Recent Planning Applications

Below is a list of the latest planning applications which are available for viewing.
Application Reference Application Type Location Details Proposal Ward Community Decision View
C22/0718/46/DT Householder Planning Gwelfryn, Dinas, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8SU Estyniad deulawr bwriedig ynghyd a modurdy / Proposed Two Storey Extension and Garage Tudweiliog
C22/0716/42/LL Full Planning Erw Goch Lôn Isaf, Morfa Nefyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6BW Cais llawn i godi tŷ tair ystafell wely ar wahân ynghyd a chreu mynediad gerbydol newydd ar gyfer eiddo preswyl presennol cyfochrog / Full application for the construction of a detached 3 bedroom dwelling and creation of a new vehicular access for an existing adjoining domestic property. Morfa Nefyn a Thudweiliog Nefyn
C22/0710/39/DT Householder Planning Lee Ward Lôn Rhoslyn, Abersoch, Pwllheli, LL53 7BB Modurdy ar wahân newydd/ New Detached Garage Llanengan
C22/0717/16/LL Full Planning Cwt Yr Haul, Ffrwd Galed, , Tregarth, Bangor, LL57 4PF Tŷ annedd newydd arfaethedig / Proposed new dwelling Tregarth & Mynydd Llandygai Llandygai
C22/0715/11/LL Full Planning Uned 1 & 2 Ystâd Ddiwydiannol Ffordd Caernarfon, , Bangor, LL57 4SU Newid adeiladau presennol, creu lôn yrru drwodd, newid defnydd y ddwy uned o Ddosbarth A1 i A3, a gwaith cysylltiedig. /  Alteration of existing buildings, creation of a drive-thru lane, change of use of both units from Class A1 to A3, and associated works. Dewi (Bangor) Bangor
C22/0713/13/RC Modification or Discharge of Planning Obligations Plot 11, Stad Llwyn Bedw, Rachub, LL57 3LW Cais i ddiddymu cytundeb 106 (tŷ fforddiadwy) oddi wrth ganiatâd cynllunio C15/0007/13/LL Application to remove section 106 agreement  (affordable dwelling) from planning permission C15/0007/13/LL Rachub Bethesda
C22/0706/00/DT Householder Planning Foty'r Mynach, Barmouth, Gwynedd, LL42 1RF Adeiladu llawr mesanin i gefn ac ochr yr eiddo gyda lle storio a modurdy oddi tanddo yn lle storfa, porth car a storfa goed ar lefel y selar ynghyd a dymchwel ac ail adeiladu strwythur toiled ac adeilad allanol aml bwrpas sydd ddim yn saff Build a mezzanine floor around the back and sides of the property with storage space and garage underneath to replace the current store, car port and wood store at cellar level and demolish and rebuild an unsafe toilet and utility structure. Abermaw Abermaw
C22/0704/44/LL Full Planning Former Porthmadog Sub Telephone Exchange Centre, Porthmadog, LL49 9NY Lleoli cynhwysyddion storio ar gyfer pwrpas hunan storio Siting of storage containers for self storage purposes Porthmadog (West) Porthmadog
C22/0690/45/DT Householder Planning Gwelfryn, 95 Lôn Ceredigion, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5RA Diwygiad i ganiatad C21/0781/45/DT er gwneud yr estyniad yn fwy o 900mm Revision to the permission C21/0781/45/DT to make the extension larger by 900mm. Pwllheli (South) Pwllheli
C22/0712/39/DT Householder Planning Bodorwel, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7LD Cais ar gyfer ymestyn yr eiddo presennol a darparu balconi llawr cyntaf ar y cefn, ynghyd ac ymestyn y cwrtil presennol a darparu mynedfa gerbydol newydd, llecynnau parcio a modurdy dwbl / Application to extend the existing dwelling and the provision of a first floor balcony, together with extending the existing curtilage, creation of new vehicular access, provision of parking and a double garage Llanengan
C22/0698/18/DT Householder Planning Deiniol View, 2, Erw Bian, Bethel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 3AS Codi shed / Erection of a shed Bethel a'r Felinheli Llanddeiniolen
C22/0652/38/DT Householder Planning Pengamfa, Llanbedrog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7TY Cais ar gyfer codi estyniad llawr cyntaf ar ochr yr eiddo / Application for the erection of a first floor side extension Llanbedrog gyda Mynytho Llanbedrog
C22/0702/18/LL Full Planning Tir Bryn Difyr, Bethel, LL55 1YD Cau'r fynedfa amaethyddol bresennol ac agor un newydd 15m i'r dwyrain Close the existing agricultural access and open a new one 15m to the east Bethel a'r Felinheli Llanddeiniolen
C22/0701/14/LL Full Planning Fferm Hendy Pant Road, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5RL Estyniad i'r safle carafanau teithiol presennol i greu 13 llain newydd, creu rhodfa mewnol, tirlunio meddal ynghyd a gwaith cysylltiedig. Extension to existing touring caravan site to create 13no new pitches,  creation of an internal access road, soft landscaping together with associated works. Canol Tref Caernarfon Caernarfon
C22/0697/17/CR Listed Building Consent Tyn Llan, Llandwrog, LL54 5SY Addasiadau mewnol / Internal alterations Groeslon Llandwrog
C22/0692/14/HD Prior Notification of Proposed Demolition Manton Unit St Helen's Road, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2PF Cais ar gyfer rhybudd o flaen llaw i ddymchwel adeilad. Application for prior notification of proposed demolition. Caernarfon
C22/0672/16/LL Full Planning Fferm Tan Y Foel Lôn Rallt, Pentir, Bangor, Gwynedd, LL57 4YB Codi tŷ newydd ar gyfer gweithiwr amaethyddol. / Erection of an agricultural workers dwelling Tregarth & Mynydd Llandygai Llandygai
C22/0635/32/AC Removal/Variation of Condition(s) Rhan Cae / Part Field - 0008 , Botwnnog, Pwllheli, LL53 8RA Cais ar gyfer newid amod 2 o ganiatad cynllunio C08D/0349/32/LL er mwyn diwygio dyluniad yr eiddo / Application to vary condition 2 of planning permission C08D/0349/32/LL in order to amend the design of the property Pen draw Llyn Botwnnog
C22/0689/11/LL Full Planning Hen Glawdd Ffordd Treborth, Treborth, Bangor, Gwynedd, LL57 2RJ Dymchwel tŷ presennol ac adeiladu annedd newydd yn ei le. /  Demolition of existing dwelling and construction of replacement dwelling Glyder (Bangor) Bangor
C22/0688/20/DT Householder Planning 4 Bryn Ffynnon, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4SX Estyniad unllawr to fflat i gefn yr eiddo ynghyd â balconi. / Single storey flat roof extension to rear of property together with balcony 
C22/0700/16/CA Conservation Area Consent 33 Tan Y Bwlch, Mynydd Llandygai, Bangor, Gwynedd, LL57 4DX Cais am ganiatâd ardal gadwraeth i dynnu 2.5m o wal gerrig i wella mynediad i gerbydau Conservation area consent application to remove 2.5m of stone wall to improve vehicular access  Tregarth & Mynydd Llandygai Llandygai
C22/0699/39/LL Full Planning Abersoch Land & Sea, Land & Sea Lôn Garmon, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7AH Cais am newid defnydd dros dro (tan Medi 30 2022) i ddefnyddio rhannau o gwrt blaen busnes presennol o manwerthu (dosbarth A1, arddangos cychod a chynnyrch morwrol/hamdden yn ymwneud a busnes Abersoch Land and Sea) a chyn safle gwerthu tanwydd Land and Sea (Sui Generis) i werthu bwyd a diod (Dosbarth A3) gan gynnwys gosod trelar dros dro i archebu/gweini diod), uned toiledau symudol, uned paratoi bwyd symudol ac unedau eistedd cwsmeriaid symudol.  Temporary change (until 30 September 2022) of use of parts of existing business forecourt, from retail (Class A1, display of boats and other marine/leisure products in association with Abersoch Land and Sea premises) and former Land & Sea petrol filling station (Sui Generis Use Class) to food and drink (Class A3), including temporary positioning of mobile drinks order/dispense trailer, mobile food order/dispense trailer, movable toilet container unit , movable food preparation container unit and movable customer seating units. Abersoch gyda Llanengan Llanengan
C22/0665/11/DT Householder Planning 5 Trefonwys, Bangor, Gwynedd, LL57 2HU Estyniad cefn deulawr / Two storey rear extension  Glyder (Bangor) Bangor
C22/0694/17/LL Full Planning Pen Cae Sion, Carmel, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7SA Dymchwel y tŷ presennol a chodi tŷ newydd yn ei le ynghyd a chodi modurdy ar wahân, mynedfa cerbydau newydd, gosod cyfarpar trin carthion a gwaith cysylltiedig.  Demolition of existing dwelling and erection of a new dwelling in its place together with detached garage, new vehicular access and installation of package treatment plant and associated works. Llandwrog
C22/0693/00/AC Removal/Variation of Condition(s) Min Y Môr Hotel Barmouth Promenade, Barmouth, Gwynedd, LL42 1HW Diddymu amod 13 (na chaniateir cysylltu dŵr wyneb/dŵr ffo i'r rhwydwaith garthffos) ar ganiatad Cynllunio Amlinellol C17/0790/00/AM  Remove condition 13 (no surface water/land drainage connection to the public sewage network) on Outline Planning permission C17/0790/00/AM     Abermaw Abermaw
C22/0691/22/DT Householder Planning Nant Noddfa Ffordd Pont Lloc, Nebo, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6RY Cais deiliad tŷ am yr addasiadau i porth blaen, gan godi'r to presennol i greu ystafell wely newydd ar y llawr cyntaf, tynnu to fflat yr estyniad cefn un llawr er mwyn creu estyniad un llawr to crib ynghyd â darparu garej ddwbl newydd. Householder application for the alterations to the existing front porch, raising the current roof to create a new first floor bedroom accommodation, removal of the flat roof of the single storey rear extension to create a pitched roof single storey extension along with the provision of a new double garage.  Llanllyfni Llanllyfni
C22/0678/09/LL Full Planning Neptune Hall Caravan Park Neptune Road, Tywyn, Gwynedd, LL36 0DL Dymchwel gweithdy / modurdy a bloc cyfleusterau presennol a chodi adeilad gweithdy/ modurdy a chyfleusterau newydd yn ei le   Demolish existing workshop / garage and amenity block and construct a new replacement garage/ workshop and amenity building  Tywyn (West) Tywyn
C22/0684/17/DT Householder Planning Tegerin, Llandwrog, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5SY Dymchwel rhan o estyniad cefn a chodi estyniad newydd yn ei le. Demolish part of rear extension and erect a new extension in its place. Groeslon Llandwrog
C22/0683/40/RA Approval of Details Reserved by Condition Hafan Y Mor Holiday Park, Pwllheli, LL53 6HX Rhyddhau amod 9 (manylion rhaglen o waith archaeolegol parsel G &J) ar ganiatad  Cynllunio C19/1215/40/EIA Discharge condition 9 (details of programme of archaeological works parcel G&J) on Planning permission C19/1215/40/EIA. Abererch Llannor
C22/0676/15/LL Full Planning Maes Parcio, Y Glyn, Llanberis, LL55 4EL Ail-wynebu ac ail-drefnu meysydd parcio y Glyn gan gynnwys creu llwybr cerdded hygyrch gydag arwyneb tarmac a gosod wyneb system celloedd graean o fewn yr ardaloedd parcio. / Resurfacing and rearranging the Glyn car parks including the creation of an accessible walking path with a tarmac surface and the installation of a gravel cell surface system within the parking areas. Llanberis Llanberis