Recent Planning Applications

Below is a list of the latest planning applications which are available for viewing.
Application Reference Application Type Location Details Proposal Ward Community Decision View
C20/0990/25/LL Full Planning Fferm Treborth Uchaf Ffordd Bronwydd, Treborth, Bangor, Gwynedd, LL57 2NX Addasu adeiladau allanol i 3 uned wyliau/Conversion of outbuildings into 3 holiday units. Pentir Pentir
C20/1000/35/DT Householder Planning Llwyn Helyg, 11 Gwaun Ganol, Criccieth, Gwynedd, LL52 0TB

Cais ar gyfer codi estyniad a balconi ar flaen yr eiddo / Application for the erection of extension and balcony on the front of the property

Criccieth Criccieth
C20/0999/45/RA Approval of Details Reserved by Condition W Dop & Son, W Dop & Son Lower Cardiff Road, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5NF

Cais i ryddhau Amod 4 (Datganiad Dull Dymchwel) o Ganiatâd Ardal Gadwraeth C20/0648/45/CA


Application to discharge Condition 4 (Demolition Method Statement) of Conservation Area Consent  C20/0648/45/CA

Pwllheli (North) Pwllheli
C20/0997/39/DT Householder Planning Rushmere Lôn Sarn Bach, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7EH

Codi adeilad gardd pren newydd yn lle adeilad presennol.


Replacement timber garden building.

Abersoch Llanengan
C20/0993/45/DT Householder Planning Cesail Y Graig Erwenni Estate, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5RH

Dymchwel ystafell wydr a codi ystafell haul a theras yn ei lle, ffenestr gromen newydd i'r edrychiad cefn a decin pren.


Demolish conservatory and replace with sun-room and terrace, new dormer to rear elevation and timber decking.

Pwllheli (North) Pwllheli
C20/0991/23/DT Householder Planning Upper Lodge, Bryn Bras, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4RF

Cais deiliad ty ar gyfer codi estyniad rhannol tri llawr / rhannol deulawr i gefn yr eiddo / Householder application to erect a part three storey / part two storey extension to the rear of the dwelling

Cwm y Glo Llanrug
C20/0974/20/DT Householder Planning Norland Tafarngrisiau Road, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4NZ Cais deiliad ty ar gyfer codi estyniad rhannol ddeulawr ac rhannol unllawr i gefn ac ochr yr eiddo ynghyd ac ymestyn y teras llawr cyntaf / Householder application for the erection of a partly two storey and partly single storey extension to the rear and side of the dwelling together with extending the first floor terrace Y Felinheli
C20/0989/39/CC Work on Protected Trees (TPO Consent) Tir / Land Royal Garage, Lôn Pont Morgan, Abersoch, Pwllheli, LL53 7AH

Cais i dorri coeden (1 x cypreswydden "Monterey") sy'n destun Gorchymyn Gwarchod Coed


Application to fell a tree  (1 x Monterey Cypress)   subject  to a Tree Preservation Order 

Abersoch Llanengan
C20/0984/14/LL Full Planning Fferm Madryn Bethel Road, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1UH

Codi adeilad amaethyddol ar gyfer cadw anifeiliaid a bwyd.

Erection od agriculrural building to store aninmals and fodder

Cadnant (Caernarfon) Caernarfon
C20/0981/09/LL Full Planning Land Adjacent Top Glan Y Mor Marine Parade, Tywyn , LL36 0DJ

Cais i ddileu 3 annedd fforddiadwy a 2 annedd marchnad agored ac adeiladu 4 annedd fforddiadwy a 5 ty marchnad agored i ddarparu cynnydd o 4 annedd mewn perthynas gyda caniatad C06M/0069/09/LL.

Application to omit 3nr affordable and 2nr open market dwellings and erect 4nr affordable and 5nr open market housings to provide net increase of 4nr dwellings in relation to approved consent C06M/0069/09/LL.

Tywyn Tywyn
C20/0979/03/RA Removal/Variation of Condition(s) Spoil Heap 557m From Quarry Tours Ltd, Llechwedd Slate Caverns 115m From Unnamed Road Bodafon, Blaenau Ffestiniog, LL41 3NB

Cais o dan A.73 i diddymu amod 2 (cyfyngiad amser) ac amrywio amod 3 (cynlluniau wedi eu diweddaru ar gyfer symud deunydd, adfer ac ôl-ofal y safle) ar ganiatad cynllunio C99M/0105/03/MW ar gyfer symud deunydd o ddyddodion gweithio mwynau/Application under S.73 to remove condition 2 (time limit) & vary to condition 3 (updated plans for the removal of material, restoration and aftercare of the site) on planning permission C99M/0105/03/MW for The Removal of Material from a mineral-working deposit

Bowydd & Rhiw Ffestiniog
C20/0978/13/DT Householder Planning 28 Allt Pen Y Bryn, Bethesda, Bangor, Gwynedd, LL57 3BD

Cais deiliad ty ar gyfer codi estyniad unllawr ochr i'r eiddo / Householder application to erect a single storey side extension to dwelling

Ogwen Bethesda
C20/0975/35/DT Householder Planning Crud Yr Awel Cae Rhys, Criccieth, Gwynedd, LL52 0AW

Cais ar gyfer ymestyn a gwneud newidiadau i'r eiddo presennol / Application for extensions and alterations to the exsiting dwelling

Criccieth Criccieth
C20/0972/39/DT Householder Planning 26 Cornwall Estate, Mynytho, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7RH

Dwy ffenestr gromen newydd yn yr edrychiad cefn


Two new dormer windows in the rear elevation.

Llanengan Llanengan
C20/0957/18/DT Householder Planning Ael Y Garth, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4QE Codi estyniad unllawr i gefn yr eiddo / Erection of a single storey extension to rear of dwelling Penisarwaun Llanddeiniolen
C20/0919/34/LL Full Planning Beuno Bach Wen Farm And Cottages, Clynnog Fawr, LL54 5NH Cais ar gyfer codi estyniad unllawr i eiddo sy'n destun cais defnydd cyfreithiol C20/0826/34/TC / Application for the erection of a single storey extension to a property subject to a Lawful Uset Application Ref: C20/0826/34/TC Clynnog Clynnog
C20/0912/17/DT Householder Planning 3 Beddgwenan, Llandwrog, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5LL


Estyniad deulawr

Two storey extension.

Groeslon Llandwrog
C20/0905/01/TC Lawful Development Certificate Existing/Proposed Friog Corner Sea Defence Embankment, Fairbourne, LL38 2SJ

Tystysgrif cyfreithloni ar gyfer datblygiad arfaethedig i atal diferiad o’r morglawdd

Certificate of Lawfulness for a proposed development to stop seepage from the sea embankment 

Llangelynnin Arthog
C20/0987/22/DT Householder Planning Tyn Y Pwll Lôn Ddwr, Llanllyfni, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6RP Cais ar gyfer trosi adeilad allanol presennol i anecs cysylltiol i'r prif eiddo / Application for to convert existing outbuilding into an annexe to the main dwelling. Llanllyfni Llanllyfni
C20/0985/14/LL Full Planning Tyddyn Hen, 40 Bethel Road, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1UH Codi estyniad i adeilad amaethyddol presennol ar gyfer gweithdy amaethyddol / Erection of extension to existing agricultural building for an agricultural workshop Cadnant (Caernarfon) Caernarfon
C20/0982/19/LL Full Planning Rhyddallt Bach, Rhos Bach, Caeathro, Caernarfon, LL55 2TE Cais ar gyfer codi adeilad amaethyddol ar gyfer cadw cyfarpar amaethyddol. Mae'r cais ar gyfer symud yr adeilad a ganiatawyd o dan C20/0513/19/LL / Erection of a portal frame building for the purposes of storing agricultural implements. Proposal seeks consent to relocate the previously approved building under application ref: C20/0513/19/LL Bontnewydd Bontnewydd
C20/0977/03/DT Householder Planning Bron Eirian, Tanygrisiau, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 3SL

Estyniad i annedd i greu ystafell wely a cegin / lle bwyta

Extension to dwelling to form bedroom and kitchen / dining

Bowydd & Rhiw Ffestiniog
C20/0961/44/CC Work on Protected Trees (TPO Consent) Stryd Fawr - Porthmadog, Porthmadog, LL49 9DA

Gwaith i goed yn sgil gwneud gwaith i'r arosfan bws

Work to trees due to work being undertaken to bus stop

C20/0960/00/DT Householder Planning The Stables, Llew Bermo Jubilee Road, Barmouth, Gwynedd, LL42 1EF

Estyniad unllawr ystafell wely

Single storey bedroom extension

Abermaw Abermaw
C20/0953/14/DT Householder Planning Arberth, 30 St David's Road, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1BH

Dymchwel lolfa haul presennol i'r cefn ac adeiladu estyniad unllawr a ffenestr gromen ar drychiad cefn.

Demolition of existing conservatory to rear and erection of single storey extension  and dormer window on rear elevation.

Menai (Caernarfon) Caernarfon
C20/0948/42/DT Householder Planning The Studio Lôn Goch, Edern, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6JD Dymchwel ystafell haul bresennol ac ail godi, darparu estyniad i gynnwys grisiau cyswllt rhwng y llawr daear a'r cyntaf/Demolish existing conservatory and re-build, provide new staircase extension to connect ground & first floors. Morfa Nefyn Nefyn
C20/0947/24/LL Full Planning Tir Gyferbyn A / Land Opposite Garreg Wen, Rhosgadfan, Caernarfon, LL54 7LB Cais ar gyfer darparu ystafell ddysgu allanol sy'n cynnwys desgiau ar gyfer defnydd sefyll a bwrdd dehongli ynghyd a bund ogwmpas y ffin / Applciation for the installation of an outdoor classroom to inclide stand up desks and interpretation board and the provision of a perimeter bund. Llanwnda Llanwnda
C20/0946/42/DT Householder Planning Maes Teg Lôn Cae Glas, Edern, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8YT

Estyniadau ac addasiadau/Extensions and alterations

Morfa Nefyn Nefyn
C20/0940/34/LL Full Planning Caban Y Mor Ffordd Y Traeth, Aberdesach, LL54 5EW

Dymchwel ty presennol ac adeiladu ty newydd (gosodiad heb newid o ganiatad rhif C20/0239/34/DT) i gynnwys gosod pwmp gwres fynhonnell aer.

Demolition of existing detached dwelling and construction of new dwelling (layout unchanged from application C20/0239/34/DT) to include the installation of an air source heat pump.

Clynnog Clynnog
C20/0906/19/LL Full Planning Tir Ger / Land By Llain Meddygon, , Caeathro, Caernarfon, LL55 2TH


Codi adeilad yn lle adeilad presennol (rhannol ôl-weithredol) ar gyfer defnydd fel gweithdy masnachol, storfa, a modurdy, ac hawl ol weithredol ar gyfer ffurfio mynedfa newydd ynghyd a ffordd mynediad.

Erection of replacement building (partially retrospective) for use as a commercial workshop, store, and garage, and for retrospective consent for the formation of new entrance together with access road. 

Bontnewydd Bontnewydd
C20/0820/41/DT Householder Planning Bryn Gwynt Lôn Goed, Afonwen, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6RZ

Cais ar gyfer codi estyniad unllawr ar gefn yr eiddo / Application for the erection of a single storey extension on the rear of the property

Llanystumdwy Llanystumdwy
C20/0768/37/DT Householder Planning 26 Croes Higol, Trefor, LL54 5HT

Cais ar gyfer codi estyniad llawr cyntaf uwchben estyniad to fflat presennol ar gefn yr eiddo / Application for the erection of a first floor extension above existing flat roof extension on the rear of the property

Llanaelhaearn Llanaelhaearn
C20/0980/02/CR Listed Building Consent 8, Hillsborough, Upper Corris, Machynlleth, Gwynedd, SY20 9RG Addasiadau mewnol / Internal alterations  Corris / Mawddwy Corris
C20/0966/14/AC Removal/Variation of Condition(s) Wyncote, 1 Parc Muriau, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2YR

Cais ar gyfer newid amod 1 o ganiatad cynllunio C16/0032/14/LL ar gyfer estynnu'r eiddo er mwyn ymestyn y cyfnod 5 mlynedd ar gyfer cychwyn gwaith / Application for the variation of condition 1 of planning permission C16/0032/14/LL for an extension in order to extend the 5 year period to commence work

Seiont (Caernarfon) Caernarfon
C20/0971/18/DT Householder Planning 24 Bro Eglwys, Bethel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1GA

Cais deiliad ty ar gyfer codi estyniad un llawr (llawr cyntaf) i ochr yr eiddo / Householder application to erect a single storey extension (first floor) to side of dwelling

Bethel Llanddeiniolen
C20/0970/02/LL Full Planning Ratgoed Hall, Aberllefenni, Machynlleth, Gwynedd, SY20 9RZ

Codi ffenestr gromen ar gefn yr eiddo, gwelliannau i'r fynedfa a gosod paneli solar ar y tir / Erect a dormer window to the rear of the dwelling, improvements to the access and the siting of solar panels on the land

Corris / Mawddwy Corris
C20/0951/02/CR Listed Building Consent Ratgoed Hall, Aberllefenni, Machynlleth, Gwynedd, SY20 9RZ Gwaith adfer i'r eiddo ynghyd a creu ffenestr gromen newydd ar y cefn / Restoration works to dwelling to include a new dormer to the rear. Corris / Mawddwy Corris
C20/0928/45/LL Full Planning Tan Y Marian Morfa'r Garreg, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5BB Estyniad unllawr er mwyn ymestyn lolfa bresennol/Single storey extension to extend existing lounge area Pwllheli (South) Pwllheli
C20/0911/14/LL Full Planning 36 - 40 Pool Street, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2AB


Addasu llawr cyntaf yn 3 fflat hunangynhaliol, ynghyd a rhannu  ardal manwerthu ar llawr daear yn 3 uned (fel y caniatâd blaenorol rhif C19/0955/14/LL) a newidiadau mewnol ac allanol cysylltiol.

Conversion of first floor into 3 no. self-contained flats, together with subdivision of ground floor retails area into 3 units (as per previous consent under reference number C19/0955/14/LL) and associated internal and external alterations.

Seiont (Caernarfon) Caernarfon
C20/0149/41/LL Full Planning Gwynfryn Plas Ffordd Rhoslan, Llanystumdwy, Criccieth, Gwynedd, LL52 0LU Trosi ac addasu adfail yn 25 uned byw / Conversion and modification of ruined building into 25 living units Llanystumdwy Llanystumdwy
C20/0949/18/LL Full Planning Tan Y Buarth, Deiniolen, Caernarfon, Gwynedd, LL55 3NB

Cais ar gyfer codi adeilad amaethyddol ar gyfer cadw anifeiliaid a storio porthiant / Application for the erection of an agricultural building to keep animals and store feed

Deiniolen Llanddeiniolen
C20/0805/13/LL Full Planning Tir Ger Gwernydd, Bethesda, LL57 3TY Creu maes parcio ar gyfer 30 0o gerbydau, creu mynedfa gerbydol newydd, llwybrau troed ynghyd a gosod 2 bae gwefru ceir trydanol a pheiriant talu ac arddangos / Creation of car park for 30 vehicles, new vehicular access, footpaths, together with installation of 2 electric vehicle charging bays and pay and display machine Gerlan Bethesda
C20/0959/26/DT Householder Planning Garnedd Wen Lôn Ceunant, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4SD

Cais ar gyfer estynnu'r eiddo presennol ynghyd ac ymestyn y cwrtil yn / Application for the extension and alterations to existing dwelling together with extension of curtilage

Waunfawr Waunfawr
C20/0958/21/DT Householder Planning Tanlôn Cottage, Tan Y Lôn Aber Road, Tal Y Bont, Bangor, Gwynedd, LL57 3YN Codi estyniadau ffenestri cromen yn edrychiad blaen yr eiddo ynghyd a chreu llecyn parcio preifat o fewn y cwrtil / Erection of dormer window extensions to front elevation of dwelling together with formation of off road parking within the curtilage. Arllechwedd Llanllechid
C20/0955/39/DT Householder Planning 15 Tan Y Gaer, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7LY

Ymestyn feranda ar gefn yr eiddo


Extension of the veranda to the rear of the property

Abersoch Llanengan
C20/0954/39/LL Full Planning Surgery Lôn Sarn Bach, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7EH

Newid defnydd rhan o gyn meddygfa i ddefnydd mân-werthu A1.


Change of use of part of former doctor's surgery to A1 retail use.

Abersoch Llanengan
C20/0952/30/DT Householder Planning Parc Melyn, Rhoshirwaen, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8HN

Codi estyniad unllawr cefn


Erection of single storey rear extension

Aberdaron Aberdaron
C20/0924/00/LL Full Planning Lawrenny Lodge Hotel, Barmouth, Gwynedd, LL42 1SU

Ailwampio ac ail-godi llety anecs / rheolwr fel rhan o eiddo Gwesty Lawrenny Lodge

Refurbishment and re-building of annexe / manager's accommodation as part of Lawrenny Lodge Hotel premises

Abermaw Abermaw
C20/0725/17/DT Householder Planning Plas Llywelyn, Y Fron, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7BG Cais ar gyfer codi estyniad unllawr ar flaen yr eiddo / Application for the erection of a single storey extension on the front of the property  Talysarn Llandwrog
C20/0721/35/DA Non-Material Amendment Bwlch Yr Awel Muriau, Criccieth, Gwynedd, LL52 0RU

Cais diwygiad di-faterol ar gyfer dileu balconi, ymestyn hyd y ffenestr gromen a darparu ffenestri velux ychwanegol i'r hyn a ganiateir o dan C19/0064/35/LL / Applciation for non-material amendment to omit balcony, increase the length of the dormer window and provide additional velux windows to that approved under C19/0064/35/LL

Criccieth Criccieth
C20/0956/16//LL Full Planning Bodorgan, Mynydd Llandygai, Bangor, Gwynedd, LL57 4LX Cais deiliad ty i godi estyniad unllawr to gwastad i du blaen yr eiddo ac ystafell haul / ty gwydr yn y cefn /  Householder application for the erection of a single storey flatroofed extension to front of dwelluing and erection of sunroom/conservatory to the rear Tregarth & Mynydd Llandygai Llandygai
C20/0943/09/LL Full Planning Rivington High Street, Tywyn, Gwynedd, LL36 9AD

Gosod drws llen rholiau newydd, ail leoli drws ochr a gosod grisiau mynediad newydd

Installation of a new roller shutter door, relocation of a side door and installation of a new access stairs.

Tywyn Tywyn
C20/0941/06/LL Full Planning Ty Tan Y Graig B4391 From Ty Isaf Eastwards Passing Ty Tan Y Graig And Parc Caletwr To B4402 Junction, Llandderfel, LL23 7PP

Trosi adeilad allanol yn lety gwyliau

Conversion of outbuilding into holiday accommodation

Llanuwchllyn Llangywer
C20/0939/22/AC Removal/Variation of Condition(s) Cytiau Cae Ffatri Nr The Woolen Mill, Pengroes, Penygroes, LL54 6PB

Cais ar gyfer newid amod 2 o ganiatad cynllunio C12/0573/22/LL er mwyn darparu panel gwydr gyda balconi a to llechi yn lle to lleini dur ar yr uned wyliau / Application to vary condition 2 of planning permisison C12/0573/22/LL in order to provide a glazed panel and balcony ar slate roof in lieu of corrugated sheets on the holiday let

Penygroes Llanllyfni
C20/0932/26/AC Removal/Variation of Condition(s) Tir Ger / Land Adj Bryn Melyn, Waunfawr, Caernarfon, LL55 4LJ

Cais ar gyfer diwygio amod 5 o ganiatad cynllunio C20/0427/26/AC er mwyn newid y dyluniad a darparu to pits ar yr eiddo yn lle to fflat / Application to vary condition 5 of planning permission C20/0427/26/AC in order to alter the design of the dwelling and provide a pitch roof in lieu of the flat roof

Waunfawr Waunfawr
C20/0874/24/DA Non-Material Amendment Tan Y Gelynen, Rhostryfan, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7PB

Cais diwygiad di-faterol ar gyfer ymestyn hyd a lled y sied o 300mm i'r hyn a ganiatawyd o dan C20/0157/24/DT / Non-material amendment application to inrease the length and width of the shed by 300mm to that approved under C20/0157/24/DT

Llanwnda Llanwnda
C20/0933/26/AC Removal/Variation of Condition(s) Plot 1, Tir Ger / Land Adj Bryn Melyn, Waunfawr, Caernarfon, LL55 4LJ

Cais ar gyfer diwygio amod 5 o ganiatad cynllunio C20/0224/26/AC er mwyn newid y dyluniad a darparu to pits ar yr eiddo yn lle to fflat / Application to vary condition 5 of planning permission C20/0224/26/AC in order to alter the design of the dwelling and provide a pitch roof in lieu of the flat roof

Waunfawr Waunfawr
C20/0937/11/DT Householder Planning 7 Gwern Lâs, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd, LL57 1NF Estyniad to gwastad yn y cefn/Flat roof extension at rear. Marchog (Bangor) Bangor
C20/0936/39/LL Full Planning Bodlondeb Lôn Sarn Bach, Sarn Bach, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7BG

Creu mynedfa newydd i'r fferm


Creation of new access to the farm.

Llanengan Llanengan
C20/0935/32/LL Full Planning Pen Y Bryn Lleyn, Brynmawr, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8RR Sefydlu safle gwersylla amgen tymhorol, tirlunio a gwaith cysylltiedig / Creation of a seasonal alternative camping site, with landscaping and associated works. Botwnnog Botwnnog
C20/0934/38/DT Householder Planning Y Pentir Glynyweddw Estate, Llanbedrog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7TT

Estyniad ac addasiad


Extension and Alteration

Llanbedrog Llanbedrog
C20/0931/42/DT Householder Planning 9 Maes Terfyn, Morfa Nefyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6EQ

Estyniad ac addasiadau i ddarparu ystafell ymolchi ac ystafell wely hygyrch ynghyd a chreu llain galed o flaen yr eiddo.


Extension and alterations to provide accessible bathroom and bedroom along with the creation of hardstanding to front of property.

Morfa Nefyn Nefyn
C20/0930/40/LL Full Planning Clogwyn Llwyd, Llwyn Hudol, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6TT Caniatâd cynllunio ôl-weithredol ar gyfer mynediad preifat a chaniatâd cynllunio llawn ar gyfer trosi ac estyn bwthyn presennol a gwaith cysylltiedig ar gyfer Llety Gwyliau/Retrosepective application for the creation of a private access road and full application for the conversion and enlargement of an existing building into a holiday let with associated works  Abererch Llannor
C20/0929/39/YA Prior Approval (Agri/Forest) Towyn, Llanengan, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7LG

Rhybudd ymlaen llaw o fwriad i godi adeilad amaethyddol.

Prior notification of proposal to erect an agricultural building

Llanengan Llanengan
C20/0927/39/DT Householder Planning Tŷ Uchaf, Bwlchtocyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7BT

Ailosod / ad-drefnu ffenestri ac ailosod balwstradau balconi


Replacement/ reconfiguration of windows and replacement of balcony balustrades

Llanengan Llanengan
C20/0918/45/DT Householder Planning Eryl Ala Road, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5BL Estyniad deulawr cefn, porth blaen newydd, dymchwel modurdy bresennol a chodi modurdy newydd/Two storey rear extension, new front porch, demolish existing garage and  construction of new garage. Pwllheli (North) Pwllheli
C20/0736/38/DT Householder Planning Maesteg Beach Road, Llanbedrog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7TF

Codi estyniad deulawr a chreu balconi ynghyd ag addasu'r fynedfa gerbydol a'r wal derfyn  


Erection of two storey extension and creation of balcony along with alterations to the vehicular access and boundary wall

Llanbedrog Llanbedrog
C20/0714/32/LL Full Planning Neigwl Ganol, Botwnnog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7SR

Addasu adeiladau allanol yn ddwy uned wyliau.


Conversion of outbuildings to two holiday units.

Botwnnog Botwnnog
C20/0944/39/RC Modification or Discharge of Planning Obligations 4 Cae Arfryn, Mynytho, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7RJ

Cais i ddileu cytundeb adran 106 oddi wrth caniatad cynllunio C08D/0246/39/AM er mwyn diddymu'r angen i gadw'r ty yn fforddiadwy'n barhaol


Application to remove section 106 agreement from planning permission C08D/0246/39/AM so that the dwelling will no longer be kept permanently affordable

Llanengan Llanengan
C20/0925/19/DT Householder Planning 19 Y Bryn, Bontnewydd, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2UN

Cais ar gyfer dymchwel estyniadau presennol ar gefn yr eiddo a chodi estyniad unllawr to fflat yn ei le / Application for the demolition of existing rear extensions and the erection of a single storey flat roof extension in lieu

Bontnewydd Bontnewydd
C20/0922/44/LL Full Planning Capel Zion Stryd Welsa, Porthmadog, LL49 9DS

Trosi capel gwag yn dŷ

Conversion of empty chapel to a house

Porthmadog (East) Porthmadog
C20/0881/22/LL Full Planning 42 Snowdon Street, Penygroes, Gwynedd, LL54 6NG


Addasu siop betio yn dy

Conversion of betting shop to dwelling

Penygroes Llanllyfni
C20/0838/34/RA Approval of Details Reserved by Condition 5, St Beuno's Court Lôn Cefn, Clynnog Fawr, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5NP

Cais i rhyddhau amod 3 ar ganiatad rhif C20/0274/34/DT parthed manylion scrin y balconi.

Application to discharge condition 3 on planning permission C20/0274/34/DT regarding balcony screen details.

Clynnog Clynnog
C20/0726/17/LL Full Planning Plas Llywelyn, Y Fron, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7BG Cais ar gyfer codi stabl / Application for the erection of a stable 
C20/0926/25/LL Full Planning Uned 8 Llys Onnen, Bangor, LL57 4DF

Cais ar gyfer newid defnydd uned swyddfeydd i filfeddygfa / Application for the change of use of an office unit to veterniary practice

Pentir Pentir
C20/0921/25/CR Listed Building Consent Bryn Tirion Bach, Parc Y Faenol, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4JX Amnewid ffenestri modern pren a plastig gyda rhai pren sash traddodiadol / Replace modern timber and plastic  windows with traditional timber sash windows.  Pentir Pentir
C20/0904/44/CC Work on Protected Trees (TPO Consent) Mill House, Tremadog, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9RG

Gwaith i goed o dan Orchymyn Gwarchod Coed

Work to trees under a Tree Preservation Order

Porthmadog Tremadog Porthmadog
C20/0903/44/LL Full Planning 9 Bank Place, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9AA

Newid defnydd arfaethedig o'r lloriau cyntaf ac ail o swyddfa i dŷ mewn amlfeddiannaeth

Proposed change of use of first and second floors from office space into a house in multiple occupation (HMO)

Porthmadog (West) Porthmadog
C20/0540/17/DT Householder Planning Tan Y Foel Fawr, Rhosgadfan, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7LB

Newid defnydd sied yn fodurdy, adeiladu 4 twlc mochyn, gwaith tirlunio i gae i creu gardd a lleoli 2 gist ddur at bwrpas storio o fewn cwrtil preswyl.

Change of use of shed to garage, construction of 4 pig sties, landscaping work to field to create a garden and siting of 2 containers for storage purposes within residential curtilage

Talysarn Llandwrog
C19/1146/45/CR Listed Building Consent Warws Baent Ala Uchaf, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5SL

Addasiadau mewnol i greu fflat / Internal alterations to create flat

Pwllheli (North) Pwllheli
C20/0916/11/CR Listed Building Consent Cyn Eglwys Dewi Sant, Bangor, LL57 4LP Gwaith dros dro i gau dau agoriad drws presennol ar gefn yr adeilad efo shitiau haearn yn dilyn difrod fandaliaid / Temporary works to close two existing door openings to the rear of the building with metal sheets following vandal damage . Hendre (Bangor) Bangor
C20/0890/15/LL Full Planning 1, Llys Alun, Penisarwaun, Caernarfon, Gwynedd, LL55 3DD Cais ar gyfer codi estyniad deulawr i ochr yr eiddo / Application to erect a two storey extension to side of dwelling Penisarwaun Llanddeiniolen
C20/0843/12/DT Householder Planning Tyn Y Mynydd, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7BQ

Estyniad deulawr a newidiadau i dy.

Two storey extension and alterations to dwelling.

Waunfawr Betws Garmon
C20/0418/16/LL Full Planning Bryn Gwalchmai, , Bethesda, LL57 4LZ Cais ar gyfer dymchwel stabl a chodi uned wyliau hunan gynhaliol yn ei le ynghyd a chreu ardal parcio cysylltiedig / Application to demolish stable and erection of a self contained holiday unit together with creation of associated parking area Tregarth & Mynydd Llandygai Llandygai
C20/0917/20/DT Householder Planning 11 Stryd Menai, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4HX Estyniad to gwastad yn y cefn/Single storey rear extension. Y Felinheli
C20/0915/40/LL Full Planning Gefail Y Bont Lôn Boduan, Efailnewydd, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6DN

Codi adeilad amaethyddol.


Erection of agricultural building

Efailnewydd / Buan Llannor
C20/0914/42/LL Full Planning Y Stad Borthwen, Lon Rhos, Edern, Pwllheli, LL53 8YN

Cais llawn i godi ty newydd 3 ystafell wely gyda modurdy ynghlwm/Full application for the construction of a new 3 bedroom dwelling with attached garage

Morfa Nefyn Nefyn
C20/0913/40/LL Full Planning Glan Morfa Ganol, Abererch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6HQ

Safle carafanau teithiol i 14 o unedau ynghyd a bloc toiledau.


Touring caravan site for 14 units along with toilet block.

Abererch Llannor
C20/0910/14/DT Householder Planning Coed Awelon Seiont Mill Road, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2YL Cais ar gyfer dymchwel ty haul presennol a chodi estyniad unllawr yn ei le / Application for the demolition of existing conservatory and erection of single story extension in lieu. Seiont (Caernarfon) Caernarfon
C20/0909/38/DT Householder Planning Tŷ Wynfa Pig Street, Llanbedrog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7NS

Estyniad to "hip i dalcen" a gosod ffenestr dalcen newydd.


Hip to gable roof extension and installation of new gable window.

Llanbedrog Llanbedrog
C20/0908/14/DT Householder Planning 29 Llys Gwyn, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1EN Cais ar gyfer dycmhwel ystafell haul bresennol a chodi estyniad unllawr yn ei le ynghyd ac ymestyn ffenestr gromen bresennol / Application for the demolition of existing conservatory and the erection of new single storey extension together with extension to existing dormer window  Menai (Caernarfon) Caernarfon
C20/0901/18/LL Full Planning Holsten House, Penisarwaun, Caernarfon, Gwynedd, LL55 3BS

Cais i godi ty deulawr ar wahan a gwaith cysylltiol / Application for the erection of a two storey detached dwelling and associated works

Penisarwaun Llanddeiniolen
C20/0902/18/CC Work on Protected Trees (TPO Consent) 1, Dinorwic House, Dinorwig, Caernarfon, Gwynedd, LL55 3EU

Torri coeden onnen a lleihau 3m o goeden sycamorwydden sy'n destun gorchymyn gwarchod coed rhif 25 Dinorwig/Fell ash tree and reduce 3m of sycamore tree subject of tree preservation order no. 25 Dinorwig.

Deiniolen Llanddeiniolen
C20/0900/17/DT Householder Planning Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7DS Cais ar gyfer gosod balconi llawr cyntaf ar gefn yr eiddo ynghyd a darparu drysau dwbl i gale mynediad iddo a gorffen y talcen gyda cladin ar y rhan uchaf a rednr ar y rhan isaf / Application for the provision of a forst floor balcony on the rear of the property together with the provision of double doors for acccess and finish the gable with cladding on the upper part and render on the lower part.  Talysarn Llandwrog
C20/0899/44/CC Work on Protected Trees (TPO Consent) Greaves House, Plas Tan Yr Allt, Tremadog, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9RG

Gwaith i goed o dan Orchymyn Gwarchod Coed

Work to trees under a Tree Preservation Order

Porthmadog Tremadog Porthmadog
C20/0860/30/LL Full Planning Tyn Y Muriau, Rhiw, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8AD

Dymchwel tŷ presennol a chodi tŷ yn ei le.


Demolition and replacement of existing dwelling

Aberdaron Aberdaron
C20/0824/41/LL Full Planning The Feathers Inn, Llanystumdwy, Criccieth, Gwynedd, LL52 0SH

Cais ar gyfer newid defnydd tir amaethyddol i rhandiroedd a gardd gymunedol / Application for the change of use of land from agricultural to allotments and community garden

Llanystumdwy Llanystumdwy
C20/0898/42/DT Householder Planning Tŷ Pen Lôn Las, Morfa Nefyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6BG

Estyniadau a newidiadau i dŷ presennol.


Extensions and alterations to the existing dwelling

Morfa Nefyn Nefyn
C20/0897/20/LL Full Planning 3, Elim Cottages, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4JR Codi sied ar gyfer storio cyfarpar offer busnes peirianneg sifil ynghyd a chodi ffens diogelwch/ Erection of shed to store equipment used in the civil engineering business together with the erection of security fencing.  Y Felinheli
C20/0896/39/DT Householder Planning 274 Cae Du Estate, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7DZ Codi estyniad ochr deulawr a porth /Erection of two-storey side extension and porch. Abersoch Llanengan
C20/0895/39/LL Full Planning Cregir Wen Yard Lôn Engan, Abersoch, Gwynedd, LL53 7LB Dymchwel modurdai presennol a chodi sied storio newydd/Demolition of existing garages and erection of new storage shed Abersoch Llanengan
C20/0893/46/LL Full Planning Tir Glas, Dinas, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8SR

Codi sied allanol o fewn cwrtil yr annedd bresennol i'w defnyddio fel salon ymdwtio cŵn


Erection of external shed within curtilage of existing dwelling for use as a dog grooming salon

Tudweiliog Tudweiliog
C20/0883/39/DT Householder Planning Bwthyn Y Pheasant, 14 St Tudwals Estate, Mynytho, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7RU

Estyniad llawr cyntaf/First floor extension

Llanengan Llanengan
C20/0840/35/LL Full Planning Land At Llwyn Mafon Isaf Criccieth, Golan, LL52 0RE Cais ar gyfer gosod 5 uned wyliau, gosod system trin carthffosiaeth a gwaith cysylltiol / Siting of 5 holiday let pods, installation of sewage treatment plant and associated works Dolbenmaen Dolbenmaen
C20/0508/32/LL Full Planning Y Glyn, Pengroeslon, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8EW

Adeilad Amaethyddol Arfaethedig ar gyfer Storio Amaethyddol a Da Byw

Proposed Agricultural Building for Agricultural Storage and Livestock

Botwnnog Botwnnog
C20/0889/24/DT Householder Planning Delfryn, 1 Tyn Llan Estate, Dinas, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7YL

Cais ar gyfer codi modurdy sengl ar gyfer yr eiddo / Application for the erection of a single garage for the property

Llanwnda Llanwnda
C20/0885/00/LL Full Planning Vacant Plot Bryn Mynach Road, Barmouth, LL42 1PS

Adeiladu 2 dy annedd par dwy ystafell wely yn cynnwys mynedfa, isadeiledd a tirlunio

Construction of 2 No 2 bedroom semi detached dwellings to include access, infrastructure and landscaping

Abermaw Abermaw
C20/0858/44/RA Approval of Details Reserved by Condition Penamser Industrial Estate, Porthmadog, LL49 9NZ

Rhyddhau amod 4 (Cynllun Rheoli Adeiladu Amgylcheddol) ar ganiatad cynllunio C19/0212/44/LL 

Discharge condition 4 (Construction Environmental Management Plan) on planning permission C19/0212/44/LL

Porthmadog (West) Porthmadog
C20/0888/11/HY Advertisement Consent Blakemore Cash And Carry, Blakemore Cash And Carry Caernarfon Road, Bangor, Gwynedd, LL57 4SU

Arwyddion amrywiol wedi eu goleuo'n fewnol/Various internally illuminated signs.

Dewi (Bangor) Bangor
C20/0884/18/RA Approval of Details Reserved by Condition Land By Maes Gwylfa Maes Gwylfa, Clwt Y Bont, Deiniolen, Gwynedd, LL55 3EB

Rhyddhau amod 10 o ganiatâd cynllunio C18/0977/18/LL parthed cyflwyno manylion cynnal a rheoli'r cynllun draenio cynaliadwy ar gyfer 9 tŷ fforddiadwy/Discharge condition 10 of planning permission C18/0977/18/LL  regarding the maintenance and management of a sustainable drainage scheme for 9 affordable dwellings.

Deiniolen Llanddeiniolen Condition(s) Fully Discharged
C20/0882/09/DT Householder Planning The Gables Sandilands Road, Tywyn, Gwynedd, LL36 0AD

Adeiladu estyniad ffenestr gromen to fflat a balconi i'r cefn

Construction of flat roofed dormer extension and balcony to the rear

Tywyn Tywyn
C20/0877/09/LL Full Planning Pall Mall Caravan Park Bryncrug Road, Tywyn, Gwynedd, LL36 9RU

Lleoli 9 carafan gwyliau sefydlog yn lle 12 carafan deithiol ynghyd a gwelliannau amgylcheddol

Siting of 9 static holiday caravans in lieu of 12 touring caravans together with environmental improvements

Tywyn Tywyn
C20/0876/09/DT Householder Planning 56 Sandilands Road, Tywyn, Gwynedd, LL36 9AT

Estyniad deulawr ochr

Two storey side extension

Tywyn Tywyn
C20/0869/45/DT Householder Planning Wern Las Ala Road, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5BL

Estyniad ac addasiadau


Extension and adaptations

Pwllheli (North) Pwllheli
C20/0867/30/DT Householder Planning Craigmor, Aberdaron, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8BE

Codi porth ac estyniad aml-bwrpas

Erection of porch and utility extension

Aberdaron Aberdaron
C20/0863/03/LL Full Planning 1 Bron View, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 3DP

Adeiladu modurdy dwbl

Construction of double garage

Diffwys & Maenofferen Ffestiniog Refused
C20/0852/46/RA Approval of Details Reserved by Condition Cyngor Gwynedd, Tudweiliog Primary School, Tudweiliog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8ND

Cais i ryddhau amodau 3 (dulliau amgae ) a 4 (cynllun goleuo) o ganiatâd cynllunio C20/0400/46/LL ar gyfer newid rhan o gae amaethyddol i faes parcio ar gyfer Ysgol Gynradd Tudweiliog gan cynnwys creu man gollwng ar gyfer bysiau. 


Application to discharge conditions 3 (means of enclosure) and 4 (lighting plan) of planning permission C20/0400/46/LL for the change of use of agricultural field to car park for Ysgol Gynradd Tudweiliog including the creation of a drop-off point for buses.

Tudweiliog Tudweiliog
C20/0779/42/DT Householder Planning Hafod Wen Ffordd Dewi Sant, Nefyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6EL

Estyniad i'r modurdy

Extension to garage

Nefyn Nefyn Withdrawn
C20/0894/33/LL Full Planning Tŷ Cynan, Rhydyclafdy, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7YL Gosod 2 babell fel llety glampio (tymhorol) ar ddecin pren ynghyd a defnyddio maes parcio presennol fel safle storio 10 carafan teithiol dros y gaeaf/Proposed 2nr Bell Tents (seasonal) glamping accommodation laid on timber decking including use of existing hardstanding area for provision of winter storage of 10nr touring caravans Efailnewydd / Buan Buan
C20/0880/39/DT Householder Planning 71 Cae Du Estate, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7DJ Estyniad ochr ag addasiadau/Side extension and alterations Abersoch Llanengan
C20/0878/13/LL Full Planning Cae Groes Bakery Tanybwlch Road, Rachub, Bangor, Gwynedd, LL57 3HU Estyniad llawr cyntaf i'r becws/First floor extension to bakery. Gerlan Bethesda
C20/0872/39/DT Householder Planning Corner House Lôn Golff, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7EF

Codi modurdy ar wahan/Construction of detached garage

Abersoch Llanengan
C20/0871/40/DT Householder Planning Dwy Ynys, Penrhos, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7NF

Dymchwel modurdy presennol a chodi modurdy newydd mwy yn ei le.


Demolition of existing garage and new construction of a larger garage.

Efailnewydd / Buan Llannor
C20/0870/45/LL Full Planning Tir / Land At Ysgubor Wen, Pwllheli, LL53 5UB Codi pump tŷ ynghyd a mynedfa, parcio a thirlunio/Erection of five dwellings with associated access, parking and landscaping. Pwllheli (North) Pwllheli
C20/0868/43/LL Full Planning Gerallt, Llithfaen, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6PA Cais i ddymchwel ty pâr unllawr presennol a chodi tŷ newydd ar wahan ynghyd a chodi modurdy ar wahan a chreu mynediad gerbydol newydd/ Proposal to demolish existing semi-detached bungalow and construction of replacement 1.5 storey detached dwelling, construction of detached garage and creation of a new vehicular access Llanaelhaearn Pistyll
C20/0749/32/LL Full Planning 1, Pentre, Botwnnog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8RB

Dymchwel tri modurdy a chodi un modurdy newydd yn eu lle at ddibenion preifat.


Demolition of three garages and erection of replacement garage for private use.

Botwnnog Botwnnog
C20/0702/11/RA Approval of Details Reserved by Condition 371-373 Stryd Fawr, Bangor, LL57 1YR

Rhyddhau amod 10 (tirlunio) o ganiatad cynllunio rhif C18/0838/11/LL ar gyfer codi 9 uned fforddiadwy/Discharge condition 10 (landscaping) of planning permission C18/0838/11/LL regarding erecting 9 affordable units.

Hirael (Bangor) Bangor Approved (Without Conditions)
C20/0873/19/DA Non-Material Amendment Gypsy Wood Park Lôn Caeathro, Bontnewydd, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2YA

Cais am newid difaterol i ganiatad cynllunio C19/1198/19/LL er mwyn darparu cladding carreg ar ddau edrychiad / Non-material amendment to planning permisison C19/1198/19/LL in order to provide stone cladding on two elevations

Bontnewydd Bontnewydd
C20/0865/26/RA Approval of Details Reserved by Condition Cae March, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4YY

Cais i rhyddhau amod 2 o ganiatad cynllunio C20/0554/26/DT sy'n ymwneud a llechi / Application for the discharge of condition 2 of planning permission C20/0554/26/DT in relation to slate

Waunfawr Waunfawr Condition(s) Fully Discharged
C20/0864/35/DA Non-Material Amendment Tir Uchaf Lôn Ednyfed, Criccieth, Gwynedd, LL52 0LE

Cais diwygiad di-faterol i ganiatad cynllunio C20/0506/35/DT er mwyn cadw'r ffenestri dormer cefn yn lle eu dymchwel, newid ffenestr bae ar lefel llawr cyntaf a gosod balconi 'juliette', dymchwel ports blaen, cadw un simne yn lle ei ddymchwel ynghyd a newid i'r cynllun llawr / Non-material amendment application in relation to planning permission C20/0506/35/DT in order to retain the rear dormer windows instead of their demolition, remove bay window at first floor level and replace with juliette balcony, demolish front porch, retain single chimney instead its removal together with amendment to general internal layout

Criccieth Criccieth
C20/0853/22/LL Full Planning Land Adjacent To Oxton Villa Ffordd Haearn Bach, Penygroes, LL54 6NY Cais ar gyfer codi ty fforddiadwy gyda mynedfa gysylltiol, aprcio a thirweddu / Application for the erection of one affordable dwelling with associated access, parking and landscaping. Penygroes Llanllyfni
C20/0855/44/LL Full Planning Tesco Plc, Tesco High Street, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9NU

Gosod 1 gwefrwr cerbydau trydan cyfryngau gyda sgrin, 1 gwefrwr cerbydau trydan cyflym a 3 polyn fflag dur

Proposal to Install 1 Media EV Charger with Screen 1 Fast EV Charger 3 Steel Flag poles

Porthmadog (West) Porthmadog Approved with Conditions
C20/0850/44/CC Work on Protected Trees (TPO Consent) Plas Tan Yr Allt, Tremadog, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9RG

Gwneud gwaith tocio i goed o dan Orchymyn Gwarchod Coed

Undertake lopping work to trees under a Tree Preservation Order

Porthmadog Tremadog Porthmadog
C20/0827/22/DT Householder Planning Gwenfro, 24 Ffordd Llwyndu, Penygroes, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6RE


Newidiadau ac estyniad

Alterations and extension

Penygroes Llanllyfni
C20/0809/17/DT Householder Planning Man Hyfryd, Bethesda Bach, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5SF Cais ar gyfer dymchwel sied amaethyddol bresennol a chodi estyniad ar gefn yr eiddo / Applciation to demolish existing agricultural shed in order to extend at rear of property  Groeslon Llandwrog
C20/0875/24/DT Householder Planning The Old Smithy, Dolydd, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7EF

Ail leoli portacabin a dymchwel ardal dan do ac adeiladu gweithdy / modurdy.


Relocation of existing portakabin and demolition of covered area and erection of new workshop / garage. 

Llanwnda Llanwnda
C20/0842/45/DT Householder Planning 15, Min Y Môr Victoria Parade, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5AN

Estyniad unllawr cefn.


Single storey rear extension

Pwllheli (South) Pwllheli
C20/0811/14/LL Full Planning Llanw, 6 Sydney Road, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1ET Cais i ymestyn balconi presennol ar flaen yr eiddo / Application for the extension of the existing balcony onthe front elevation of the property  Menai (Caernarfon) Caernarfon
C20/0807/36/DT Householder Planning Foel Isaf, Bwlch Derwin, Garndolbenmaen, Gwynedd, LL51 9EJ

Estyniadau

Extensions

Clynnog Clynnog
C20/0639/35/DT Householder Planning London House High Street, Criccieth, Gwynedd, LL52 0RN

Dymchwel adeilad a chodi sied gardd ar yr un lleoliad.

Demolition of building and erection of garden shed on same the site.

Criccieth Criccieth
C20/0851/40/LL Full Planning Hafan Y Mor Holiday Park, Pwllheli, LL53 6HX Creu lleiniau concrid er mwyn gosod carafanau statig gyda decin cysylltiedig ynghyd a gwaith peirianyddol, tirlunio, draenio, mynediad a gwaith isadeiledd/Creation of concrete bases for the siting of static caravans and associated decking as well as associated earthworks, landscaping, drainage, access and infrastructure works. Abererch Llannor
C20/0771/10/DA Non-Material Amendment Aber Falls Distillery Station Road, Abergwyngregyn, Llanfairfechan, Gwynedd, LL33 0LB

Cais ar gyfer gwneud diwygiad ansylweddol i ganiatad cynllunio cyfeirnod C17/1202/10/LL ar gyfer amnewid y sgrin preifatrwydd a triniaeth ffin / Application for a non-material amendment to planning permission reference C17/1202/10/LL so as to amend the privacy screen and boundary treatment

Arllechwedd Aber Approved with Conditions
C20/0643/18/LL Full Planning Minffordd, Penisarwaun, Caernarfon, Gwynedd, LL55 3BS

Cais ar gyfer codi chalet fel anecs i'r eiddo ynghyd ac estynnu sied bresennol / Application to erect a chalet to provide annexe to the house together with an extension to an existing shed

Penisarwaun Llanddeiniolen
C20/0857/20/DT Householder Planning 5, Tŷ'n Lôn, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4JT

Creu mynediad newydd a llecyn parcio/troi/Create a new access and parking/turning area.

Y Felinheli
C20/0849/39/DT Householder Planning 83 Cae Du Estate, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7DE

Estyniad gromen ac adnewyddu'r balconi


Dormer extension and balcony renewal.

Abersoch Llanengan
C20/0848/11/LL Full Planning 137 High Street, Bangor, Gwynedd, LL57 1NT Codi adeilad ar gyfer darparu 12 fflat lle ceir cefnogaeth, swyddfeydd ar y llawr gwaelod ynghyd a datblygiadau cysylltiedig i gynnwys llecynnau parcio yn y cefn/Erection of a building to provide 12 no. supported living residential flats, ground floor office space and associated development including car park to the rear. Deiniol (Bangor) Bangor
C20/0847/21/DT Householder Planning Pandy Uchaf, Halfway Bridge, Bangor, Gwynedd, LL57 3DH

Dymchwel y modurdy presennol a chodi estyniad deulawr yn ei le ynghyd ac estyniadau eraill i'r tŷ a chodi modurdy newydd gerllaw/Demolish existing garage and erect a 2 storey extension in its place together with other extensions to dwelling and erection of a new garage nearby.

Arllechwedd Llanllechid
C20/0817/40/RA Approval of Details Reserved by Condition Canolfan Y Gwystl Y Ffor Industrial Estate, Y Ffôr, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6UW

Rhyddhau amod 4 o ganiatad cynllunio C19/0769/49/LL yn ymwneud a materion archeolegol/ Discharge of condition 4 of planning approval C19/0769/49/LL relating to archeological matters.

Abererch Llannor Approved (Without Conditions)
C20/0846/18/DA Non-Material Amendment The Garage, Clwt Y Bont, Deiniolen, Caernarfon, Gwynedd, LL55 3EB

Cais ar gyfer gwneud diwygiad ansylweddol i ganiatad cynllunio cyfeirnod C20/0356/18/LL er mwyn diwygio'r trefniant parcio cerbydol / Application for a non-material amendment to planning permission C20/0356/18/LL to amend vehicle parking layout

Deiniolen Llanddeiniolen Approved with Conditions
C20/0833/39/LL Full Planning Hafod Lôn Gwydryn, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7EA Dymchwel modurdy presennol a chodi adeilad newydd i gynnwys dwy ystafell wely ychwanegol i'w gosod/Demolition of existing garage and erection of additional letting bedrooms Abersoch Llanengan
C20/0825/11/CT Tree Felling in Conservation Area Bryn Y Môr Holyhead Road, Bangor, Gwynedd, LL57 2HG

Cais ar gyfer gwneud gwaith i goeden Sycamorwydden a Chastanwydden oddi fewn i Ardal Gadwraeth Bangor / Application for works to Sycamore and Horse Chestnut Tree within the Bangor Conservation Area

Menai (Bangor) Bangor Approved (Without Conditions)
C20/0845/42/DT Householder Planning Tai'r Lôn, Edern, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8YU DYMCHWEL GWEITHDY, MODURDY A LOLFA HAUL BRESENNOL A CHODI ADEILAD NEWYDD I GYNNWYS LOLFA HAUL, YSTAFELL FWYTA AC YSTAFELL WELY LLAWR CYNTAF GYDA YSTAFELL YMOLCHI/TO DEMOLISH EXISTING WORKSHOP , GARAGE AND CONSERVATORY AND TO REPLACE WITH NEW BUILDING WITH CONSERVATORY ,DINING ROOM AND FIRST FLOOR BEDROOM WITH EN SUITE BATHROOM Morfa Nefyn Nefyn
C20/0844/23/DT Householder Planning Upper Lodge, Bryn Bras, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4RF

Codi modurdy dwbwl/Erection of a double garage.

Cwm y Glo Llanrug Approved with Conditions
C20/0803/45/CT Tree Felling in Conservation Area 14 - 16 North Street, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5EE

Gwaith tocio i goeden o fewn ardal gadwraeth/Works to a tree within a conservation area

Pwllheli (North) Pwllheli Approved (Without Conditions)
C20/0800/30/LL Full Planning Outbuilding At Stabal Meillionydd, Rhoshirwaen, Pwllheli, LL53 8HU Cais i drosi ac ymestyn adeilad allanol presennol i ddefnydd fel tŷ menter gwledig, ynghyd a datblygiadau cysylltiedig/Application for Conversion and Extension of an Existing Outbuilding to Allow its Use as a Rural Enterprise Dwelling, Together with Associated Development Aberdaron Aberdaron
C20/0762/38/CR Listed Building Consent Oriel Plas Glynyweddw, Oriel Plas Glynyweddw, Plas Glynyweddw Glynyweddw Estate, Llanbedrog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7TT Addasiadau i'r caniatad blaenorol C19/0670/38/CR i ddymchwel y lolfa haul bresennol a chodi un newydd, gyda newidiadau i maint y cegin, newid deunydd allanol ynghyd ag addasiadau mewnol / Alterations to previous permission C19/0670/38/CR to demolish the existing conservatory and erect new one, with alterations to the size of the kitchen, change the external materials together with internal alterations.  Llanbedrog Llanbedrog
C20/0856/35/TC Lawful Development Certificate Existing/Proposed Shrimala Trust, Ynys Graianog, Ynys, Criccieth, Gwynedd, LL52 0NT (none) Llanystumdwy Llanystumdwy
C20/0841/45/RA Approval of Details Reserved by Condition Frondeg Centre Ala Uchaf, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5RE

Cais i rhyddhau amodau 4,5,6, 16 ac 18 o ganiatad cynllunio C19/0858/45/LL sy'n ymwneud a chytuno llechi ar y to, gorffeniad allanol, materion bioamrywiaeth, traffic a dull dymchwel / Application to discharge conditions 4,5,6,16 and 18 of planning permission C19/0858/45/LL in relation to agreeing the slate to be used on the roof, the external finish, biodiversity matters, traffic and method of demolition.

Pwllheli (North) Pwllheli Condition(s) Fully Discharged
C20/0839/03/LL Full Planning Rehau Plastics, Tanygrisiau, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 3RY

Adeiladu cyfleuster loceri newydd ar gyfer 68 locer mewn gwagle rhwng y brif swyddfa a'r cyfleuster ffactri cynhyrchu ynghyd ac adeiladu llwybr dan do rhwng y swyddfa a'r ffactri a defnyddio darn o'r adeilad presennol i ffurfio 3 swyddfa ychwanegol gyda derbynfa i'r cefn ar gyfer danfon a derbyn nwyddau faniau gwyn

Construction of a new locker facility for 68 lockers in the space between the main office and the production plant facility together with construction of a covered way between the office and plant along with repurposing space to create 3 additional offices with a reception at the rear for the delivery and receipt of white van goods

Bowydd & Rhiw Ffestiniog Approved with Conditions
C20/0835/39/AC Removal/Variation of Condition(s) Glyn Caravan Park Lôn Garmon, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7UL

Cais i ddiddymu amod 3 o ganiatâd cynllunio 34/64/371'C' ar gyfer safle carafanau er caniatâu defnyddio'r carafanau trwy gydol y flwyddyn.


Application to delete condition 3 of planning permission 34/64/371'C 'for a caravan site to allow use of the caravans throughout the year.

Abersoch Llanengan
C20/0834/39/DA Non-Material Amendment 227 Cae Du Estate, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7DZ

Diwygiad ansylweddol i gynlluniau a gymeradwywyd trwy ganiatâd cynllunio C20/299/39/DT er galluogi ymestyn y balconi.


Non-material amendment to plans approved by planning permission C20/299/39/DT to enable an extension of the balcony.

Abersoch Llanengan Approved Subject to Conditions
C20/0832/30/DA Non-Material Amendment Rhydlios, Rhydlios, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8LF

Diwygiad ansylweddol i'r cynlluniau a gymeradwywyd trwy ganiatâd cynllunio C19/0869/30/LL er galluogi newidiadau i drefniant y ffenestri a'r drysau.


Non-material amendment to the plans approved by planning permission C19/0869/30/LL to enable changes to arrangement of the windows and doors.

Aberdaron Aberdaron Approved Subject to Conditions
C20/0830/44/CC Work on Protected Trees (TPO Consent) Greaves House, Plas Tan Yr Allt, Tremadog, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9RG

Gwaith i goed sy'n destun Gorchymyn Gwarchod Coed

Work to trees subject to a Tree Preservation Order

Porthmadog Tremadog Porthmadog Approved with Conditions
C20/0826/34/TC Lawful Development Certificate Existing/Proposed Self Catering Units, Fferm Bachwen Gwyddaint, Clynnog Fawr, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5NH

Cais Tystysgrif Cyfreithloni Defnydd presennol yr eiddo fel uned wyliau ar wahan am gyfnod o mwy na 4 mlynedd / Application for Certificate of Lawful Use for the existing use of the property as a seperate self contained holiday let for more than 4 years

Clynnog Clynnog
C20/0816/16/RA Approval of Details Reserved by Condition Goch Isaf Quarry, Sling, Bangor, Gwynedd, LL57 4NU

Cais i ryddhau Amod 6 (cofnod ffotograffig) o ganiatâd cynllunio C19/0918/16/LL


Application to discharge Condition 6 (photographic survey) of planning permission C19/0928/16/LL

C20/0798/23/DT Householder Planning Tan Y Coed Isaf, Ceunant, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4RN

Cais ar gyfer dymchwel porth car wrth flaen yr eiddo a chodi estyniad unllawr yn ei le / Application to demolish car port to front of dwelling and erection of a single storey extension it its place

Cwm y Glo Llanrug
C20/0786/40/LL Full Planning 25 Dolwar, Y Ffôr, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6UQ

Gwaith adfer i lan nant ansefydlog.

Remedial works to unstable stream bank.

Abererch Llannor
C20/0774/17/LL Full Planning Tyddyn Perthi, Y Groeslon, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7DP

Sied amaethyddol.

Agricultural shed

Groeslon Llandwrog
C20/0821/15/LL Full Planning 1 Ffordd Padarn, Llanberis, LL55 4SY Cais ar gyfer dymchwel estyniad cefn (rhannol unllawr a rhannol ddeulawr) a chodi estyniad deulawr yn ei le / Application to demolish existing rear extension (part single and part two storey) and erection of a two storey extension in its place Llanberis Llanberis
C20/0782/35/LL Full Planning Land Adjacent To Linden Lea Lôn Ednyfed, Criccieth, LL52 0LD Cais ar gyfer codi adeilad i gynnwys dau fflat dau ystafell wely / Application for the erection of a building containing two, two bedroom apartments Criccieth Criccieth
C20/0767/03/LL Full Planning Jones Street, Blaenau Ffestiniog, LL41 3YF

Codi modurdy ddwbl newydd/Construction of a new double garage

Bowydd & Rhiw Ffestiniog Refused
C20/0660/44/DA Non-Material Amendment Glanaber Cottage Beach Road, Morfa Bychan, Porthmadog, LL49 9YA

Cais am ddiwygiad ansylweddol i ganiatad cynllunio C12/0435/44/LL oedd ar gyfer dymchwel ty presennol a chodi ty o'r newydd er mwyn newid lliw gorffeniad allanol, lleihau nifer o ystafelloedd gwely i 3 a darparu iwtiliti a ystafell ymolchi yn lle modurdy a dapraru ffenestr gromen mwy i'r edrychiad deheuol ynghyd a balconi a gosod drysau dwbl yn lle ffenestri ar lawr gwaelod yr edrychiad gorllewinol / Non-material amendment application to planning permission C12/0435/44/LL in relation to the demolition of exsiting dwelling and the erection of a new dwelling in order to change the colour of the external finish, reduce the number of bedrooms to 3 and provide an utility and bathroon in liew of the garage and the provision of a larger dormer on the south elevation together with a balcony and the provision of double doors instead of windows on the ground floor on the west elevation

Porthmadog (West) Porthmadog Approved (Without Conditions)
C20/0828/20/DT Householder Planning 39, Ger Y Nant Ger Y Nant, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4PF

Estyniad deulawr a modurdy/Two storey extension and garage.

Y Felinheli
C20/0810/22/LL Full Planning The Woollen Mill Ffordd Clynnog, Penygroes, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6PB Cais ar gyfer codi ty gwydr / Application for the erection of a greenhouse Penygroes Llanllyfni Approved with Conditions
C20/0793/34/CR Listed Building Consent Filldir Hir, Clynnog Fawr, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5DL

Codi estyniad ochr ar dy annedd / Erection of extension to side of dwelling

Clynnog Clynnog
C20/0791/34/LL Full Planning Filldir Hir, Clynnog Fawr, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5DL Codi estyniad ochr ar dy annedd / Erection of extension to side of dwelling Clynnog Clynnog Approved with Conditions
C20/0822/13/DA Non-Material Amendment Tŷ Dŵr Bach Gerlan Road, Gerlan, Bethesda, Bangor, Gwynedd, LL57 3UB

Diwygiad ansylweddol i ganiatâd rhif C19/0761/13/LL er mwyn disodli ffenestri coedyn gyda ffenestri UPV-c lliw llwyd/Non-material amendment to planning permission C19/0761/13/LL so as to replace timber windows with grey coloured UPV-c windows.

Gerlan Bethesda Approved with Conditions
C20/0819/13/DT Householder Planning 6 Gerlan Road, Gerlan, Bethesda, Bangor, Gwynedd, LL57 3ST

Estyniad i'r gegin presennol a chreu balconi uwchben yr estyniad (cynllun diwygiedig i'r hyn a wrthodwyd o dan gais rhif C20/0401/13/DT/Extension to kitchen and create a balcony on the roof of the extension (amended scheme to that refused under application ref. C20/0401/13/DT.Gerlan Bethesda
C20/0818/11/DT Householder Planning 61 Penrhos Road, Bangor, Gwynedd, LL57 2AX Cais ar gyfer dymchwel estyniad a modurdy unllawr ochr a chodi estyniad unllawr to gwastad yn ei le / Application for the demolition of existing single storey side extension and garage and erection of replacement single storey flatroofed extension Dewi (Bangor) Bangor
C20/0806/15/DT Householder Planning 45 Maes Padarn, Llanberis, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4TE

Codi porth blaen, porth car ar y talcen ac estyniad deulawr yn y cefn/Erect front porch, side car port and two storey rear extension.

Llanberis Llanberis
C20/0815/14/DA Non-Material Amendment Min Manton South Road, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2HP

Cais diwygiad ansylweddol i ganiatad C20/0120/14/LL ar gyfer darparu drysau hyd llawn yn lle ffenenstri ar yr edrychiad blaen / Non-material amendment to permission C20/0120/14/LL in order to provide full length doors instead of windows on the front elevation

Seiont (Caernarfon) Caernarfon Approved (Without Conditions)
C20/0814/30/RA Approval of Details Reserved by Condition Rhydlios, Rhydlios, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8LF

Cais i ryddhau amod 3 o ganiatâd cynllunio C19/0869/30/LL trwy gytuno ar y deunydd allanol ar gyfer y to.

Application to discharge condition 3 of planning permission C19/0869/30/LL by agreeing the external roofing material.

Aberdaron Aberdaron Approved with Conditions
C20/0812/39/DT Householder Planning Calamayor, 7 Lôn Hawen, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7EW

Dymchwel ystafell wydr upvc bresennol, teras dyrchafedig a modurdy. Adeiladu ystafell haul newydd, teras allanol dyrchafedig a modurdy gyda sawna i gynnwys gosod a gosod pwmp gwres ffynhonnell aer, popty pizza a thwb poeth gyda gwaith tirlunio cysylltiedig.


Demolition of existing upvc conservatory, raised terrace and garage. Construction of new sun room, raised external terrace and garage with sauna to include fitting and installation of air source heat pump, pizza oven and hot tub with associated landscaping works.

Abersoch Llanengan Approved Subject to Conditions
C20/0808/03/DT Householder Planning Cross Keys, 46 High Street, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 3AA

Adeiladu sied

Construction of shed

Diffwys & Maenofferen Ffestiniog Refused
C20/0759/30/DA Non-Material Amendment Anhegraig Uchaf, Aberdaron, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8BG

Diwygiad ansylweddol i ganiatâd cynllunio C19/0341/30/LL, i ddymchwel estyniad unllawr presennol a chodi estyniad deulawr gromen ar ochr y tŷ gyda balconi, er mwyn cael gwared ar y balconi a ffenestri ychwanegol o'r edrychiad de.


Non-material amendment to planning permission C19/0341/30/LL, to demolish existing single storey extension and erect a two storey dormer extension to side with balcony, in order to remove balcony and additional windows to south elevation. 

Aberdaron Aberdaron Approved Subject to Conditions
C20/0587/03/DT Householder Planning Talwaenydd House, Talywaenydd, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 3NA

Estyniad ochr deulawr

Two Storey Side Extension

Bowydd & Rhiw Ffestiniog Approved with Conditions
C20/0797/14/DT Householder Planning 24 Hampton Road, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1BP

Cais ar gyfer codi ports ar flaen yr eiddo, estyniad unllawr ar y cefn a chodi modurdy yn ardd gefn yr eiddo / Application for the erection of a front porch, rear single storey extension and garage located in the rear garden of the property

Menai (Caernarfon) Caernarfon Approved Subject to Conditions
C20/0789/44/DT Householder Planning 4 Tyddyn Adi, Morfa Bychan, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9YU Single storey extension to the rear of the property. Porthmadog (West) Porthmadog Approved with Conditions
C20/0741/17/DT Householder Planning Tŷ Mawr, Bethesda Bach, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5SF

Estyniad deulawr

Two storey extension.

Groeslon Llandwrog
C20/0474/11/TC Lawful Development Certificate Existing/Proposed Tesco , Bangor, LL57 4SU

Tystysgrif cyfreithloni ar gyfer datblygiad arfaethedig parthed gosod paneli solar ar y to/Proposed lawful development certificate regarding the siting of solar panels on roof.

Dewi (Bangor) Bangor Approved (TC only)
C20/0804/25/LL Full Planning 8, Chestnut Court Ffordd Y Parc, Parc Menai, Bangor, Gwynedd, LL57 4FH Newid defnydd uned wag o swyddfa Dosbarth Defnydd B1 i ddeintyddfa Dosbarth Defnydd D1 (ail-gyflwyniad o'r cais a wrthodwyd o dan gyfeirnod C20/0351/25/LL)/Change of use of vacant unit from an office B1 Use Class into a dental practice D1 Use Class (re-submission of application that was refused under ref. C20/0351/25/LL).  Pentir Pentir
C20/0799/18/LL Full Planning 72 Caeau Gleision, Rhiwlas, Bangor, Gwynedd, LL57 4UA

Estyniad to gwastad yn y cefn/Flat roof extension at rear.

Penisarwaun Llanddeiniolen Approved with Conditions
C20/0795/18/LL Full Planning 6 Trem Eilian Estate, Brynrefail, Caernarfon, Gwynedd, LL55 3PT

Cais ar gyfer gostwng cyrbiau er mwyn creu mynediad gerbydol a man parcio / Application to drop kerbs in order to create vehicular access and creation of parking space.

Penisarwaun Llanddeiniolen
C20/0802/11/LL Full Planning Topps Tiles, Topps Tiles Caernarfon Road, Bangor, Gwynedd, LL57 4SU

Dymchwel yr uned manwerthu presennol a chodi bwyty a drive-thru Dosbarth Defnydd A3 ynghyd a man bwyta allanol, darpariaeth parcio a thirweddu caled/Demolish existing retail unit and erect a Use Class A3 restaurant and drive-thru together with external seating area, parking provision and hard landscaping.Dewi (Bangor) Bangor
C20/0796/40/LL Full Planning Tyddyn Sachau Nursery Lôn Caernarfon, Plasgwyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6UB

Tynnu siediau storio pren presennol ac adeiladu sied ffrâm ddur newydd i storio deunyddiau a chyfarpar.


Removal of existing timber storage sheds and construction of new steel framed shed to store materials and plant.

Abererch Llannor Approved Subject to Conditions
C20/0792/25/DT Householder Planning Dyma Fo, 17 Ffordd Gwyndy, Penrhosgarnedd, Bangor, Gwynedd, LL57 2EX Codi estyniad deulawr i ochr yr eiddo / Erection of a two-storey extension to the side of the property. Pentir Pentir
C20/0788/39/LL Full Planning Tir Ger / Land By Berthwen, Bwlchtocyn, Pwllheli, LL53 7BP Codi adeilad storio contractwr amaethyddol/Proposed agricultural contractors storage building Llanengan Llanengan
C20/0784/03/YA Prior Approval (Agri/Forest) Cae Du, Manod, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 4BB

Addasu adeilad allanol er mwyn storio peiriannau amaethyddol/Adapt outbuilding to store agricultural machinery

Teigl Ffestiniog Approved with Conditions
C20/0781/39/DA Non-Material Amendment Cwt Glan Y Mor / Beach Hut, Machroes Beach, Bwlchtocyn, Pwllheli, LL53 7EU

Diwygiad ansylweddol i'r cynlluniau a gymeradwywyd drwy ganiatâd cynllunio C19/1005/39/LL ar gyfer dymchwel cwt glan y môr presennol a chodi cwt newydd ynghyd a dec er mwyn caniatáu maint ychydig yn fwy i'r datblygiad.

Non-material amendment to the plans approved by planning permission C19/1005/39/LL for the demolition of the existing beach hut and the erection of a new hut together with a deck to allow a slightly larger size for the development.

Llanengan Llanengan Approved Subject to Conditions
C20/0757/03/AC Modification or Discharge of Planning Obligations Nant Y Mynydd Cae Clyd Road, Cae Clyd, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 4AU

Cais i ddiwygio amodau 2 a 13 o ganiatâd cynllunio C14/0248/03/LL yn ymwneud a gosodiad y safle a dyluniad tai/ Application to vary consitions 2 and 13 of planning permission C14/0248/03/LL relating to site layout and house design.

Teigl Ffestiniog
C20/0675/13/AC Removal/Variation of Condition(s) 13 Llwyn Bedw, Rachub, Gwynedd, LL57 3EZ

Diwygio amod 2 (newidiadau i'r edrychiadau allanol) ac amod 3 (llechi naturiol) o ganiatad cynllunio rhif C14/1061/13/LL/Amend condition 2 (alterations to external appearance) and condition 3 (natural slates) of planning permission C14/1061/13/LL.

Gerlan Bethesda Approved with Conditions
C20/0511/42/LL Full Planning Kimberly, Lôn Penrallt, Nefyn, Pwllheli, LL53 6EW

Balconi

Balcony

Morfa Nefyn Nefyn Approved Subject to Conditions
C20/0787/00/LL Full Planning Cae Glas Section Of A496 From Bryn Arfon To Plas Llwyd Hotel, Llanaber, LL42 1YT

Estyniad i greu ystafell wely ychwanegol gyda en-suite

Extension to provide an additional bedroom with en-suite

Abermaw Abermaw Approved with Conditions
C20/0780/38/DA Non-Material Amendment Plas Glynyweddw Glynyweddw Estate, Llanbedrog, Gwynedd, LL53 7TT

Diwygiad ansylweddol i ganiatad cynllunio C19/0672/38/LL er mwyn galluogi ymestyn maint y cegin a newid gorffeniad allan y wal a'r to / Non-material amendment to planning permission C19/0672/38/LL in order to increase the size of the kitchen and amend the finish of the external wall and roof

Llanbedrog Llanbedrog
C20/0750/18/AC Removal/Variation of Condition(s) Tŷ Capel Libanus, Clwt Y Bont, Deiniolen, Caernarfon, Gwynedd, LL55 3DH

Cais ar gyfer diwygio amod 2 o ganiatad cynllunio cyfeirnod C18/0663/18/LL er mwyn defnyddio ffenestri UPVC yn lle rhai alwminiwm / Application to amend condition 2 of planning permission reference C18/0663/18/LL so as to use UPVC windows instead of aluminium 

Deiniolen Llanddeiniolen Approved with Conditions
C20/0790/18/LL Full Planning Lleiniau, Deiniolen, Caernarfon, Gwynedd, LL55 3NF Addasu adeilad allanol i uned wyliau ynghyd a gwaith cysylltiedig/Conversion of outbuilding into a holiday unit and associated works. Deiniolen Llanddeiniolen
C20/0785/22/YA Prior Approval (Agri/Forest) Fferm Taldrwst Lôn Ddwr, Llanllyfni, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6RR

Creu trac amaethyddol a llenwi pwll chwarel segur ar gyfer creu llecyn caled.

Formation of agricultural tracks and infill of disused quarry pit to create a hard surface.

Llanllyfni Llanllyfni
C20/0783/00/LL Full Planning Midland Flats Church Street, Barmouth, Gwynedd, LL42 1EG Newid defnydd is lawr adeilad o ddefnydd masnachol i ddefnydd preswyl C3/Change of use for basement floor area from commercial to C3 residential
C20/0773/04/LL Full Planning Smithy, Llanfor, Y Bala, Gwynedd, LL23 7DW TROSI AC YMESTYN ADEILAD ALLANOL I GREU LLETY GWYLIAU/PROPOSED CONVERSION AND EXTENSION OF OUTBUILDING TO FORM HOLIDAY ACCOMMODATION Llandderfel Llandderfel Refused
C20/0708/44/RA Approval of Details Reserved by Condition Penamser Industrial Estate, Porthmadog, LL49 9NZ

Cais i rhyddhau amod 5 a 6 sy'n ymwneud a mesurau i ymdrin a llygredd o ganiatad cynllunio C19/0212/44/LL ar gyfer datblygu safle presennol fel depo tanwydd / Application to discharge conditions 5 and 6 in relation to pollution measures of planning permission C19/0212/44/LL to develop exsiting site into a new fuel depot

Porthmadog (West) Porthmadog
C20/0770/13/DT Householder Planning 9 Gray Street, Carneddi, Bethesda, Bangor, Gwynedd, LL57 3BY Cais ar gyfer codi estyniad unllawr i gefn eiddo / Application to erect a single storey rear extension Ogwen Bethesda Approved Subject to Conditions
C20/0764/32/LL Full Planning Gelliwig Farm Caravan Park, Botwnnog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8RG Ymestyn tymor gwyliau y maes caerafanau o 8 mis i 12 mis i fod yn agored trwy'r flwyddyn ar gyfer defnydd gwyliau / Extend holiday season of caravan park from 8 months to 12 months to be open year round for holiday purposes. Botwnnog Botwnnog
C20/0758/14/DT Householder Planning 83 Cae Mur, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1DS Cais ar gyfer codi estyniad deulawr to fflat ar gefn yr eiddo / Application for the erection of a flat roof two storey extension on the rear of the property  Cadnant (Caernarfon) Caernarfon Approved Subject to Conditions
C20/0778/39/LL Full Planning Porth Tocyn House, Bwlchtocyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7BU

Dymchwel storfa a gweithdy tractor pren presennol ac adeiladu storfa a gweithdy tractor newydd ffram dderw

Demolish existing timber tractor store and workshop and replace with new oak framed tractor store and workshop

Llanengan Llanengan Approved Subject to Conditions
C20/0777/20/DA Non-Material Amendment Ystad Ddiwydiannol Griffiths Crossing, Llanfair Is Gaer, Caernarfon, LL55 1TS

Diwygiadau ansylweddol i ganiatâd rhif C19/0787/20/LL er mwyn ail-leoli'r fynedfa a lleihau maint y safle/Non-material amendments to planning permission ref. C19/0787/20/LL so as to re-locate the entrance and reduce the size of the site.

Y Felinheli Felinheli Approved with Conditions
C20/0776/18/AC Removal/Variation of Condition(s) Rynys, Llanddeiniolen, Caernarfon, Gwynedd, LL55 3AR

Diwygio amod rhif 1 o ganiatâd cynllunio C19/0919/18/LL er mwyn newid ffenestr ar dalcen dwyreiniol y ty/Amend condition no. 1 of planning permission C19/0919/18/LL so as to alter the window on the eastern elevation of the dwelling.

Bethel Llanddeiniolen Approved with Conditions
C20/0775/39/CC Work on Protected Trees (TPO Consent) Former White House Hotel , Abersoch, Pwllheli, LL53 7AF

Gwaith tocio ar ddwy goeden

Lopping work on two trees

Abersoch Llanengan Approved Subject to Conditions
C20/0772/45/DT Householder Planning 10 West End Parade, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5PN

Amnewid ffenestr flaen bresennol gyda drysau "Ffrengig" yn agor i falconi newydd ar edrychiad blaen yr adeilad.


Replacement of existing first floor window with French doors opening out onto new balcony on front elevation of building.

Pwllheli (South) Pwllheli Approved Subject to Conditions
C20/0763/14/CC Work on Protected Trees (TPO Consent) Llais Afon, 59 Cae Gwyn, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1LL

Cais ar gyfer cynnal gwaith i goeden sy'n destun Gorchymyn Diogelu Coed

Application for works to a tree which is protected by a Tree Preservation Order.

Menai (Caernarfon) Caernarfon Approved Subject to Conditions
C20/0760/25/DT Householder Planning 14 Ffordd Cynan, Penrhosgarnedd, Bangor, Gwynedd, LL57 2NR Gosod ffenestr gromen newydd yn nho blaen yr eiddo/Siting of new dormer window on front roof of property. Pentir Pentir Approved with Conditions
C20/0761/20/DT Householder Planning Crud Yr Awel, 7 Trem Y Foel, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4UZ

Estyniad deulawr yn y cefn/Two storey extension at rear.

Y Felinheli Felinheli Approved with Conditions
C20/0715/34/TC Lawful Development Certificate Existing/Proposed Road From Groeslon Passing Ty'n Y Berth Brysgyni Isaf And Brysgyni Ganol, Capel Uchaf, LL54 5DH

Cais tystysgrif datblygiad cyfreithiol ar gyfer cychwyn gwaith yn ymwneud a chaniatad cynllunio C11/0856/34/LL ar gyfer newid defnydd adeilad allanol i fod yn dy annedd newydd yn cynnwys addasu ac ehangu / Lawful use application in relation to commencement of works on planning permission C11/0856/34/LL for the change of use of an outbuilding together with alterations and extensions 

Clynnog Clynnog Approved (TC only)
C20/0707/11/TC Lawful Development Certificate Existing/Proposed Bron Hwfa Siliwen Road, Bangor, Gwynedd, LL57 2BH

Cais am dystysgrif cyfreithloni presennol ar gyfer defnyddio'r adeilad fel 4 uned breswyl hunan-gynhaliol ar wahan ers 2003/Application for a certificae of lawfulness for the existing use of a building as 4 separate self-contained residential units since 2003.

Menai (Bangor) Bangor
C20/0658/22/DT Householder Planning Arfryn, 7 Ffordd Clynnog, Penygroes, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6NP

Estyniad deulawr to fflat ac estyniad unllawr to fflat bwriededig.

Proposed two storey flat roof extension and single storey flat roof extension.

Penygroes Llanllyfni
C20/0494/20/LL Full Planning Gwel Y Fenai (former Ferrodo Site And Plas Brereton),, Caernarfon, LL55 1TP Datblygu parc gwyliau a hamdden i gynnwys 208 o borthdai gwyliau; 51 fflatiau gwyliau newydd eu hadeiladu; newid defnydd adeilad i 4 fflat gwyliau; adeiladu canolbwynt hamdden; ad-drefnu ac adnewyddu unedau diwydiannol; darpariaeth ar gyfer gwaith trin dŵr preifat; a meysydd parcio cysylltiedig, tirlunio, mynediad a ffyrdd mynediad mewnol. / Development of a holiday and leisure park to include 208 holiday lodges; 51 new-build holiday apartments; change of use of building to 4 holiday apartments; a leisure hub building; re-configuration and renovation of industrial units; provision of a private water treatment plant; and, associated car parking, landscaping, access and internal access roads. Y Felinheli
C20/0769/38/DT Householder Planning Tŷ'r Ysgol, Llanbedrog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7TU

Dymchwel ystafell wydr bresennol. Codi estyniad deulawr ar ochr yr eiddo.


Demolish of the existing conservatory. Erection of a two-storey extension to the side of the property.

Llanbedrog Llanbedrog Approved Subject to Conditions
C20/0766/42/DT Householder Planning Cynfi Rhodfa'r Môr, Nefyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6EB

Estyniad uwchben modurdy presennol.


Extension above existing garage.

Nefyn Nefyn Approved Subject to Conditions
C20/0746/39/AC Removal/Variation of Condition(s) Deucoch Hotel, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7LD

Diwygio amod 2 o ganiatâd cynllunio C15/0904/39/LL er mwyn caniatáu newidiadau mân i ddyluniad y tŷ.


Amend condition 2 of planning permission C15/0904/39/LL in order to allow minor changes to the design of the house.Llanengan Llanengan Approved Subject to Conditions
C20/0765/39/DT Householder Planning 266 Cae Du Estate, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7DZ

Creu teras haul ar yr ail lawr gyda sgrin balconi wydr.


Construction of second floor sun terrace including glazed balcony screen

Abersoch Llanengan Refused
C20/0722/05/CC Work on Protected Trees (TPO Consent) St Catherine's Church, Llanfrothen, Penrhyndeudraeth, Gwynedd, LL48 6BQ

Cais ar gyfer cynnal gwaith i goed wedi eu gwarchod gyda Gorchymyn Gwarchod Coed/Application for works to trees protected with a Tree Preservation Order

Penrhyndeudraeth Llanfrothen Approved with Conditions
C20/0756/39/LL Full Planning Angorfa Lôn Sarn Bach, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7EB

Newid defnydd o eiddo Gwely a Brecwast (Dosbarth Defnydd C1) i annedd (Dosbarth Defnydd C3)

Change of use from a Bed and Breakfast establishment (C1 Use Class) to a dwelling (C3 Use Class)

Abersoch Llanengan
C20/0754/11/RA Approval of Details Reserved by Condition 182 Penrhos Road, Bangor, Gwynedd, LL57 2LX

Rhyddhau amod 12 (datganiad dull dymchwel), amod 16 (cynllun cynnal a chadw) o ganiatâd cynllunio C18/0796/11/R3 ynghyd a chyflwyno arolwg diweddaraf parthed ystlumod/Discharge condition 12 (demolition method statement) and condition 16 (maintenance plan) of planning permission C18/0796/11/R3 together with an up dated bat survey. 

Glyder (Bangor) Bangor Approved (Without Conditions)
C20/0753/32/DT Householder Planning Tan Y Maen, Pengroeslon, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8ET

Codi estyniad deulawr cefn.


Erection of two storey rear extension.

Botwnnog Botwnnog Approved Subject to Conditions
C20/0751/14/DT Householder Planning Awelfor England Road South, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1HY Cais ar gyfer codi estyniad cefn ar yr eiddo ynghyd a darparu balconi uwchben / Application for the erection of single store extension to rear of property with balcony above. Menai (Caernarfon) Caernarfon Approved Subject to Conditions
C20/0748/42/CT Tree Felling in Conservation Area Sŵn Y Don, Porth Dinllaen, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6DB

Gwaith i goed o fewn Ardal Gadwraeth


Works to trees in Conservation Area

Morfa Nefyn Nefyn Approved (Without Conditions)
C20/0747/14/CC Work on Protected Trees (TPO Consent) Tir Ger / Land By Ty Canol, Ffordd Bangor, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1LN

Cais torri a thocio coed sy'n destun gorchymyn diogelu coed

Application to fell and prune trees subject to a tree preservation order.

Menai (Caernarfon) Caernarfon Approved Subject to Conditions
C20/0737/45/LL Full Planning 14 Kingshead Street, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5DR Newid defnydd ac ymestyn cyn-warws yn dy annedd / change of use and extend former warehouse into dwelling house Pwllheli (North) Pwllheli
C20/0735/39/DT Householder Planning Tyddyn Twlc, Cilan, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7DD

Codi estyniad ochr / cefn a phorth newydd.


Erection of side / rear extension and new porch

Llanengan Llanengan Approved Subject to Conditions
C20/0683/44/LL Full Planning Land Adjacent To Arfryn, Tremadog, LL49 9RN

Cais ar gyfer codi ty unllawr / Application for the erection of a single storey dwelling

Porthmadog Tremadog Porthmadog
C20/0744/11/LL Full Planning Tir Ger Cliff Cottage, Bangor, LL57 2SU Codi tŷ newydd ynghyd a gwaith cysylltiedig gan gynnwys mannau parcio a newidiadau i'r fynedfa bresennol/Erection of a new dwelling together with associated works including parking spaces and alterations to the existing access. Garth (Bangor) Bangor
C20/0739/25/DT Householder Planning Arosfa Ffordd Tŷ'n Clwt, Penrhosgarnedd, Bangor, Gwynedd, LL57 2LU

Cais deiliad ty ar gyfer codi estyniadau, newidiadau a balconi llawr cyntaf i gefn yr eiddo (cynllun diwygiedig i'r hyn a ganiatawyd o dan gyfeirnod C19/0269/25/LL) / Householder application to erect extensions, alterations and first floor balcony to rear of dwelling (revised plans to that approved under reference C19/0269/25/LL)

Pentir Pentir Approved with Conditions
C20/0727/12/LL Full Planning Bryn Mair, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7AX Cais ar gyfer codi adeilad newydd ar gyfer defnydd gwyliau / Erection of a new building for use as holiday accommodation Waunfawr Betws Garmon Refused
C20/0733/46/DT Householder Planning Tyddyn Sander, Tudweiliog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8PB

Trosi rhan o adeilad allanol presennol yn anecs ar gyfer defnydd is-wasanaethol i'r tŷ presennol, gan gynwys dymchwel estyniad ochor ac adeiladu estyniad newydd ir adeilad. 


Conversion of part of existing outbuilding into annexe for ancillary use to existing dwelling, including demolition of side extension and construction of new extension to building.

Tudweiliog Tudweiliog Approved Subject to Conditions
C20/0732/45/DT Householder Planning Cuddfan Church Place, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5DT

Codi ystafell wydr ar flaen yr eiddo.

Construct conservatory on the front of the property.

Pwllheli (South) Pwllheli Approved Subject to Conditions
C20/0730/18/DT Householder Planning Tyn Y Gadlys, Fachwen, Caernarfon, Gwynedd, LL55 3HA

Newidiadau ac estyniadau/Alterations and extensions.

Deiniolen Llanddeiniolen Approved with Conditions
C20/0729/39/AC Removal/Variation of Condition(s) Cefn, Llanengan, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7LG

Diwygio Amod 2 o ganiatâd cynllunio C19/ 0119/39/LL er galluogi ychwanegu ystafell ardd i'r anecs a ganiatawyd.


Variation of Condition 2 of planning permission C19/0119/39/LL to enable the addition of garden room to the  permitted annexe.

Llanengan Llanengan Approved Subject to Conditions
C20/0728/39/DT Householder Planning Windover, 5 Llwyn Onn Estate, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7EP

Adeiladu porth blaen, modurdy ochr, cynyddu maint y to i ddarparu llofftydd llawr cyntaf gyda ffenestri gromen to brig ac ymestyn yr ardal batio bresennol.


Construction of front porch, side garage, increase size of roof to provide first floor bedrooms with pitched roof dormer windows and extend existing patio area.

Abersoch Llanengan Approved Subject to Conditions
C20/0734/44/DT Householder Planning Bryn Coed Ffordd Y Borth, Borth Y Gest, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9TP

Cais ar gyfer codi estyniadau i'r eiddo yn gynnwys codi lefel y to er mwyn creu llawr cyntaf (cais diwygiedig) / Application for the erection of extensions to property including raising the roof to create a first floor (revised application).

Porthmadog (West) Porthmadog Refused
C20/0731/20/DT Householder Planning 11 Bryn Y Môr, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4LY

Codi lolfa haul ar y balconi presennol (cynllun diwygiedig i'r un a wrthodwyd o dan gais rhif C20/0025/20/DT/Erection of a sun lounge on the existing balcony (amended scheme to that refused under application ref. C20/0025/20/DT).

Y Felinheli Refused
C20/0719/14/TC Lawful Development Certificate Existing/Proposed Boat Yard And Workshop, Victoria Dock, Caernarfon, LL55 1SR

Cais am dystysgrif defnydd cyfreithlon presennol ar gyfer defnyddio yr safle fel iard gychod, gweithdy peirianneg forwrol a siandleri.


Application for a certificate of lawfulness  for the existing use of a site as boat yard, marine engineering workshop and chandlery.

Menai (Caernarfon) Caernarfon
C20/0677/23/LL Full Planning Bryn Crwn, Ceunant, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4RT Diwygiad i ganiatad cynllunio rhif C06A/0735/23/LL er mwyn ychwanegu porth car dwbwl i'r modurdy i gynnwys paneli solar ar y to/Amendment to planning permission ref. C06A/0735/23/LL so as to add a double car port to the garage to include solar panels on the roof. Cwm y Glo Llanrug
C20/0504/21/LL Full Planning Tir Ar Fferm Cobri, Llanllechid, LL57 3LF Codi ty fforddiadwy un llawr, mynedfa, llecynnau parcio, tanc septig  ynghyd a thanc cynaeafu dwr /Erection of a single storey affordable dwelling, access, parking spaces, septic tank together with water harvesting tank. Arllechwedd Llanllechid
C20/0723/20/DT Householder Planning Maes Y Môr, 43 Bryn Ffynnon, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4SJ Codi balconi i lawr cyntaf edrychiad blaen yr eiddo / Erection of first floor balcony to front elevation of dwelling Y Felinheli Approved with Conditions
C20/0720/32/DT Householder Planning 2, Pentre, Botwnnog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8RB

Dymchwel dau estyniad presennol ac adnewyddu'r prif adeilad, ynghyd ag estyniad ochr a chefn newydd. Yr oll yn unllawr.


Demolition of two existing extensions and the renovation of the main building, along with a new side and rear extension. All single storey.

Botwnnog Botwnnog Approved Subject to Conditions
C20/0703/32/LL Full Planning Trefollwyn Bach, Botwnnog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7SR

Codi adeilad amaethyddol i storio peiriannau.


Erection of agricultural building to store machinery

Botwnnog Botwnnog Approved Subject to Conditions
C20/0672/44/LL Full Planning Glaslyn Leisure Centre/byw'n Iach Glaslyn, Porthmadog, LL49 9HN


Cadw hwb cymunedol ac adeilad storio gardd a ty gwydr 'walipini' ar gyfer tyfu hadau a eginblanhigion a phlanhigion.

Retention of community hub and garden storage building and proposed greenhouse walipini for growing of seeds, seedlings and plants.

Porthmadog (West) Porthmadog
C20/0705/11/DT Householder Planning 12 Bryn Adda, Bangor, Gwynedd, LL57 2LJ Estyniad uwchben y modurdy/Extension above the garage. Approved with Conditions
C20/0712/37/DT Householder Planning 16 Eifl Road, Trefor, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5LW

Estyniad / Extension

Llanaelhaearn Llanaelhaearn Refused
C20/0706/11/CT Tree Felling in Conservation Area Parc Tan Y Fynwent, Bangor, LL57 1DT

Ymgymryd a gwaith cynnal a chadw ar goed o fewn ardal gadwraeth/Maintenance work on trees located within the conservation area.

Approved (Without Conditions)
C20/0700/35/DT Householder Planning Ivy Cottagage Arfonia, Criccieth, LL52 0DB


Adeiladu estyniad deulawr cefn

Construction of a two storey rear extension.

Criccieth Criccieth
C20/0718/11/DT Householder Planning 40 Glynne Road, Bangor, Gwynedd, LL57 1AN

Estyniad un llawr yn y cefn/Single storey rear extension.

Hirael (Bangor) Bangor Approved with Conditions
C20/0717/25/RA Approval of Details Reserved by Condition Ysgol Y Faenol Penrhos Road, Penrhosgarnedd, LL57 2NN

Rhyddhau amod 3 o ganiatâd cynllunio C19/0087/25/R3 er mwyn cytuno a deunyddiau a gorffeniadau allanol/Discharge condition 3 of planning permission C19/0087/25/R3 so as to agree external materials and finishes.  

Pentir Pentir Approved (Without Conditions)
C20/0716/13/LL Full Planning 1, Lôn Sarnau Station Road, Bethesda, Bangor, Gwynedd, LL57 3NX Cais ar gyfer trois modurdy i anecs is-raddol i'r eiddo adnabyddir fel '1 Lon Sarnau, Ffordd y Stesion, Bethesda, LL573NX' / Application to convert garage to annexe ancillary to the dwelling known as '1, Lon Sarnau, Ffordd y Stesion, Bethesda, LL573NX' Ogwen Bethesda
C20/0713/39/LL Full Planning Bryn Cethin Bach Caravan Park Lôn Garmon, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7UL

Adeilad Ffrâm Porth arfaethedig (Ymddangosiad Amaethyddol) fel storfa dan do ar gyfer offer cynnal a chadw parc gwyliau


Proposed Portal Frame Building (Agricultural Appearance) for roofed storage of holiday park maintenance equipment

Abersoch Llanengan Approved Subject to Conditions
C20/0711/46/DT Householder Planning Glan Beuno, Llaniestyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8SF

Amnewid hen gyntedd gyda phorth ffrâm dderw/gwydrog mwy


Replace old porch with larger oak frame / glazed porch

Tudweiliog Tudweiliog Approved Subject to Conditions
C20/0709/44/HT Prior Telecommunications Notice Ivy Cottage, 1 Ivy Terrace, Borth Y Gest, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9TS (none)
C20/0701/39/LL Full Planning Beach Side Restaurant, The Warren Lôn Pont Morgan, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7AA

Cais cynllunio llawn ar gyfer gosod canopi teras allanol i ddarparu man eistedd awyr agored dan do ym mwyty traeth Sandbar, The Warren, Abersoch.


Full planning application for the installation of an external terrace canopy to provide a covered outdoor seating area at the Sandbar beach restaurant, The Warren, Abersoch.

Abersoch Llanengan Approved Subject to Conditions
C20/0698/32/DT Householder Planning Efail Glandwr, Sarn Mellteyrn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8DY

Agor mynedfa gerbydol newydd, ymestyn gardd ddomestig a gwaith peirianyddol i newid lefelau tir gan gynnwys creu gofod parcio newydd


Creation of new vehicular access, extension of domestic garden and engineering works to alter ground levels including creation of new parking space

Botwnnog Botwnnog
C20/0695/45/LL Full Planning O'shea International, Sail Loft West Morfa'r Garreg, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5AY

Estyniad newydd arfaethedig i'r  adeilad warws a swyddfa presennol


Proposed new extension to existing warehouse and office building

Pwllheli (South) Pwllheli Approved Subject to Conditions
C20/0694/40/LL Full Planning Hendre Penprys, Pentreuchaf, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8EZ

Newid defnydd tair ystafell wely Gwely a Brecwast yn llety gwyliau hunangynhwysol dwy ystafell wely ac adeiladu modurdy domestig


Change of use of three bed and breakfast rooms to a two bedroom self contained holiday let and the construction of a domestic garage

Efailnewydd / Buan Llannor
C20/0710/02/DT Householder Planning 2 Is Y Graig, Corris, SY20 9TQ Ail gyflwyniad o gais i godi balconi ar edrychiad deheuol yr eiddo ynghyd a chynnal newidiadau i'r agoriadau/Resubmission of application to erect a balcony to the south elevation of the property and alterations to openings Corris / Mawddwy Corris Refused
C20/0451/08/LL Full Planning Former Shell Mexx Yard Station Road, Penrhyndeudraeth, LL48 6LG

Cais ar gyfer newid defnydd safle i redeg busnes taxi ynghyd a chodi adeilad gweithdy / Application for the change of use of site to run taxi business, erection of workshop building, 

Penrhyndeudraeth Penrhyndeudraeth
C20/0632/18/DT Householder Planning Y Gelli Ffordd Bethel, Bethel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1UN

Cais ar gyfer codi estyniad unllawr to fflat i ochr yr eiddo / Application to erect a single storey flat roofed extension to side of dwelling

Bethel Llanddeiniolen Approved with Conditions
C20/0376/23/AC Removal/Variation of Condition(s) Bryn Gwyn Mawr, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4RG

Diwygio amod rhif 2 o ganiatad cynllunio C20/0180/23/LL er mwyn gwneud newidiadau i ddyluniad y ty/Amend condition no. 2 of planning permission C20/0180/23/LL so as to carry out alterations to the design of the dwelling. 

Cwm y Glo Llanrug Approved with Conditions
C20/0704/20/DA Non-Material Amendment Bron Dalar, 14 Caernarfon Road, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4NQ

Diwygiad ansylweddol i ganiatad cynllunio rhif C16/1558/20/LL er mwyn ymestyn y lolfa haul/Non-material amendment to planning permission C16/1558/20/LL so as to extend the conservatory.

Approved (Without Conditions)
C20/0699/35/CT Tree Felling in Conservation Area Y Maes Stryd Fawr, Criccieth, LL52 0EY (none) Criccieth Criccieth No Objection
C20/0697/24/TC Lawful Development Certificate Existing/Proposed Golygfa, Rhostryfan, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7PB

Cais tystysgrif cyfreithloni defnydd presennol o dir fel gardd cysylltiol a chwrtil / Application for existing lawful use of land as domestic garden and curtilage area

Llanwnda Llanwnda Approved (TC only)
C20/0691/21/AC Removal/Variation of Condition(s) Bryn Derwas, Tal Y Bont, Bangor, Gwynedd, LL57 3YB

Diwygio amod 2 o ganiatad rhif C20/0332/21/DT er mwyn creu swyddfa uwchben y modurdy/Amend condition 2 of planning permission C20/0332/21/DT so as to create an office above the garage.

Arllechwedd Llanllechid Approved with Conditions
C20/0687/14/LL Full Planning Caernarfon Castle Castle Ditch, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2AY Uwchraddio'r cyfleusterau ymwelwyr drwy gosod lifft, creu caffi, toiledau newydd a chyfleusterau i'r gweithwyr a storio / Improve the visitor facilities through installing a lift, create a cafe, new toilets and facilities for staff and storage.  Seiont (Caernarfon) Caernarfon Approved with Conditions
C20/0686/09/DT Householder Planning 94d Plas Edwards, Tywyn, LL36 0DA

Estyniad balconi/Balcony extension

Tywyn Tywyn Approved with Conditions
C20/0646/44/CR Listed Building Consent Porthmadog Sailing Club Corn Hill, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9AY

Gosod ffan echdynnydd ar gefn yr adeilad / Installation of extractor fan on rear of building

Porthmadog (West) Porthmadog
C20/0645/44/LL Full Planning Porthmadog Sailing Club Corn Hill, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9AY Gosod ffliw ar gefn yr adeilad / Installation of flue to rear of building. Porthmadog (West) Porthmadog
C20/0635/17/DT Householder Planning Bod Derwyddon, Carmel, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7AN Cais ar gyfer codi estyniad unllawr i gefn ac ochr y eiddo / Application for the erection of a single storey extension to the side and rear of the property. Talysarn Llandwrog Approved with Conditions
C20/0457/08/CR Listed Building Consent Bron Y Garth Hospital, Minffordd, Penrhyndeudraeth, Gwynedd, LL48 6HE Addasiadau mewnol ac allanol i drosi llawr daear o'r prif adeilad yn westy / Internal and external alterations to ground floor of the main building into hotel  Penrhyndeudraeth Penrhyndeudraeth
C20/0692/18/DT Householder Planning Cymerau, Bethel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1UW Estyniad un llawr ar y talcen deheuol/Single storey extension on southern gable.  Bethel Llanddeiniolen Approved with Conditions
C20/0696/14/MG Approval of Reserved Matters Tir Rhwng / Land Between Tan Y Garth A Cefn Gwyndre, Lôn Ddewi, Caernarfon, LL55 1BH Cais materion a gadwyd yn ol ar gyfer caniatad cynlluniol amlinellol C17/0631/14/LL ar gyfer codi ty a gwelliannau i'r fynedfa bresennol / Application for reserved matters in relation to outline planning permission C17/0631/14/LL for the erection of a dwelling and improvements to the access.  Menai (Caernarfon) Caernarfon
C20/0685/11/DT Householder Planning 19 Belmont Road, Bangor, Gwynedd, LL57 2HY

Estyniad un llawr yng nghefn yr eiddo/Single storey extension at rear of property.

Glyder (Bangor) Bangor Approved with Conditions
C20/0676/39/LL Full Planning Bryn Onnen Lôn Engan, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7LB

Dymchwel caban presennol a chodi estyniad unllawr newydd i'r prif annedd yn ei le


Demolition of existing chalet  and replace with new single storey extension to main dwelling

Abersoch Llanengan Approved Subject to Conditions
C20/0674/41/MG Approval of Reserved Matters Cae Bodlondeb, Ger Ael Y Bryn, Chwilog, LL53 6SH Cais ar gyfer materion a gadwyd yn ol a gwybodaeth draenio a datblygu cam wrth cam mewn cyswllt a chaniatad cynllunio amlinellol C16/1363/41/AM ar gyfer codi 9 ty sy'n cynnwys 3 fforddiadwy a ffordd mynediad. / Reserved matters application together with drainage and phasing details in relation to outline planning permission C16/1363/41/AM for the erection of 9 dwellings including 3 affordables and access road.  Llanystumdwy Llanystumdwy
C20/0673/41/MG Approval of Reserved Matters Cae Bodlondeb, Ger Ael Y Bryn, Chwilog, LL53 6SH Cais ar gyfer materion a gadwyd yn ol a gwybodaeth draenio a datblygu cam wrth cam mewn cyswllt a chaniatad cynllunio amlinellol C16/1603/41/AM ar gyfer codi 9 ty sy'n cynnwys 3 fforddiadwy a ffordd mynediad. / Reserved matters application together with drainage and phasing details in relation to outline planning permission C16/1603/41/AM for the erection of 9 dwellings including 3 affordables and access road.  Llanystumdwy Llanystumdwy
C20/0693/39/RA Approval of Details Reserved by Condition Pentre Bach Lôn Pentre Bach, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7ES

Cais i ryddhau amodau 3 (defnydd to), 4 (gorffeniad allanol) a 5 (tirlunio) o ganiatâd cynllunio C18/0895/39/LL i ddymchwel tŷ presennol a chodi tŷ newydd


Application to discharge conditions 3 (roof material), 4 (external finish) and 5 (landscaping) of planning permission C18/0895/39/LL to demolish existing dwelling and erect new dwelling

Abersoch Llanengan Approved (Without Conditions)
C20/0684/40/AC Removal/Variation of Condition(s) Eisteddfa, Llannor, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6YG

Cais i ddiwygio amod 6 ar ganiatâd cynllunio C96D/0094/20/LL yn ymwneud ag annedd amaethyddol.


Application to amend condition 6 on planning permission C96D/0094/20/LL relating to an agricultural dwelling.

Abererch Llannor Approved Subject to Conditions
C20/0682/39/DT Householder Planning 20 Maes Awel, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7HS

Dymchwel y balconi cefn presennol. Codi estyniad deulawr yng nghefn yr eiddo.


Demolish existing rear balcony. Erection of a two-storey extension to the rear of the property.

Abersoch Llanengan Approved Subject to Conditions
C20/0681/40/DA Non-Material Amendment Ymddiriedolaeth Gig Gogledd Orllewin Cymru, Bryn Beryl Hospital Lôn Caernarfon, Llwyn Hudol, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6TT

Diwygiad ansylweddol i'r cynlluniau a gymeradwywyd drwy ganiatâd cynllunio C19/0502/40/LL er mwyn caniatáu codi adeilad ar gyfer cyfarpar cyflenwi trydan.


Non-material amendment to the plans approved by planning permission C19/0502/40/LL to allow the erection of a building for electricty supply equipment.

Abererch Llannor Refused
C20/0680/40/LL Full Planning Battin, Llwyndyrys, Pwllheli, LL53 6NG

Trosi adeilad allanol yn llety gwyliau.


Conversion of outbuilding into a holiday letting accommodation

Efailnewydd / Buan Llannor Refused
C20/0666/32/LL Full Planning Crugeran, Sarn Mellteyrn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8DT Cais ar gyfr codi adeilad cynhyrchu wyau maes gan gynnwys seiloau a gwaith cysylltiedig / Erection of a free-range egg production unit including silos and associated works Botwnnog Botwnnog
C20/0621/35/LL Full Planning Criccieth Craft Centre, Criccieth, LL52 0HS

Dymchwel cyn weithdy llechi a chodi datblygiad cymysg yn cynnwys bwyty a bar ynghyd a gofod manwerthu bach a 4 ystafell wely 'aparthotel' gwasanaethol.


Demolition of existing former slate workshop and erection of a mixed used development comprising a restaurant and bar incorporating a small scale retail space and 4 no. serviced aparthotel bedrooms.

Criccieth Criccieth
C20/0544/18/YA Prior Approval (Agri/Forest) Fferm Y Ddôl Ffordd Bethel, Bethel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1UL

Cais am hysbyseb o flaen llaw i godi sied amaethyddol ar gyfer porthiant a pheiriannau/Application for prior notification for the erection of agricultural shed to accommodate feed and machinery.

Bethel Llanddeiniolen Approved (Without Conditions)
C20/0395/20/CT Tree Felling in Conservation Area 5 Aber Cottages, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4JY

Cais ar gyfer torri coeden dderw sydd o fewn Ardal Gadwraeth Aberpwll/ Application to fell an oak tree which is within the Aberpwll Conservation Area 

Y Felinheli Approved (Without Conditions)
C20/0690/42/DA Non-Material Amendment Maes Parcio Moreia Nefyn, Stryd Moreia, Nefyn, Pwllheli, LL53 6HG

Diwygiad ansylweddol i'r cynlluniau a gymeradwywyd gan ganiatâd cynllunio C20/0364/42/LL ar gyfer maes parcio er mwyn galluogi trefniant safle amgen.


Non-material amendment to the plans approved by planning permission C20/0364/42/LL for a car park in order to enable a revised site layout.

Nefyn Nefyn Withdrawn
C20/0640/09/RC Removal/Variation of Condition(s) 92 Plas Edwards, Tywyn, Gwynedd, LL36 0DA

Cais ar gyfer ymgymryd a gwaith heb gydymffurfio ac amod rhif 2(unol a cynlluniau) a 3(manylion balconi) ar ganiatad rhif C19/1135/09/DT


Application to carry out work without compliance with condition number2(in accordance with plans) and 3(balcony details) on approval number C19/1135/09/DT

Tywyn Tywyn Approved with Conditions
C20/0633/38/CR Listed Building Consent Fferm Crugan, Llanbedrog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7NL Trosi adeilad allanol i ffurfio rhan o'r ty / Conversion of outbuilding to form part of dwelling.  Llanbedrog Llanbedrog Approved with Conditions
C20/0671/11/DA Non-Material Amendment Cyngor Gwynedd, Glancegin School Ffordd Y Castell, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd, LL57 1ST

Diwygiad ansylweddol i ganiatad cynllunio rhif C20/0113/11/LL ar sail y cynllun tirlunio/Non-material amendment to planning permission ref. C20/ 0113/11/LL as regards to the landscaping scheme.

Marchog (Bangor) Bangor Approved (Without Conditions)
C20/0667/43/LL Full Planning Tir Rhwng / Land Between Rhandir & Bod Elen, Llithfaen, Pwllheli, LL53 6PA

Cais Cynllunio Llawn ar gyfer annedd unllawr fforddiadwy a gwaith seilwaith cysylltiedig


Full Planning Application for an affordable single storey dwelling and associated infrastructure works

Llanaelhaearn Pistyll
C20/0662/14/LL Full Planning Plas Bawb, Ysgol Cynradd Maesincla Maesincla Lane, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1DF Cais ar gyfer codi estyniad unllawr to fflat i'r adeilad ar gyfer darparu cyfleusterau ychwanegol / Application for the erection of a single storey flat roof extension to existing building to provide additional facilities  Cadnant (Caernarfon) Caernarfon Approved Subject to Conditions
C20/0654/42/DT Householder Planning Mor A Mynydd, Edern, Pwllheli, LL53 8YU

Adeiladu balconi a ffenestr cromen ar gefn yr eiddo


Erection of balcony and dormer window at rear of property

Morfa Nefyn Nefyn Approved Subject to Conditions
C20/0651/38/LL Full Planning Tir Ger / Land By Tremfan Hall, Llanbedrog, Pwllheli, LL53 7NN

Adeiladu sied amaethyddol pwrpas cyffredinol i storio bwyd anifeiliaid, peiriannau ac i gartrefu anifeiliaid yn achlysurol.


Construction of a general purpose agricultural shed to store feed, machinery and the occasional housing of animals.

Llanbedrog Llanbedrog Refused
C20/0650/39/DT Householder Planning Tŷ'r Afon Lôn Engan, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7HR

Dymchwel y modurdy presennol ac adeiladu estyniad ar ochr yr eiddo ac ymestyn y ffenestr gromen bresennol yn y cefn.


Demolish existing garage and construct an extension to the side of the property and  extend existing dormer at the rear.

Abersoch Llanengan Approved Subject to Conditions
C20/0647/26/LL Full Planning Tan Y Bryn, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4BZ

Ail adeiladu pont a wynebu ffordd mynediad gyda concrid.


Reinstate bridge and surface the access road with concrete.  

Waunfawr Waunfawr
C20/0644/15/LL Full Planning Pont Pen Y Llyn, Brynrefail, Gwynedd, LL55 3NP Cais ar gyfer codi gweithdy a storfa gychod / Application for the erection of a boathouse and workshop Llanberis Llanberis
C20/0625/40/AC Removal/Variation of Condition(s) Llwyn Ffynnon, Y Ffôr, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6UY

Diddymu amod 5 o ganiatâd cynllunio C16/1054/40/LL sy'n cyfyngu'r defnydd o'r bar a'r lolfa i feddianwyr y carafanau teithiol ar y safle yn unig.

Removal of condition 5 of planning permission C16/1054/40/LL which limits the use of the bar and lounge to the occupants of the touring caravans on site only.

Abererch Llannor Approved Subject to Conditions
C20/0623/19/AC Removal/Variation of Condition(s) Tir Ger / Land At Lon Cefnwerthyd, Bontnewydd, Gwynedd, LL55 2UD

Cais i newid amodau 2 a 21 o ganiatad cynllunio C19/0014/19/LL er mwyn symud plot 14 a 29 a symud modurdy plot 17, lleihau lefel slab plotiau 18 a 26 a tynnu rhan o'r llwybr troed i'r 'hammerhead'/ Application to vary conditions 2 and 21 of planning permission C19/0014/19/LL in order to reposition plots 14 and 29 and reposition garage of plot 17, reduce slab level of plots 18 and 26 and remove part of footpath to the hammerhead

Bontnewydd Bontnewydd Approved Subject to Conditions
C20/0678/39/DA Non-Material Amendment Plas Bach Maes Gwydryn, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7ED

Diwygiad Ansylweddol i'r cynlluniau a gymeradwywyd gan Ganiatâd Cynllunio C20/0212/39/ DT er cynnwys ffenestr denau newydd 3000mm o led i'r drychiad gorllewinol.


Non-Material Amendment to the plans approved by Planning Permission C20/0212/39/DT to include a new 3000mm wide thin window to the west elevation.

Abersoch Llanengan Approved Subject to Conditions
C20/0669/11/LL Full Planning Blenheim House Holyhead Road, Bangor, Gwynedd, LL57 2DP

Cais i ddymchwel adeiladau presennol a chodi adeilad 4 llawr i greu 36 uned breswyl, creu llecynau parcio cebydol cysylltiedig, diwygiadau i'r fynedfa gerbydol presennol ynghyd chreu mynedfa gerbydol ychwanegol /

Application to demolish existing buildings and erect a 4 storey building to create 36 residential unts, associated vehicular parking spaces, amendments to the existing vehicular access and creation of new vehicular access


Menai (Bangor) Bangor
C20/0664/11/DA Non-Material Amendment Garth Service Station Beach Road, Bangor, Gwynedd, LL57 1AB

Cais ar gyfer gwneud diwygiad ansylweddol i ganiatad cynllunio cyfeirnod C20/0213/11/LL er mwyn dileu drws a chau'r agoriad i gydfynd a'r edrychiad cefn presennol / Application for a non-material amendment to planning permission reference C20/0213/11/LL so as to remove rear door and block opening to match existing rear elevation

Garth (Bangor) Bangor Approved with Conditions
C20/0659/15/DT Householder Planning 8, Rallt Goch Ceunant, Llanberis, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4SW Cais ar gyfer dymchwel estyniad ochr unllawr presennol a chodi estyniad deulawr yn ei le / Application to demolish existing single storey side extension and erection of a two storey extension it its place Llanberis Llanberis Approved with Conditions
C20/0649/44/LL Full Planning Land Adjacent To Gelert House Ffordd Penamser , Porthmadog, LL49 9NX

Cais ar gyfer gosod pwerdy ~5MWe nwy wrth gefn gyda isadeiledd cysylltiol / Application for the erection of an ~5MWe gas fired standby power station and associated infrastructure.

Porthmadog (West) Porthmadog
C20/0637/22/LL Full Planning Bryn Y Gog Road From Lôn Pant To Pant Y Gôg Then Southwestwards Passing Garreg Lwyd To Pengwastad Nant, Nebo, LL54 6EB

Adeiladu ty amaethyddol


The erection of an agricultural dwelling

Llanllyfni Llanllyfni
C20/0665/24/RA Approval of Details Reserved by Condition Tir Ger Tan Y Celyn, Swn Y Mor And Talardd, Dinas, Llanwnda, Caernarfon, LL54 7YN

Cais ar gyfer rhyddhau'r amodau canlynol o ganiatadau  cynllunio APP/Q6810/A/19/3221957 ac  C20/0088/24/AC: rhif 8 - dwr wyneb, rhif 9 - draenio dwr budr,  rhif 10 - tirweddu, rhif 13 - tai fforddiadwy, rhif 15 - delio gyda planhigion di-ymledol, rhif 16 - osgoi llygredd, rhif 18 - datganiad rheoli adeiladu, rhif 19 - materion dwyieithog / Application for the discharge of the following conditions of planning permissions APP/Q6810/A/19/3221957 and C20/0088/24/AC: no 8 - surface water, no 9 - foul drainage, no 10 - landscaping, no 13 - non-invasive plant management, no 16 - pollution prevention, no 18 - construction management statement, no 19 - bilingual

Llanwnda Llanwnda
C20/0652/44/DA Non-Material Amendment Plot 59 Tan Y Foel Borth Y Gest, Porthmadog, LL49 9UH

Diwygiad ansylweddol i gynlluniau a ganiatawyd dan C16/0732/44/LL i ddiwygio dyluniad ffenestri gromen blaen a cefn, newid ffenestr cefn ar lefel daear am ddrysau ffrenig dwbl,  ail leoli ffenestri ar drychiad ochr ac ail drefnu ffenestri to lefel uchel ar y drychiad cefn ynghyd a chynnwys 1 ffenestr to dros y wardrob.

Non material amendment to the plans approved under C16/0732/44/LL to amend the design of front and rear dormer windows, replacement of window at ground floor rear with french double doors, relocation of a window on the side elevation and rearrangement of the existing high-level Velux windows at the rear of the property including one additional Velux window over the wardrobe.

Porthmadog (West) Porthmadog Approved with Conditions
C20/0668/39/DA Non-Material Amendment Trigfa Lôn Sarn Bach, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7EH

Diwygiad ansylweddol i'r cynlluniau a gymeradwywyd trwy ganiatâd cynllunio C19/1105/39/DT i gynnwys:

(1) Codi uchder y balwstrad ddi-ffrâm gwydrog o 1.1m i 1.5m ar  y balconi estynedig  llawr uchaf dwyrain, y balconi dormer llawr uchaf de, y balconi crwm llawr gwaelod de, a'r patio / decin llawr gwaelod dwyrain.

(2) Balwstrad / sgrin ddi-ffrâm gwydrog 1.5m o uchder o dan falconi estynedig y llawr uchaf, ar lefel y llawr gwaelod


Non-material amendment to the plans approved by planning permission C19/1105/39/DT to include :

(1) The glazed frameless balustrades to the Top floor East extended balcony, the Top floor South dormer balcony, the Ground floor South curved’ balcony, and the Ground floor East patio / deck, to be increased in height from 1.1m to 1.5m. 

(2) A new 1.5m high glazed frameless balustrade / screen underneath the Top floor extended balcony, at Ground floor level

Abersoch Llanengan Approved Subject to Conditions
C20/0663/16/LL Full Planning The Bungalow Hermon Road, Mynydd Llandygai, Bangor, Gwynedd, LL57 4DZ

Cais ar gyfer dymchwel estyniad unllawr presennol a chodi estyniad deulawr yn ei le ynghyd a mewnosod pedair ffenestr dormer, simdde newydd, canopi to uwchben mynedfa'r eiddo a balconi math juliette ar lawr cyntaf y talcen / Application to demolish single storey extension and erection of two storey extension in its place together with four dormer windows, new chimney, roof canopy above lobby entrance and juliette balony on first floor gable elevation


Tregarth & Mynydd Llandygai Llandygai Approved with Conditions
C20/0655/38/DT Householder Planning Gors, Llanbedrog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7UN

Estyniad unllawr ochr.


Single storey side extension

Llanbedrog Llanbedrog Approved Subject to Conditions
C20/0648/45/CA Conservation Area Consent W Dop & Son, W Dop & Son Lower Cardiff Road, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5NF

Caniatâd Ardal Gadwraeth i ddymchwel hanner cefn yr adeilad, darn warws adeiladwaith ffrâm ddur efo to fflat

Conservation Area Consent to demolish rear half of building, steel framed warehouse portion with flat roof

Pwllheli (North) Pwllheli Approved Subject to Conditions
C20/0610/11/LL Full Planning Abbeyfield Society, Elm Bank Siliwen Road, Bangor, Gwynedd, LL57 2BH Newid defnydd o gartref gofal yr henoed a fflat i fflat a thy ychwanegol (2 uned breswyl) ynghyd a newidiadau i'r llecynnau parcio/Change o use from residential care home for the elderly and flat into a flat and an additional dwelling (2 residential units) together with alterations to parking spaces.  Menai (Bangor) Bangor Approved with Conditions
C20/0642/11/DT Householder Planning 124 Pennant Crescent, Bangor, Gwynedd, LL57 4LR

Cais deiliad ty ar gyfer codi estyniad ochr unllawr to fflat / Householder application for single storey flat roofed extension

Hendre (Bangor) Bangor Approved with Conditions
C20/0615/24/AC Removal/Variation of Condition(s) White Tower Caravan Park, Saron, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5UH

Ymestyn cyfnod preswylio 52 o garafanau teithiol o 10 mis a hanner i 12 mis.

Extend period of occupancy for touring caravans from 10.5 and a half months to 12 months.

Llanwnda Llanwnda
C20/0613/26/RA Approval of Details Reserved by Condition Tan Y Bryn, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4BZ

Cais ar gyfer rhyddhau amod 8 (gorffeniad allanol) a 9 (cyflenwad dwr) ar ganiatad rhif C18/0856/26/LL

Application to discharge condition 8 (external finnish) and 9 (water supply) on planning permission number C18/0856/26/LL

Waunfawr Waunfawr
C20/0609/24/LL Full Planning Gwredog Isaf, Rhostryfan, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7PN

Cais ar gyfer trosi adeilad allanol presennol i lety gwyliau / Application to convert existing outbuilding to holiday accommodation

Llanwnda Llanwnda
C20/0604/11/LL Full Planning 33 William Street, Bangor, Gwynedd, LL57 1BG Addasu ty presennol i fod yn 2 dy/Conversion of existing dwelling into 2 dwellings. Hirael (Bangor) Bangor Approved with Conditions
C20/0603/11/DT Householder Planning 9 Friars Road, Bangor, Gwynedd, LL57 1BE Estyniad un llawr yn y cefn/Single storey rear extension. Hirael (Bangor) Bangor Approved with Conditions
C20/0602/22/DT Householder Planning Tan Y Coed Ffordd Nasareth, Nasareth, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6DW Cais ar gyfer dymchwel estyniadau a modurdy presennol a chodi estyniad ochr to fflat ac adeilad allanol to fflat / Application to demolish existing extension and garage and the erection of a new flat roof extension and outbuilding.  Llanllyfni Llanllyfni Approved with Conditions
C20/0421/04/LL Full Planning Cae Pant, Llandderfel, Y Bala, Gwynedd, LL23 7RG Cais ar gyfer codi adeilad cynhyrchu wyau maes gan gynnwys ystafell bacio / Application to erect a free-range egg production unit with packing room Llandderfel Llandderfel Refused
C20/0636/11/DT Householder Planning 29 Llys Adda, Bangor, Gwynedd, LL57 2AW Cais ar gyfer codi estyniad ochr deulawr a chodi estyniad unllawr i gefn yr eiddo / application to erect a two storey side extension and a single storey extension to the rear of the dwelling Dewi (Bangor) Bangor Approved with Conditions
C20/0612/23/DT Householder Planning 2, Carreg Y Fran, Cwm Y Glo, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4DD

Codi modurdy a swyddfa yng nghefn yr eiddo/Erection of a garage and office at rear of property. 

Cwm y Glo Llanrug Approved with Conditions
C20/0588/17/AC Removal/Variation of Condition(s) Yr Hen Becws, Llandwrog, Caernarfon, LL54 5SY

Newid defnydd ac ymestyn adeilad i greu tŷ ynghyd a chodi modurdy heb gydymffurfio gyda amod 2 a 4 ar ganiatâd rhif C16/0271/17/LL


Change of use and extension of building to ceate a dwelling and erection of garage without compliance with condition number C16/0271/17/LL 

Groeslon Llandwrog
C20/0634/13/DA Non-Material Amendment Godre'r Gaer Ffordd Carneddi, Carneddi, Bethesda, Gwynedd, LL57 3SH

Cais ar gyfer gwneud diwygiad ansylweddol i ganiatad cynllunio cyfeirnod C17/1212/13/LL er mwyn dileu'r porth blaen, codi balconi ar yr edrychiad blaen a chynydd maint y ffenestri / Application for a non-material amendment to planning permission reference C17/1212/13/LL to delete the front porch, erect a balcony the prinicpal elevation and increase window sizes

Gerlan Bethesda Approved with Conditions
C20/0631/18/LL Full Planning Cae Corniog Bach, Penisarwaun, Caernarfon, Gwynedd, LL55 3DB

Cais ar gyfer estynnu cwrtil breswyl, newidiadau i fynedfa gerbydol ac amaethyddol presennol, estyniad i sied ardd presennol, creu llecynnau parcio cerbydau a chodi ffensiau / Application to extend residential curtilage, alterations to existing vehicular and agricultural access, extension to existing garden shed, creation of vehicle parking space and erection of fencing

Penisarwaun Llanddeiniolen Approved with Conditions
C20/0627/20/DT Householder Planning 21 Stryd Menai, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4HX

Cais ar gyfer codi balconi un llawr i gefn yr eiddo / Application to erect a single storey balcony to the rear of the dwelling

Y Felinheli Approved with Conditions
C20/0624/14/LL Full Planning Cyngor Gwynedd, Hendre Primary School Ffordd Cae Phillips, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2AT Cais ar gyfer codi estyniad un llawr to fflat i greu ystafell amlbwrpas Application for the erection of a single storey extension to create a multi-purpose room. Peblig (Caernarfon) Caernarfon Approved Subject to Conditions
C20/0152/13/LL Full Planning 4, Ogwen Terrace High Street, Bethesda, Bangor, Gwynedd, LL57 3AY Cais ar gyfer trosi is-lawr eiddo i uned breswyl hunan gynhaliol ynghyd a rhannu modurdy cefn fodurdy a phorth car / Application to convert lower ground floor into self contained residential unit together with splitting the rear garage into a garage and car port Ogwen Bethesda
C20/0630/18/RA Approval of Details Reserved by Condition The Garage, Clwt Y Bont, Deiniolen, Caernarfon, Gwynedd, LL55 3EB

Cais ar gyfer rhyddhau amod 4 efo ganiatad cynllunio cyfeirnod C20/0356/18/LL sy'n ymwneud a chyflwyno cynllun parcio cerbydau / Application to discharge condition 4 of planning permission reference C20/0356/18/LL which requires the submission of the vehicle parking layout

Deiniolen Llanddeiniolen Approved with Conditions
C20/0628/20/DA Non-Material Amendment Fron Helig, 42 Bryn Ffynnon, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4SJ

Cais diwygiad di-faterol i ganiatad cynllunio cyfeirnod C20/0118/20/DT er mwyn newid dyluniad pileri'r balconi / Application for a non-material amendment to planning permission reference C20/0118/20/DT to change the design of balcony pillars

Y Felinheli Approved with Conditions
C20/0626/11/CT Tree Felling in Conservation Area 205 Stryd Fawr, Bangor, LL57 1NY

Cais ar gyfer gwneud gwaith tocio i ddwy goeden Palalwyfen wedi eu lleoli oddi fewn i Ardal Gadwraeth Bangor / Application for works to prune two Lime trees located within the Bangor Conservation Area

Deiniol (Bangor) Bangor Approved (Without Conditions)
C20/0564/17/LL Full Planning Y Sgwar, Y Fron, Caernarfon, LL54 7BB


Codi  bwrdd gwybodaeth.

Erection of a  noticeboard,

Talysarn Llandwrog Approved with Conditions
C20/0622/13/LL Full Planning Pen Bre Ffordd Y Mynydd, Rachub, Bangor, Gwynedd, LL57 3HS Creu croglofft o fewn yr annedd bresennol ynghyd a gosod ffenestri to/Create a crogloft within the existing dwelling and insert roof windows. Gerlan Bethesda
C20/0616/09/HT Prior Telecommunications Notice Leahurst Caravan Park, Tywyn, LL36 9HL

Codi 2 bolyn pren 8 medr ar gyfer offer cyfathrebu trydannol band eang.


Erection of two 8 metre wooden poles for broad band electronic communications apparatus.

Tywyn Tywyn Prior Determination Not Required
C20/0556/38/DT Householder Planning Fferm Crugan, Llanbedrog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7NL Trosi adeilad atodol i ffurfio rhan o'r ty / Conversion of attached outbuilding to form part of dwelling Llanbedrog Llanbedrog Approved with Conditions
C20/0553/22/DT Householder Planning 6-8 Ffordd Yr Orsaf, Penygores, LL54 6NW

Cais deiliad ty ar gyfer codi adeilad modurdy preifat / Householder application for the erection of a private garage 

Penygroes Llanllyfni Approved with Conditions
C20/0545/18/LL Full Planning Gwynfryn Carreg Y Garth, Rhiwlas, Bangor, Gwynedd, LL57 4HD Dymchwel yr adeilad stiwdio presennol a chodi ty newydd yn ei le/Demolish existing studio building and erection of a new dwelling in its place. Penisarwaun Llanddeiniolen
C20/0619/14/CR Listed Building Consent Hen Gwrt Castle Ditch, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2AY Gosod gwydriad eilradd / Installation of secondary glazing  Seiont (Caernarfon) Caernarfon Approved with Conditions
C20/0618/18/LL Full Planning Cae Rhos, Llandeiniolen, LL55 3AG Addasu ac ymestyn yr adeilad allanol i'w ddefnyddio ar gyfer uned wyliau/Conversion and extend outbuilding for use as a holiday unit. Bethel Llanddeiniolen Withdrawn
C20/0617/11/LL Full Planning Hen Glawdd Ffordd Treborth, Treborth, Bangor, Gwynedd, LL57 2RJ All-osod y ty presennol gyda ty newydd ynghyd a gwaith cysylltiedig/Replace existing dwelling with a new dwelling and associated works. Glyder (Bangor) Bangor
C20/0614/39/DT Householder Planning 64 Cae Du Estate, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7DJ

ADDASIADAU A NEWIDIADAU GAN GYNNWYS GOSOD FFENESTRI TO, CLADIN ALLANOL A CHYSGODFAN AR GYFER CEIR YNGHYD A GWAITH TIR YN CYNNWYS CODI WAL GYNNAL AC ARDAL PATIO NEWYDD.


ALTERATIONS AND AMENDMENTS INCLUDING INSTALLATION OF ROOF LIGHTS, EXTERNAL CLADDING AND CAR PORT AND GROUNDWORKS INCLUDING CONSTRUCTION OF RETAINING WALL AND NEW PATIO AREA

Abersoch Llanengan Approved Subject to Conditions
C20/0489/14/CR Listed Building Consent Wal Y Cei, Caernarfon, Gwelliannau i lwybrau troed o amgylch y Castell / Improvements to footpaths around the Castle. Seiont (Caernarfon) Caernarfon Approved with Conditions
C20/0419/36/DT Householder Planning Ffridd Fach, Bwlch Derwin, Garndolbenmaen, Gwynedd, LL51 9EQ

Estyniad unllawr ochr ac ymestyn cwrtil.

Single storey side extension and extension to curtilage

Clynnog Clynnog
C20/0030/19/HY Advertisement Consent Newborough Arms, Newborough Arms, Bontnewydd, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2UG (none) Bontnewydd Bontnewydd
C20/0599/44/LL Full Planning Cymerau Ffordd Morfa Bychan, Morfa Bychan, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9UY

Cais am dyluniad diwygiedig ar gyfer codi ty (fel y caniatawyd dan penderfyniad C01D/0021/44/AM & C04D/0759/44/MG) ar dir cyfochrog i Cymerau, Morfa Bychan. 

Application for amended design for the erection of a dwelling (as approved under decision C01D/0021/44/LL & C04D/0759/44/MG) on land adjoining Cymerau, Morfa Bychan.

Porthmadog (West) Porthmadog
C20/0562/24/LL Full Planning Bryn Derwen, Rhostryfan, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7NB

Dymchwel fferm dy presennol  ynghyd a chodi ty newydd a gosod tanc trin newydd.


Demolition of existing farm house, together with the erection of a new dwelling, and installation of a new treatment plant

Llanwnda Llanwnda
C20/0546/03/DT Householder Planning 12 Tan Y Manod Newydd, Bethania, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 4BY

Estyniad ochr unllawr/Single storey side extension

Teigl Ffestiniog Approved with Conditions
C20/0606/16/DT Householder Planning Cae Herfyn Tal Gae, Tregarth, Bangor, Gwynedd, LL57 4AE

Codi modurdy a swyddfa gartref o fewn cwrtil preswyl/Erection of a garage and home office within the residential curtilage.

Tregarth & Mynydd Llandygai Llandygai Approved with Conditions
C20/0605/15/LL Full Planning Penbryn Bakery, Penbryn Bakery, Pen Y Bryn, 28 High Street, Llanberis, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4EN Newidiadau i'r toeau cefn/Alterations to rear roofs. Llanberis Llanberis Approved with Conditions
C20/0600/17/DT Householder Planning Llaingro, Y Groeslon, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7DW Cais ar gyfer codi estyniad unllawr ar yr eiddo / Application for the erection of a single storey extension  Groeslon Llandwrog Approved with Conditions
C20/0533/35/LL Full Planning Eisteddfa Caravan And Camping Site, Pentrefelin, Gwynedd, LL52 0PT

Newid defnydd tir ar gyfer lleoli 42 carafan teithiol ynghyd a chreu ffordd mynediad gysylltiol, tirlunio a chodi bloc toiledau.


Change of use of land for the siting of 42 touring caravans together with the formation of associated access roads, landscaping and the erection of a toilet block.

Dolbenmaen Dolbenmaen
C19/0979/17/RC Modification or Discharge of Planning Obligations Cilfynydd, Carmel, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7SA Cais i amrywio'r cytundeb 106 presennol o dy fforddiadwy i swm cymudol ar gyfer tai fforddiadwy / Application to vary the existing s106 agreement from affordable housing to a commuted sum for the purpose of affordable housing Groeslon Llandwrog Approved Subject to Conditions and S106 Agreement
C20/0608/32/DT Householder Planning Trefaes Isaf, Sarn Mellteyrn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8RN

Estyniadau llawr cyntaf ar y cefn a'r ochr.

First floor extensions on the rear and side.

Botwnnog Botwnnog Approved Subject to Conditions
C20/0607/42/DT Householder Planning Garth Hudol Rhodfa'r Môr, Nefyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6EB

Estyniad deulawr


Two storey extension

Nefyn Nefyn Refused
C20/0592/26/DT Householder Planning Monfa, Caeathro, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2SS

Adeiladu ffenestr bae.

Construction of a bay window.

Waunfawr Waunfawr Approved Subject to Conditions
C20/0586/13/DT Householder Planning 51 Braichmelyn, Braichmelyn, Bangor, Gwynedd, LL57 3RD

Estyniadau a newidiadau/Extensions and alterations.

Gerlan Bethesda Approved with Conditions
C20/0503/16/DT Householder Planning Tŷ Fferm Tanrhiw Bro Syr Ifor, Tregarth, Bangor, Gwynedd, LL57 4AR Cais deiliad ty ar gyfer codi estyniad ochr unllawr / Householder application to erect a single storey extension to side of dwelling Tregarth & Mynydd Llandygai Llandygai Approved with Conditions
C20/0601/25/DT Householder Planning The Old Shop, Caerhun, Bangor, Gwynedd, LL57 4DT Estyniad deulawr ar dalcen gogleddol y ty/Two storey extension on dwelling's northern gable end. Pentir Pentir Approved with Conditions
C20/0597/11/CR Listed Building Consent Nyth, (former St Mary's Church) Garth Road, Bangor, Gwynedd, LL57 2RW

Addasiadau mewnol ac allanol i drosi cyn Eglwys yn ddefnydd perfformio / Internal and external alterations to convert former Church for performing use. 

Deiniol (Bangor) Bangor Approved with Conditions
C20/0596/11/LL Full Planning Nyth, (former St Mary's Church) Garth Road, Bangor, Gwynedd, LL57 2RW Newid defnydd cyn Eglwys i ddefnydd ymarfer, gweithdy a lleoliad perfformio cwmni Fran Wen / Change of use of former Church into space for rehersal, workshop and performance for the company Fran Wen.  Deiniol (Bangor) Bangor
C20/0595/14/AC Removal/Variation of Condition(s) Block A Victoria Dock, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1TH

Cais ar gyfer diwygio amod 1 o ganiatad cynllunio C15/1302/14/LL er mwyn ymestyn y cyfnod 5 mlynedd / Application for the variation of condition 1 of planning permission C15/1302/14/LL in order to extend the 5year period.

Menai (Caernarfon) Caernarfon Withdrawn
C20/0593/33/LL Full Planning Tyddyn Cae, Boduan, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6DS

Codi Sied / Storfa Amaethyddol


Erection of Agricultural Shed / Store

Efailnewydd / Buan Buan Approved Subject to Conditions
C20/0591/23/AC Removal/Variation of Condition(s) Bryn Berllan, Ceunant, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4RY

Diwygio amod 2 o ganiatad cynllunio C20/0255/23/DT er mwyn codi estyniad llai/Amend condition 2 of planning permission C20/0255/23/DT so as to erect a smaller extension.

Cwm y Glo Llanrug Approved with Conditions
C20/0327/36/LL Full Planning 1, Plas Isaf, Penmorfa, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9RS

Codi estyniad cefn a dymchwel ac ail-adeiladau modurdy / Erect rear extension and demolish and re-build garage

Dolbenmaen Dolbenmaen
C20/0403/44/RA Approval of Details Reserved by Condition Croglofft Garth Road, Borth Y Gest, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9TW

Cais rhyddhau amod 2 o ganiatad cynllunio C20/0127/44/LL sy'n ymwneud a thirlunio / Application to discharge condition 2 of planning permission C20/0127/44/LL in relation to landscaping

Porthmadog (West) Porthmadog Condition(s) Fully Discharged
C20/0300/35/CR Listed Building Consent Bryn Henllan Lôn Ednyfed, Criccieth, Gwynedd, LL52 0LD

Addasiadau mewnol ac allanol er trosi adeilad o 3 fflat yn ol i un ty / Internal and external alterations to convert building back from 3 flats into 1 dwelling

Criccieth Criccieth Approved with Conditions
C20/0585/11/LL Full Planning Maesgeirchen Social County Club, Maesgeirchen Social Club, 90 Penrhyn Avenue, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd, LL57 1LT Addasu'r cyn-glwb cymedithasol i fod yn siop bwyd cyfleus ynghyd ag estyniad a newidiadau/Conversion of previous social club into a convenience store together with an extension and alterations. Marchog (Bangor) Bangor
C20/0579/41/DT Householder Planning Bod Euron, Chwilog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6SH Cais ar gyfer codi estyniad ar gefn yr eiddo / Application for the erection of an extension on the rear of the property  Llanystumdwy Llanystumdwy Approved Subject to Conditions
C20/0577/17/DT Householder Planning Cerdd Y Mynydd Carmel, Caernarfon, LL54 7AP Cais ar gyfer codi estyniadau unllawr ar yr eiddo / Application for the erection of single storey extensions on the property  Groeslon Llandwrog Approved with Conditions
C20/0532/44/RC Modification or Discharge of Planning Obligations Golygfa'r Gest, Morfa Bychan, Porthmadog, LL49 9YD

Cais ar gyfer tynnu cytundeb cyfreithiol 106 person lleol ynghlwm a chaniatad cynllunio C06D/0410/44/LL / Application for the removal of a local person s106 legal agreement in relation to planning permission C06D/410/44/LL

Porthmadog (West) Porthmadog
C20/0326/36/CR Listed Building Consent 1, Plas Isaf, Penmorfa, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9RS

Codi estyniad ar gefn yr eiddo / Erect extension to rear of building. 

Dolbenmaen Dolbenmaen
C20/0594/46/DT Householder Planning Ci Môr, 5 Wenallt Estate, Tudweiliog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8NA

Estyniad llawr cyntaf uwchben y modurdy a gosod ffenestri gromen

First floor extension above garage and install dormer windows

Tudweiliog Tudweiliog Approved Subject to Conditions
C20/0590/11/LL Full Planning 95 High Street, Bangor, Gwynedd, LL57 1NS

Addasiadau mewnol ac allanol yn cynnwys amnewid ffenster i ddrws a gosod grisiau allanol . Internal and external alterations to include replacing an existing window with a door and installing external stairs.

Deiniol (Bangor) Bangor
C20/0583/11/CR Listed Building Consent 95 High Street, Bangor, Gwynedd, LL57 1NS Addasiadau mewnol ac allanol yn cynnwys amnewid ffenster i ddrws a gosod grisiau allanol . Internal and external alterations to include replacing an existing window with a door and installing external stairs. Deiniol (Bangor) Bangor
C20/0567/26/DT Householder Planning Fferm Gors, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4SB Cais ar gyfer dymchwel estyniadau unllawr presennol a chodi estyniadau unllawr ar gefn ac ochr yr eiddo / Application for the demolition of existing single-storey extensions and construction of new rear and side single-storey extensions Waunfawr Waunfawr Approved Subject to Conditions
C20/0558/11/LL Full Planning Tir Agos I Neuadd Reichel, Bangor, LL57 2TR Cadw strwythurau dros dro am gyfnod o 12 mis ar gyfer derbynfa, ystafelloedd newid a toiledau/Retention of temporary structures for a period of 12 months for use as reception, changing rooms and toilets. Glyder (Bangor) Bangor Temporary permission
C20/0557/11/LL Full Planning Tir Agos I Neuadd Reichel, Bangor, LL57 2TR Cadw strwythur dros dro am gyfnod o 12 mis ar gyfer gampfa ynghyd ag ystafell pwysau/Retention of a temporary structure for a period of 12 months for use as a gymnasium together with a weights room. Glyder (Bangor) Bangor Temporary permission
C20/0487/00/LL Full Planning 10 The Arches, Barmouth, LL42 1AD

Cais llawn i newid defnydd cyn swyddfa (defnydd B1) i ddefnydd A1 ac A3 yn cynnwys bar profi a gwerthu gwin / Change of use of former office (B1 use) to an A1 and A3 use to include a bar for wine tasting and sales.

Abermaw Abermaw Approved with Conditions
C20/0456/00/MG Approval of Reserved Matters Site Adj. Min Y Mor Hotel Barmouth Promenade, Barmouth, LL42 1HW Appearance, Landscaping, Scale, Layout Abermaw Abermaw Approved with Conditions
C20/0584/24/DT Householder Planning Cae Bach, Dolydd, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7YA Cais ar gyfer codi adeilad allanol ar gyfer defnydd cysylltiol i'r prif eiddo fel ystafell gerdd / Application for the construction of an outbuilding for use in connection with the main dwelling as a music room.  Llanwnda Llanwnda Approved Subject to Conditions
C20/0582/16/DT Householder Planning Bryn Gwynedd, 1 Y Gefnan, Mynydd Llandygai, Bangor, Gwynedd, LL57 4DJ Estyniad un llawr ar dalcen yr eiddo/Single storey extension to the side of the property. Tregarth & Mynydd Llandygai Llandygai Approved with Conditions
C20/0575/17/DT Householder Planning Tŷ Mawr, Bethesda Bach, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5SF

Estyniad deulawr cefn gyda balconi llawr cyntaf.


Two storey rear extension with first floor balcony.

Groeslon Llandwrog Refused
C20/0569/45/LL Full Planning Cyngor Gwynedd, Glan Y Mor School Cardiff Road, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5NU

Codi ffens diogelwch i rannau o dir yr ysgol i sicrhau gwahaniad disgyblion oddi wrth y cyhoedd a creu dosbarth allanol (gardd) a codi sied storio pren

Construction of security fence to areas of the school grounds to ensure separation of pupils from the public and the creation of an outdoor classroom (garden) and erection of a timber storage shed

Pwllheli (South) Pwllheli Approved Subject to Conditions
C20/0561/13/DA Non-Material Amendment Tir Ger Goder Gaer, Bethesda, LL57 3SH

Diwygiad ansylweddol i ganiatad cynllunio C17/1212/13/LL er mwyn diddymu waliau llechi o'r edrychiad blaen a'r simdde/Non-material amendment to planning permission C17/1212/13/LL to delete slate walling from the front elevation and chimney.

Gerlan Bethesda Approved (Without Conditions)
C20/0534/17/DT Householder Planning Road From Graianfa Passing Ty Coch To Fron Deg, Y Groeslon, LL54 7UD Cais ar gyfer dymchwel ports presennol a chodi ports o'r newydd ar flaen yr eiddo / Application for the demolition of existing porch and the erection of new porch on the front of the porperty Groeslon Llandwrog Approved with Conditions
C20/0468/45/CR Listed Building Consent Cyngor Gwynedd, Theatre And Cinema, Neuadd Dwyfor Penlan Street, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5DE Addasiadau mewnol i'r llawr 1af a'r 2ail yn cynnwys newid seddi a chreu corridor dianc newydd/ Internal alterations to the 1st and 2nd floors to include replacing seats and create new escape corridor Pwllheli (North) Pwllheli Approved Subject to Conditions
C20/0581/39/RA Approval of Details Reserved by Condition Haulfryn Group Ltd, The Warren Lôn Pont Morgan, Abersoch, Gwynedd, LL53 7AA

Rhyddhau amod 6 (manylion unedau) ar ganiatad cynllunio C19/0996/39/LL

Discharge condition 6 (unit details) on planning permission C19/0996/39/LL

Abersoch Llanengan Condition(s) Fully Discharged
C20/0580/42/DA Non-Material Amendment Cae'r Wylan Lôn Isaf, Morfa Nefyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6BW

Diwygiad ansylweddol i'r cynlluniau a gymeradwywyd drwy ganiatâd cynllunio C20/0173/42/DT a fyddai'n golygu ymestyn yr estyniad deulawr a gymeradwywyd 1m er mwyn gwella'r trefniant mewnol.


Non-material amendment to the plans approved by planning permission C20/0173/42/DT which would involve extending the approved two storey extension by 1m to improve the internal arrangements.Morfa Nefyn Nefyn Approved Subject to Conditions
C20/0566/04/DT Householder Planning Ysgubor Fawr, Cefn Ddwysarn, Y Bala, Gwynedd, LL23 7LN Estyniad ochr deulawr gyda linc unllawr/Double storey side extension with single storey link Llandderfel Llandderfel Approved with Conditions
C20/0548/08/LL Full Planning Tŷ Obry, Penrhyndeudraeth, Gwynedd, LL48 6RY Codi adeilad amaethyddol er mwyn cadw anifeiliaid/Erection of agricultural building for housing of livestock. Penrhyndeudraeth Llanfrothen Approved with Conditions
C20/0538/03/LL Full Planning Ffordd Wynne, Blaenau Ffestiniog, LL41 3DW

Dymchwel adeilad presennol ac adeiladu 6 tŷ preswyl newydd/

Demolition of existing building and erection of 6 new dwellings

Diffwys & Maenofferen Ffestiniog
C20/0528/39/LL Full Planning Bwlchtocyn Farm, Bwlchtocyn, Pwllheli, LL53 7BN Creu mynedfa gerbydol a ffordd mynediad newydd / Formation of vehicular access and new access track. Llanengan Llanengan
C20/0576/16/AC Removal/Variation of Condition(s) Clwb Criced Bangor, Ty Newydd Sports Ground Ffordd Llandygai, Llandygai, Bangor, Gwynedd, LL57 4HR

Diwygio amod rhif 2 (yn unol a'r cynlluniau), 4 (parcio) a 10 (tirlunio) o ganiatad rhif C19/0105/16/LL ar gyfer codi clwb criced newydd/Amend condition no. 2 (in accordance with the plans), 4 (parking) and 10 (landscaping) of planning permission C19/0105/16/LL to erect a new cricket club.

Arllechwedd Llandygai Approved with Conditions
C20/0574/30/LL Full Planning Dynfra, Aberdaron, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8LL

Sied amaethyddol gyffredinol ar gyfer ŵyna, storio cyfarpar a phorthiant.

General purpose agricultural shed for lambing, storing machinery and fodder.

Aberdaron Aberdaron Approved Subject to Conditions
C20/0573/38/DT Householder Planning Bedw Arian Glynyweddw Estate, Llanbedrog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7TT

Adeiladu anecs a storfa ar gyfer defnydd is-wasanaethol i Bedw Arian

Construction of annexe and store as an ancillary use to Bedw Arian

Llanbedrog Llanbedrog Approved Subject to Conditions
C20/0572/39/DT Householder Planning Hyfrydle Lôn Isaf, Mynytho, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7RS

Codi estyniad unllawr yn lle estyniad presennol.


Construct a single storey extension in place of an existing extension.

Llanengan Llanengan Approved Subject to Conditions
C20/0571/45/DA Non-Material Amendment 43 Abererch Road, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5YY

Diwygiad ansylweddol i'r cynlluniau a gymeradwywd gan ganiatâd cynllunio C19/0595/45/LL er mwyn caniatau ystafell iwtiliti ar gefn yr estyniad deulawr a ganiatawyd.


Non-material amendment to the plans approved by planning permission C19/0595/45/LL to allow a utility room to the rear of the permitted two storey extension.


Pwllheli (North) Pwllheli Approved Subject to Conditions
C20/0570/14/DT Householder Planning 3 Llys Y Garn, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2UT

Cais ar gyfer codi estyniad llawr cyntaf ar ochr yr eiddo / Application for the erection of a first floor extension on the side of the property

Seiont (Caernarfon) Caernarfon Approved Subject to Conditions
C20/0490/18/LL Full Planning The Bull Inn High Street, Deiniolen, Caernarfon, Gwynedd, LL55 3HU Cais ar gyfer codi llwyfan decin i gefn yr adeilad gyda tho canopi llechi / Application to erect a decking area with a slate pitched slate canopy roof to the rear of the building Deiniolen Llanddeiniolen Approved Subject to Conditions
C20/0560/41/DT Householder Planning Hen Rheithordy, Llanarmon, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6PU

Cais ar gyfer codi modurdy / Application for the erection of a garage

Llanystumdwy Llanystumdwy Approved with Conditions
C20/0550/34/LL Full Planning Llech Y Dŵr, Pontllyfni, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5EU


ADDASU ADEILAD YN 2 UNED GWYLIAU.

CONVERSION OF OUTBUILDING INTO 2 HOLIDAY LETS

Clynnog Clynnog
C20/0563/38/LL Full Planning Arwel, Llanbedrog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7NU

Codi estyniad llawr cyntaf yn y cefn uwchben strwythur unllawr presennol a chodi estyniad cefn unllawr gwydrog.


Erection of rear first floor extension above existing single storey structure and erection of glazed single storey rear extension. 

Llanbedrog Llanbedrog Approved Subject to Conditions
C20/0559/22/DT Householder Planning 59 Stryd Fawr, Penygroes, LL54 6PL

Cias ar gyfer dymchwel estyniad unllawr presennol a chodi estyniad deulawr to fflat ar gefn yr eiddo / Application for the demolition of existing single storey extension and erection of new two storey flat roof extension on rear of property

Penygroes Llanllyfni Approved with Conditions
C20/0549/12/DT Householder Planning Pen Yr Rallt, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7BQ

Cais ar gyfer addasiadau ac estyniadau i'r eiddo presennol / Application for the alterations and extension to existing property

Waunfawr Betws Garmon Approved Subject to Conditions
C20/0555/32/SC Screening Opinion Crugeran, Sarn Mellteyrn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8DT

Barn sgrinio am uned dofednod ar gyfer 32,000 o ieir

Screening opinion for a poultry unit for 32,000 hens

Botwnnog Botwnnog
C20/0552/32/LL Full Planning Tyddyn Blodau, Bryncroes, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8EG

Codi adeilad amaethyddol


Erection of agricultural building

Botwnnog Botwnnog Approved with Conditions
C20/0547/14/LL Full Planning 9 Palace Street, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1RR Cais ar gyfer symud 2 ffenestr velux a gosod paneli cynhyrchu trydan o'r haul ar flaen yr adeilad / Application for the provision of the relocation of 2 velux windows and the provision of solar panels on the front elevation of the building Seiont (Caernarfon) Caernarfon Approved on Appeal with Conditions
C20/0130/40/LL Full Planning South Caernarfon Creameries Ltd, Rhydygwystl, Chwilog, Pwllheli, LL53 6SB

Tynnu tanciau trin presennol a gosod dau danc awyriad newydd 15.5m diamedr x 8.5m o uchel ynghyd a tanciau storio cemegau a slwtsh cysylltiedig

Removal of existing treatment tanks and installing two new 15.5m diameter x 8.5m high aeration tanks and associated chemical and sludge storage tanks

Abererch Llannor Approved Subject to Conditions
C20/0554/26/DT Householder Planning Cae March, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4YY Cais ar gyfer codi estyniad unllawr ar gefn yr eiddo ar gyfer darparu ystafell wely hygyrch ar gyfer defnydd mewn cyswllt a gofalu meddygol ynghyd ac ymestyn y teras presennol ogwmpas yr eiddo / Application for the erection of a single storey extension to form larger accessible bedroom for medical reasons, together with alterations and extension to existing outside raised terrace area. Waunfawr Waunfawr Approved Subject to Conditions
C20/0551/18/RA Approval of Details Reserved by Condition Llwyn Eithin, Bethel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1AX

Rhyddhau amod 3 o ganiatad rhif C20/0214/18/DT er mwyn cytuno  lliw y ffens/Discharge condition 3 of planning permission ref. C20/0214/18/DT so as to agree the colour of the fence.  

Bethel Llanddeiniolen Approved (Without Conditions)
C20/0539/35/LL Full Planning Mynydd Ednyfed Hotel Ffordd Caernarfon, Criccieth, Gwynedd, LL52 0PH Cais ar gyfer codi adeilad ar gyfer storio ac ar gyfer cadw cyfarpar mewn cysylltiad a'r tir ogwmpas y gwesty sy'n cael ei ddefnyddio fel tyddyn / Application for the erection of a shed to provide storage and space for maintenance equipment required in association with the established use of the land around the hotel as a smallholding.  Criccieth Criccieth Approved with Conditions
C20/0527/39/DT Householder Planning Bryn Cethin Bach Caravan Park Lôn Garmon, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7UL

Dymchwel adeilad allanol presennol ac adeiladu anecs yn ei le

Demolition of an existing outbuilding and construction of an annexe in its place

Abersoch Llanengan Approved Subject to Conditions
C19/1008/41/TC Lawful Development Certificate Existing/Proposed Pensarn, Rhoslan, Criccieth, Gwynedd, LL52 0ND Cyfreithloni defnydd gosod 3 caravan statig / Lawful use application for the siting of 3 static caravans.
C20/0543/11/LL Full Planning 177 Penrhos Road, Bangor, Gwynedd, LL57 2BX

Addasu modurdy/gweithdy i'w ddefnyddio fel anecs i'r annedd a adnabyddir fel 177 Ffordd Penrhos/Conversion of garage/workshop into an annex to the dwelling known as 177 Penrhos Road.

Dewi (Bangor) Bangor Approved with Conditions
C20/0542/20/DT Householder Planning Dwylan, 26 Sea View Terrace, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4TQ Codi adeilad gardd i'w ddefnyddio fel hafdy/Erection of garden building for use as a summer house. Y Felinheli Felinheli Approved with Conditions
C20/0524/35/LL Full Planning Eisteddfa Fishery, Eisteddfa, Pentrefelin, Gwynedd, LL52 0PT

Cais ar gyfer llyn pysgota bwriedig ychwanegol / Application for a proposed additional fishing lake

Dolbenmaen Dolbenmaen
C20/0521/13/AC Removal/Variation of Condition(s) Clwb Rygbi Bethesda Rugby Club, Bethesda, LL57 3NE

Rhyddhau amod rhif 16 o ganiatad cynllunio C17/1101/13/LL parthed cyflwyno manylion cynllun tai fforddiadwy/Discharge condition no. 16 of planning permission C17/1101/13/LL regarding an affordable housing scheme.

Ogwen Bethesda Approved (Without Conditions)
C20/0541/38/DT Householder Planning Glasgoed Lôn Bribwll, Llanbedrog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7NN

Estyniad unllawr cefn


Single Storey Rear Extension

Llanbedrog Llanbedrog Approved Subject to Conditions
C20/0536/38/DT Householder Planning 6 Cae Hendy, Llanbedrog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7NY

Dymchwel modurdy presennol ac adeiladu modurdy newydd

Demolish existing garage and build new garage

Llanbedrog Llanbedrog Approved Subject to Conditions
C20/0410/15/CC Work on Protected Trees (TPO Consent) Plot 6, Trem Y Chwarel Tŷ Du Road, Llanberis, Gwynedd, LL55 4FE

Cais ar gyfer gwneud gwaith i ddwy goeden derw a thorri dwy goeden derw sy'n destyn Gorchymun Gwarchod Coed rhif 3/TPO/A84 / Application for works to two oak trees and fell two oak trees which are subject to a Tree Preservation Order number 3/TPO/A84

Llanberis Llanberis Refused
C20/0537/24/LL Full Planning 8, Chatham Log Cabins, Llandwrog, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5TG Cais ar gyfer codi estyniad unllawr ochr ar yr uned bresennol / Application for the erection of a single storey side extension to the existing unit.  Llanwnda Llanwnda
C20/0535/39/LL Full Planning Yr Efail, Sarn Bach, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7BL

Codi estyniad newydd


Erection of new extension

Llanengan Llanengan Approved Subject to Conditions
C20/0531/11/LL Full Planning Telford House Glanaethwy Road, Bangor, Gwynedd, LL57 2HX Addasu'r tŷ presennol i fod yn 2 dy  gyda newidiadau allanol, codi modurdy domestig newydd ynghyd a chreu pont troed /Conversion of existing dwelling into 2 dwellings with external alterations together with the construction of a new domestic garage and footbridge Glyder (Bangor) Bangor
C20/0530/11/DA Non-Material Amendment Grosvenor House, Bangor, LL57 2UR

Diwygiad ansylweddol i ganiatad rhif C19/0078/11/LL er mwyn creu llecyn troi ger y brif fynedfa/Non-material planning amendment to planning permission C19/0078/11/LL so as to create a turning space by the main entrance.

Menai (Bangor) Bangor Approved (Without Conditions)
C20/0270/44/LL Full Planning Salem Chapel High Street, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9EU

Newid defnydd o Capel  (D1) i lle chwarae meddal i blant (D2) ynghyd a chaffi atodol a ciosgau symudol tu allan / Change of use from Chapel (D1) to children's soft play area (D2) together with associated cafe and moveable kiosks outsied

Porthmadog (East) Porthmadog Approved with Conditions
C20/0519/08/SC Screening Opinion Tir Ger Garth Sealing End Compound, Minffordd, Penrhyndeudraeth,

Mae'r prosiect arfaethedig yn cynnwys tanddaearu darn 3km o'r llinell 4ZC bresennol rhwng peilonau 27 i 37 gan ddefnyddio twnnel o gyfansoddyn diwedd selio Garth (SEC) National Grid i Cilfor ar ochr ddwyreiniol y Dwyryd. Mae'r cynnig hefyd yn cynnwys cael gwared ar y 10 peilon a chodi tai pen twnnel bob ochr a chyfansoddyn pen selio yn Cilfor, ynghyd ag amnewid un peilon ym mhen Cilfor.


The proposed project comprises the undergrounding of a 3km section of the existing 4ZC line between pylons 27 to 37 using a tunnel from National Grid’s existing Garth sealing end compound (SEC) to Cilfor on the eastern side of the Dwyryd. The proposal also involves the removal of the 10 pylons and the erection of tunnel head houses each side and a sealing end compound at Cilfor, together with the replacement of one pylon at the Cilfor end. 

Accepted
C20/0529/39/DT Householder Planning Bod Engan, Llanengan, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7LH

Rhannol ddymchwel  estyniad presennol, tynnu to un-llethr ac adeiladu estyniad unllawr newydd gyda tho brig ar yr edrychiad cefn.

Partial demolition of existing extension, removal of mono pitch roof and construction of new single storey extension with duo pitch roof to rear aspect.

Llanengan Llanengan Approved Subject to Conditions
C20/0510/35/DT Householder Planning Eryl Wen Lower Morannedd, Criccieth, Gwynedd, LL52 0LA

Dymchwel estyniad unllawr gyda balconi uwchben a chodi estyniad unllawr newydd gyda balconi uwchben.

Demolition of existing single storey extension with balcony above and construction of new single storey extension with balcony above.Criccieth Criccieth Approved with Conditions
C20/0525/35/DT Householder Planning Craig Deryn Ffordd Caernarfon, Criccieth, Gwynedd, LL52 0AU

Adeiladu estyniad cefn ac ochr aa porth blaen


Erection of single storey rear and side extension and front porch.

Criccieth Criccieth Approved with Conditions
C20/0523/40/LL Full Planning Canle Lôn Caernarfon, Y Ffôr, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6UE

Newid defnydd eiddo i salon harddwch

Change of use of property to beauty salon

Abererch Llannor Approved Subject to Conditions
C20/0515/20/DT Householder Planning 5 Gwylan Uchaf, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4YJ Estyniad llawr cyntaf a newidiadau/First floor extension and alterations. Y Felinheli Felinheli Approved with Conditions
C20/0476/22/RC Approval of Details Reserved by Condition Lleuar Fawr, Llanllyfni, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6ST

Cais i rhyddhau amodau 3 a 4 o ganiatad cynllunio C19/0907/22/LL yn ymwneud a llechi a gorffeniad allanol / Application to discharge conditions 3 and 4 of planning permission C19/0907/22/LL in relation to slates and external finish

Clynnog Clynnog Condition(s) Fully Discharged
C20/0522/39/LL Full Planning Abersoch Golf Club Lôn Golff, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7EY

Estyniad i'r ystafelloedd newid presennol.

Extension to existing changing rooms.

Abersoch Llanengan Approved Subject to Conditions
C20/0517/11/DT Householder Planning 2 Tan Y Maes, Bangor, Gwynedd, LL57 4DN

Estyniadau a newidiadau/Extensions and alterations.

Hendre (Bangor) Bangor Approved with Conditions
C20/0509/22/DT Householder Planning Tŷ Mawr, Nebo, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6EN Cais ar gyfer gwneud newidiadau allanol i'r eiddo gan gynnwys gwaith i'r to, codi estyniadau deulawr ac unllawr a darparu balconi / Application for external alteration to the dwelling which include alterations to the roof, erection of two storey and single storey extensions and the provision of a balcony.  Llanllyfni Llanllyfni Approved with Conditions
C20/0507/44/RC Modification or Discharge of Planning Obligations Braemar Ffordd Morfa Bychan, Morfa Bychan, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9YD

Tynnu cytundeb Adran 106 (person lleol) / Removal of Section 106 agreement(local need).

Porthmadog (West) Porthmadog
C20/0506/35/DT Householder Planning Tir Uchaf Lôn Ednyfed, Criccieth, Gwynedd, LL52 0LE Cais ar gyfer newidiadau allanol i'r eiddo gan gynnwys codi estyniad unllawr gyda balconi uwchben a darparu ffenestri cromen / Application for external alterations including the erection of a single storey extension with balcony above and provision of dormer windows.  Criccieth Criccieth Approved with Conditions
C20/0496/24/LL Full Planning Cyngor Gwynedd, Rhosgadfan Primary School, Rhosgadfan, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7EU

Gosod brithwaith ar ddrychiad blaen ysgol.

Installation of mosaic on front elevation of school

Llanwnda Llanwnda Approved Subject to Conditions
C20/0252/35/LL Full Planning The Field (behind Bowling Green) Henbont Road, Criccieth, Gwynedd, LL52 0DG

Defnyddio tir fel rhandiroedd cymunedol.


Use of land as community allotments.

Criccieth Criccieth Approved with Conditions
C20/0220/02/DT Householder Planning Tŷ Cipar, Cwmtirmynach, Y Bala, Gwynedd, LL23 7EB


Adeiladu lolfa haul ar y drychiad deheol.

Erection of a conservatory on the southern elevation..

Llandderfel Llandderfel Approved with Conditions
C20/0518/19/DT Householder Planning 27 Glanrafon Estate, Bontnewydd, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2UW


Estyniad deulawr a newidiadau bwriededig i dy

Proposed 2 storey extension and alterations to dwelling.

Bontnewydd Bontnewydd Approved with Conditions
C20/0514/42/DT Householder Planning Tŷ'n Y Coed Lôn Groes, Morfa Nefyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6BP

Dymchwel estyniadau ac adeilad allanol presennol a chodi estyniad deulawr newydd yn eu lle ynghyd ag ystafell amlbwrpas a storfa unllawr 

Demolish existing extensions and outbuilding and replace with new two storey extension and single storey utility and storage shed

Morfa Nefyn Nefyn Approved Subject to Conditions
C20/0505/20/DT Householder Planning Coed Menai Caernarfon Road, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4NJ Cais ar gyfer dymchwel lolf haul gefn presennol a chodi estyniad deulawr yn ei le / Application to demolish existing rear sun lounge and erection of two storey extension in its place Y Felinheli Approved with Conditions
C20/0444/14/DT Householder Planning Eryl, 31 Segontium Road South, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2LL

Estyniad unllawr cefn a dymchwel modurdy a chodi modurdy newydd.

Single storey rear extension and demolition of garage and construction of new garage.

Seiont (Caernarfon) Caernarfon Approved Subject to Conditions
C20/0070/39/DT Householder Planning Tŷ Wiggins, 12 Lôn Cernyw, Bwlchtocyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7DH

Estyniad yn cynnwys codi uchder y to

Extension including raising height of roof

Llanengan Llanengan
C20/0516/13/DT Householder Planning 2, Parc Y Moch, Bethesda, Bangor, Gwynedd, LL57 3DN Cais i ddymchwel ty gwydr cefn presennol a chodi estyniad deulawr yn ei le / Application to demolish existing rear conservatory and erect a two storey extension in its place. Arllechwedd Llanllechid Approved with Conditions
C20/0513/19/LL Full Planning Rhyddallt Bach, Rhos Bach, Caeathro, Caernarfon, LL55 2TE Cais ar gyfer codi adeilad amaethyddol ar gyfer cadw cyfarpar amaethyddol ynghyd a darparu iard cysylltiol / Application for the erection of a portal frame building for the purposes of storing agricultural implements together with the provision of an associated yard Bontnewydd Bontnewydd Approved Subject to Conditions
C20/0512/39/DT Householder Planning 4 Cae Du Estate, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7EN

Ail-godi modurdy tu cefn i'r annedd.


Replacement garage at rear of dwelling

Abersoch Llanengan Refused
C20/0501/13/RA Approval of Details Reserved by Condition Clwb Rygbi Bethesda Rugby Club, Bethesda, LL57 3NE

Rhyddhau amod rhif 3 (llechi), 5 (ecoleg) ac 8 (mesurau lliniaru coed) o ganiatad rhif C17/1101/13/LL ar gyfer codi tai/Discharge condition no. 3 (slates), 5 (ecology) and 8 (tree mitigation measures) of planning permission C17/1101/13/LL regarding the erection of dwellings.

Ogwen Bethesda Approved (Without Conditions)
C20/0458/08/LL Full Planning Bron Y Garth Hospital, Minffordd, Penrhyndeudraeth, Gwynedd, LL48 6HE

Newid defnydd llawr daear prif adeilad yr hen ybysty i westy yn cynnwys caffi, bwyty, bar, spa hamddenol ac unedau manwerthu ynghyd a gosod 2 garafan sefydlog dros dro ( 2 flynedd)  / Change of use of ground floor of former hospital into hotel to include cafe, restaurant, bar, leisure spa and retail units together with the siting of 2 static caravans for temporary period (2 years).

Penrhyndeudraeth Penrhyndeudraeth
C20/0502/13/RA Removal/Variation of Condition(s) Clwb Rygbi Bethesda Rugby Club, Bethesda, LL57 3NE

Newid amod rhif 14 o ganiatad cynllunuio C17/1101/13/LL i ddarllen - bydd y lleiniau gwelededd a'r fynedfa yn cael eu cwblhau'n sylweddol ac yn barod i'w defnyddio cyn i unrhyw waith,  sydd heb cael eu nodi yn y sgediwl galluogi, ddechrau ar y safle/Amend condition 14 of planning permission C17/1101/13/LL to read - the visibility splays and access shall be substantially complete and available for use prior to any work, not identified in the site enabling schedule, commencing on site.

Ogwen Bethesda Approved with Conditions
C20/0497/45/AC Removal/Variation of Condition(s) Plot 2 (2 Cefn Traeth), Ffordd Mela, Pwllheli, LL53 5AP

Diwygio amod 2 ar ganiatad cynllunio C18/0482/45/LL er adeiladu y ty ar llain 2 yn unol gyda cynllun diwygiedig.

Variation of condition 2 of planning permission C18/0482/45/LL in order to build the house on plot 2 in accordance with revised plans

Pwllheli (North) Pwllheli Approved Subject to Conditions
C20/0479/13/DT Householder Planning Gwenmon, 15 Ystâd Coetmor, Bethesda, Bangor, Gwynedd, LL57 3DR

Estyniad un llawr yng nghefn y ty/Single storey extension at rear of dwelling.

Ogwen Bethesda Approved with Conditions
C20/0442/04/LL Full Planning Bryn, Llandderfel, Y Bala, Gwynedd, LL23 7RB

Modurdy, gweithdy a storfa bwriededig ac estyniad i gwrtil preswyl (manylion to diwygiedig)


Proposed new garage, workshop and store room and extension to existing residential curtilage (revised roof details).

Llandderfel Llandderfel
C20/0369/32/LL Full Planning Canolfan Fenter Congl Meinciau, Botwnnog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8RA

Gosod modiwl cegin fasnachol 

Locate commercial kitchen module 

Botwnnog Botwnnog Approved Subject to Conditions
C20/0499/39/LL Full Planning Fferm Pant Yr Hwch, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7LA

Safle cytiau bugail glampio tymhorol arfaethedig gan gynnwys creu cynefinoedd a gwaith cysylltiedig


Proposed Seasonal Glamping Shepherd Huts Site including habitat creation and associated works

Abersoch Llanengan Refused
C20/0484/11/HY Advertisement Consent British Telecom Garth Road, Bangor, Gwynedd, LL57 2RG

Gosod arwydd wedi ei oleuo/Siting of illuminated sign.

Deiniol (Bangor) Bangor Approved with Conditions
C20/0452/03/AC Approval of Details Reserved by Condition Coed Y Ddol, Blaenau Ffestiniog, LL41 3SL

Cais i rhyddhau amod 5 (cytuno lefelau uchder y modurdy) ar ganiatad rhif C20/0011/03/DT

Application to discharge condition 5 (agree height level of garage) on planning permission number C20/0011/03/DT.

Bowydd & Rhiw Ffestiniog
C19/1166/11/RC Modification or Discharge of Planning Obligations Former Bangor Social Club Deiniol Road, Bangor, Gwynedd, LL57 2UR

Cais ar gyfer tynnu Cytundeb Adran 106 (sy'n ymwneud a darparu tai fforddiadwy) sydd ynghlwm a ganiatad cynllunio rhif C08A/0108/11/LL (Apel rhif APP/Q6810/A/08/2074574) / Application to remove Section 106 Agreement (which relates to providing affordable housing) attached to planning permission reference C08A/0108/11/LL (Appeal reference APP/Q6810/A/08/2074574)

Menai (Bangor) Bangor
C20/0498/42/DT Householder Planning Llwynfor Lôn Pen Rhos, Morfa Nefyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6BL

Amnewid ffenestr gromen 2il lawr bresennol yng nghefn y tŷ i bâr o ddrysau Ffrengig gyda balconi.

Replacement of existing 2nd floor dormer window on the rear of house to a pair of French doors with balcony.

Morfa Nefyn Nefyn Refused
C20/0492/23/DT Householder Planning Tyddyn Garreg Station Road, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4BD

Addasu'r modurdy presennol i fod yn anecs is-raddol i'r ty a adnabyddir fel Tyddyn Garreg/ Conversion of existing garage into an annex to be used ancillary to the dwelling known as Tyddyn Garreg.

Llanrug Llanrug Approved Subject to Conditions
C20/0486/22/YA Prior Approval (Agri/Forest) Fferm Taldrwst Lôn Ddwr, Llanllyfni, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6RR

Trac amaethyddol


Agricultural track

Llanllyfni Llanllyfni Prior Determination Not Required
C20/0483/44/CC Work on Protected Trees (TPO Consent) Bodawen Nursing Home, Bodawen Ffordd Glanrafon, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9PR

Cais ar gyfer gwneud gwaith i goed wedi ei gwarchod o dan Gorchymun Gwarchod Coed / Application for works to trees protected under a Tree Preservation Order

Porthmadog (East) Porthmadog Approved with Conditions
C20/0471/44/LL Full Planning Wendon Heol Merswy, Borth Y Gest, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9UF

Dymchwel ty deulawr presennol ac adeiladu ty deulawr newydd.

demolition of existing two storey dwelling and construction of new two storey dwelling.

Porthmadog (West) Porthmadog Approved with Conditions
C20/0495/32/LL Full Planning Swyddfa'r Bost Cyf, Post Office, Llys Brodyr, Botwnnog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8RA

NEWID DEFNYDD CYN SWYDDFA BOST I DDEFNYDD PRESWYL I'W GYNNWYS FEL RHAN O ANNEDD BRESENNOL


CHANGE OF USE OF FORMER POST OFFICE TO RESIDENTIAL USE FOR INCORPORATION AS PART OF  EXISTING DWELLING

Botwnnog Botwnnog Approved Subject to Conditions
C20/0491/11/LL Full Planning Uned 14 Ganolfan Menai, Bangor, LL57 2RG Newidiadau i'r edrychiad allanol/Alterations to external elevation. Deiniol (Bangor) Bangor Approved with Conditions
C20/0488/32/DT Householder Planning Hen Odyn, Nanhoron, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8PR

Codi estyniad llawr cyntaf

Construction of first floor extension

Botwnnog Botwnnog Approved Subject to Conditions
C20/0493/23/DT Householder Planning 2 Bryn Moelyn Estate, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4PH Cais deiliad ty ar gyfer codi estyniad unllawr a porth blaen / Householder application for the erection of a single storey side extension and front porch Llanrug Llanrug Approved Subject to Conditions
C20/0485/18/AC Removal/Variation of Condition(s) Victoria Terrace High Street, Deiniolen, Gwynedd, LL55 3LT

Diwygio amod 2 o ganiatad cynllunio rhif C17/0438/18/LL ar gyfer datblygiad preswyl er mwyn ymestyn y cyfnod o 3 mlynedd er mwyn galluogi cyflwyno cais caniatau materion a gadwyd yn ol / Amend condition 2 of planning permission ref. no. C17/0438/18/LL for residential development so as to extend the period of 3 years to enable the submission of the approval of reserved matters application. 


Deiniolen Llanddeiniolen
C20/0480/38/CC Work on Protected Trees (TPO Consent) National Trust Car Park, Lôn Nant Iago, Llanbedrog, Pwllheli, LL53 7TT

Gwaith i goeden sy'n destun Gorchymyn Gwarchod Coed


Works to a tree subject of a Tree Preservation Order

Llanbedrog Llanbedrog Approved Subject to Conditions
C20/0477/13/DT Householder Planning Crud Y Foel Bron Bethel, Rachub, Bangor, Gwynedd, LL57 3UN Dymchwel y modurdy ac estyniad cefn presennol a chodi estyniad deulawr yn eu lle/Demolish existing garage and rear extension and erect a two storey extension in their place. Gerlan Bethesda Approved with Conditions
C20/0481/25/DT Householder Planning Bryn Gwredog Isaf Lôn Bryn Gwredog, Waen Wen, Bangor, Gwynedd, LL57 4UF

Cais ar gyfer codi estyniad ochr ac ailosod mynedfa gerbydol yr eiddo  / Application for the erection of a side extension and relocate vehicle access 

Pentir Pentir Approved with Conditions
C20/0467/23/RA Approval of Details Reserved by Condition Bryn Gwyn Mawr, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4RG

Rhyddhau amod rhif 3 (llechi naturiol) a 4 (deunyddiau allanol) o ganiatad cynllunio rhif C20/0180/23/LL/Discharge of condition no. 3 (natural slates) and 4 (external finishes) of planning permission ref. C20/0180/23/LL.

Cwm y Glo Llanrug Approved (Without Conditions)
C20/0478/11/CT Tree Felling in Conservation Area Belvedere, Bangor, LL57 2BH

Cais ar gyfer gwneud gwaith i goed (Ceiriosen, Bedwen, Handkerchief ac Eirin hirion) sydd o fewn Ardal Gadwraeth Bangor / Application for works to trees (Cherry,  Birch, Handkerchief and Damson) within the Bangor Conservation Area

Menai (Bangor) Bangor Approved (Without Conditions)
C20/0475/11/CC Work on Protected Trees (TPO Consent) The Archdeaconry Belmont Road, Bangor, Gwynedd, LL57 2LL

Cais ar gyfer torri 8 coeden Cypreswydden Lawson sy'n destyn Gorchymun Gwarchod Coed rhif 3/TPO/A44 a phlannu coed brodorol yn eu lle / Application to fell 8 Lawson Cypress trees of which are subject of a Tree Preservation Order reference 3/TPO/A44 and plant native trees in their place

Glyder (Bangor) Bangor Refused
C20/0473/15/CC Work on Protected Trees (TPO Consent) Frondeg Uchaf, Llanberis, LL55 4LF

Cais ar gyfer torri a gwneud gwaith i goed (Onnen a derw digoes) sy'n destun Gorchymun Gwarchod Coed (3/TPO/A45) / Application to fell and works to trees (Ash and Sessile Oak) which are subject to a Tree Preservation Order (3/TPO/A45)

Llanberis Llanberis Approved with Conditions
C20/0473/15/CC Work on Protected Trees (TPO Consent) Frondeg Uchaf, Llanberis, LL55 4LF

Cais ar gyfer torri a gwneud gwaith i goed (Onnen a derw digoes) sy'n destun Gorchymun Gwarchod Coed (3/TPO/A45) / Application to fell and works to trees (Ash and Sessile Oak) which are subject to a Tree Preservation Order (3/TPO/A45)

Llanberis Llanberis Approved with Conditions
C20/0470/13/DT Householder Planning 23 Britannia Street, Rachub, Bangor, Gwynedd, LL57 3EW Creu balconi ar lawr cyntaf edrychiad gogleddol y ty ynghyd a gwelliannau cysylltiedig/Create a first floor balcony on the northern elevation of the dwelling together with associated improvements.  Gerlan Bethesda Approved with Conditions
C20/0469/38/CC Work on Protected Trees (TPO Consent) Y Pentir Glynyweddw Estate, Llanbedrog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7TT

Gwaith i dorri a tocio coed

Work to fell and lop trees

Llanbedrog Llanbedrog Approved Subject to Conditions
C20/0454/04/LL Full Planning Land Adj Cae Coryn, Bala, LL23 7HY SITING OF 5 SHEPHERD'S HUTS AND SHOWER UNIT AND NEW SEPTIC TANK Llandderfel Llandderfel Refused
C20/0453/00/LL Full Planning 1, Fronfelen Terrace King Edwards Street, Barmouth, Gwynedd, LL42 1NY

Trosi adeilad presennol o 1 annedd preswyl  i 2 fflat preswyl  (1  ar y llawr gwaelod a llawr cyntaf ac 1  ar yr ail a thrydydd llawr) ac ailddefnyddio'r strwythur presennol y tu ôl i'r adeilad  i'w ymgorffori yn y datblygiad arfaethedig


Conversion of existing building, from 1  residential dwelling to 2 residential flats (1 on ground and first floor level, and 1 on second and third floor level) and reuse of existing structure to the rear of the building, to be incorporated within the proposed development

Abermaw Abermaw Approved (Without Conditions)
C20/0448/11/CR Listed Building Consent Bont Menai, Ynys Mon,

Gosod 8 ffôn samaritans ar y bont / Siting of 8 samaritan phones on the bridge

C20/0466/18/DT Householder Planning Gilwern, Penisarwaun, Caernarfon, Gwynedd, LL55 3DB

Cais deiliad ty ar gyfer tynnu ffenestr dormer to fflat bresennol a chodi ffenestr dormer to ar lethr yn ei le ynghyd a balconi newydd / Householder application to remove existing flat roof dormer and formation of new mono-pitch replacement dormer together with a new balcony.

Penisarwaun Llanddeiniolen Approved with Conditions
C20/0465/32/DT Householder Planning Graig Las, Sarn Mellteyrn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8DU

Codi modurdy


Erection of garage

Botwnnog Botwnnog Approved Subject to Conditions
C20/0463/11/CT Tree Felling in Conservation Area St James Vicarage, 14 Ffriddoedd Road, Bangor, Gwynedd, LL57 2EH

Torri 6 coeden o fewn ardal gadwraeth/Fell 6 trees within a conservation area.

Menai (Bangor) Bangor Approved (Without Conditions)
C20/0462/13/DT Householder Planning 4 Ciltwllan, Gerlan, Bethesda, Bangor, Gwynedd, LL57 3UD Cais deiliad ty ar gyfer dymchwel estyniad cefn a chodi estyniad deulawr yng nghefn yr eiddo ynghyd o porth ochr a blaen / Householder application to demolish existing rear extension and erection of a new two storey rear extension with side and front porches. Gerlan Bethesda Approved with Conditions
C20/0461/40/TC Lawful Development Certificate Existing/Proposed Plas Newydd, Penrhos, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7TB

Tystysgrif Defnydd Cyfreithiol am ddatblygiad arfaetheig o estyniad ochr a rhannol i'r cefn

Certificate of Lawful use for the proposed development of a side and partial rear extension

Efailnewydd / Buan Llannor Approved (TC only)
C20/0438/35/DT Householder Planning 12a Gwaun Ganol, Criccieth, Gwynedd, LL52 0TB

Cais ar gyfer codi estyniad llawr gwaelod ar flaen yr eiddo gyda balconi uwchben / Application for the erection of a ground floor extension on the front of the property with a balcony above

Criccieth Criccieth Approved with Conditions
C20/0435/18/DT Householder Planning Bod Londeb, Bethel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1UN


Estyniad un llawr yn nhu blaen yr eiddo/Single storey extension at front of property.

Bethel Llanddeiniolen Approved with Conditions
C20/0398/14/LL Full Planning Office, Y Warws Werdd Cibyn Industrial Estate, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2BD Cais ar gyfer codi adeilad o'r newydd  ar gyfer defnydd cysylltiol i'r defnydd presennol o'r safle ynghyd a gofod swyddfeydd ar y llawr cyntaf / Application for the erection of a new building for use in connection with the existing use of the site and the provision of office space on the first floor.  Peblig (Caernarfon) Caernarfon Approved Subject to Conditions
C20/0459/40/RA Approval of Details Reserved by Condition Fferm Llwyndyrys, Llwyndyrys, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6RH

Rhyddhau Amod 9 o ganiatâd cynllunio C15/0810/40/LL - cynllun yn dangos y llwybr cebl tanddaearol a fydd yn gwasanaethu'r fferm solar.

Discharge of Condition 9 of planning permission C15/0810/40/LL - plan showing the underground cable route to serve the solar farm.

Abererch Llannor Approved (Without Conditions)
C20/0455/44/DT Householder Planning Maes Garnedd, 1 Pensyflog, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9LA Cais i ddymchwel estyniad unllawr presennol a chodi estyniad deulawr ar ochr yr eiddo / Application for the demolition of existing single storey extension and erection of two storey extension on side of property Porthmadog (East) Porthmadog Approved with Conditions
C20/0450/33/LL Full Planning Tyn Cae, Rhydyclafdy, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7YP

Adeiladu adeilad amaethyddol ar gyfer storio amaethyddol a stablau

Erection of agricultural building for agricultural storage and stables

Efailnewydd / Buan Buan Approved Subject to Conditions
C20/0449/19/LL Full Planning Tir Ger / Land By Llain Meddygon, Caeathro, Caernarfon, LL55 2TH Cais ar gyfer codi adeilad amaethyddol ar gyfer cadw anifeiliaid ynghyd a darparu mynedfa gerbydol newydd / Application for the erection of a new agricultural building to keep livestock together with the creation of a new vehicular access. Bontnewydd Bontnewydd Approved Subject to Conditions
C20/0460/10/LL Full Planning Cae Main, Abergwyngregyn, LL33 0LB Codi adeilad lles, storio a swyddfa yn gysylltiedig gyda'r busnes cludiant/Erection of a welfare, store and office buliding in connection with the haulage business.  Arllechwedd Aber
C20/0446/32/DT Householder Planning Efail Glandwr, Sarn Mellteyrn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8DY

Agor mynedfa gerbydol newydd i'r briffordd.


Opening a new vehicular access to the highway.

Botwnnog Botwnnog Refused
C20/0436/13/RA Approval of Details Reserved by Condition Former Haulage Yard, Bethesda, LL57 3DT

Cais ar gyfer rhyddhau amod 15 (rhan 4) o ganiatad cynllunio rhif C15/0128/13/LL (APP/Q61810/A/14/2215839) / Application to discharge condition 15 (part 4) of planning permission reference C15/0128/13/LL (APP/Q61810/A/14/2215839)

Ogwen Bethesda Condition(s) Fully Discharged
C20/0420/17/RA Approval of Details Reserved by Condition Coleg Glynllifon College, Llandwrog, LL54 5DU

Rhyddhau amod rhif 9 (cofnod ffotograffig) ar ganiatad cyfeirnod C18/0798/17/CR / Discharge condition number 9 (photographic survey) on consent reference C18/0798/17/CR

Groeslon Llandwrog Condition(s) Fully Discharged
C20/0445/23/AC Removal/Variation of Condition(s) Crigyll, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4AE

Diwygio amod 2 o ganiatad cynllunio C18/0990/23/LL er mwyn caniatau cynllun diwygiedig ar gyfer newidiadau ac estyniadau i'r ty presennol/Amend condition 2 of planning permission C18/0990/23/LL to allow for an amended scheme for alterations and extensions to the existing dwelling.

Llanrug Llanrug Approved with Conditions
C20/0199/20/LL Full Planning Parciau Bungalow, Llanfair Is Gaer, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1TS

Dymchwel y byngalo presennol a chodi byngalo newydd yn ei le ynghyd a suddfan ddwr/Demolish existing bungalow and erect a new bungalow in its place together with a soak away. 

Y Felinheli Approved with Conditions
C20/0447/39/LL Full Planning Nyth Y Môr, Bwlchtocyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7BU

Dymchwel ac ail-godi tŷ ar yr un safle.

Demolition and rebuilding of house on the same site.

Llanengan Llanengan Approved Subject to Conditions
C20/0443/13/CT Tree Felling in Conservation Area 17 Braichmelyn, Braichmelyn, Bangor, Gwynedd, LL57 3PY

Cais ar gyfer torri coeden Sycamorwydden oddi fewn i Ardal Gadwraeth Braichmelyn / Application to fell Sycamore tree within the Braichmelyn Conservation Area

Gerlan Bethesda Approved (Without Conditions)
C20/0441/39/LL Full Planning Tan Y Bryn, Sarn Bach, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7DA

Dymchwel porth presennol ac adeiladu porth / estyniad newydd yn ei le

Demolish existing porch and construct new porch / extension in its place

Llanengan Llanengan Approved Subject to Conditions
C20/0424/08/CC Work on Protected Trees (TPO Consent) Hendre Hall, Penrhyndeudraeth, Gwynedd, LL48 6HA

Gwaith i goed mewn ardal dan Orchymyn Gwarchod Coed.


Works to trees in an area covered by a Tree Preservation Order

Penrhyndeudraeth Penrhyndeudraeth Approved with Conditions
C20/0320/37/LL Full Planning Llwyn Aethnen Croeshigol Road, Trefor, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5LB

Diwygio amod 2 ar ganiatad cynllunio rhif C19/0680/37/LL er diwygio dyluniad y ty ar gyfer codi estyniad cefn. 


Vary condition 2 on planning consent number C19/0680/37/LL to revise the design of the dwelling to erect a rear extension.

Llanaelhaearn Llanaelhaearn
C20/0440/37/YA Prior Approval (Agri/Forest) Bryn Helyg Ltd, Glasfryn, Llanaelhaearn, LL53 6RD

Adeiladu traciau amaethyddol

Construction of agricultural tracks.

Llanystumdwy Llanystumdwy
C20/0439/37/YA Prior Approval (Agri/Forest) Bryn Helyg Ltd, Glasfryn, Llanaelhaearn, LL53 6RD

Adeiladu sied amaethyddol

Construction of agricultural shed

Llanystumdwy Llanystumdwy
C20/0437/44/DA Non-Material Amendment Glanmorfa Bach Ffordd Morfa Bychan, Morfa Bychan, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9UY

Cais diwygiad di-faterol i estyniadau a gwelliannau a ganiatawyd o dan gyfeirnod cynllunio C19/0515/44/LL ar  gyfer lleihau'r agoriad drysau yn y gegin, cynyddu maint ffenestr cromen er mwyn darparu drysau a balconi 'juliette' a thalcen gwydr, ynghyd a lleihau uchder 'sill' ffenestr ar y llawr gwaelod / Non-material amendment application to extensions and alterations approved under C19/0515/44/LL in order to reduce width of sliding door opening in kitchen, increase width of dormer to accommodate sliding doors with Juliet balcony and glazed gable, and lower window sill level in lounge and dining area

Porthmadog (West) Porthmadog Approved with Conditions
C20/0417/39/CR Listed Building Consent St Tudwal's Lighthouse, St Tudwal's West,

Gosod canllaw ar y grisiau mewnol / Siting of handrail on internal stairs

Llanengan Llanengan Approved with Conditions
C20/0434/32/DT Householder Planning Fron Grin, Llaniestyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8PS

Anecs arfaethedig i annedd bresennol.


Proposed annexe to existing dwelling

Botwnnog Botwnnog Approved Subject to Conditions
C20/0427/26/LL Full Planning Tir Ger / Land Adj Bryn Melyn, Waunfawr, Caernarfon, LL55 4LJ Cais ar gyfer codi ty newydd gyda modurdy / Application for the erection of a new dwelling and garage Waunfawr Waunfawr Approved Subject to Conditions
C20/0413/22/LL Full Planning Ffridd Nantlle, Caernarfon, LL54 6BB

Cais ar gyfer codi adeilad amaethyddol ar gyfer cadw peiriannau / Application for the erection of an agricultural shed for storing machinery

Llanllyfni Llanllyfni Approved with Conditions
C20/0412/17/DT Householder Planning Bod Derwyddon, Carmel, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7AN Cais ar gyfer newid defnydd rhan o dir amaethyddol i ddefnydd gardd preswyl yr eiddo / Application for the change of use of agricultural field to form part of household garden. Talysarn Llandwrog Approved with Conditions
C20/0396/18/RA Approval of Details Reserved by Condition Rynys, Llanddeiniolen, Caernarfon, Gwynedd, LL55 3AR

Rhyddhau amod 2 o ganiatad cynllunio rhif C19/0919/18/LL parthed defnyddio  llechi/Discharge of condition 2 of planning permission ref. C19/0919/18/LL regarding the use of slates.

Bethel Llanddeiniolen Condition(s) Fully Discharged
C20/0378/22/LL Full Planning Lleuar Fawr, Llanllyfni, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6ST Cais ar gyfer codi estyniad i adeilad amaethyddol presennol / Application for the extension to existing agricultural shed Clynnog Clynnog Approved with Conditions
C20/0377/22/LL Full Planning Lleuar Fawr, Llanllyfni, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6ST Cais ar gyfer codi sied amaethyddol a pit 'silage' /Applciation for the erection of a new agricultural shed and sileage pit. Clynnog Clynnog Approved with Conditions
C20/0223/19/DT Householder Planning Penybont, Bontnewydd, LL54 7UN Cais i godi to pits uwchben to fflat presennol / Application for the provision of a pitched roof above existing flat roof Bontnewydd Bontnewydd Approved Subject to Conditions
C20/0433/11/DA Non-Material Amendment 35 Penrhos Road, Bangor, Gwynedd, LL57 2AX

Cais ar gyfer gwneud diwygiad ansylweddol i ganiatad cynllunio rhif C20/0039/11/DT er mwyn defnyddio claddin fel gorffeniad allanol yr estyniad  a canllaw dur gyda mewnlenwad gwydr ar gyfer y balconi / Application for a non-material amendment to planning permission C20/0039/11/DT so as to use cladding as an external finish to the extension and a steel balustrade with a glass infill on the balcony

Dewi (Bangor) Bangor Approved with Conditions
C20/0432/39/LL Full Planning Hafod Lôn Gwydryn, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7EA

Newid defnydd arfaethedig o annedd i lety gwely a brecwast yn cynnwys llety i'r perchennog

Proposed Change of Use of from a dwelling to Bed & Breakfast accommodation incorporating owner's accommodation

Abersoch Llanengan Approved Subject to Conditions
C20/0428/20/DT Householder Planning 2 Tan Y Maes, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4UQ

Estyniad i greu llawr cyntaf ynghyd a gosod cyfarpar trin carthffosiaeth preifat o fewn yr ardd/Extension to create a first floor together with siting of a private treatment plant within the garden.

Y Felinheli Approved with Conditions
C20/0404/22/YA Prior Approval (Agri/Forest) Tyddyn Perthi, Caernarfon, LL54 7DP (none) Groeslon Llandwrog Refused
C20/0431/42/DT Householder Planning Llain Bach Lôn Las, Morfa Nefyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6BG

Estyniad unllawr cefn a newidiadau allanol

Single storey extension and elevational alterations

Morfa Nefyn Nefyn Approved Subject to Conditions
C20/0430/46/DT Householder Planning Garreg Lwyd, Dinas, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8SU

Dymchwel sied a tŷ gwair presennol ac adeiladu sied domestig yn eu lle

Demolish existing shed and haybarn and construct a domestic shed in their place

Tudweiliog Tudweiliog Approved Subject to Conditions
C20/0400/46/LL Full Planning Cyngor Gwynedd, Tudweiliog Primary School, Tudweiliog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8ND

Newid rhan o gae amaethyddol i faes parcio ar gyfer Ysgol Gynradd Tudweiliog gan cynnwys creu man gollwng ar gyfer bysiau.

Change of use of agricultural field to car park for Ysgol Gynradd Tudweiliog including the creation of a drop-off point for buses.

Tudweiliog Tudweiliog Approved Subject to Conditions
C20/0390/24/DT Householder Planning Bryn Teg, Llandwrog, Caernarfon, LL54 5TG Cais ar gyfer dymchwel yr ystafell haul presennol a chodi estyniad newydd yn ei le a newid y porth / Application for the demolition of existing sun room and the erection of a new extension and alterations to porch Llanwnda Llanwnda Approved Subject to Conditions
C20/0429/38/DT Householder Planning Bryn Eithin, Llanbedrog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7UA

Dymchwel porth mynediad presennol, tynnu to polycarbonate i'r lolfa wydr cefn, adeiladu estyniad ochr unllawr newydd a to brig llechi uwchben y lolfa wydr

Demolition of existing entrance porch, removal of polycarbonate roof to rear conservatory, erection of new single storey side extension and pitched slate roof over existing conservatory

Llanbedrog Llanbedrog Approved Subject to Conditions
C20/0426/23/DT Householder Planning Ger Y Nant Afon Rhos Estate, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4SE

Cais ar gyfer dymchwel ty gwydr presennol a chodi estyniad unllawr i gefn yr eiddo / Application to demolish existing conservatory and erect single storey rear extension

Llanrug Llanrug Approved Subject to Conditions
C20/0422/23/DT Householder Planning 2, Rhos Rug Station Road, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4BG

Estyniad deulawr yng nghefn yr eiddo/Two storey extension at rear of property.

Llanrug Llanrug Approved Subject to Conditions
C20/0416/45/DT Householder Planning Woodlands, 16 Cardiff Road, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5NU

Estyniad unllawr ar gefn yr eiddo.


Single storey extension to the rear of the property.

Pwllheli (North) Pwllheli Approved Subject to Conditions
C20/0407/41/LL Full Planning Glan Aber, Chwilog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6SL Cais i ddymchwel modurdy dwbl presennol a chodi ty deulawr newydd / Application to demolish existing double garage and construct a two storey dwelling. Llanystumdwy Llanystumdwy Refused
C20/0389/19/DT Householder Planning Sŵn Y Coed Glan Beuno, Bontnewydd, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2UB

Dymchwel cegin, ystafell aml bwrpas, ystafell chwarae a modurdy a chodi estyniad unllawr a ffenestr gromen llawr cyntaf ynghyd ac adfer y ty. 


The demolition of existing single story flat roof kitchen, utility, play room & garage & erection of single story extension and first floor dormer window and renovation of dwelling.

Bontnewydd Bontnewydd Approved Subject to Conditions
C20/0367/37/LL Full Planning Bryn Mawr, Llanaelhaearn, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5BG Cais ar gyfer trosi adeilad allanol i lety gwyliau / Application for the conversion of redundant agricultural outbuildings into a self-contained holiday let. Llanaelhaearn Llanaelhaearn Approved with Conditions
C20/0298/00/DT Householder Planning 17 Ffordd Bro Mynach, Abermaw, LL42 1LZ

Estyniad i dy gyda balcon uwchben.

Extension to house with balcony above.

Abermaw Abermaw Approved with Conditions
C20/0425/39/LL Full Planning 1, Fferm Fach, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7AD

Codi estyniad

Construction of extensionAbersoch Llanengan Approved Subject to Conditions
C20/0415/39/RA Approval of Details Reserved by Condition Talyfan Caravan Park, Llanbedrog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7UD

Ryddhau amod 5 (manylion unedau) a 8 (manylion archeolegol) a rhannol ryddhau amod 9 (archeolegol) ar ganiatad cynllunio C19/1122/39/LL

Discharge condition 5 (unit details) and 8 (archaeological details) and partly discharge condition 9 (archaeology) on planning permission C19/1122/39/LL

Abersoch Llanengan Condition(s) Partially Discharged
C20/0384/26/LL Full Planning Garnedd Wen Lôn Ceunant, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4SD Cais ar gyfer estynnu'r eiddo presennol ynghyd ac ymestyn y cwrtil / Application for the extension and alterations to existing dwelling together with extension of curtilage Waunfawr Waunfawr Refused
C20/0357/03/LL Full Planning Cae Eifion, Blaenau, LL41 3PS

Cais ar gyfer dymchwel adeiladau presennol a chodi adeilad newydd ar gyfer clwb gymnasteg ynghyd a llecynnau parcio  / Application for the demolition of existing buildings and the erection of new building for use by gymnastic club and associated parking

Bowydd & Rhiw Ffestiniog
C20/0329/34/RA Approval of Details Reserved by Condition Lleuar Fawr, Llanllyfni, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6ST

Rhyddhau amod 2 (manylion plannu gwrychoedd) ar ganiatad cynllunio  rhif C19/0907/34/LL.


Discharge of condition 2 (hedge planting details) on planning permission number C19/0907/34/LL

Clynnog Clynnog Condition(s) Fully Discharged
C20/0414/20/LL Full Planning Hillcrest, 14 Bush Road, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4UJ

Newid amod 1 o ganiatad cynllunio rhif C19/0548/20/LL er mwyn cynyddu maint y balconi yng nghefn yr eiddo/Amend condition 1 of planning permission C20/0548/20/LL so as to enlarge the balcony at the rear of the dwelling.

Y Felinheli Felinheli Refused
C20/0406/44/DT Householder Planning Ty Garth, Borth Y Gest, LL49 9TW Cais ar gyfer darparu 2 falconi ar gefn yr eiddo a gosod rendr ar waliau allanol y llawr gwaelod / Application for the provision of 2 balconies on the rear of the property and rendering the ground floor external walls Porthmadog (West) Porthmadog Approved with Conditions
C20/0405/04/YA Prior Approval (Agri/Forest) Ysgubor Fawr, Cefn Ddwysarn, Y Bala, Gwynedd, LL23 7LN

Rhybydd ymlaen llaw o fwriad i godi adeilad amaethyddol er mwyn storio offer, peirianwaith a phorthiant / Prior notification of proposal to erect an agricultural building to keep equipment, machinery and feed

Llandderfel Llandderfel Prior Determination Not Required
C20/0409/15/AC Removal/Variation of Condition(s) Bryn Padarn, 19 Rallt Goch, Llanberis, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4LB

Cais ar gyfer diwygio amod 1 o ganiatad cynllunio rhif C15/0460/15/LL er mwyn estynnu cyfnod cychwyn y datblygiad o bump mlynedd ychwanegol / Application to vary condition 1 of planning permission reference C15/0460/15/LL so as to extend commencement deadline of development by an additional five years

Llanberis Llanberis Approved with Conditions
C20/0402/11/DT Householder Planning 23 Lôn Ogwen, Bangor, Gwynedd, LL57 2UD Codi porth yn nhu blaen y ty/Erection of a porch at front of house. Glyder (Bangor) Bangor Approved with Conditions
C20/0401/13/DT Householder Planning 6 Gerlan Road, Gerlan, Bethesda, Bangor, Gwynedd, LL57 3ST Estyniad i'r gegin presennol, creu balconi uwchben yr estyniad ynghyd a chreu man decio yn yr ardd/Extension to existing kitchen, create a balcony above the extension together with creating a decked area in the garden. Gerlan Bethesda Refused
C20/0394/35/LL Full Planning 2, Glasfryn Villa, Penrhyndeudraeth, Gwynedd, LL48 6DF Cais ar gyfer codi ty deulawr ynghyd a gwaith tirluno a llecynnau parcio cysylltiedig / Application for the erection of a two storey dwelling together with associated landscaping a parking spaces Penrhyndeudraeth Penrhyndeudraeth
C20/0393/09/LL Full Planning 45 Faenol Isaf, Tywyn, LL36 0DW

Codi y newydd/Erection of a new dwelling.

Tywyn Tywyn
C20/0042/09/DA Non-Material Amendment New Development Bryncrug Road, Tywyn, Gwynedd, LL36 9DP

Diwygiad di-faterol i ganiatad cynllunio C10M/0041/09/LL er tynnu to fflat lefel isel ar ffenestri gromen i'r drychiad blaen.


Non material amendments to planning permission C10M/0041/09/LL to remove the low level flat top dormer windows to the front elevation..

Tywyn Tywyn Approved with Conditions
C20/0399/18/TC Lawful Development Certificate Existing/Proposed Penrhyn Stud, Stud Farm, Fferm Penrhyn, Llanrug, Gwynedd, LL55 4BP

Cais am dystysgrif cyfreithloni defnydd presennol ar gyfer defnyddio'r adeilad at ddiben annedd breswyl (Defnydd Dosbarth C3)/Application for a certificate of lawfulness for the existing use of the building as a dwelling house (Use Class C3).

Bethel Llanddeiniolen
C20/0397/18/DA Non-Material Amendment The Bull Inn High Street, Deiniolen, Caernarfon, Gwynedd, LL55 3HU

Cais ar gyfer gwneud diwygiad ansylweddol i ganiatad cynllunio C18/0640/18/LL er mwyn codi llwyfan bren a chanopi llechi / Application for a non-material amendment to planning permission reference C18/0640/18/LL to erect timber decking with slate roofed canopy

Deiniolen Llanddeiniolen Refused
C20/0236/00/LL Full Planning Bryn Arfor, Llanaber, Barmouth, Gwynedd, LL42 1YY

Adeiladu balconi ar y drychiad cefn.

Construction of a balcony on the rear elevation.

Abermaw Abermaw Approved with Conditions
C20/0362/08/LL Full Planning Maes Y Parc, Griffin Industrial Estate, Penrhyndeudraeth, LL48 6NE

Cais ar gyfer codi eisteddle 100 sedd, maes parcio a llwybrau llawr caled cysylltiedig ar gyfer Clwb Pel Droed Penrhyndeudraeth / Application for the erection of a 100 seat spectator stand, creation of hard standing car park and associated footpaths for Penrhyndeudraeth Football Club

Penrhyndeudraeth Penrhyndeudraeth
C20/0364/42/LL Full Planning Maes Parcio Moreia Nefyn, Stryd Moreia, Nefyn, Pwllheli, LL53 6HG

Gwaith i ffurfioli'r maes parcio presennol gan gynnwys; ail-wynebu â tharmac, creu 14 llecyn parcio (gan gynnwys 1 llecyn parcio hygyrch),. codi wal derfyn newydd, sefydlu system gylchdro mynediad / allanfa ar gyfer cerbydau modur a throedffordd ar wahân i gerddwyr.

 Works to formalise existing car park including; resurfacing with tarmac, creation 14 parking bays (including 1 accessible parking bay), .erection of new boundary wall, establishing an entry / exit rotary system for motor vehicles and separate pedestrian footway.

Nefyn Nefyn Approved Subject to Conditions
C20/0245/40/CR Listed Building Consent Seibiant, Old Post Office Terrace, Abererch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6AJ Gosod ffliw ar gefn yr eiddo / Install flue on rear of building  Abererch Llannor Approved with Conditions
C20/0074/44/DT Householder Planning Hafdy, 1 Tan Y Foel, Borth Y Gest, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9UE Cais i godi estyniad i fodurdy presennol / Application to erect an extension to existing garage.  Porthmadog (West) Porthmadog Approved with Conditions
C20/0388/18/CC Work on Protected Trees (TPO Consent) 2, Dinorwic House, Dinorwig, Caernarfon, Gwynedd, LL55 3EU

Ymgymryd a gwaith adfer gan gynnwys torri coed sy'n destun gorchymyn gwarchod coed 3/TPO/GCC/25/Undertake remedial work including felling of trees subject to tree preservation order 3/TPO/GCC/25.

Deiniolen Llanddeiniolen Approved with Conditions
C20/0387/11/DA Non-Material Amendment 15 Victoria Park, Bangor, Gwynedd, LL57 2EW

Cais ar gyfer gwneud diwygiad ansylweddol i ganiatad cynllunio C20/0020/11/DT er mwyn lleihau maint yr estyniad cefn / Application for a minor amendment to planning permission reference C20/0020/11/DT so as to reduce the size of the rear extension

Menai (Bangor) Bangor Approved with Conditions
C20/0386/46/LL Full Planning Tir Ger / Land By Garreg Lwyd, Dinas, Pwllheli, LL53 8SU

Creu pwll silwair


Creation of silage pit

Tudweiliog Tudweiliog
C20/0382/14/HY Advertisement Consent Mcdonald's Restaurant South Road, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2HS

Cais ar gyfer gosod 4 arwydd digidol sy'n sefyll ar ben eu hunain ac un booth sgrin digidol / Application for the installaion of 4 digital freestanding signs and 1 digital booth screen. 

Seiont (Caernarfon) Caernarfon Refused
C20/0381/22/LL Full Planning Rhan Cae 7971 (sh 4753), Penygroes, LL54 6PU Cais ar gyfer codi adeilad amaethyddol ar gyfer cadw defaid, a storio bwyd (ail-gyfwyniad o gais a wrthodwyd o dan cyfeirnod C20/0160/22/LL)/ Application for the erection of an agricultural shed to keep sheep, feeding area and fodder storage (re-submission of application refused under ref. C20/0160/22/LL). Penygroes Llanllyfni Approved with Conditions
C20/0380/36/RA Modification or Discharge of Planning Obligations Plas Dolbenmaen, Garndolbenmaen, Gwynedd, LL51 9RQ

Cais ar gyfer rhyddhau amod 3 o ganiatad cynllunio C19/1217/36/CC sy'n ymwneud a chynllun methodoleg ac ail-blannu / Application to discharge condition 3 of planning permission C19/1217/36/CC in relation to a method statement and replanting scheme

Condition(s) Fully Discharged
C20/0379/44/DT Householder Planning Bryn Coed Ffordd Y Borth, Borth Y Gest, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9TP

Cais ar gyfer codi estyniadau i'r eiddo yn gynnwys codi lefel y to er mwyn creu llawr cyntaf / Application for the erection of extensions to property including raising the roof to create a first floor

Porthmadog (West) Porthmadog Refused
C20/0372/25/LL Full Planning Glascoed Cytir Lane, Bangor, Gwynedd, LL57 4DA Codi estyniad deulawr yng nghefn y bwthyn/Erection of a two-storey extension at rear of cottage.  Pentir Pentir Approved with Conditions
C20/0370/20/DT Householder Planning 32, Ger Y Nant Ger Y Nant, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4PF

Cais ar gyfer codi estyniad unllawr uwchben modurdy bresennol ynghyd ac estyniad cefn unllawr / Application for the erection of a single storey extension above existing garage and erection of a single storey rear extension

Y Felinheli Felinheli Approved with Conditions
C20/0366/36/DT Householder Planning Llecheiddior Uchaf, Bryncir, Garndolbenmaen, Gwynedd, LL51 9EZ Cais ar gyfer dymchwel modurdy presennol a chodi estyniad a modurdy newydd ar ochr yr eiddo / Application to demolish existing garage and the erection of new side extension and garage.  Dolbenmaen Dolbenmaen Approved with Conditions
C20/0391/46/LL Full Planning Caerau, Dinas, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8SS

Sied amaethyddol pwrpas cyffredinol dros iard bresennol

General purpose agricultural shed over existing yard.

Tudweiliog Tudweiliog Approved Subject to Conditions
C20/0383/32/LL Full Planning Olgra, Pengroeslon, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8EW

Dymchwel annedd presennol ac adeiladu annedd deulawr newydd yn ei le yn cynnwys modurdy 2 ddrws

Demolition of existing dwelling and construction of replacement two storey dwelling, including detached 2 door garage

Botwnnog Botwnnog Approved Subject to Conditions
C20/0375/46/DT Householder Planning Pant Y Celyn, Llaniestyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8SG

Dymchwel estyniadau presennol, addasiadau cyffredinol ac adeiladu estyniad rhannol deulawr newydd

Demolition of existing extensions, general alterations and construction of new partly two storey extension

Tudweiliog Tudweiliog Approved Subject to Conditions
C20/0374/39/LL Full Planning Lee Ward Lôn Traeth, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7BB

Dymchwel annedd presennol ac adeiladu annedd newydd yn ei le

Demolition of existing dwelling and new replacement dwelling

Abersoch Llanengan Refused
C20/0368/26/DT Householder Planning Cil Haul Lôn Ceunant, Ceunant, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4SA Cais ar gyfer codi anecs cysylltiol / Application for the erection of an annexe Waunfawr Waunfawr Refused
C20/0373/39/DT Householder Planning Beach House Lôn Pont Morgan, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7AG

Estyniad unllawr ochr


Single storey side extension

Abersoch Llanengan Approved Subject to Conditions
C20/0371/45/DA Non-Material Amendment Cyngor Gwynedd, Cymerau School Ffordd Mela, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5AR

Diwygiad ansylweddol i gynlluniau a gymeradwywyd dan ganiatâd cynllunio C19/0565/45/R3 ar gyfer estyniad i greu neuadd a chyflesuter cymunedol gan hepgor y Cylch Meithrin o’r adeilad a thrwy hynny lleihau maint y datblygiad.

 

Non-material amendment to plans approved under planning permission C19/0565/45/R3 for an extension to create a hall and community facility, omitting the Cylch Meithrin from the building thereby reducing the size of the development.

Pwllheli (North) Pwllheli Approved with Conditions
C20/0385/40/DT Householder Planning Felin Penprys, Pentreuchaf, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8EZ

Dymchwel rhan o adeilad presennol a chodi estyniadau newydd ar y ddau dalcen.

Partial demolition of existing building and erection of new extensions on the two gable ends.

Efailnewydd / Buan Llannor Approved Subject to Conditions
C20/0351/25/LL Full Planning 8, Chestnut Court Ffordd Y Parc, Parc Menai, Bangor, Gwynedd, LL57 4FH Newid defnydd uned wag o swyddfa (Dosbarth Defnydd B1) i ddeintyddfa (Dosbarth Defnydd D1) Change of use of vacant unit from an office (B1 Use Class) into a dental practice (D1 Use Class). Pentir Pentir Refused
C20/0349/11/LL Full Planning Uned 14 Ganolfan Menai, Bangor, LL57 2RG

Diwygio amod 3 o ganiatad rhif C13/0276/11/LL sy'n cyfyngu defnydd yr uned i ddeintyddfa (Dosbarth Defnydd D1) er mwyn galluogi ei ddefnyddio fel canolfan asesu iechyd (Dosbarth Defnydd D1)/Amend condition 3 of planning permission ref. C13/0276/11/LL which restricts the use of the unit to a dental surgery (Use Class D1) so as to allow its use as a health assessment centre  (Use Class D1). 

Deiniol (Bangor) Bangor Approved with Conditions
C20/0307/35/DT Householder Planning Glan Erin Muriau, Criccieth, Gwynedd, LL52 0RU

Addasu ac ymestyn modurdy i greu anecs, newidiadau i ddrychiadau ac estyniad llawr cyntaf.

Conversion and extension to garage to form annexe, fenestration amendments and first floor extension.

Criccieth Criccieth Approved with Conditions
C20/0365/11/DA Non-Material Amendment Blakemore Cash And Carry, Blakemore Cash And Carry Caernarfon Road, Bangor, Gwynedd, LL57 4SU

Cais ar gyfer gwneud diwygiad ansylweddol i ganiatad cynllunio rhif C19/0398/11/LL er mwyn diwygio gosodiad y mynedfa gerbydol / Application for a non-material amendment to planning permission reference C19/0398/11/LL to amend the layout of the vehicular access

Dewi (Bangor) Bangor Approved with Conditions
C20/0363/11/RA Approval of Details Reserved by Condition 233 - 235 High Street, Bangor, Gwynedd, LL57 1PA

Cytuno a materion wedi eu cadw'n ol o dan amod 2 o ganiatad cynllunio rhif C19/0995/11/LL (cynllun ar gyfer darparu 2 uned fforddiadwy ar sail rhent canolradd)/ Approval of matters reserved by condition 2 of planning permission ref. C19/0995/11/LL (scheme for the provision of 2 affordable units at intermediate rent)

Condition(s) Fully Discharged
C20/0361/26/CC Work on Protected Trees (TPO Consent) Waunfawr War Memorial, Waunfawr, Caernarfon, LL55 4YY

Cais ar gyfer gwneud gwaith i goed sydd wedi eu diogelu o dan Gorchymun Gwarchod Coed / Application for works to trees protected under a Tree Preservation Order

Waunfawr Waunfawr Approved Subject to Conditions
C20/0360/40/RA Approval of Details Reserved by Condition Fferm Llwyndyrys, Llwyndyrys, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6RH

Rhyddhau Amodau 4 (lliwiau allanol adeiladau a strwythurau) a 5 (gorffeniad allanol paneli solar a'u fframiau) o ganiatâd cynllunio C15/0810/40/LL ar gyfer fferm solar. 


Discharge of Conditions 4 (external colours of buildings and structures) and 5 (external finish of solar panels and frames ) from planning permission C15/0810/40/LL for a solar farm.

Abererch Llannor Approved (Without Conditions)
C20/0336/04/LL Full Planning Cyngor Gwynedd, Ffridd Y Llyn School, Cefn Ddwysarn, Y Bala, Gwynedd, LL23 7HE Cais ar gyfer codi styniad unllawr to fflat i flaen yr ysgol i greu derbynfa a stafelloedd staff a gweinyddol / Application to erect a single storey flat roofed extension to front of school to create reception, staff room and administration room Llandderfel Llandderfel Approved with Conditions
C20/0353/32/LL Full Planning Nanhoron Home Farm, Nanhoron, Pwllheli, LL53 8DL

Sied amaethyddol at ddefnydd cyffredinol uwchben iard wartheg presennol

General purpose agricultural shed over existing cattle yard.

Botwnnog Botwnnog Approved Subject to Conditions
C20/0358/40/DT Householder Planning 2, Ship Terrace, Abererch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6YU

Estyniad unllawr ar gefn yr eiddo.


Single storey extension at rear of property

Abererch Llannor Approved Subject to Conditions
C20/0354/40/DA Non-Material Amendment Fferm Llwyndyrys, Llwyndyrys, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6RH

Addasiad i gynllun y fferm solar gan gynnwys lleihau hyd y trac mynediad oddeutu 25% trwy gael gwared ar y rhan ddeheuol, lleihau uchder y paneli o 2.4m i 2.3m a lleihau nifer y modiwlau solar oddeutu 1000. Yn ogystal, cael gwared ar y tri (3) pad gwrthdröydd canolog a oedd yn 8.7m x 2.2m x 2.5m a’u disodli gyda dau (2) newidydd AC a padiau switsys sy'n 5.5m x 5.5m x 2.4m. 

Revision to the solar farm layout including a reduction in access track length by circa 25% by removing southern section, lower height of the panels from 2.4m to 2.3m and reduce number of solar modules by circa 1000. Also removal the three (3) central inverter pads which were 8.7m x 2.2m x 2.5m and their replacement by two (2) AC transformer and switchgear pads which are 5.5m x 5.5m x 2.4m.

Abererch Llannor Approved with Conditions
C20/0340/14/RP Full Planning - Hazardous Substances Consent Tir Ger / Land By Dwyfor Oils, Ystâd Ddiwydiannol Cibyn, Caernarfon, Gwynedd,, LL55 2BD

Cais am ganiatad sylwedd peryglus / Application for hazardous substances consent

Peblig (Caernarfon) Caernarfon Approved Subject to Conditions
C20/0335/41/DT Householder Planning Pen Y Bryn, Chwilog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6NQ

Estyniad deulawr ochr.

Two storey side extension.

Llanystumdwy Llanystumdwy Approved with Conditions
C20/0306/17/DT Householder Planning Pen Y Bont Y Groeslon, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7EW

Adeiladu estyniad llawr cyntaf uwchben estyniad llawr daear presennol a balconi llawr cyntaf ar y drychiad blaen.

Construction of first floor extension above existing flat roof extension and first floor balcony on front elevation.

Groeslon Llandwrog Approved with Conditions
C20/0286/09/LL Full Planning Byw'n Iach Bro Dysnni High Street , Tywyn, LL36 9AE Cais ar gyfer codi bwrdd gwybodaeth / Application to erect information board Tywyn Tywyn Approved with Conditions
C20/0273/22/CC Work on Protected Trees (TPO Consent) Dorothea Slate Quarry, Talysarn, LL54 6AE

Ymgymryd a gwaith i goeden dderw sy'n destun Gorchymun Diogelu Coed.

Carry out work to an oak tree which is the subject of a Tree Preservation Order.

Llanllyfni Llanllyfni Approved with Conditions
C20/0271/17/HY Advertisement Consent Ashgrove Lon Grugan Ddu, Y Groeslon, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7ST Cais ar gyfer arwydd uwchben siop siop trwsio cyfrifiaduron bwriedig / Application for an andvertisement above a proposed computer repair shop Groeslon Llandwrog Approved with Conditions
C20/0356/18/LL Full Planning The Garage, Clwt Y Bont, Deiniolen, Caernarfon, Gwynedd, LL55 3EB

Gosod adeilad math portacabin er mwyn ymestyn cyfleusterau'r modurdy presennol/Siting of a portakabin type structure so as to extend existing garage facilities.

Deiniolen Llanddeiniolen Approved with Conditions
C20/0355/39/DT Householder Planning Castell, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7AG

Estyniad deulawr ochr

Two storey side extension

Abersoch Llanengan Approved Subject to Conditions
C20/0352/39/DT Householder Planning Elim Lôn Garmon, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7UL

Gosod pedair ffenestr gromen.


Installation of four dormer windows.

Llanengan Llanengan Approved Subject to Conditions
C20/0348/35/LL Full Planning Land Adjacent To Coed Mawr Woodland, Criccieth, LL52 0ND

Defnyddio tir ar gyfer gwersylla / glampio amgen parhaol.

Use of land for permanent alternative holiday glamping / camping facility.

Llanystumdwy Llanystumdwy
C20/0347/44/DT Householder Planning Bodlondeb Ffordd Morfa Bychan, Morfa Bychan, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9UY

Dymchwel lolfa haul a baddon presennol ac adeiladu estyniad deulawr.

Demolition of existing conservatory and bathroom and construction of 2 storey extension.

Porthmadog (West) Porthmadog Approved with Conditions
C20/0347/44/DT Householder Planning Bodlondeb Ffordd Morfa Bychan, Morfa Bychan, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9UY

Dymchwel lolfa haul a baddon presennol ac adeiladu estyniad deulawr.

Demolition of existing conservatory and bathroom and construction of 2 storey extension.

Porthmadog (West) Porthmadog Approved with Conditions
C20/0342/39/DT Householder Planning 64 Cae Du Estate, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7DJ

ADDASIADAU A NEWIDIADAU GAN GYNNWYS GOSOD FFENESTRI TO, CLADIN ALLANOL A CHYSGODFAN AR GYFER CEIR YNGHYD A GWAITH TIR YN CYNNWYS CODI WAL GYNNAL, CREU GOFOD PARCIO AC ARDAL PATIO NEWYDD.

ALTERATIONS AND AMENDMENTS INCLUDING INSTALLATION OF ROOF LIGHTS, EXTERNAL CLADDING AND CAR PORT AND GROUNDWORKS INCLUDING CONSTRUCTION OF RETAINING WALL, CREATION OF PARKING SPACE AND NEW PATIO AREA.

Abersoch Llanengan Refused
C20/0330/16/LL Full Planning 3, Sling Cottages, Sling, Bangor, Gwynedd, LL57 4RH

Newid defnydd sied ardd ar gyfer defnydd busnes (cynhyrchu, storio a phacio medd)/Change of use of garden shed into a business use (production, storage and packaging of mead)Tregarth & Mynydd Llandygai Llandygai Approved with Conditions
C20/0350/42/DT Householder Planning Fferm Cae Rhug Ffordd Dewi Sant, Nefyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6EG

Adeiladu modurdy ac ymestyn cwrtil

Construction of garage and extension of curtilage

Nefyn Nefyn Withdrawn
C20/0256/34/DT Householder Planning Tan Y Foel Bach, Pant Glas, Garndolbenmaen, Gwynedd, LL51 9DZAdeiladu anecs yn lle anecs presennol

Construction of an annexe to replace an existing annexe

Clynnog Clynnog Refused
C20/0239/34/DT Householder Planning Caban Y Môr Beach Road, Aberdesach, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5EW

Cais deiliaid ty i gynnal addasiadau ag estyniadau yn cynnwys codi uchder y ty a gosod pwmp gwres ffynhonnell aer  (cais diwygiedig).


Householder application for alterations and extensions to include raising the height of the dwelling and installation of air source  heat pump (revised application).

Clynnog Clynnog Approved Subject to Conditions
C20/0341/42/DT Householder Planning Parciau, Mynydd Nefyn, Nefyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6TL

Diwygiad i ganiatad cynllunio C19/0762/42/LL er ychwanegu ystafell wely a ffenestr gromen i lawr uchaf yr estyniad ganiatawyd

Amendment to original planning consent C19/0762/42/LL adding a bedroom and dormer window to the upper floor of the approved extension

Nefyn Nefyn Approved Subject to Conditions
C20/0339/13/LL Full Planning 1 Tan Y Gaer, Carneddi, Bethesda, Bangor, Gwynedd, LL57 3RT

Adeiladu ty newydd a mynedfa (cynllun diwygiedig i'r un a wrthodwyd o dan gais rhif C19/0602/13/LL)/Erection of a new dwelling and access (amended scheme to that refused under application ref. C19/0602/13/LL).

Gerlan Bethesda Approved with Conditions
C20/0332/21/DT Householder Planning Bryn Derwas, Tal Y Bont, Bangor, Gwynedd, LL57 3YB

Estyniad ar y llawr cyntaf ynghyd a chodi modurdy dwbl/Extension on the first floor together with erection of a double garage.

Arllechwedd Llanllechid Approved with Conditions
C20/0331/14/DT Householder Planning Cae Garw Llanberis Road, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2DF Cais ar gyfer codi modurdy / Application for the erection of a garage Cadnant (Caernarfon) Caernarfon Approved Subject to Conditions
C20/0325/11/LL Full Planning 52 Farrar Road, Bangor, Gwynedd, LL57 1LJ Casi ar gyfer codi estyniad unllawr to fflat i gefn Ty Mewn Amlfeddiannaeth presennol / Application to erect a single storey flat roofed rear extension to existing HMO. Deiniol (Bangor) Bangor Approved with Conditions
C20/0324/17/DT Householder Planning Y Borth, 30 Cae Sarn, Y Groeslon, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7TW

Estyniad blaen, ochr a cefn.

Front, side and rear extension.

Groeslon Llandwrog Approved with Conditions
C20/0319/40/DT Householder Planning Dwy Ynys, Penrhos, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7NF

Dymchwel modurdy presennol ac adeiladu modurdy mwy gyda ardal aml bwrpas i'r cefn a lle byw uwchben, adeiladu balconi a wal ffin newydd gan ffurfio mynedfa newydd gyda giat

Demolish existing garage and construction of new larger garage with an utility area to the back and living area above, construction of balcony and a new boundary wall to form new gated access

Efailnewydd / Buan Llannor Refused
C20/0318/38/AC Removal/Variation of Condition(s) Ty Bach, Llanbedrog, Pwllheli, LL53 7NU

Diwygio amod 2 ar ganiatad cynllunio C16/1347/38/LL er adeiladu'r ty yn unol a cynlluniau diwygiedig

Variation to condition 2 of planning permission C16/1347/38/LL in order to build the house in accordance with revised plans

Llanbedrog Llanbedrog Approved Subject to Conditions
C20/0316/14/LL Full Planning Tir Ger / Land By Cae Garw, Ffordd Llanberis, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2DF

Cais ar gyfer codi ty preswyl / Application for the erection of a dwelling

Cadnant (Caernarfon) Caernarfon Approved Subject to Conditions
C20/0311/30/LL Full Planning Fferm Tŷ Newydd, Aberdaron, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8BG

Dymchwel annedd a modurdy presennol ac adeiladu annedd a modurdy newydd yn eu lle

Demolition of an existing dwelling and garage, erection of a new replacement dwelling and garage

Aberdaron Aberdaron Approved Subject to Conditions
C20/0310/11/LL Full Planning Ground Floor Of 275, Bangor, LL57 1UL Cais ar gyfer newid defnydd llawr daear uned o ddosbarth defnydd A1 (siop) i ddosbarth defnydd A3 (caffi/restaurant) / Application to change use of ground floor of unit from A1 use class (retail shop) to A3 use class (cafe/restaurant) Deiniol (Bangor) Bangor Approved with Conditions
C20/0305/15/DT Householder Planning Crud Yr Awel, 5 Tŷ Du Road, Llanberis, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4HD

Cais ar gyfer codi estyniad deulawr i ochr yr eiddo, codi porth blaen a dymchwel ac ailgodi y modurdy (cynllun diwygiedig i'r hyn a wrthodwyd o dan C19/1222/15/DT) / Application for the erection of a two storey side extension, erection of front porch and demolition and rebuild of garage (ameneded plan to that refused under C19/1222/15/DT). 

Llanberis Llanberis Approved with Conditions
C20/0304/11/HY Advertisement Consent Mcdonalds Restaurants Ltd, Mcdonald's, Britannia Shopping Centre Caernarfon Road, Bangor, Gwynedd, LL57 4SU

Disodli 5 arwydd presennol gyda 4 arwydd newydd wedi eu goleuo/Replace 5 no.existing signs with new 4 no. illuminated signs.

Dewi (Bangor) Bangor Approved with Conditions
C20/0302/14/LL Full Planning Shop, 29 Segontium Terrace, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2PH

Addasu cyn siop gwneud gwallt yn uned gwyliau hunan gynhaliol 

Conversion of former hairdressers into a self-serviced holiday accommodation

Seiont (Caernarfon) Caernarfon Approved Subject to Conditions
C20/0301/39/DT Householder Planning Glasfryn Allt Graig Wen, Mynytho, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7RG

Creu agoriad newydd yn y wal ffin ar gyfer mynedfa gerbydol a codi ffens postyn a rheiliau i wahanu tramwyfa sy'n cael ei rhannu 

Create new opening in boundary wall for vehicular access and erection of post and rail fencing to segregate shared driveway

Llanengan Llanengan Approved Subject to Conditions
C20/0296/38/DT Householder Planning Cae Coed, Llanbedrog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7TU

Estyniad unllawr ar ben strwythur to fflat presennol gan gynnwys addasiadau ac atgyweirio yr eiddo presennol

Single storey extension above existing flat roof structure including alterations and refurbishments to the existing property.

Llanbedrog Llanbedrog Approved Subject to Conditions
C20/0295/14/LL Full Planning Carpedi Ross Hughes, Ross Hughes Carpets Cibyn Industrial Estate, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2BD Cais ar gyfer uwchraddio mast presennol drwy osod 3 antenna ychwanegol a chyfarpar cysylltiol / Application to upgrade existing mast by the installation of 3No additional antennas and ancillary equipment Peblig (Caernarfon) Caernarfon Approved Subject to Conditions
C20/0288/40/LL Full Planning Fferm Llwyn Hudol, Llwyn Hudol, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5YG

Adfer a trwsio adeilad amaethyddol presennol yn dilyn difrod storm drwy ddefnyddio ffram dur portal modern a gorchudd to a paneli ochr newydd, a codi uchder bargod. Waliau bloc carreg i'w cynnal a'u gwella lle'n bosibl.

Restore and repair of existing agricultural barn following storm damage using modern steel portal frame and new roof covering and side panels, and raising of eaves levels. Existing masonry block walls will be maintained and made good where possible.

Abererch Llannor
C20/0282/24/LL Full Planning Fferm Dinas, Dinas, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5UB Cais ar gyfer codi estyniad i adeiald amaethyddol presennol i gadw gwair a bwyd / Application to extend existing agricultural building to form hay and feed store Llanwnda Llanwnda Approved Subject to Conditions
C20/0281/24/LL Full Planning Fferm Dinas, Dinas, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5UB Cais ar gyfer codi adeilad i gadw cyfarpar / Application for a proposed machinery store Llanwnda Llanwnda Approved Subject to Conditions
C20/0280/39/DT Householder Planning 16 Lôn Cernyw, Bwlchtocyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7DH

Tynnu to fflat ac adeiladu to brig i'r modurdy ynghyd a gosod byrddau cladio gwyn i'r waliau

Removal of flat roof and construction of pitched roof to garage, together with white shiplap cladding to walls

Llanengan Llanengan Approved Subject to Conditions
C20/0278/46/GU High Hedgerow Argraig, Llangwnnadl, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8NU Tudweiliog Tudweiliog Approved (Without Conditions)
C20/0272/24/LL Full Planning Rhos Gawen, Saron, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5UN

Cais ar gyfer codi adeilad amaethddol dros iard a pit presennol / Application for the erection of an agricultural building over an existing yard and pit

Llanwnda Llanwnda Approved Subject to Conditions
C20/0269/46/LL Full Planning Tir Ger / Land By Garreg Lwyd, Dinas, Pwllheli, LL53 8SU

Codi to dros iard amaethyddol a chreu pwll silwair


Erection of roof over agricultural yard and creation of silage pit.

Tudweiliog Tudweiliog
C20/0266/46/TC Lawful Development Certificate Existing/Proposed Pen Y Graig, Llangwnnadl, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8NT

Tystysgrif defnydd cyfreithiol i drosi siop bentref i annedd dy

Certificate of lawful use for conversion of village shop to dwellinghouse

Tudweiliog Tudweiliog Approved (TC only)
C20/0261/19/DT Householder Planning Llain Meddygon, Caeathro, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2TH

Cais ar gyfer codi estyniad ochr a chefn ar yr adeilad / Application for the erection of a side and rear extension

Bontnewydd Bontnewydd Approved Subject to Conditions
C20/0249/39/TC Lawful Development Certificate Existing/Proposed Storfa, Cae Arfryn, Mynytho, Pwllheli, LL53 7RJ

Tystysgrif Defnydd Cyfreithlon i ddefnyddio adeilad presennol i bwrpas storio offer a deunyddiau domestig

Certificate of Lawful Use to use existing building for the purpose of storing domestic equipment and materials

Llanengan Llanengan Approved (TC only)
C20/0228/39/DT Householder Planning Ynys Fôr Lôn Sarn Bach, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7EL

Estyniadau unllawr a deulawr i eiddo yn cynnwys ymestyn cegin a creu ystafell wely en-suite ac ystafell ardd ar lefel llawr daear ac creu ystafell ymolchi ar y llawr cyntaf ynghyd a gwaith cysylltiol

Single and two storey extensions to the property to include enlargement of kitchen, creation of en-suite bedroom and a garden room on the ground floor along with creation of bathroom on first floor and associated works


Abersoch Llanengan Approved Subject to Conditions
C20/0206/35/LL Full Planning Helidon Lôn Merllyn, Criccieth, Gwynedd, LL52 0HY

Cais llawn i godi ty deulawr ynghyd a chreu ffordd fynediad a llecynnau parcio / Full application for the erection of a two storey dwelling and creation of access road and parking

Criccieth Criccieth
C20/0166/30/LL Full Planning Ship Hotel, Aberdaron, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8BE Tynnu estyniad "lean-to" presennol a gosod feranda gwydr yn ei le a chreu agoriadau drws newydd ar yr edrychiad blaen. Gosod cladin a rendr allanol newydd. / Remove existing lean-to and replace with glass veranda & creation of new door openings on the front elevation. New external cladding and render.  Aberdaron Aberdaron Approved Subject to Conditions
C20/0338/35/DT Householder Planning 3 Rock Cottage Rock Terrace, Lon Bach, Criccieth, LL52 0DY

Ffenestr gromen newydd i'r drychiad gorllewinol cefn.

New dormer window to rear west elevation.

Criccieth Criccieth Approved with Conditions
C20/0333/11/LL Full Planning Henllys Deiniol Road, Bangor, Gwynedd, LL57 2UP

Newid defnydd o dy (Defnydd Dosbarth C3) i dy aml-feddiannaeth (Defnydd Dosbarth C4)/Change of use from a dwelling (Use Class C3) into a house in multiple occupation (Use Class C4).

Deiniol (Bangor) Bangor Approved with Conditions
C20/0328/20/TC Lawful Development Certificate Existing/Proposed Fferm Parciau, Caernarfon, LL55 1TS

Cais am dystysgrif cyfreithloni defnydd presennol ar gyfer defnyddio'r adeilad at ddiben annedd breswyl (Defnydd Dosbarth C3)/Application for a certificate of lawfulness for the existing use of the building as a dwelling house (Use Class C3)

Y Felinheli Felinheli Refused
C20/0303/13/DT Householder Planning Tan Y Graig High Street, Bethesda, Bangor, Gwynedd, LL57 3AY

Cais deiliad ty ar gyfer codi lefel to adeilad allanol er mwyn creu anecs / Householder application to raise roof level of curtilage building to form annexe


Ogwen Bethesda Approved with Conditions
C20/0285/13/LL Full Planning 13 Llwyn Bedw, Rachub, Gwynedd, LL57 3EZ

Cais ar gyfer diwygio amod 2 (cynlluniau) o ganiatad cynllunio C14/1061/13/LL  / Application for the variation of condition 2 (plans) of planning permission C14/1061/13/LL

Gerlan Bethesda Approved with Conditions
C20/0283/14/LL Full Planning Ynys Tudur North Road, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1BE

Dymchwel sied presennol a chodi sied newydd yn y cefn / Demolish existing shed and erect new shed to the rear

Menai (Caernarfon) Caernarfon Approved with Conditions
C20/0279/14/CR Listed Building Consent Ynys Tudur North Road, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1BE

Amnewid balconi a grisiau pren presennol ar gefn yr eiddo gyda rhai newydd haearn / Replace existing timber balcony and stairs to rear of property with new steel ones

Menai (Caernarfon) Caernarfon Approved with Conditions
C20/0277/44/CR Listed Building Consent 6 Corn Hill, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9AT Gosod canllaw ar ochr yr adeilad / Install  handrail on side of building.  Porthmadog (West) Porthmadog Approved with Conditions
C20/0275/11/DA Non-Material Amendment 35 Penrhos Road, Bangor, Gwynedd, LL57 2AX

Cais ar gyfer gwneud diwygiad ansylweddol i ganiatad cynllunio rhif C20/0039/11/DT er mwyn defnyddio claddin fel gorffeniad allanol yr estyniad / Application for a non-material amendment to planning permission C20/0039/11/DT so as to use cladding as an external finish to the extension

Dewi (Bangor) Bangor Withdrawn
C20/0227/02/CR Listed Building Consent 1, Pant Y Celyn Minffordd Street, Corris, Machynlleth, Gwynedd, SY20 9SU Gosod fent ar gefn yr eiddo / Install vent on rear of property Corris / Mawddwy Corris Approved with Conditions
C20/0187/11/DT Householder Planning 11 Penlon Gardens, Bangor, Gwynedd, LL57 1AQ Codi estyniad unllawr to fflat i gefn yr eiddo / Erection of a single storey flat roofed extension to the rear of the property Hirael (Bangor) Bangor Approved with Conditions
C20/0078/18/LL Full Planning Y Bedol, Bethel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1AX Cais ol-weithredol ar gyfer newid defnydd rhan o lawr daear bwyty/tafarn (Dosbarth Defnydd A3) i ganolfan gweithgareddau tecstiliau (Dosbarth Defnydd D1) sy'n cynnyws cynnal dosbarthiadau, gweithdai cymunedol darlithoedd a.y.y.b. / Retorpsective application for the change of use of part of ground floor of restaurant/pub (Use Class A3) to textile-based activities centre (Use Class D1) which provides community workshops, classes, lecture etc. Bethel Llanddeiniolen Approved with Conditions
C19/1221/45/LL Full Planning Warws Baent Ala Uchaf, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5SL

Trosi llawr cyntaf yn uned byw / Convert first floor into living unit

Pwllheli (North) Pwllheli
C20/0322/44/DT Householder Planning Bro Mebyd Garth Road, Borth Y Gest, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9TW

Estyniad llawr cyntaf.

First Floor Extension

Porthmadog (West) Porthmadog
C20/0321/22/DT Householder Planning Plas Du, Talysarn, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6AY

Estyniad deulawr a newidiadau i dy


Two storey extension and alterations to dwelling.

Llanllyfni Llanllyfni Approved with Conditions
C20/0315/35/LL Full Planning Bwyty Tir A Môr, Tir A Môr Restaurant, Mona Terrace Penpaled Road, Criccieth, Gwynedd, LL52 0HG

Addasu caffi yn dy.

Conversion of a cafe to a dwelling.

Criccieth Criccieth Approved with Conditions
C20/0313/08/DT Householder Planning 10 High Street, Penrhyndeudraeth, Gwynedd, LL48 6BN

Cais ar gyfer dymchwel estyniad cefn a chodi estyniad unllawr to fflat yn ei le / Demolition of rear extension and erection of a single storey flat roofed extension in its place

Penrhyndeudraeth Penrhyndeudraeth Approved with Conditions
C20/0312/17/LL Full Planning Ashgrove Lon Grugan Ddu, Y Groeslon, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7ST

Cais ar gyfer newid defnydd modurdy i siop trin cyfrifiaduron / Application for the change of use of garage to computer repair shop

Groeslon Llandwrog Approved with Conditions
C20/0308/03/LL Full Planning The Commercial Commercial Square, Blaenau Ffestiniog, LL41 3HP

Newid defnydd cyn tafarn gydag annedd uwchben yn dri fflat hunangynhwysol.


Change of use of former public house with residence above to form 3 self contained apartments

Bowydd & Rhiw Ffestiniog
C20/0293/34/TC Lawful Development Certificate Existing/Proposed Plas Y Bryn, Clynnog Fawr, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5NH

Cais am dystysgrif datblygiad cyfreithlon ar gyfer cadarnhau cychwyn datblygiad i godi modurdy preswyl  fel a ganiatawyd o dan gyfeirnod C17/0088/34/LL dyddiedig 15/03/2017.

Application of a lawful use development certificate to confirm the implementation of planning approval for the construction of a residential garage under reference C17/0088/34/LL dated 15/03/2017. 

Clynnog Clynnog Approved (TC only)
C20/0290/35/LL Full Planning Former Prince Of Wales Carpark High Street, Criccieth, LL52 0HB

Adeiladu 4 ty ynghyd a datblygiadau cysylltiol.

Erection of 4 no. dwellinghouses together with associated development

Criccieth Criccieth
C20/0309/16/DT Householder Planning 28 Tan Y Bwlch, Mynydd Llandygai, Bangor, Gwynedd, LL57 4DX

Estyniadau a newidiadau (cynlluniau diwygiedig i'r hyn a ganiatawyd yng nghais C19/0786/16/LL)/Extensions and alterations (amended drawings to those approved under application C19/0786/16/LL).

Tregarth & Mynydd Llandygai Llandygai Approved with Conditions
C20/0291/44/DT Householder Planning Old Corn Mill, Tremadog, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9RG

Dymchwel estyniad unllawr presennol.  Codi estyniad unllawr newydd.

Demolish existing single-storey extension. Erect new single-storey extension.

Porthmadog Tremadog Porthmadog Approved with Conditions
C20/0284/42/LL Full Planning 5 Maes Twnti, Morfa Nefyn, Gwynedd, LL53 6EU

Adeiladu 4 ty annedd (yn cynnwys 1 ty annedd fforddiadwy), cyrbiau wedi eu gostwng newydd a gwaith cysylltiedig

Erection of 4 dwellinghouses (including 1 affordable dwellinghouse), new dropped kerbs and associated works

Morfa Nefyn Nefyn
C20/0287/35/LL Full Planning Garej Lon Merllyn, Criccieth, LL52 0HT

Dymchwel modurdy presennol a chodi uned gwyliau deulawr

Demolition of existing garage and construction of two storey holiday unit

Criccieth Criccieth Refused
C20/0323/46/DT Householder Planning Gwelfor, Dinas, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8ST

Estyniad unllawr i'r tu blaen ac ochr.


Single storey extension to the front and side.

Tudweiliog Tudweiliog Approved with Conditions
C20/0317/40/YA Prior Approval (Agri/Forest) Fferm Penbryn Rhos, Rhosfawr, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6UU

Rhybydd ymlaen llaw o fwriad i godi adeilad amaethyddol.


Prior notification of proposal to erect an agricultural building

Abererch Llannor Approved on Appeal with Conditions
C20/0274/34/DT Householder Planning 5, St Beuno's Court Lôn Cefn, Clynnog Fawr, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5NP

Balconi llawr cyntaf, codi estyniad yn lle estyniad presenno a newidiadau mewnol ac allannol cyffredinol.

First floor balcony, replacement extension and general internal and external alterations

Clynnog Clynnog Approved with Conditions
C20/0292/00/TC Lawful Development Certificate Existing/Proposed Plot To The South Of Ty Sion Fridd Fechan, Llanaber, LL42 1RR

Cais am Dystysgrif Datblygu Cyfreithlon ar gyfer codi tŷ annedd fel y'i cymeradwywyd ym 1972 gyda budd caniatâd cynllunio a gafodd ei weithredu cyn iddo ddod i ben.


Application for a Lawful Development Certificate for the erection of a dwellinghouse as approved in 1972 with the benefit of planning permission that had been implemented before it lapsed.

Approved (TC only)
C20/0258/32/DT Householder Planning Dolafon, Botwnnog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8RF

Dymchwel porth presennol a chodi porth mwy yn ei le.

Demolition of existing porch and erection of larger porch in its place.

Botwnnog Botwnnog Approved Subject to Conditions
C20/0299/39/DT Householder Planning 227 Cae Du Estate, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7DZ

Codi estyniadau unllawr ar flaen a chefn yr eiddo presennol.


Erection of single strorey extensions to the front and rear of the existing property.

Abersoch Llanengan Approved with Conditions
C20/0297/42/DA Non-Material Amendment Hafod Y Bwlch, 3 Llwyn Gwalch, Morfa Nefyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6DE

Diwygiad ansylweddol i ganiatâd cynllunio C19/0454/42/LL er mwyn galluogi symud lleoliad y modurdy a ganiatawyd.

Non-material amendment to planning permission C19/0454/42/LL in order to move the location of the approved garage.

Morfa Nefyn Nefyn Approved with Conditions
C20/0263/38/DT Householder Planning Lanskil Ffordd Y Glyn, Llanbedrog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7TP

Adnewyddu Mewnol ac Allanol gan gynnwys trosiad llofft gyda ffenestri to.


Internal & External Renovations including loft conversion with rooflights.

Llanbedrog Llanbedrog Approved Subject to Conditions
C20/0226/19/RA Approval of Details Reserved by Condition Tir Ger / Land At Lon Cefnwerthyd, Bontnewydd, Gwynedd, LL55 2UD

Cais i rhyddhau amod 6 o ganiatad cynllunio C19/0014/19/LL yn ymwneud a tirweddu / Application to discharge condition 6 of planning permission C19/0014/19/LL in relation to landscaping

Bontnewydd Bontnewydd Condition(s) Fully Discharged
C20/0276/39/DA Non-Material Amendment Ynys Sant Tudwal (gorllewin/west) Island, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd,

Diwygiad di faterol i ganiatad cynllunio C19/0598/39/LL er newid y dull cysylltu'r colofnau i wely'r môr ynghyd a gosod canllaw ar y cei

Non-material amendment to planning permission C19/0598/39/LL to change the means of attaching the columns to the seabed along with installing a handrail to the quay

Llanengan Llanengan Approved Subject to Conditions
C20/0140/14/DA Non-Material Amendment Harbour Office Slate Quay, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2PB

Cais diwygiadau ansylweddol i ganiatad rhif C17/0257/14/LL parthed materion gwydrau, cladin pren, gosod giatiau, goleuadau ac arwyddion /Application for non-material amendments to planning permission C17/0257/14/ll relating to glazing, timber cladding, installation of gates, lighting and signage 

Seiont (Caernarfon) Caernarfon Approved with Conditions
C20/0267/16/DT Householder Planning Bryn Llys, Penrhyn View, Tregarth, Bangor, Gwynedd, LL57 4PE

Estyniad cefn unllawr.

Single storey rear extension

Tregarth & Mynydd Llandygai Llandygai Approved with Conditions
C20/0294/44/YA Prior Approval (Agri/Forest) Fferm Tyddyn Adi, Morfa Bychan, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9YW

Codi adeilad amaethyddol ar gyfer cadw bwydydd  a pheiriannau.

Construction of agricultural shed to store feed and machinery.

Porthmadog (West) Porthmadog Prior Approval Required
C20/0259/45/AC Removal/Variation of Condition(s) 10 Innes Estate, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5RP

Cais i ddileu amodau 9, 10 a 11 (Cod Cartrefi Cymunedol) ar ganiatad rhif C11/0854/45/LL.


Application to remove conditions number 9, 10 and 11 (Code for Sustainable Homes) on approval number C11/0854/45/LL  

Pwllheli (South) Pwllheli Approved (Without Conditions)
C20/0257/22/DT Householder Planning Gorlan Gron Ffordd Nebo, Nebo, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6EG

Estyniad deulawr cefn

Two storey rear extension.

Llanllyfni Llanllyfni Approved with Conditions
C20/0244/08/LL Full Planning Tir Ger Garth Sealing End Compound, Minffordd, Penrhyndeudraeth,

Mae'r datblygiad canlynol wedi'i leoli o fewn ffiniau Awdurdod Cynllunio Lleol Cyngor Gwynedd:

1) Codi adeilad pen twnnel y Gorllewin (gan gynnwys y compownd adeiladu cysylltiedig) yn Garth ynghyd a thrac mynediad parhaol

Mae'r datblygiad canlynol wedi'i leoli o fewn ffiniau Awdurdod Cynllunio Lleol Parc Cenedlaethol Eryri:

2) Codi adeilad pen twnnel dwyreiniol (gan gynnwys y compownd adeiladu cysylltiedig), compownd selio pen a mynediad parhaol yn Cilfor

3) Compownd selio pen newydd ar ochr ddwyreiniol Aber Dwyryd i gysylltu'r ceblau tanddaearol â'r llinell uwchben

Nid oes angen caniatâd cynllunio ffurfiol ar gyfer y datblygiad canlynol:

Byddai'r cynigion hyn yn galluogi adeiladu twnnel tanddaearol i gynnwys ceblau trydan a chael gwared ar 10 peilon presennol a llinellau uwchben cysylltiedig ar draws Aber Dwyryd

Mae'r cais yn croesi'r ffin rhwng Cyngor Gwynedd a Pharc Cenedlaethol Eryri ac felly efallai y byddwch yn derbyn ymgynghoriad gan y ddau awdurdod mewn perthynas â'r datblygiad sydd wedi'i leoli o fewn ei ffiniau.


The following development is located within the boundaries of Gwynedd Council Local Planning Authority:

 1)                  Construction of Western tunnel head house (including the associated construction compound) at Garth and the permanent access track

 The following development is located within the boundaries of Snowdonia National Park Local Planning Authority:

 2)            Construction of Eastern tunnel head house (including the associated construction compound), sealing end compound and permanent access at Cilfor

3)            A new sealing end compound on the eastern side of the Dwyryd Estuary to connect the underground cables to the overhead line

 The following development does not require formal planning permission :

 These proposals would allow for the construction of an underground tunnel housing electricity cables and the removal of 10 existing pylons and associated overhead lines from across the Dwyryd Estuary

 The application crosses the boundary between Gwynedd Council and the Snowdonia National Park and therefore you may receive a consultation from each authority in relation to the development located within its boundaries.

Penrhyndeudraeth Penrhyndeudraeth
C20/0198/19/DA Non-Material Amendment Tir Ger / Land At Lon Cefnwerthyd, Bontnewydd, Gwynedd, LL55 2UD

Cais diwygiad di-faterol ar gyfer ail-osod plotiau rhif 14 a 29, newid gosodiad modurdy plit 17, lleihau lefel slab plotiau 18 ac 26 a dileu'r llwybr troed oddi ar un ochr o'r 'hammerhead' o'r hyn a ganiateir o dan C19/0014/19/LL / Non-material application to re-position plots 14 a 29, revised garage position to plot 17, reduce slab levels for plots 18 and 26 and the removal of footpath to side of hammerhead in relation to that approved under C19/0014/19/LL

Bontnewydd Bontnewydd Refused
C20/0264/15/DA Non-Material Amendment Glyn Rhonddwy, Llanberis, LL55 4EL

Diwygiad ansylweddol i ganiatad rhif C18/0328/15/LL i gynnwys newidiadau i'r edrychiadau allanol/ Non-material amendments to planning permission C18/0328/15/Ll to include alterations to the external elevations. 

Llanberis Llanberis Approved with Conditions
C20/0262/39/RA Approval of Details Reserved by Condition Tir Ger / Land By Gilfach Goed, Lon Pen Cei, Abersoch, Pwllheli, LL53 7AY

Rhyddhau amodau 4 (llechi), 5 (deunyddiau allanol) a 11 (manylion diogelu coed) ar ganiatad cynllunio C15/1328/39/AM

Discharge conditions 4 (slates), 5 (external materials) and 11 (tree protection details) on planning permission C15/1328/39/AM

Abersoch Llanengan Condition(s) Fully Discharged
C20/0255/23/DT Householder Planning Bryn Berllan, Ceunant, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4RY Dymchwel y modurdy a'r lolfa haul bresennol a chodi estyniad un llawr yn eu lle / Demolish existing garage and conservatory and erect a single storey extension in their place. Cwm y Glo Llanrug Approved with Conditions
C20/0254/46/DT Householder Planning Haulfryn, Garn Fadryn, Gwynedd, LL53 8TG

Creu pwll i ddenu bywyd gwyllt

Creation of pond to attract wildlife 

Tudweiliog Tudweiliog Approved Subject to Conditions
C20/0251/39/DT Householder Planning The Den Lôn Traeth, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7BA

Balconi newydd a decin wedi ei godi

New balcony and raised deck

Abersoch Llanengan Approved Subject to Conditions
C20/0247/38/RA Approval of Details Reserved by Condition The Yard, Abersoch Road, Llanbedrog, Pwllheli, LL53 7UB

Rhyddhau amod 3 cyflwyno cynllun tirlunio ar ganiatad cynllunio C19/1139/38/CC 

Discharge condition 3 landscaping details on planning permission C19/1139/38/CC

Llanbedrog Llanbedrog Condition(s) Fully Discharged
C20/0241/46/DT Householder Planning Belle View, Llaniestyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8SG

Dau estyniad deulawr naill ochr i'r tŷ presennol yn cynnwys dymchwel modurdy presennol

Two two story extensions to either side of the existing house, including demolition of the existing garage

Tudweiliog Tudweiliog Approved Subject to Conditions
C20/0212/39/DT Householder Planning Plas Bach Maes Gwydryn, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7ED

Codi estyniad deulawr i'r edrychiad blaen. Cladin newydd i hanner uchaf yr eiddo. Porth newydd i ochr yr eiddo. Codi wal ffin blaen newydd 1300mm o uchder gan gynnwys wal 1000mm o uchder a ffens top crwn 300mm.


Erection of a two-storey extension to the front elevation. New cladding to the upper half of the property. New porch to the side of the property. Erection of a new front boundary wall at 1300mm high compromising of 1000mm high wall and 300mm round top fencing.

Abersoch Llanengan Approved Subject to Conditions
C20/0165/44/CC Work on Protected Trees (TPO Consent) Plas Tan Yr Allt, Tremadog, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9RG

Cais ar gyfer gwneud gwaith ar goed wedi eu gwarchod o dan Gorchymun Gwarchod Coed / Application for works to trees protected under a Tree Preservation Order

Porthmadog Tremadog Porthmadog Approved with Conditions
C20/0160/22/LL Full Planning Fferm Bryn Llwyni, Penygroes, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6PU

Cais i godi adeilad amaethyddol / Application for the erection of an agricultural building

Penygroes Llanllyfni Refused
C20/0046/42/LL Full Planning Tir Ger Fynwent Gyhoeddus Nefyn, Nefyn, LL53 6EG

Cais ar gyfer newid defnydd tir amaethyddol i ffurfio rhan o estyniad i fynwent presennol ynghyd a gwaith i estynnu maes parcio presennol, creu llwybrau a chodi ffensiau/giataiau cysylltiedig / Application for the change of use of agricultural land to form part of an extension to an existing graveyard together with associated works to extend existing car parking area, create pathways and erection of fences/gates

Nefyn Nefyn Approved Subject to Conditions
C20/0260/21/AC Removal/Variation of Condition(s) 12 Llwyn Bedw, Rachub, Bangor, Gwynedd, LL57 3EZ

Diwygio amod 2 (Cydymffurfio a'r dogfennau) a amod 8 (Parcio) ar ganiatad rhif C15/0007/13/LL er caniatau manylion diwygiedig / Variation of condition 2 (Conform with documents) and condition 8 (Parking) on planning permission C15/0007/13/LL  to allow revised details

Gerlan Bethesda Approved with Conditions
C20/0253/38/LL Full Planning Bryniau Lôn Pin, Llanbedrog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7PG

YMESTYN SAFLE CARAFANAU TEITHIOL TYMHOROL ER LLEOLI 5 CARAFAN YCHWANEGOL, CYNNYDDU DARPARIAETH STORIO GAEAF I 15 UNED TEITHIOL MEWN CYFANSWM, FFURFIO BWND PRIDD 1.2 MEDR O UCHEL, CADW BLOC TOILEDAU PRESENNOL, AC YMGYMRYD A GWAITH TIRLUNIO.  EXTEND TOURING CARAVAN SITE TO ACCOMMODATE 5 ADDITIONAL CARAVAN, INCREASE CAPACITY OF WINTER STORAGE AREA TO 15 IN TOTAL, FORMATION OF 1.2 METRE HIGH EARTH BUND, RETENTION OF TOILET BLOCK, AND LANDSCAPING WORK.

Llanbedrog Llanbedrog
C20/0248/16/CR Listed Building Consent Porth Penrhyn Lodge, Porth Penrhyn, Bangor, Gwynedd, LL57 4HN Gosod ail giatiau o fewn yr adwy presennol / Installation of second set of gates set into the existing access. Arllechwedd Llandygai Approved with Conditions
C20/0218/36/LL Full Planning Cerrig Pryfaid (outward Bound/study Centre), Golan, LL51 9YY Cais i ddymchwel adeilad allanol presennol a chodi estyniad ar gyfer darparu llety ar ffurf hundy a chyfleusterau atodol / Application for the demolition of derelict outbuilding and proposed extension to provide dormitory accommodation and ancillary facilities  Dolbenmaen Dolbenmaen Approved with Conditions
C20/0197/14/LL Full Planning Harbour Office Slate Quay, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2PB Newid defnydd unedau 6,7 ac 17 i ddefnydd A3 / Change of use of units 6,7 and 17 ti A3 use  Seiont (Caernarfon) Caernarfon Approved Subject to Conditions
C20/0232/17/DT Householder Planning 7 Cefn Dyffryn, Y Groeslon, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7TQ

Cais ar gyfer dymchwel ystafell haul bresennol a chodi estyniad unllawr ar gefn yr eiddo / Application for the removal of exiting rear conservatory and the erection of a new single storey rear extension

Groeslon Llandwrog Approved with Conditions
C20/0216/41/RC Modification or Discharge of Planning Obligations Gernant Bach, Llangybi, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6SR

Dileu cytundeb 106 / Removal of s106

Llanystumdwy Llanystumdwy Refused
C20/0168/36/YA Prior Approval (Agri/Forest) Bryn Heulog, Bryncir, Garndolbenmaen, Gwynedd, LL51 9LX

Cais ymholiad o flaen llaw i godi adeilad amaethyddol / Prior notification application for the erection of an agricultural building

Prior Approval Granted
C20/0069/14/LL Full Planning Uned 2a, Lon Cae Darbi, Ystâd Ddiwydiannol Cibyn, Caernarfon, LL55 2BD

  Newid defnydd o ddiwydianol ysgafn (B1) i storio (B8) ynghyd a gwneud newidiadau allanol i ddarparu drws allanol ychwanegol / Change of use of part of unit from light industrial (B1) to storage (B8) together with external alterations to provide an additional external door. 


Peblig (Caernarfon) Caernarfon Approved Subject to Conditions
C19/1211/41/TC Lawful Development Certificate Existing/Proposed Sŵn Y Môr, Chwilog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6NZ

Cais Tystysgrif Cyfreithloni Defnydd presennol ar gyfer creu 7 pits ac un carafan sefydlog i gyd gyda chyflenwad trydan a dwr eu hunain a'r carafan sefydlog wedi eu gosod o fewn ei safle gaeedig ei hun ac un uned teithiol (D) wedi ei  amgylchynnu a ffens / Certificate of Lawful existing use for the creation of 7 pitches and one static caravan, each with their own electricity and water supply with the static caravan sitting in it's own enclosure and one touring unit (D) enclosed with fencing.

Llanystumdwy Llanystumdwy
C20/0250/11/LL Full Planning Mostyn Arms, Mostyn Arms, 27 Ambrose Street, Bangor, Gwynedd, LL57 1BH Newid defnydd llawr gwaelod o dafarndy i fflat breswyl/Change of use of ground floor from a public house into a residential flat. Hirael (Bangor) Bangor Approved with Conditions
C20/0246/11/RA Approval of Details Reserved by Condition Bangor City Social Club, Bangor, LL57 2UR

Rhyddhau amod 2 (deunyddiau allanol), 7 (cynllun tirlunio), 8 (mesurau lliniaru bioamrywaieth), 10 (enwau ac arwyddion Cymraeg), 12 (manylion tai fforddiadwy) a 14 (datganiad dull adeiladwaith) o ganiatad cynllunio C19/0078/11/LL/Discharge condition 2 (external finishes), 7 (landscaping scheme), 8 (biodiversity mitigation measures), 10 (Welsh place name and signage), 12 (affordable dwellings detail) and 14 ( construction method statement) of planning permission C19/0078/11/LL.

Menai (Bangor) Bangor Condition(s) Fully Discharged
C20/0201/30/LL Full Planning Coed Y Llan, Rhydlios, Rhoshirwaun, Pwllheli, LL53 8HL

Dymchwel y ty presennol a chodi tŷ newydd yn ei le

Demolish existing house and construction of  a new house in its place

Aberdaron Aberdaron Approved Subject to Conditions
C20/0125/41/LL Full Planning Fferm Hendy, Ynys, Criccieth, Gwynedd, LL52 0PA Cais ar gyfer codi estyniad unllawr to fflat ar flaen yr eidd / Application for the erection of a single storey flat roof extension on the front of the property Llanystumdwy Llanystumdwy Approved with Conditions
C20/0137/14/CR Listed Building Consent Harbour Office Slate Quay, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2PB Addasiadau i'r adeilad a ganiatawyd o dan cyfeirnod C17/0258/14/CR / Alterations to building approved under reference C17/0258/14/CR Seiont (Caernarfon) Caernarfon Approved with Conditions
C20/0242/10/DA Non-Material Amendment Aber Depot, Abergwyngregyn, LL33 0LB

Diwygiad ansylweddol i ganiatad cynllunio C17/1202/10/LL er mwyn codi porth a chanopi/Non-material amendment to planning permission C17/1202/10/LL so as to erect a porch and canopy. 

Arllechwedd Aber Approved with Conditions
C20/0238/20/LL Full Planning Caffi Lloft Hwyliau, Sail Loft Restaurant, Menai Bakery Beach Road, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4RQ Newidiadau i edrychiad blaen yr adeilad ynghyd a chreu estyniad yn y cefn/Alterations to front elevation and extension at rear. Y Felinheli Approved with Conditions
C20/0237/25/RA Approval of Details Reserved by Condition Ysgol Y Faenol Penrhos Road, Penrhosgarnedd, LL57 2NN

Rhyddhau amod rhif 6 o ganiatad cynllunio C19/0087/25/R3 parthed cyflwyno Cynllun Rheolaeth Adeiladu Amgylcheddol/Discharge of condition no. 6 of planning permission C19/0087/25/R3 relating to the submission of a Construction Environmental Management Plan.

Pentir Pentir Approved (Without Conditions)
C20/0235/00/DT Householder Planning Craig Y Wylan, Llanaber, Barmouth, Gwynedd, LL42 1AJ

Codi modurdy ar wahan (cynllun diwygiedig i'r hyn a ganiatawyd dan gyfeirnod rhif C19/0083/00/LL)

Erection of a detached garage (revised scheme to that approved under permission number C19/0083/00/LL)

Abermaw Abermaw Approved with Conditions
C20/0229/25/DT Householder Planning Bryn Tirion Lodge, Parc Y Faenol, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4JX Addasu'r modurdy presennol i ystafell fwyta, ffenestr newydd ynghyd a chreu grisiau allanol/Conversion of existing garage into a dining room, new window and creation of external steps. Pentir Pentir Approved with Conditions
C20/0219/02/RA Approval of Details Reserved by Condition Land Adj Ael Y Bryn, Corris, Machynlleth, SY20 9TQ

Rhyddhau amod rhif 6 ar ganiatad rhif C19/0782/02/LL parthed cyflwyno manylion tirlunio.

Discharge condition number 6 on planning approval number C19/0782/02/LL regarding the submission of landscaping details.

Corris / Mawddwy Corris Approved (Without Conditions)
C20/0202/03/LL Full Planning 92 High Street, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 3AW


Adeiladu modurdy.

Construction of a garage..

Diffwys & Maenofferen Ffestiniog Refused
C20/0234/24/DT Householder Planning Cae Graig, Rhostryfan, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7PB

Cais i godi modurdy / Application for the erection of a garage

Llanwnda Llanwnda Approved Subject to Conditions
C20/0225/24/HD Prior Notification of Proposed Demolition Bro Gilbert Garages, Rhostryfan, Gwynedd, LL54 7LW

Hysbysiad o flaen llaw ar gyfer dymchwel modurdai / Prior notification application for the demolition of garages

Llanwnda Llanwnda Prior Approval Required
C20/0224/26/AC Removal/Variation of Condition(s) Tir Ger / Land Adj Bryn Melyn, Waunfawr, Caernarfon, LL55 4LJ

Cais i ddiwygio amod 2 o ganiatad cynllunio C17/0649/26/LL er mwyn  lleihau mas, maint ac ol-troed a symud lleoliad ynghyd ac addasu edrychiad y ty bwriedig / Application to vary condition 2 of planning permisison C17/0649/26/LL in order to reduce the size, mass and footprint, move the location and amend design of the proposed dwelling

Waunfawr Waunfawr Approved Subject to Conditions
C20/0215/44/DT Householder Planning 1 Garreg Goch, Morfa Bychan, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9YD

Cais ar gyfer codi estyniad deulawr or gefn yr eiddo / Applicaiton for the erection of a two storey rear extension

Porthmadog (West) Porthmadog Approved with Conditions
C20/0172/14/LL Full Planning Clwb Rygbi Caernarfon, Y Morfa, Lon Parc, Caernarfon, LL55 2YF Gosod gwyneb 3G synthetic ar y cae ymarfer presennol/ Install a 3G synthetic surface on the existing training pitch. Seiont (Caernarfon) Caernarfon Approved with Conditions
C20/0210/19/LL Full Planning 29 Cae Capel, Bontnewydd, Caernarfon, LL55 2EZ

Cais ar gyfer newid defnydd modurdy plot 29 i ddefnydd ystafell farchnata am gyfnod dros dro o 2 flynedd / Application for the change of use of  garage of plot 29 to a marketing suite for a temporary period of 2 years

Bontnewydd Bontnewydd Approved Subject to Conditions
C20/0209/02/YA Prior Approval (Agri/Forest) Maes Y Bwlch Forest, Corris, SH745096

Uwchraddio ffordd coedwigaeth

Upgrading of forestry road.

Corris / Mawddwy Corris Prior Determination Not Required
C20/0208/19/HY Advertisement Consent 29 Cae Capel, Bontnewydd, Caernarfon, LL55 2EZ Cais ar gyfer darparu arwyddion dros dro am gyfnod o 2 flynedd / Application for the provision of signage for a temporary period of 2 years.  Bontnewydd Bontnewydd Approved Subject to Conditions
C20/0196/39/DT Householder Planning Felin, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7AG

'CABAN PREN' ARFAETHEDIG I DDARPARU LLETY CYSGU YCHWANEGOL, I'W DDEFNYDDIO MEWN CYSYLLTIAD Â'R ANNEDD BRESENNOL


PROPOSED 'LOG CABIN' TO PROVIDE ADDITIONAL BEDROOM ACCOMMODATION, FOR USE IN CONNECTION WITH EXISTING DWELLING

Abersoch Llanengan Refused
C20/0195/39/LL Full Planning Terfyn, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7HY

Dymchwel annedd presennol a chodi annedd newydd.

Demolish existing dwelling and construction of a new dwelling.

Abersoch Llanengan Approved Subject to Conditions
C20/0194/46/DT Householder Planning Hendregoed, Llaniestyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8TF

Codi adeilad pren i gynnwys cysgodfan moduron a sied.


Erection of wooden building to include carport and shed.

Tudweiliog Tudweiliog Approved Subject to Conditions
C20/0192/45/DA Non-Material Amendment 10 Innes Estate, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5RP

Diwygiad di-faterol i gais C11/0854/45/LL i ddileu simdde o'r dyluniad a newid paneli pv i panel solar dŵr poeth

Non-material amendment to application C11/0854/45/LL to omit chimney from the design and to change pv panels to hot water solar panel

Pwllheli (South) Pwllheli Approved with Conditions
C20/0233/11/DT Householder Planning 13 Friars Road, Bangor, Gwynedd, LL57 1BE Estyniad uwchben y llawr gwaelod ynghyd a gosod ffenestr dormer yng nghefn y ty/Extension above ground floor and dormer window at the rear of the dwelling. Hirael (Bangor) Bangor Approved with Conditions
C20/0230/11/DT Householder Planning 11 Friars Road, Bangor, Gwynedd, LL57 1BE Estyniad uwchben y llawr gwaelod ynghyd a gosod ffenestr dormer yng nhefn y ty/Extension above ground floor together with siting of dormer window at the rear of the dwelling.  Hirael (Bangor) Bangor Approved with Conditions
C20/0222/20/LL Full Planning Swn Y Mor, Caenarfon, LL55 1UE DYMCHWEL STABLAU PRESENNOL A CHODI STABLAU NEWYDD YNGHYD Â CHODI ADEILAD YSGOL FARCHOGAETH DAN DO, MANEGE A SEILWAITH CYSYLLTIOL (GAN GYNNWYS AD-DREFNU'R TREFNIADAU MYNEDIAD A PHARCIO)/Demolition of existing stables and the erection of new stables in addition to the erection of an indoor riding arena, manege and associated infrastructure (including the re-alignment of the access and parking arrangements) Y Felinheli Felinheli Approved with Conditions
C20/0221/11/RA Approval of Details Reserved by Condition Llys Elidir, Flat 1, Bangor, LL57 2UF

Rhyddhau amod rhif 6 o ganiatad cynllunio C17/1118/11/LL parthed manylion tirlunio/Discharge of condition 6 of planning permission ref. C17/1118/11/LL regarding landscaping details.

Glyder (Bangor) Bangor Condition(s) Fully Discharged
C20/0211/16/DT Householder Planning Bryn Melyn, Llandygai, Bangor, Gwynedd, LL57 4LD Dymchwel y modurdy presennol a chodi estyniad deulawr yn ei le/Demolish existing garage and erection of a 2 storey extension in its place. Arllechwedd Llandygai Approved with Conditions
C20/0204/44/RA Approval of Details Reserved by Condition Greenacres Caravan Park Main Road, Morfa Bychan, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9YF

Cais i rhyddhau amod 5 o ganiatad cynllunio C19/0661/44/LL sy'n ymwneud a materion swn / Application to discharge condition 5 of planning permission C19/0661/44/LL in relation to noise

Porthmadog (West) Porthmadog Accepted
C20/0109/41/CT Tree Felling in Conservation Area Hen Felin, Llanystumdwy, Criccieth, Gwynedd, LL52 0SY

Cais i dorri canghennau coeden o fewn Ardal Gadwraeth / Application to fell branches on tree located in Conservation Area

Llanystumdwy Llanystumdwy Prior Approval Granted
C20/0200/14/DT Householder Planning Bryn Dedwydd, 55 North Road, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1BE Cais ar gyfer dymchwel ystafell haul bresennol a chodi estyniad yn ei le / Application for the demolition of existing conservatory and erection of an extension in its place. Menai (Caernarfon) Caernarfon Approved Subject to Conditions
C20/0190/19/AC Removal/Variation of Condition(s) Seiont Brickworks, Seiont Works Seiont Mill Road, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2YL

Cais ar gyfer gwaith sy’n gysylltiedig ag adeiladu’r ffordd osgoi arfaethedig, A487 Caernarfon i Bontnewydd gan gynnwys;

·       Defnydd tir fel estyniad i compownd y safle bresennol a darparu sied cynnal a chadw, adeiladau swyddfa, cyfleusterau lles a maes parcio, storfa tanwydd, tanc storio carthffosiaeth, cyfleuster sypynnu concrid symudol a sypynnu asffalt ac adeiladu trac cludiant (defnydd dros dro),

·       Adeiladu ffordd cludiant newydd ar ffin ogleddol y chwarel bresennol gyda chysylltiad dros dro i lwybr y ffordd osgoi arfaethedig, A487 Caernarfon i Bontnewydd, yn ystod y cyfnod adeiladu,

·       Parhau i gloddio am fwynau, symud deunydd o ddyddodion gweithio mwynau a phentwr stoc o ddeunydiau sy’n bodoli eisoes,

·       Darparu llawr caled a lleoli offer a pheiriannau ar gyfer prosesu a sgrinio deunyddiau,

·        Gwaredu deunyddiau gwastraff anadweithiol ar gyfer gwaith peirianyddol/adfer yn ystod y tymor hir.

       (Cais o dan Adran 73 i amrywio Amod 3 ar ganiatâd cynllunio C17/0011/19/MW i gyrraedd y lefelau daear y cytunwyd arnynt yng nghynllun adfer rhif. 3030/16, ddeunyddiau cloddio sydd dros ben i ofynion prosiect ffordd osgoi Caernarfon i Bontnewydd yn ogystal â deunyddiau a gloddiwyd o ffynonellau eraill, gael eu gwaredu ar y safle yn unol â thrwydded CNC)

Application for works associated with the construction of the proposed A487 Caernarfon to Bontnewydd bypass including;

·       Use of land as an extension to the existing site compound area and provision of a maintenance shed, office accommodation, welfare and car parking facilities, fuel store, sewage storage tank, mobile concrete batching plant, mobile asphalt batching plant and construction of a haul route (temporary use),

·       Construction of a new haul road on the northern boundary of the existing quarry with temporary connection to the proposed A487 Caernarfon to Bontnewydd bypass route during the construction period,

·       Continued extraction of minerals, removal of material from a mineral working deposit and existing stockpile of materials,

·       Construction of a hardstanding and siting of plant machinery for the processing and screening of materials,

·        Disposal of inert waste materials for long-term quarry engineering/ restoration works.

       (Application under Section 73 to vary Condition 3 on planning permission C17/0011/19/MW to reach the ground levels agreed in restoration plan no. 3030/16, excavation materials that are surplus to the requirements of the Caernarfon to Bontnewydd bypass project in addition to excavated materials from other sources, shall be deposited at the site in accordance with the NRW permit)

Bontnewydd Bontnewydd Refused
C20/0157/24/LL Full Planning Tan Y Gelynen, Rhostryfan, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7PB Cais ar gyfer codi estyniadi'r eiddo presennol a codi modurdy/gweithdy ar gyfer storio cyfarpar / Application to extend existing dwelling and the erection of a garage/workshop for storage Llanwnda Llanwnda Approved Subject to Conditions
C20/0133/41/LL Full Planning South Caernarfon Creameries Ltd, Rhydygwystl, Chwilog, Pwllheli, LL53 6SB Cais ar gyfer gosod adeilad storio a cyfarpar prosesu maidd / New Whey processing and storage building Llanystumdwy Llanystumdwy Approved with Conditions
C20/0121/35/LL Full Planning Mynydd Ednyfed Hotel Ffordd Caernarfon, Criccieth, Gwynedd, LL52 0PH Cais ar gyfer codi adeilad ar gyfer storio cyfarpar mewn cysylltiad a defnydd sefydledig y tir ogwmpas y gwesty fel daliad amaethyddol o raddfa fach / Erection of a shed to provide storage and space for maintenance equipment required in association with the established use of the land around the hotel as a smallholding. Criccieth Criccieth Refused
C20/0217/15/DT Householder Planning 1 Frondeg Uchaf, Llanberis, LL554LF Estyniad deulawr, dymchwel y sied gardd presennol a chodi sied newydd ynghyd a llecynnau parcio/Two storey extension, demolish existing garden shed and erect a new shed together with parking spaces.   Llanberis Llanberis Approved with Conditions
C20/0214/18/DT Householder Planning Llwyn Eithin, Bethel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1AX

Gosod ffens 2m o uchder y tu ol i rhan  o'r wal ffin bresennol/Erection of 2m high fence behind part of the existing boundary wall.

Bethel Llanddeiniolen Approved with Conditions
C20/0213/11/LL Full Planning Garth Service Station Beach Road, Bangor, Gwynedd, LL57 1AB Gwelliannau i'r siop presennol gan gynnwys gosod agoriadau newydd a chreu ramp allanol/Improvements to existing shop including new openings and the creation of an external ramp. Garth (Bangor) Bangor Approved with Conditions
C20/0203/11/DT Householder Planning 9 Penlon Gardens, Bangor, Gwynedd, LL57 1AQ Addasu'r modurdy ar gyfer anecs ynghyd ag estyniad yn y cefn/Convert garage into an annexe together with an extension at the rear. Hirael (Bangor) Bangor Approved with Conditions
C20/0193/23/LL Full Planning Plots 7, 8 & 9, Tir / Land At Cae'r Eglwys, Ffordd Llanberis, Llanrug, Caernarfon, LL55 4JA

Cais ar gyfer diwygio lleoliad dau dy, ac amnewid un bwthyn am dy deulawr (cynllun diwygiedig i'r hyn a ganiatawyd o dan C18/0942/23/LL) / Application to amend location of two dwellings and exchange one bungalow for a two storey dwelling (amended plan to that approved under C18/0942/23/LL)

Llanrug Llanrug Approved Subject to Conditions
C20/0191/13/LL Full Planning Neuadd Ogwen, Bethesda, LL57 3AN

Cais ar gyfer creu estyniad ochr, newid defnydd a cysylltu adeiladau ochr y neuadd i ystafelloedd gweithgareddau (dosbarth defnydd D2), codi cysgodfan yn yr iard ochr a man newidiadau eraill i'r adeiladau / Application for the erection of a side extension, change of use and connection of buildings to side of hall to function rooms (use class D2), erection of shelter side courtyard and various other minor alterations to the buildings.

Ogwen Bethesda Approved with Conditions
C20/0205/42/DT Householder Planning Bryn Gwydd Lôn Cae Glas, Edern, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8YT

Estyniad cefn arfaethedig ac addasiadau ynghyd ag ymestyn cwrtil

Proposed rear extension and alterations along with extending curtilage

Morfa Nefyn Nefyn Approved Subject to Conditions
C20/0189/11/DT Householder Planning 257 Caernarfon Road, Bangor, Gwynedd, LL57 4SB Cais i godi estyniad unllawr uwchben yr estyniad cefn presennol yng nghefn yr eiddo / Application to erect a single storey extension above existing rear extension at the back of the property Hendre (Bangor) Bangor Approved with Conditions
C20/0182/25/RA Approval of Details Reserved by Condition Ysgol Y Faenol Penrhos Road, Penrhosgarnedd, LL57 2NN (none) Approved (Without Conditions)
C19/0950/21/LL Full Planning Tir Gyferbyn Maes Bleddyn, Bethesda, LL57 3EG Codi 30 ty yn gynnwys 15 ty affordadwy, mynedfa newydd, parcio ynhyd a sailwaith cysylltiedig. / Erection of 30 dwellings including 15 affordable dwellings, new access parking together with infa structure. Arllechwedd Bethesda
C20/0185/11/DA Non-Material Amendment Psychology Block Deiniol Street, Bangor, Gwynedd, LL57 2AY

Cais ar gyfer diwygiad ansylweddol i ganiatad cynllunio rhif C19/0896/11/LL ar gyfer amnewid to canopi lwfer yr ardal peiriannau i do math soled  / Application for a non-material amendment to planning permission reference C19/0896/11/LL to replace louvered roof of plant area with a solid roof

Menai (Bangor) Bangor Approved with Conditions
C20/0179/22/LL Full Planning St Ioan's Church Church Road, Talysarn, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6HP

Cais ar gyfer trosi eglwys segur i dy preswyl 3 llofft ynghyd a chreu llecyn parcio cerbydol / Application to convert vacant church to a 3 bedroomed dwelling house together with creation of vehicle parking area

Talysarn Llanllyfni Approved with Conditions
C20/0151/17/DA Non-Material Amendment Coleg Glynllifon , Llandwrog, LL54 5DU

Diwygiad ansylweddol i ganiatad cynllunio C18/0799/17/LL er caniatau addasiadau o ran y dyluniad a'r gosodiad mewnol / Non-material amendement to planning permission C18/0799/17/LL to enable alterations to design and internal layout

Groeslon Llandwrog Approved Subject to Conditions
C20/0038/25/LL Full Planning Caer Ffynnon, Tyddyn Badin, Pentir, Bangor, Gwynedd, LL57 4EB Cais ol-weithredol i godi adeilad amaethyddol, creu llecyn i storio carafanau teithiol, a ffurfio bwnd pridd / Retrospective application to erect agricultural building, storage area for touring caravans, and formation of earth bund. Penisarwaun Llanddeiniolen
C20/0186/37/RC Modification or Discharge of Planning Obligations 3 Llainfain, Llanaelhaearn, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5AZ Cais ar gyfer diddymu Cytundeb Adran 106 (o gais C02D/0397/37/LL) sy'n cyfyngu deiliaid yr eiddo i berson lleol / Removal of Section 106 Agreement (of application C02D/0397/37/LL) which restricts the occupiers to a local person Llanaelhaearn Llanaelhaearn Approved (Without Conditions)
C20/0180/23/LL Full Planning Bryn Gwyn Mawr, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4RG

Dymchwel y ty presennol a chodi ty newydd yn ei le/Demolish existing dwelling and erect a new dwelling in its place.

Cwm y Glo Llanrug Approved with Conditions
C20/0176/39/LL Full Planning Cae'r Ffynnon, Fferm Pant Yr Hwch, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7LA

Dymchwel tŷ presennol a chodi tŷ newydd yn ei le  / Demolition of existing dwelling and erection of new dwelling in its place.

Abersoch Llanengan Approved Subject to Conditions
C20/0170/39/LL Full Planning Maes Carafannau Llain Las, Llanengan, Pwllheli, LL53 7LB Estyniad i adeilad toiled/ cawod presennol yn cynnwys toiledau, cawodydd, storfa, man golchi llestri / dillad allannol a chanopi. - Extension to existing toilet / shower building incorporating toilets, showers, storage, outdoor dish / clothes washing area and canopy. Llanengan Llanengan Approved Subject to Conditions
C20/0161/17/RA Approval of Reserved Matters 23 Y Garreg, Y Groeslon, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7DU

Cais i rhyddhau amodau 5 a 17 o ganiatad cynllunio C16/0744/17/LL sy'n ymwneud a thirlunio a triniaeth ffin / Application to discharge conditions 5 and 17 of planning permission C16/0744/17/LL in relation to landscaping and boundary treatment

Groeslon Llandwrog Condition(s) Fully Discharged
C20/0150/46/LL Full Planning Pant Gwyn, Tudweiliog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8PE

Creu ystorfa piswail o dan lawr adeilad amaethyddol presennol 

Create slurry store underneath the floor of an existing agricultural building

Tudweiliog Tudweiliog
C20/0147/30/LL Full Planning Glan Yr Afon, Anelog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8BT

Dymchwel bloc toiledau / cawod presennol ac adeiladu bloc toiledau / cawod newydd

Demolich existing toilet / shower block and construct new toilet / shower block

Aberdaron Aberdaron Approved Subject to Conditions
C20/0041/04/LL Full Planning Land Off The B4401,, Llanfor, Gwynedd, LL23 7DP

Lleoli 5 o bodiau glampio sefydlog a gwaith cysylltiol.

Siting of 5 static glamping 'pods' and associated works.

Llandderfel Llandderfel
C20/0181/25/YA Prior Approval (Agri/Forest) Waen Wen, Waen Wen, Gwynedd, LL57 4UF

Estyniad i'r sied amaethyddol presennol/Extension to existing agricultural shed.

Pentir Pentir Refused
C20/0177/38/CC Work on Protected Trees (TPO Consent) Llyn Builders, Llanbedorg, Pwllheli, LL53 7UB

Gwaith i goed o fewn ardal dan orchymyn gwarchod coed / Works to trees in area covered by tree preservation order 

Llanbedrog Llanbedrog Approved Subject to Conditions
C20/0175/14/DT Householder Planning Cilgwyn Pengelli Wyn, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1EA

Cais ar gyfer codi estyniad unllawr to fflat ar gefn yr eiddo / Application for the erection of a flat roof single storey extension at the rear of the property

Cadnant (Caernarfon) Caernarfon Approved Subject to Conditions
C20/0173/42/DT Householder Planning Cae'r Wylan Lôn Isaf, Morfa Nefyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6BW

Addasiadau a newidiadau gan gynnwys codi estyniad deulawr cefn a phorth blaen. / Adaptations and changes including the erection of a two storey rear extension and front porch

Morfa Nefyn Nefyn Approved Subject to Conditions
C20/0167/24/DT Householder Planning Fach Goch Bach, Rhosgadfan, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7HR Cais ar gyfer codi estyniad ar yr eiddo presennol / Application to extend the existing property Llanwnda Llanwnda
C20/0163/45/AC Removal/Variation of Condition(s) Unit 6 Glan Y Don Industrial Estate, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5YT

Diwygio amodau 3 a 4 o ganiatâd cynllunio C96D/0278/25/CL er caniatáu defnydd B1 a B2 o'r uned heb fod yn gysylltiedig â gweithgareddau morol. / Variation of conditions 3 and 4 of planning permission C96D/0278/25/CL to enable B1 and B2 uses of the unit not associated with maritime activities.

Pwllheli (North) Pwllheli Approved Subject to Conditions
C20/0162/42/DA Non-Material Amendment Bwthyn Bridyn Lôn Bridin, Morfa Nefyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6BY

Diwygiad ansylweddol i'r cynlluniau a gymeradwywyd trwy ganiatad cynllunio C19/0338/42/LL er caniatau newid i ddyluniad y to a dwy ffenstr  /  Non-material amendment to plans approved through planning permission C19/0338/42/LL to enable a change to the design of the roof and two windows.

Morfa Nefyn Nefyn Approved Subject to Conditions
C20/0136/14/CR Listed Building Consent 9 Church Street, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SW Addasiadau i gefn ty annedd yn cynnwys tynnu'r render presennol, amnewid ffenestr i ddrysau dwbl, amnewid dau ffenestr haearn am rhai pren sash uned dwbl, dymchwel "lean-to" cefn presennol a gosod gwydriad eilradd / Alterations to rear of dwelling house to include removing existing render, replace window with double doors, replace two steel windows with timber sash double glazing, demolish existing rear lean-to and install secondary glazing.   Menai (Caernarfon) Caernarfon Approved with Conditions
C20/0120/14/LL Full Planning Min Manton South Road, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2HP Cais ar gyfer codi estyniad ar ben yr adeilad presennol a darparu to pits ynghyd a darparu newidiadau allanol / Application for the erection of an extension above the existing building together with new pitched roof construction and external alterations. Seiont (Caernarfon) Caernarfon Approved Subject to Conditions
C20/0117/41/LL Full Planning The Feathers Inn, Llanystumdwy, Criccieth, Gwynedd, LL52 0SH Codi llwyfan yng ngardd y ty tafarn / Erection of stage in the public house garden  Llanystumdwy Llanystumdwy Approved with Conditions
C20/0092/13/DA Non-Material Amendment 3 Ciltrefnus, Gerlan, Bethesda, Bangor, Gwynedd, LL57 3TA

Diwygiad ansylweddol ar gyfer creu estyniad un llawr ar y talcen/Non-material amendment for a single storey extension on gable end. 

Gerlan Bethesda Approved with Conditions
C20/0014/44/CR Listed Building Consent Spar Ltd, Spar Stores, 13 - 15 Market Square, Tremadog, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9RB Amnewid arwydd presennol di-oleuedig gyda un wedi eu oleuon fewnol / Replace existing non-illuminated sign with internally illuminated sign Porthmadog Tremadog Porthmadog Approved with Conditions
C19/1129/41/DT Householder Planning Ger Y Ffynnon, Llangybi, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6LZ

Codi modurdy / Erection of a garage

Llanystumdwy Llanystumdwy Approved with Conditions
C19/1073/44/LL Full Planning Cwrt Coffa High Street, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9HD Addasu llawr gwaelod meddygfa bresennol i 4 fflat hunangynhaliol/ Conversion of ground floor doctor's surgery to 4 self contained flats Porthmadog (East) Porthmadog Refused
C20/0171/18/DT Householder Planning Wern Difyr, Bethel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1YD Estyniad deulawr yn y cefn/Two storey rear extension. Bethel Llanddeiniolen Approved with Conditions
C20/0164/39/AC Removal/Variation of Condition(s) Anhywel Lôn Pont Morgan, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7AD

Diwygio amod 2 o ganiatâd cynllunio C16/1336/39/LL er mwyn gostwng lefel y tŷ a gymeradwywyd a chwblhau newidiadau mewnol. / Variation of condition 2 of planning permission C16/1336/39/LL in order to lower the level of the approved house and undertake internal alterations.

Abersoch Llanengan Approved Subject to Conditions
C20/0154/21/CC Work on Protected Trees (TPO Consent) Caravan Park & Country Club, Ogwen Bank, Bethesda, Bangor, Gwynedd, LL57 3LQ

Torri a thocio coed sy'n destun gorchymyn gwarchod coed/Fell and prune trees subject of a tree preservation order.


C20/0127/44/LL Full Planning Croglofft Garth Road, Borth Y Gest, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9TW Cais ar gyfer codi estyniad unllawr, ports ac estynnu'r balconi presennol ynghyd a darparu ffenestri cromen a ffenestri to ynghyd a newidiadau eraill / Application for the erection of a single storey extension, porch and extension of existing balcony together with the provision of dormer windows and rooflights and other alterations  Porthmadog (West) Porthmadog Approved with Conditions
C20/0077/44/LL Full Planning Y Bwtri, Y Bwtri, 78 High Street, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9NW Newid defnydd o delicatessan (A1) i tearoom (A3) / Change of use from delicatessan (A1) to tearoom (A3) Porthmadog (West) Porthmadog Approved with Conditions
C20/0174/25/CC Work on Protected Trees (TPO Consent) Maes Y Ffynnon Penrhos Road, Penrhosgarnedd, Gwynedd, LL57 2DW

Cais ar gyfer gwneud gwaith a thorri coed sydd yn destun Gorchymyn Gwarchod Coed / Application for works to and fell trees subject to a Tree Preservation Order

Pentir Pentir Approved with Conditions
C20/0156/15/RA Approval of Details Reserved by Condition Glan Llyn, Llanberis, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4EL

Cais ar gyfer rhyddhau amod 5 (sy'n ymwneud a manylion blychod ystlumod) o ganiatad cynllunio rhif C19/1075/15/LL / Application to discharge condition 5 (which relates to details of bat boxes) of planning permission reference C19/1075/15/LL

Llanberis Llanberis Condition(s) Fully Discharged
C20/0155/16/LL Full Planning Rhos Uchaf, Llandygai, Bangor, Gwynedd, LL57 4BG Estyniad deulawr a chodi modurdy newydd/Two storey extension and erection of a new garage. Arllechwedd Llandygai Approved with Conditions
C20/0143/08/LL Full Planning Gwynfryn, Eryri Terrace, Penrhyndeudraeth, Gwynedd, LL48 6AT

Dymchwel  cegin a sied bresennol ac adeiladu cegin newydd ar yr un ol troed ar strwythurau presennol.


Demolish existing kitchen  and brick shed and construct a new kitchen on same foot print as existing structures.

Penrhyndeudraeth Penrhyndeudraeth Approved with Conditions
C20/0169/24/DT Householder Planning Gwenfro, Ffrwd Cae Du, Bontnewydd, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7YG Cais ar gyfer codi ports ar flaen yr eiddo / Application for the erection of a porch to front of property Llanwnda Llanwnda Approved Subject to Conditions
C20/0158/39/LL Full Planning Nyth Y Môr, Bwlchtocyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7BU

Dymchwel tŷ presennol a chodi tŷ newydd

Demolish existing house and construction of new house

Llanengan Llanengan Refused
C20/0148/14/AC Removal/Variation of Condition(s) Porth Kerry Pen Y Garth, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1EY

Cais i newid amod 2 o ganiatad cynllunio C18/0994/14/LL er mwyn newid ffenestr blaen ar yr estyniad i ddrysau ffrenging gyda balconi 'juliette' / Application to vary condtiion 2 of planning permission C18/0994/14/LL to change first floor windows on extension to french doors and juliette balcony

Menai (Caernarfon) Caernarfon Approved Subject to Conditions
C20/0146/39/DT Householder Planning Morfa, Llanengan, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7LG

Estyniad unllawr cefn

Single storey rear extension

Llanengan Llanengan Approved Subject to Conditions
C20/0132/39/DT Householder Planning Camgymeriad Lôn Traeth, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7BA

Addasiadau i annedd i gynnwys codi'r to i greu ystafelloedd yn y to, ffenestr gromen a newid deunyddiau allanol

Alterations to dwelling including raising of roof to create rooms in the roof, new dormer and change in external materials


Abersoch Llanengan Approved Subject to Conditions
C20/0123/40/LL Full Planning South Caernarfon Creameries Ltd, Rhydygwystl, Chwilog, Pwllheli, LL53 6SB

Codi silo llefrith ychwanegol 20.5m o uchel

Erection of additional 20.5m high milk silo.

Abererch Llannor Approved Subject to Conditions
C20/0111/30/DA Non-Material Amendment Bryn Gorwel, Aberdaron, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8BL

Diwygiad di-faterol i ganiatad cynllunio C19/0534/30/LL er newid deunydd allanol ar y modurdy a gosod to hip ar y porth

Non-material amendment to planning permission C19/0534/30/LL in order to change the external material on the garage and to install a hipped roof on the porch

Aberdaron Aberdaron Approved Subject to Conditions
C20/0090/30/DT Householder Planning Bryn Deufor, Anelog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8BT

Estyniad ochr deulawr ac estyniad unllawr cefn yn cynnwys balconi.


Two storey side extension and single storey rear extension incorporating balcony.

Aberdaron Aberdaron Approved Subject to Conditions
C20/0144/22/DA Non-Material Amendment Tegfan, 7 Maes Y Môr, Penygroes, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6NR

Cais diwygiad di-faterol ar gyfer ymestyn yr estyniad a ganiatawyd o dan C19/0980/22/LL ynghyd a newid yr agoriadau allanol a darparu ffenestr yn y to / Non-mataerial amendment application for the enlargement of the extension approved under C19/0980/22/LL together with the amendments of external openings and the provision of a rooflight.

Penygroes Llanllyfni Approved with Conditions
C20/0112/44/LL Full Planning 11 Bank Place, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9AA Newid defnydd siop (A1) llawr gwaelod bresennol i swyddfeydd (B1) a defnyddio lloriau uwch fel ty aml-feddianaeth 3 ystafell wely / Change of use of existing ground floor shop (A1) into office (B1) and use of upper floors as 3 bedroom House in Multiple Occupation Porthmadog (West) Porthmadog Approved with Conditions
C20/0058/46/LL Full Planning Store, Caelloi, Dinas, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8ST

Codi estyniad ffrâm porth “lean-to” gan gynnwys adleoli adeiladau ategol a chompownd gwastraff

Erection of lean-to portal frame extension including relocation of auxiliary buildings and waste compound

Tudweiliog Tudweiliog Approved Subject to Conditions
C20/0051/17/DT Householder Planning Bryn Trallwyn Uchaf Lôn Cilgwyn, Cilgwyn, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7SG

Cais ar gyfer codi estyniadau / Application for the erection of extensions

Talysarn Llandwrog Approved with Conditions
C20/0050/26/LL Full Planning Pant Gwyn Pant Y Waun, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4DX Cau'r fynedfa bresennol i'r eiddo a gosod dreif a mynedfan newydd i'r eiddo / Close the existing access to the property and the provision of a new access and drove to the property  Waunfawr Waunfawr Refused
C20/0178/38/DA Non-Material Amendment Ty Bach, Llanbedrog, Pwllheli, LL53 7NU

Diwygiadau ansylweddol i gynlluniau a gymerawywyd drwy ganiatâd cynllunio C16/1347/38/LL  / Non-material amendments to plans approved by planning permission C16/1347/38/LL

Llanbedrog Llanbedrog Refused
C20/0153/11/LL Full Planning