Recent Planning Applications

Below is a list of the latest planning applications which are available for viewing.
Application Reference Application Type Location Details Proposal Ward Community Decision View
C21/0670/18/DT Householder Planning Garages Adjoining The Nook, Brynrefail,, Caernarfon, LL55 3NY Cais i ddymchwel modurdai presennol a chodi ty preswyl deulawr yn ei le / Application to demolish existing garages and erection of two storey residential dwelling in its place Penisarwaun Llanddeiniolen
C21/0682/13/AC Removal/Variation of Condition(s) Plot 3 Yr Ardd, Gerlan, Bethesda, LL57 3SR

Diwygio amod 2 o ganiatâd rhif C16/0007/13/LL er mwyn codi tŷ mwy. 

Amend condition 2 of planning permission ref. C16/0007/13/Ll so as to erect a larger dwelling.

Gerlan Bethesda
C21/0690/10/AC Removal/Variation of Condition(s) Aber Falls Distillery Station Road, Abergwyngregyn, Llanfairfechan, Gwynedd, LL33 0LB

Diwygio amod rhif 2 o ganiatâd cynllunio C21/0330/10/AC er mwyn ymestyn oriau agor y ganolfan ymwelwyr i 09:00-18:00 ar y Sul ynghyd a diwygio amod 3 o'r un caniatâd parthed disodli'r gair person gyda ymwelwyr.  

Amend condition 2 of planning permission C21/0330/10/AC so as to extend the opening hours of the visitor centre to 09:00-18:00 on Sundays together with amending condition 3 of the said permission regarding replacing the word persons with visitors.


Arllechwedd Aber
C21/0696/13/DT Householder Planning 5 Gordon Terrace, Bethesda, Bangor, Gwynedd, LL57 3NR Dymchwel adeiladwaith yn y cefn a chodi estyniad unllawr/Demolition of outbuildings at rear and erect a single storey extension.  Ogwen Bethesda
C21/0684/25/LL Full Planning Unit D2, Llys Y Dderwen, Parc Menai, Bangor, LL57 4BL

Cais ar gyfer newid defnydd uned swyddfa (Dosbarth Defnydd B1) i ganolfan profi Coronafeirws (Dosbarth Defnydd D1) am gyfnod o 3 mlynedd / Application for the change of use of office unit from (Use Class B1) to Coronavirus testing centre (Use Class D1) for a period of 3 years.

Pentir Pentir
C21/0680/23/RA Approval of Details Reserved by Condition Tal Y Sarn, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4BS

Rhyddhau amod rhif 4 a 5 o ganiatâd cynllunio rhif C21/0205/23/LL (gwaith archaeolegol).

Discharge condition 4 and 5 of planning permission C21/0205/23/LL (archaeologcal work)


Llanrug Llanrug
C21/0620/00/CT Tree Felling in Conservation Area Wesley Place, Barmouth, LL42 1DS

Torri coeden mewn Ardal Cadwraeth

Felling of tree in a Conservation Area

Abermaw Abermaw
C20/0048/44/LL Full Planning Queen's Hotel, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9HT Cais ar gyfer gwaith mewnol i ddarparu ystafelloedd ychwanegol i'r gwesty, gosod ports allanol a gwneud newidiadau allanol i newid ffenestr llawr gwaelod yn ddrws ac ail-leoli adeilad allanol / Application for internal alterations to the existing hotel to create additional rooms, the provision of an external porch, minor external alterations to change an existing ground floor window into a door together with the re-location of an existing outbuilding Porthmadog (East) Porthmadog
C21/0685/24/LL Full Planning Y Llofft Flawd, Rhosgadfan, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7ET Cais ar gyfer dymchwel modurdai presennol a chodi 2 dy par / Application for the demolition of existing garages and the erection of two semi-detached dwellings. Llanwnda Llanwnda
C21/0602/30/LL Full Planning Pwll Defaid, Anelog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8BT

Sied amaethyddol blaen agored ar gyfer gwartheg

Open fronted agricultural shed for cattle

Aberdaron Aberdaron
C21/0565/23/LL Full Planning Tyn Y Coed Caravan Park, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2AQ Cais llawn ar gyfer ymestyn yr ardal ar gyfer ail-leoli 30 o unedau symudol (nid oes cynnydd mewn niferoedd), gosod cwt bugail ar gyfer darparu gwasanaethau ymolchi ynghyd a thirweddu / Full planning application for the extension of area for the re-location of 30 Touring Unit Pitches (no increase in numbers), location of a Shepherd's Hut washing facility and landscaping . Cwm y Glo Llanrug
C21/0633/11/LL Full Planning Neuadd Reichel, Prifysgol Bangor, Ffordd Ffriddoedd, Bangor, LL57 2TR Cais i newid defnydd tri llawr uchaf Neuadd Reichel o ystafelloedd preswyl i swyddfeydd / Application for the change of use of upper three floors of Neuadd Reichel from residential halls to offices Glyder (Bangor) Bangor
C21/0579/20/AC Removal/Variation of Condition(s) Caffi Lloft Hwyliau, Sail Loft Restaurant, Menai Bakery Beach Road, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4RQ

Diwygio amod rhif 2 o ganiatâd cynllunio rhif C20/0238/20/LL er mwyn ymestyn yr estyniad yng nghefn yr eiddo ynghyd a gosod ffenestr ychwanegol i'r edrychiad blaen.

Amend condition 2 of planning permission C20/0238/20/LL so as to extend the extension at the rear and include an additional window in the front elevation.


Y Felinheli
C21/0665/40/LL Full Planning Gefail Y Bont Lôn Boduan, Efailnewydd, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6DN

Cais ar gyfer newid defnydd tir i faes carafannau teithiol 19 uned gan gynnwys darparu adeilad toiledau a chawod, trac a lle chwarae o fewn y safle / Application for the change of use of land to provide a 19 unit touring caravan site together with the provision of a toiled and shower block, track and play area.

Efailnewydd / Buan Llannor
C21/0628/33/LL Full Planning Tyddyn Cae, Boduan, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6DS

Estyniad i sied amaethyddol bresennol i greu coridor.


Extension to existing agricultural shed to create corridor.

Efailnewydd / Buan Buan
C21/0668/43/LL Full Planning Tir Ger / Land By Uwch Y Don, Bwlch Gwynt, Pistyll, Pwllheli, LL53 6LP

Adeiladu tŷ fforddiadwy  

Erection of Affordable dwelling 

Llanaelhaearn Pistyll
C21/0667/32/LL Full Planning Crugeran, Sarn Mellteyrn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8DT

Adeilad Amaethyddol Arfaethedig dros glamp silwair presennol


Proposed Agricultural Building over existing silage clamp

Botwnnog Botwnnog
C21/0666/32/LL Full Planning Crugeran, Sarn Mellteyrn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8DT

Adeilad Amaethyddol Arfaethedig i orchuddio clamp silwair


Proposed Agricultural Building to cover silage clamp

Botwnnog Botwnnog
C21/0671/22/SO Scoping Opinion Chwarel Cae Efa Llwyd, Penygroes, LL54 6PB

Cais am farn gwmpasu o dan Reol 14, Rhan 4 o Reoliadau Cynllunio Gwlad a Thref [Asesiad Effaith Amgylcheddol] [Cymru] 2017 - Estyniad arfaethedig i Chwarel Cae Efa Lwyd, Penygroes, Gwynedd

Request for a scoping opinion under Regulation 14, Part 4 of the Town and Country Planning [Environmental Impact Assessment] [Wales] Regulations 2017 - Proposed extension to Cae Efa Lwyd Quarry, Penygroes, Gwynedd

Penygroes Llanllyfni
C21/0669/22/DT Householder Planning Cae Ffridd Bach, Nebo, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6EN Cais ar gyfer codi estyniad deulawr ar yr eiddo ynghyd ac ymestyn cwrtil presennol ar gyfer gwelliannau i'r fynedfa a parcio / Application for the construction of a two storey extension to an existing dwelling together with extending the curtilage in order to improve access into pubic highway and improve the parking facility. Llanllyfni Llanllyfni
C21/0655/11/DT Householder Planning 4 Gwern Lâs, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd, LL57 1NF Cais ar gyfer codi estyniad un llawr to un-codiad i ochr yr eiddo / Application to erect a single storey lean-to extension to side of dwelling Marchog (Bangor) Bangor
C21/0652/25/CC Work on Protected Trees (TPO Consent) Maes Y Ffynnon Penrhos Road, Penrhosgarnedd, Gwynedd, LL57 2DW

Cais ar gyfer gwneud gwaith i goed sy'n destun Gorchymyn Gwarchod Coed (Cyfeirnod 3/TPO/A35) / Application for works to trees that are subject to a Tree Preservation Order (Reference 3/TPO/A35)

Pentir Pentir
C21/0649/16/DT Householder Planning Tara, 5 Pendinas Estate, Tregarth, Bangor, Gwynedd, LL57 4NF

Cais i ddymchwel modurdy bresennol a chodi estyniad unllawr newydd yn ei le yn ymgorffori modurdy, ystafell amlbwrpas a ystafell haul newydd / Application to demolish existing garage and erection of a single storey extension in its place incorporating a new garage, utility room and sun lounge

Tregarth & Mynydd Llandygai Llandygai
C21/0641/37/DT Householder Planning Bryn Mawr, Llanaelhaearn, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5BG

Estyniad unllawr i gefn y tŷ a throsi beudy atodol yn rhan o'r tŷ.


Single storey rear extension and conversion of ancillary cowshed to part of dwelling.

Llanaelhaearn Llanaelhaearn
C21/0605/16/DT Householder Planning Rhydau Duon, Pentir, Bangor, Gwynedd, LL57 4UX Cais ar gyfer codi balconi a gwneud addasiadau i'r eiddo / Application to erect balcony and for alterations to dwelling Tregarth & Mynydd Llandygai Llandygai
C21/0596/03/LL Full Planning Meirion House, Tanygrisiau, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 3SU

Isrannu arfaethedig o'r eiddo presennol i 1 fflat a 1 annedd ynghyd a creu 2 le parcio a codi modurdy newydd ynghyd a datblygiadau cysylltiedig

Proposed Subdivision of the existing property into 1 no. apartment and 1 no. dwelling together with the creation of 2 no parking spaces and the erection of a replacement garage and other associated development

Bowydd & Rhiw Ffestiniog
C21/0223/11/HD Prior Notification of Proposed Demolition Garage Ffordd Coedmawr, Bangor, LL57 4TB

Dymchwel modurdai segur/Demolish vacant garages.

Dewi (Bangor) Bangor
C21/0659/32/LL Full Planning Saith Bont Garage, Botwnnog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7SW

Codi uned ddiwydiannol fel Uned Storio newydd

Erection of new industrial unit to form new Storage Unit

Botwnnog Botwnnog
C21/0658/30/TC Lawful Development Certificate Existing/Proposed Morfa Bach, Aberdaron, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8BD

Cadarnhad o ddefnydd hanesyddol Tŷ Bach fel llety gwyliau hunangynhwysol


Confirmation of historic use of Tŷ Bach as self-contained holiday accommodation

Aberdaron Aberdaron
C21/0645/33/LL Full Planning Bodvel Hall Lôn Boduan, Efailnewydd, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6DW

Newid defnydd tir amaethyddol i barc carafanau teithiol arfaethedig (40rh llain) gan gynnwys bloc amwynderau, trac mynediad a mynedfa 


Change of use of agricultural land to proposed touring caravan park (40nr pitches) including amenities block, access track and access entrance

Efailnewydd / Buan Buan