Recent Planning Applications

Below is a list of the latest planning applications which are available for viewing.
Application Reference Application Type Location Details Proposal Ward Community Decision View
C21/1005/00/LL Full Planning 6 St Anne's Square, Barmouth, Gwynedd, LL42 1DL

Addasiadau i flaen siop

Alterations to shop front

Abermaw Abermaw
C21/1003/11/CT Tree Felling in Conservation Area Colofn Tcc / Cctv Column, Stryd Fawr,, Bangor, LL57 1NY

Cais ar gyfer gwneud gwaith i goed oddi fewn i Ardal Gadwraeth Bangor / Application for works to trees within Bangor Conservation Area

Deiniol (Bangor) Bangor
C21/1018/43/LL Full Planning Cae Chwarae Llithfaen, Llithfaen, Pwllheli, LL53 6PA

Gosod offer chwarae newydd i blant ac arwynebedd diogelwch yn y cae yn lle'r offer a'r arwynebedd diogelwch presennol.


Replacement of existing play equipment and safety surface with new children's play equipment and safety surface.

Llanaelhaearn Pistyll
C21/1017/36/TC Lawful Development Certificate Existing/Proposed Mynydd Du Caravan Park Ffordd Porthmadog, Criccieth, Gwynedd, LL52 0PS

Tystysgrif Defnydd Cyfreithiol ar gyfer lleoli 10 carafan trwy'r flwyddyn heb gyfyngu i gwir garafanau teithiol ar daith 

Lawful Use Certificate to locate 10 caravans throughout the year without being restricted to bona fide touring caravans on tour

Dolbenmaen Dolbenmaen
C21/1011/11/RA Approval of Details Reserved by Condition Land Of Pen Y Ffridd Road, Pen Y Ffridd Road, Penrhosgarnedd, Bangor, LL57 2DQ

Rhyddhau amod 13 (cyflwyno ymchwiliad desg i nodi natur a graddfa halogiad ar y safle) o ganiatâd apêl APP/Q6810/A/20/3264389.

Discharge condition 13 (desk top investigation to identify nature and extent of contamination on site) of granted appeal APP/Q6810/A/20/3264389).


Dewi (Bangor) Bangor
C21/1010/32/LL Full Planning Caerau, Llangwnnadl, Pwllheli, LL53 8NS

Trosi adeilad allanol i ddarparu annedd fforddiadwy, ynghyd ag addasiadau i'r fynedfa gerbydol presennol, gosod gwaith trin pecyn a gwaith cysylltiedig.

Conversion of outbuilding to provide an affordable dwelling, together with alterations to existing vehicular access, installation of a package treatment plant and associated works.

Botwnnog Botwnnog
C21/1009/11/RA Approval of Details Reserved by Condition Land Of Pen Y Ffridd Road, Pen Y Ffridd Road, Penrhosgarnedd, Bangor, LL57 2DQ

Rhyddhau amod 4 (cynllun tirlunio), 6 (Datganiad Dull Trawsleoli Gwrychoedd), 7 (Cynllun Gwella Bioamrywiaeth), 8 (canlyniadau Datganiad Dull ar gyfer Difa Rhywogaethau Ymledol Anfrodorol),  10 (enw Cymraeg i'r datblygiad), 11 (Cynllun Tai Fforddiadwy), 12 (manylion triniaeth ffiniau) ac amod 14 (Datganiad Dull Adeiladu) o ganiatâd apêl APP/Q6810/A/20/ 3264389.

Discharge condition 4 (landscaping scheme), 6 (Hedgrow Translocation Method Statement), 7 (Biodiversity Enhancement Plan), 8 (results of Method Statement for Eradication of Non-native Invasive Species),  10 (Welsh name for the development), 11 (Affordable Housing Scheme), 12 (details of boundary treatment) and condition 14 (Construction Method Statement) of appeal consent APP/Q6810/A/20/3264389.

Dewi (Bangor) Bangor
C21/0998/42/DT Householder Planning Lluest Wen, Edern, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8YU

Estyniad a garej

Extension and garage

Morfa Nefyn Nefyn
C21/1004/44/DT Householder Planning Cilgerran, 2, Garth Terrace Garth Road, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9BE

Estyniad deulawr cefn yn cynnwys addasu ystafelloedd storio llawr daear i greu ystafell wlyb ac adeiladu ystafell ymolchi llawr cyntaf ynghyd ag ardal 'decking' newydd.

Two storey rear extension comprising adaption of ground floor store rooms to provide wet-room, construction of new first floor bathroom and construction of new deck

Porthmadog (West) Porthmadog
C21/1000/40/DT Householder Planning 38 Dolwar, Y Ffôr, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6UQ

Estyniad un llawr at flaen a cefn ty annedd/Front and rear single storey extensions

Abererch Llannor
C21/0986/19/DT Householder Planning Bont Faen Saron Road, Llanfaglan, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5RB Estyniad cefn uwchben to flat presennol ynghyd â gwaith ailwampio a newidiadau i'r eiddo presennol/Erect new extension above existing rear flat roof extension along with refurbishment and alterations to the existing property. Bontnewydd Llanwnda
C21/0983/25/RC Approval of Details Reserved by Condition Glan Menai, Treborth, , Bangor, LL57 2NQ

Rhyddhau amod 12 o ganiatâd rhif C19/0788/25/LL parthed manylion tai fforddiadwy.

Discharge condition 12 of planning permission C19/0788/25/LL relating to details of affordable housing.

Pentir Pentir
C21/0973/40/LL Full Planning Cae'r Plan, Penrhos, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7TB Trosi adeilad allanol presennol i lety gwyliau/Conversion of existing outbuilding to self contained holiday accommodation. Efailnewydd / Buan Llannor
C21/0946/14/CC Work on Protected Trees (TPO Consent) Gorsedd Stones, Priestley Road, Caernarfon, LL55 1HP

Torri a tocio coed sy'n destun Gorchymyn Gwarchod Coed/Fell and prune tress subject to Tree Preservation Order.Menai (Caernarfon) Caernarfon
C21/1006/44/RA Approval of Details Reserved by Condition Ty Moelwyn, Porthmadog, LL49 9AB

Rhyddhau amod 21 (manylion paneli solar) ar ganiatad cynllunio C18/0520/44/LL

Discharge condition 21 (solar panel details) on planning permission C18/0520/44/LL

Porthmadog (East) Porthmadog
C21/1002/35/DA Non-Material Amendment Dolau Gwyn Radcliffe Road, Criccieth, Gwynedd, LL52 0LB

Cais am ddiwygiad ansylweddol i ganiatad Cynllunio C21/0373/35/DT er ymestyn dyfnder yr estyniad cefn i osgoi y bibell garthffos

Non-material amendment to Planning permission C21/0373/35/DT to extend depth of rear extension to avoid sewer pipe 

Criccieth Criccieth
C21/0982/41/LL Full Planning Hufenfa De Arfon Cyf, South Caernarfon Creameries, Y Ffôr, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6SB

Codi adeilad newydd maidd i gynhyrchu cynnyrch caws ynghyd a strwythurau cysylltiedig yn cynnwys tyrau oeri, seiloau storio, oergelloedd a phont cysylltu i'r adeilad presennol ac adeiladwaith cysylltiedig  

Construction of new Whey building to produce cheese products together with associated structures including cooling towers, storage silos, refrigeration plant and link bridge to existing building and associated building works 
Llanystumdwy Llanystumdwy
C21/0971/13/LL Full Planning Kings Head, 51 High Street, Bethesda, Bangor, Gwynedd, LL57 3AN Newid defnydd uned byw yn 5 ystafell wely i gwesteion yn gysylltiedig a'r ty tafarn / Change of use of living unit into 5 bedrooms for guests in connection with the public house  Ogwen Bethesda
C21/0964/40/CR Listed Building Consent Bryn Afon, 13, Abererch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6AQ Gosod ffliw ar gefn ty annedd / Installation of flue on rear of dwelling house  Abererch Llannor
C21/0951/17/LL Full Planning Fferm Bryn Rodyn, Dolydd, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7EF

Gwaith lledaenu a gwelliannau i fynedfa presennol/Improvements and widening to exisitng access

Groeslon Llandwrog
C21/0997/39/DT Householder Planning Lleferin Lôn Sarn Bach, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7EH Estyniadau ac addasiadau amrywiol ynghyd a chreu pwll nofio ac ardal decin allanol / Extensions and various alterations as well as the creation of a swimming pool and external decking area Abersoch Llanengan
C21/0996/41/DT Householder Planning Cefn Coch, Llangybi, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6DQ

Estyniad ac adnewyddu adeilad allanol presennol i'w ddefnyddio fel anecs yn gysylltiedig gyda'r prif dŷ

Proposed extension and refurbishment of existing outbuilding for use as an annexe associated with the main dwelling

Llanystumdwy Llanystumdwy
C21/0995/20/DT Householder Planning Penrhyn, 9a Beach Road, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4RQ

Addasu'r edrychiad blaen a chreu estyniad yn  y cefn ynghyd a newidiadau i'r edrychiadau.

Modify front elevation and create an extension at the rear together with alterations to elevations

Y Felinheli
C21/0994/16/DT Householder Planning 26 Plas Y Coed, Bangor, Gwynedd, LL57 4FL

Cais ar gyfer codi estyniad to gwastad un llawr cefn ac estyniad un llawr uwchlaw porth car i dalcen yr eiddo / Application to erect a flat roofed single storey rear extension and single storey side extension over car port


Arllechwedd Llandygai
C21/0991/24/DT Householder Planning 1 Penrallt Estate, Saron, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5UW

Dymchwel modurdy presennol ac adeiladu estyniad deulawr ochr i'r ty.

Demolish existing garage and erect two storey extension to the side of the property.

Llanwnda Llanwnda
C21/0990/44/HD Prior Notification of Proposed Demolition 8, Isgraig Garages Isgraig, Tremadog, Gwynedd, LL49 9PT

Dymchwel 3 modurdy

Demolish 3 garages

Porthmadog Tremadog Porthmadog
C21/0979/11/AC Removal/Variation of Condition(s) Land Of Pen Y Ffridd Road, Pen Y Ffridd Road, Penrhosgarnedd, Bangor, LL57 2DQ

Rhyddhau ynghyd a diwygio amod rhif 2 (man newidiadau i edrychiadau allanol a mewnol i rhai o'r tai ynghyd a codi ffens preifatrwydd ychwanegol) o ganiatad apel APP/Q6810/A/20/3264389.

Discharge and variation of condition 2 (minor external and internal amendments to some of the dwellings together with the erection of an additional privacy fence) of appeal consent APP/Q6810/A/20/3264389.

Dewi (Bangor) Bangor
C21/0972/14/DT Householder Planning 18 Maes Meddyg, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2SF

Estyniad i dy presennol ynghyd ac ymestyn ardal parcio dros rhan blaen yr ardd.


Extension to an exisiting property together with extending existing parking area over the frontage of the garden.  

Seiont (Caernarfon) Caernarfon
C21/0989/45/DT Householder Planning Llawendy, Pwllheli, LL53 5SW

Ymestyn balconi ac adeiladu sied

Extension of a balcony and construction of a shed

Pwllheli (North) Pwllheli
C21/0988/39/LL Full Planning Tŷ Newydd Caravan Park, Sarn Bach, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7LE Ymestyn tymor gwyliau o 8 mis i 10.5 mis i bwrpas gwyliau / Extend Holiday season from 8 months to 10.5 months for holiday purposes Llanengan Llanengan