3, Rhes Brynhyfryd Y Cilgant, Bangor, Gwynedd, LL57 2AD Addasu ty presennol i 2 fflat hunan gynhaliol/Conversion of existing dwelling into 2 self contained flats Menai (Bangor) Bangor Caniatawyd gyda Amodau
C19/1191/25/DT Cais Deiliaid Tŷ Fferm Tyddyn Sydney, Treborth, Bangor, Gwynedd, LL57 2NJ Estyniadau i greu 2 lofft ychwanegol / Extensions to create 2 additional bedrooms. Pentir Pentir Caniatawyd gyda Amodau
C19/1144/11/CR Caniatad Adeilad Rhestredig Nyth, (former St Mary's Church) Ffordd Garth, Bangor, Gwynedd, LL57 2RW Gwaith mewnol i dynnu'r seddi a'r organ fel rhan o'r ail-ddatblygiad y safle / Internal works to remove pews and organ as part of the re-development of the site  Deiniol (Bangor) Bangor Caniatawyd gyda Amodau
C19/1137/25/CC Gwaith i goed wedi'u amddiffyn The Lodge, Bangor, LL57 4FA

Cais torri a thocio coed sy'n destun gorchymyn gwarchod coed/Application to fell and  prune trees subject to a tree preservation order.

Pentir Pentir Caniatawyd gyda Amodau
C19/1121/04/AC Diddymu/Amrywio Amod(au) Pale Bach Cwm Main, Cefn Ddwysarn, Y Bala, Gwynedd, LL23 7LN

Rhyddhau amod 5 (cynllun tirlunio) or ganiatad rhif C19/0273/04/LL ar gyfer codi ty / Discharge of condition 5 (landscaping scheme) on planning approval number C19/0273/04/LL for the construction of a dwelling.

Llandderfel Llandderfel Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
C19/1116/24/CR Caniatad Adeilad Rhestredig Tyddyn Gwydd, Rhostryfan, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7PN Amnewid ffenestri modern gyda rhai pren sash traddodiadol / Replace modern windows with traditional timber sash windows. Llanwnda Llanwnda Caniatawyd gyda Amodau
C19/1135/11/DT Cais Deiliaid Tŷ 33 Bryn Eithinog, Bangor, Gwynedd, LL57 2LA Creu ystafell wely ychwanegol o fewn gwagle'r to (cynllun diwygiedig i ganiatad rhif C19/0764/11/LL)/Create an additional bedroom within the roof space (amended scheme to that approved under permission ref. C19/0764/11/LL). Glyder (Bangor) Bangor Gwrthodwyd
C19/1114/25/LL Cais Llawn Fferm Tŷ'n Y Ffridd Lôn Bryn Gwredog, Waen Wen, Bangor, Gwynedd, LL57 4UF Codi sied amaethyddol ar gyfer storio cyfarpar offer a pheiriannau/Erection of agricultural shed for the storage of plant and machinery. Pentir Pentir Caniatawyd gyda Amodau
C19/1110/25/LL Cais Llawn Ysbyty Gwynedd, Bangor, LL57 2PW Estyniad deulawr ar edrychiad gogledd-dwyreiniol yr ysbyty/Two storey extension at hospital's north-eastern elevation. Pentir Pentir Caniatawyd gyda Amodau
C19/1089/22/LL Cais Llawn Treddafydd Stryd Fawr, Penygroes, Gwynedd, LL54 6PW Cais llawn i godi 12 annedd-dy gyda mynediad, parcio ac is-adeiledd cysylltiedig / Proposed erection of 12 dwellings with associated access, parking and infrastructure Penygroes Llanllyfni
C19/1072/11/LL Cais Llawn Land Of Pen Y Ffridd Road, Pen Y Ffridd Road, Penrhosgarnedd, Bangor, LL57 2DQ Datblygiad preswyl o 30 uned (i gynnwys 12 uned fforddiadwy) ynghyd a isadeiledd, llecynnau parcio, mynedfa, llwybrau a llecyn agored. / Residential Development of 30 Units (to inculde 12 affordable units) together with infrastructure, parking spaces, access, footpaths and amenity area. Dewi (Bangor) Bangor
C19/1134/16/LL Cais Llawn Tyddyn Y Felin, Felin Hen, Bangor, Gwynedd, LL57 4BB

Dymchwel y modurdy presennol a chodi anecs yn ei le/Demolish existing garage and erect an annexe in its place. 

Tregarth & Mynydd Llandygai Llandygai Caniatawyd gyda Amodau
C19/0993/11/LL Cais Llawn 25 Pen Y Wern, Bangor, Gwynedd, LL57 4TS Creu maes parcio yn nhu blaen yr eiddo / Create a parking space at front of property Dewi (Bangor) Bangor Caniatawyd gydag Amodau
C19/1105/39/DT Cais Deiliaid Tŷ Trigfa Lôn Sarn Bach, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7EH

Estyniadau ac addasiadau gan gynnwys estyniad porth newydd ar y llawr gwaelod, estyniad newydd ar y llawr gwaelod yn cynnwys estyniad o'r dormer a'r balconi presennol, estyniad lefel islawr newydd sy'n cynnwys balconi de newydd uwchben, estyniad ochr bae gyda balconi de ar y llawr uwchben ac ailfodelu cyffredinol o'r safle.

Extensions and alterations including new front ground floor porch extension,  new rear ground floor extension incorporating an extension of the existing dormer and balcony, a new lower basement level extension featuring a new south balcony above, a bay side extension with top floor south balcony above and general site remodelling.

Abersoch Llanengan Caniatawyd gyda Amodau
C19/1092/24/DA Diwygiad Ansylweddol 14 Bro Wyled, Rhostryfan, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7LP

Cais am newid di-faterol ar gyfer newid pits to'r estyniad a darparu to gwyrdd yn lle to llechi / Non-material amendment application to change the pitch of the roof of the extension and the provision of a green roof instead of slate.

Llanwnda Llanwnda Caniatawyd (Heb Amodau)
C19/1086/30/LL Cais Llawn Dafarn Dywarch, Rhoshirwaen, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8HW Creu mynedfa newydd / Create new access Aberdaron Aberdaron Gwrthodwyd
C19/0806/01/YA Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed) Caeau Henddol, Y Friog,, Dolgellau, LL38 2NJ Estyniad i adeilad amaethyddol / Extension to agricultural building Llangelynnin Arthog Caniatawyd gydag Amodau
C19/1107/36/LL Cais Llawn Meithrinfa Glan Byl, Golan, Gwynedd, LL52 0RD

Codi stabl / Erection of stable

Dolbenmaen Dolbenmaen Caniatawyd gyda Amodau
C19/1104/46/DT Cais Deiliaid Tŷ Bryn Tirion Penllech, Tudweiliog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8PB

Estyniad deulawr ar dalcen y ty / Two storey gable extension

Tudweiliog Tudweiliog Caniatawyd gydag Amodau
C19/1090/46/DT Cais Deiliaid Tŷ Tŷ Coch, Llangwnnadl, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8NS

Estyniad unllawr i'r cefn / Single storey extension to rear

Tudweiliog Tudweiliog Caniatawyd gydag Amodau
C19/1036/19/LL Cais Llawn Tir Ger / Land By Cae'r Efail, Llanfaglan, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5RE Codi adeilad i'w ddefnyddio fel storfa goed  / Erection of building to be used for wood storage Bontnewydd Bontnewydd Caniatawyd gydag Amodau
C19/0957/44/LL Cais Llawn Stad Isgraig Estate, Tremadog, Porthmadog, LL499PU Addasiadau a gwelliannau i adeiladau presennol / Alterations and improvements to existing buildings Porthmadog Tremadog Porthmadog Caniatawyd gyda Amodau
C19/0633/32/LL Cais Llawn Hen Odyn, Nanhoron, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8PR Dymchwel byngalo presennol a chodi ty newydd deulawr yn ei le / Demolish existing bungalow and construct a replacement two storey dwelling Botwnnog Botwnnog Gwrthodwyd
C19/1117/20/DT Cais Deiliaid Tŷ Min Awel, 6 Lôn Llwyn, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4UJ Cais ar gyfer dymchwel lolfa haul bresennol yng nghefn yr eiddo a chodi estyniad unllawr yn ei le gyda balconi ar y llawr cyntaf, codi porth newydd yn nhu blaen yr eiddo ynghyd a gosod claddin pren ar rhan uchaf yr eiddo / Application to demolish existing rear conservatory and erection of a single storey extension with a balcony on the first floor, erection of a new porch at the front of the property together with placing cladding on the upper half of the dwelling Y Felinheli Felinheli Caniatawyd gyda Amodau
C19/1113/16/RA Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Fferm Moelyci, Lon Y Wern, Tregarth, Bangor, LL57 4BB

Rhyddhau amod rhif 3 (manylion blychau nythu ystlumod) a rhif 6 (manylion paneli solar) o ganiatad cynllunio C19/0714/16/LL/ Discharge of condition no. 3 (details of bat nesting boxes) and condition no. 6 (solar panel details) of planning permission 19/0714/16/LL.

Tregarth & Mynydd Llandygai Llandygai Caniatawyd (Heb Amodau)
C19/1101/24/HD Hysbysiad Ymlaen Llaw am Waith Dymchwel Arfaethedig Rhydafon, Dinas, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5UE

Dymchwel adeilad/Demolition of building