Recent Planning Applications

Below is a list of the latest planning applications which are available for viewing.
Application Reference Application Type Location Details Proposal Ward Community Decision View
C21/0198/11/DT Householder Planning 40 Lôn Y Bryn, Bangor, LL57 2LD

Cais ar gyfer dymchwel estyniad unllawr cefn a chodi estyniad unllawr to un-codiad yn ei le / Application to demolish existing single storey rear extension and erection of a single storey lean-to roof extension in its place

Glyder (Bangor) Bangor
C21/0188/41/LL Full Planning Llwyn Helyg, Llangybi, Pwllheli, LL53 6TB Newid defnydd tir pori er mwyn creu arena marchogaeth / Change of use of grazing land to form equestrian arena  Llanystumdwy Llanystumdwy
C21/0201/18/DT Householder Planning Gwel Y Wyddfa, Bethel, Caernarfon, LL55 1AX

Estyniad un llawr ar dalcen y tŷ fforddiadwy/Single storey extension on gable end of affordable dwelling.

Bethel Llanddeiniolen
C21/0187/44/DT Householder Planning Bro Gwylan Heol Merswy, Borth Y Gest, Porthmadog, LL49 9UF

Dymchwel modurdy presennol a chodi estyniad deulawr ochor gyda balconïau / Demolition of the existing garage and erection of a two storey side extension with balconies.

Porthmadog (West) Porthmadog
C21/0175/26/LL Full Planning Fferm Cross Ffordd Y Waunfawr, Waunfawr, Caernarfon, LL55 4YS Adeiladu prif ganolfan gofal, mynedfa, parcio, tirlunio a draenio/Erection of a primary care centre, access, parking and drainage.  Waunfawr Waunfawr
C21/0174/11/MG Approval of Reserved Matters New Development Maes Berea, Codi tŷ newydd (cais materion a gadwyd yn ôl o dan ganiatâd rhif C18/0148/11/LL) Erection of a new dwelling (matters reserved under planning permission C18/0148/11/LL).  Dewi (Bangor) Bangor
C21/0170/44/LL Full Planning 1 Lombard Street, Porthmadog, LL49 9AP

Newid defnydd cyn swyddfa ar lawr daear ac is lawr yr adeilad i ffurfio rhan o uned wyliau presennol sydd ar y llawr cyntaf ac ail. 

Change of use of former office on ground floor and basement of the building to form part of the existing holiday unit on the first and second floor.  

Porthmadog (West) Porthmadog
C21/0163/40/LL Full Planning Tir Ger Pont Bodfel, Lon Boduan, Efailnewydd, Pwllheli, LL53 6DW Adeiladu pont newydd, ail-alinio'r A497 a'r dynesiadau ynghyd a gwelliannau i gyffordd bresennol, torri coed a thirlunio newydd / Construction of a new bridge, realign the A497 and approaches with improvements to an existing junction, tree felling and new landscaping  Efailnewydd / Buan Llannor
C21/0177/11/LL Full Planning 26 Farrar Road, Bangor, LL57 1LJ

Cais ar gyfer codi estyniad ffenestr gromen gyda tho pits ar gefn yr eiddo / Application for the erection of pitched roof dormer window extension to rear of dwelling

Deiniol (Bangor) Bangor
C21/0131/11/DT Householder Planning 21 Maes Berea, Bangor, LL57 4TQ

Cais ar gyfer codi estyniad un llawr to gwastad i gefn yr eiddo / Application for the erection of single storey flat roofed rear extension

Dewi (Bangor) Bangor
C21/0196/39/DT Householder Planning Pentraeth Cottage Lôn Pont Morgan, Abersoch, Pwllheli, LL53 7AG

Estyniad deulawr i annedd bresennol.

Two storey extension to existing dwelling

Abersoch Llanengan
C21/0194/40/LL Full Planning Ymddiriedolaeth Gig Gogledd Orllewin Cymru, Bryn Beryl Hospital Lôn Caernarfon, Llwyn Hudol, Pwllheli, LL53 6TT

Creu adeilad unllawr newydd i'w ddefnyddio fel uned ddeintyddol. Bydd hyn yn disodli'r unedau deintyddol presennol sydd wedi'u lleoli mewn cabanau symudol mewn man arall ar y safle. Gwaith i faes parcio i ddarparu ar gyfer lleoedd a gollir oherwydd yr adeilad unllawr newydd. Dymchwel rhannol oi'r adeilad presennol er darparu ar gyfer yr adeilad unllawr newydd.


Creation of a new single storey building to be used as a new dental unit. This is to replace existing dental units located within porta cabins elsewhere on site. Works to car park to accommodate lost spaces caused by new single storey building. Partial demolition to existing building to allow for new single storey building.

Abererch Llannor
C21/0193/39/TC Lawful Development Certificate Existing/Proposed Felin, Abersoch, Pwllheli, LL53 7AG

CAIS AM DYSTYSGRIF DEFNYDD CYFREITHLON AR GYFER GOSOD CARAFAN ER DEFNYDD MEWN PERTHYNAS AG ANNEDD BRESENNOL YN UNIG.


APPLICATION FOR A LAWFUL DEVELOPMENT CERTIFICATE FOR THE PROVISION OFA  NEW CARAVAN FOR SOLE USE IN CONNECTION WITH EXISTING DWELLING

Abersoch Llanengan
C21/0178/39/LL Full Planning Nant Caravan Park Lôn Coed Y Fron, Mynytho, Pwllheli, LL53 7SG

Toiledau a chawodydd newydd at ddefnydd safle carafanau 


New toilets and showers for use of caravan site

Llanengan Llanengan
C21/0167/42/DT Householder Planning Tan Y Mynydd, Mynydd Nefyn, Nefyn, Pwllheli, LL53 6LN

Dymchwel storfa allanol bresennol, addasiadau i'r prif dŷ presennol ac estyniad rhannol unllawr, rhannol deulawr i'r ochr a'r cefn i greu rhagor o ofod byw.


Demolition of existing external store, alterations to existing main house and part single storey, part 2 storey extension to side and rear to create enlarged living accommodation.

Nefyn Nefyn
C21/0144/30/DT Householder Planning Capel Rhydlios, Rhydlios, Pwllheli, LL53 8LF

Codi dau adeilad ar dir a ddefnyddir ar gyfer parcio ac fel gardd. Fe fyddai Adeilad Allanol 1 yn fodurdy. Adeilad allanol 2 yn dŷ gwydr.


Erection of two outbuildings on a site used for parking and garden. Outbuilding 1 is a garage. Outbuilding 2 is a greenhouse.

Aberdaron Aberdaron
C21/0083/13/DT Householder Planning Craig Ogwen, Ogwen Terrace High Street, Bethesda, Bangor, LL57 3AY Cais ar gyfer codi ty gwydr i gefn yr eiddo / Appplication for the erection of a conservatory to rear of dwelling Ogwen Bethesda
C21/0202/39/DT Householder Planning Angorau, 9 Whitehouse Drive, Abersoch, Pwllheli, LL53 7AF

Estyniadau ac addasiadau i dy preswyl/Extensions and alterations to a residential dwelling

Abersoch Llanengan
C21/0190/16/LL Full Planning Ysgubor Y Gelli Lôn Y Wern, Tregarth, Bangor, LL57 4AY Newid defnydd o modurdy i lety gwyliau hunanwasanaethol/Change of use from garage to self serviced holiday accommodation.  Tregarth & Mynydd Llandygai Llandygai
C21/0189/36/DT Householder Planning Bryn Efail Isaf B4411 From A487(t) Glan Dwyfach Junction To Llangybi Road Near Rhiwafon, Garndolbenmaen, LL51 9PQ Cais ar gyfer dymchwel ystafell haul ar flaen yr eiddo ynghyd a chodi estyniad unllawr i ochr y ty a ports ar y blaen / Application for the demolition of existing conservatory on the front of the property together with the erectio of a single storey side extensiond and front porch Dolbenmaen Dolbenmaen
C21/0186/44/HY Advertisement Consent 11-12 Britannia Terrace , Porthmadog, Ll49 9nb, LL49 9NB

Erection of illuminated signs / Codi arwyddion wedi'u goleuo

Porthmadog (East) Porthmadog
C21/0184/39/LL Full Planning Glenwyn, Sarn Bach, Pwllheli, LL53 7LE Dymchwel eiddo preswyl ar wahan presennol a chodi eiddo preswyl newydd / Demolition of existing detached dwelling and construction of new dwelling. Llanengan Llanengan
C21/0183/14/DT Householder Planning Rhiw Dafnau, 1 Ffordd Menai, Caernarfon, LL55 1LF Cais ar gyfer dymchwel rhan o falconi presennol ac adeiladu balconi newydd / Application for the part demolition of existing balcony and erection of new balcony Menai (Caernarfon) Caernarfon
C21/0182/44/LL Full Planning Land To The Rear Of 42 Heol Dulyn, Tremadog, LL49 9RN Codi ty deulawr, tri lloft / Erection of a two storey, 3 bed dwelling. Porthmadog Tremadog Porthmadog
C21/0180/09/LL Full Planning Pall Mall Caravan Park Bryncrug Road, Tywyn, LL36 9RU Codi adeilad amwynder newydd er mwyn ddarparu golchdy a derbynfa / Erection of new Amenity building to contain laundry and reception area  Tywyn Tywyn
C21/0176/39/AC Removal/Variation of Condition(s) Bryn Benar Lôn Pen Cei, Abersoch, Pwllheli, LL53 7AY

Cais ar gyfer newid amodau 2 a 3 o ganiatâd cynllunio C19/1162/39/LL er mwyn diwygio dyluniad a gosodiad yr adeilad a deunyddiau tô a gwaredu amod 5 yn ymwneud a sgrin preifatrwydd gan na gynhwysir balconiau allanol fel rhan o'r cynllun diwygiedig / Application to vary conditions 2 and 3 of planning permisison C19/1162/39/LL in order to amend the design and layout of the property and the roofing materials and remove condition 5 relating to privacy screens as no external balconies are proposed as part of the amended design

Abersoch Llanengan
C21/0173/24/DT Householder Planning Greenacres, Llanwnda, Caernarfon, LL54 7YB

Cais ar gyfer codi estyniad ar flaen yr eiddo / Application for the erection of a front extension on the property

Llanwnda Llanwnda
C21/0172/40/DA Non-Material Amendment Hafan Y Mor Holiday Park, Pwllheli, LL53 6HX

Diwygiadau ansylweddol i ganiatâd C20/0851/40/LL i ail leoli mynediad gerbydol a thrwy hynny ail leoli sylfaen carafan ynghyd a mân newid i osodiad, tirlunio a draeniad y safle ynghyd a gwaith cysylltiol / Non material amendments to approval C20/0851/40/LL to relocate the vehicular access and consequently relocate a caravan base with minor amendments to site layout, landscaping and drainage and associated works

Abererch Llannor
C21/0141/41/DT Householder Planning Arosfa, Chwilog, Pwllheli, LL53 6SW

Estyniad llawr cyntaf


First floor extension

Llanystumdwy Llanystumdwy
C20/1050/04/LL Full Planning Fferm Pen Y Bryn, Sarnau, Y Bala, LL23 7LH

Newid defnydd tir amaethyddol i greu safle glampio ar gyfer 2 pod

Change of use of agricultural land to form a glamping site for 2 pods


Llandderfel Llandderfel
C21/0169/40/DT Householder Planning Murmur Y Nant, Llannor, Pwllheli, LL53 8PQ

Estyniad ag addasiadau i dy presennol ynghyd ag ymestyn y cwrtil/Extension and alterations to existing dwelling and a curtilage extension

Efailnewydd / Buan Llannor
C21/0146/14/AC Removal/Variation of Condition(s) Caernarfon Castle Castle Ditch, Caernarfon, LL55 2AY

Digwygio amod rhif 2 ar ganiatad cynllunio C19/0699/14/LL i osod yr unedau dros dro am gyfnod o 3 blynedd yn unig (tan 2022), iw ymsteyn i 6 mlynedd ychwnegol (tan 2028) / Vary condition number 2 on planning consent C19/0699/14/LL to site the temporary units for a period of 3 years only (to 2022), to be extended to an additional 6 years (to 2028)

Seiont (Caernarfon) Caernarfon
C21/0168/16/LL Full Planning Zip World, Penrhyn Quarry, Bethesda, Bangor, LL57 4YG Codi adeilad ar gyfer cynnal a chadw cerbydau a storio cyfarpar offer/Erect buidling for vehicle maintenance and for storage of associated equipment. Tregarth & Mynydd Llandygai Llandygai
C21/0162/18/DT Householder Planning Arfor, 5 Rhos, Bethel, Caernarfon, LL55 1BJ

Cais ar gyfer codi estyniad deulawr ochr ac estyniad unllawr to gwastad i gefn yr eiddo / Application for the erection of a two storey side extension and single storey flat roofed extension to rear of property

Bethel Llanddeiniolen
C21/0149/18/DT Householder Planning Cae Corniog, Penisarwaun, Caernarfon, LL55 3DB

Cais ar gyfer codi estyniad unllawr ochr ac estyniad deulawr yng nghefn yr eiddo / Application for the erection of a single storey side extension and a two storey extension to rear of dwelling

Penisarwaun Llanddeiniolen
C20/1061/11/CR Listed Building Consent 256 High Street, LL57 1PA

Addasiadau mewnol a chreu agoriad newydd ar ochr yr adeilad  / Internal alterations and the creation of a new opening on the side of the building  

Deiniol (Bangor) Bangor
C21/0164/25/AC Removal/Variation of Condition(s) Glascoed Cytir Lane, Bangor, LL57 4DA

Newid amod 2 o ganiatâd rhif C20/0372/25/LL er mwyn codi to'r estyniad 300mm yn uwch ac ymestyn y lobi/Amend condition 2 of planning permission C20/0372/25/LL so as to increase the roof height of the extension by 300mm and extend the lobby.

Pentir Pentir
C21/0161/32/LL Full Planning Tyn Y Marla, Sarn Mellteyrn, Pwllheli, LL53 8EF Maes carafanau teithiol newydd ar gyfer 10 carafan gyda adeilad cysylltiol/ Proposed new touring caravan park for 10 caravans including amenity block Botwnnog Botwnnog
C21/0158/22/LL Full Planning Hyfrydle Talysarn, Caernarfon, LL54 6HG

Sied amaethyddol aml bwrpas i  gadw defaid, storio offer a phorthiant.

Agricultural multi-purpose shed to keep sheep, store equipment and feed.

Talysarn Llanllyfni
C21/0157/00/DT Householder Planning 2 Cumberland Place, Barmouth, LL42 1ES

Gosod balconi yn lle 'Juliette' balconi. Install a balcony in lieu of 'Juliette' balcony. 

Abermaw Abermaw
C21/0153/26/LL Full Planning Gwyndy, Waunfawr, Caernarfon, LL55 4YY Cais ar gyfer newid defnydd adeilad masnachol gwag i fodurdy preswyl ynghyd ac estyniadau deulawr i gefn y ty ac estyniad porth i'r tu blaen / Application for the change of use of vacant commercial building to a domestic garage along with two storey rear extension and front porch extension to dwelling Waunfawr Waunfawr
C21/0152/19/DA Non-Material Amendment Llain Meddygon, Caeathro, Caernarfon, LL55 2TH

Cais diwygiad di faterol i ganiatad cynllunio C20/0261/19/DT ar gyfer codi estyniadau er mwyn gorffen blaen yr eiddo gyda carreg / Non material amendment in relation to planning permission C20/0261/19/DT for extensions in order to finish the front of the dwelling with stone

Bontnewydd Bontnewydd
C21/0151/20/DT Householder Planning Cil Dderwen, Y Felinheli, LL56 4JR

Cais ar gyfer codi estyniad deulawr to gwastad i ochr a chefn yr eiddo / Application to erect a two storey flat roofed extension to the side and rear of property

C21/0140/39/LL Full Planning Abersoch Land & Sea, Land & Sea Lôn Garmon, Abersoch, Pwllheli, LL53 7AH

Cais i godi bar caffi ar ran o gwrt blaen y busnes Land and Sea presennol, gan gynnwys cael gwared ar y pympiau petrol presennol a newid defnydd y rhan honno o'r cwrt blaen a ddefnyddir ar hyn o bryd ar gyfer gwerthu cychod a gorsaf lenwi i Ddosbarth Defnydd A3


Application to erect a cafe bar on part of the existing Land and Sea business forecourt, including the removal of the existing petrol pumps and change of use of that part of the forecourt currently used for boat sales and filling station to Use Class A3

Abersoch Llanengan
C21/0132/35/TC Lawful Development Certificate Existing/Proposed Lion Hotel Y Maes, Criccieth, LL52 0AA

Cais am dystysgrif defnydd cyfreithlon arfaethedig ar gyfer addasiadau mewnol i ystafelloedd gwesty presennol

Application for a certificate of proposed lawfulness for internal alterations to existing hotel rooms

Criccieth Criccieth
C21/0097/25/LL Full Planning Llys Y Fedwen Ffordd Gelli Morgan, LL57 4BL Cais ar gyfer estynnu maes parcio presennol i greu 15 llecyn parcio ychwanegol / Application to extend existing car park to provide additional 15 parking spaces Pentir Pentir
C21/0093/18/AC Removal/Variation of Condition(s) Tir Gyferbyn/land Opp. Post Office, Clwt Y Bont, Caernarfon, LL55 3DH

Cais ar gyfer rhyddhau amodau 3 (llechi), 4 (gorffeniad allanol),  5 (Cynllun Dulliau Adeiladau), 6 (Archwiliad Desg Asesu Risg Llygredd a 11 (cynllun draenio) o ganiatad cynllunio cyfeirnod C16/0329/18/LL / Application to discharge conditions 3 (slates), 4 (external finishes), 5 (Construction Method Statement), 6 (Desk-top Investigation of Pollution Risk) and 11 (drainage scheme) of planning permission reference C16/0329/18/LL

Deiniolen Llanddeiniolen
C21/0156/38/DA Non-Material Amendment Tŷ Wynfa Pig Street, Llanbedrog, Pwllheli, LL53 7NS

Cais am ddiwygiad ansylweddol i'r cynlluniau a gymeradwywyd gan ganiatâd cynllunio C20/0909/38/DT i gynnwys amnewid ffenestr dalcen arfaethedig gyda drws dwbl a ffenestr gyda balwstrad.


Application for a non-material amendment to the plans approved by planning permission C20/0909/38/DT to include replacing proposed gable window with a double door and window with balustrade.

Llanbedrog Llanbedrog
C21/0154/40/DT Householder Planning 75 Ger Y Bont, Abererch, Pwllheli, LL53 6BJ

Estyniad unllawr


Single storey extension

Abererch Llannor
C21/0159/11/HY Advertisement Consent Unit 14, Canolfan Menai Garth Road, Bangor, LL57 1DN Gosod arwyddion heb eu goleuo/Erection of non-illuminated signage. Deiniol (Bangor) Bangor
C21/0150/03/LL Full Planning 12a Church Street, LL41 3HB

Newid defnydd o siop wag i dŷ annedd ynghyd ac addasiadau i'r edrychiadau allanol.

 Change of use from vacant shop to dwelling together with alterations to external elevations.

Bowydd & Rhiw Ffestiniog
C21/0148/32/DT Householder Planning Gremp, Bryncroes, Pwllheli, LL53 8EH Dymchwel modurdy presennol a chodi estyniad deulawr/Demolition of existing attached garage including construction of 2 storey extension Botwnnog Botwnnog
C21/0130/01/DA Non-Material Amendment Llety Heulog, 2 Alyn Road, Fairbourne, LL38 2LZ (none) Llangelynnin Arthog
C21/0117/35/LL Full Planning 27/29 Mona Terrace, Criccieth, LL52 0HG

Newid defnydd bwyty, fflat a llety gwely a brecwast i ddau dy hunangynhaliol.

Change of use of restaurant, flat and B&B accommodation into two self contained dwellings.

Criccieth Criccieth
C21/0139/17/DT Householder Planning 10 Y Grugan, Y Groeslon, Caernarfon, LL54 7TA

Cais ar gyfer codi estyniad unllawr to fflat ar gefn yr eiddo / Application for the erection of a single storey flat roof extension on the rear of the dwelling

Groeslon Llandwrog
C21/0100/20/DA Non-Material Amendment Sŵn Y Môr, Llanfair Is Gaer, Caernarfon, LL55 1TS

Diwygiad ansylweddol i ganiatâd cynllunio C20/0222/20/LL er mwyn lleihau uchder yr ysgol farchogaeth, stablau a'r manege/Non-material amendment toplanning permission C20/0222/20/LL so as to reduce the height of the riding arena, stables and manege.

Y Felinheli Approved (Without Conditions)
C20/0836/17/LL Full Planning Cae Halen Bach, Llandwrog, Caernarfon, LL54 5TF

Cais ar gyfer darparu polytunnel a paneli solar ynghyd a llawr caled / Application for the provision of a polytunnel and solar panels together with hardstanding

Groeslon Llandwrog
C20/0740/00/TC Lawful Development Certificate Existing/Proposed 3, Tai Newyddion, Llanaber, Barmouth, LL42 1AJ

Tystysgrif Defnydd Cyfreithiol am ddatblygiad arfaethedig i osod offer trin carthffosiaeth o fewn gardd

Certificate of Lawful use for the proposed development to install a seweage treatment plant within a garden

C20/1073/17/AC Removal/Variation of Condition(s) Ty Newydd, Bethesda Bach, Caernarfon, LL54 5SF

Diwygio amod 2 ar ganiatad Cynllunio C17/0567/17/LL (Unol a'r cynlluniau) er mwyn newid lleoliad a gosodiad y tŷ newydd.

Variation of condition 2 on Planning permission C17/0567/17/LL (Works in accordance with plans) in order to re-position and change layout of new dwelling.

Groeslon Llandwrog
C20/0823/34/DT Householder Planning Llifon Villa, Clynnog Fawr, Caernarfon, LL54 5PE

Estyniad ochr llawr cyntaf ac ail

First and second floor side extension

Clynnog Clynnog
C21/0137/39/CT Tree Felling in Conservation Area Minffordd, Llanengan, Pwllheli, LL53 7LH

Torri coeden draenen wen o fewn ardal gadwraeth/Felling of hawthorn tree within a conservation area

Llanengan Llanengan
C21/0136/39/DT Householder Planning Gwelfryn Lôn Garmon, Abersoch, Pwllheli, LL53 7UG

Gosod ffenestr ddormer


Installation of dormer window.

Abersoch Llanengan
C21/0135/46/DT Householder Planning Cae'r Ffynnon, Llaniestyn, Pwllheli, LL53 8SH Codi adeilad ar wahan i'w ddefnyddio fel modurdy i ddefnydd preifat/Construction of detached building to be used for a private use as a garage Tudweiliog Tudweiliog
C21/0123/11/AC Removal/Variation of Condition(s) 61 Penrhos Road, Bangor, LL57 2AX

Cais ar gyfer diwygio amod 2 o ganiatad cynllunio cyfeirnod C20/0818/11/DT er mwyn codi llawr ychwanegol i'r estyniad ochr a creu balconi / Application for variation of condition 2 of planning permission reference C20/0818/11/DT so as to erect and additional floor to the side extension and creatio of balcony

Dewi (Bangor) Bangor
C21/0120/11/LL Full Planning 30 Dean Street, Bangor, LL57 1UR

Cais ar gyfer newid defnydd rhan o lawr daeaer adeilad o swyddfeydd cymdeithas tai i ganolfan profion / Application for the change of use of part of ground floor of building from housing association offices to test centre.

Deiniol (Bangor) Bangor
C21/0088/25/LL Full Planning Fferm Y Wern Lôn Wern, Pentir, Bangor, LL57 4BY

Cais ar gyfer codi sied er mwyn storio porthiant a cyfarpar reidio ceffylau . Application to erect a shed to store animal feed and horse riding equipment

C21/0052/16/HD Prior Notification of Proposed Demolition Bangor Recycling Site Llandygai Industrial Estate, Llandygai, Bangor, LL57 4YH

Cais rhybudd o flaen llaw i ddymchwel adeilad canolfan ailgylchu / Prior notification application of demolition of recycling centre building

Arllechwedd Llandygai
C20/0967/12/TC Lawful Development Certificate Existing/Proposed Mobile Home, Cae Ysgubor, Waunfawr, Caernarfon, LL54 7AJ

Cais tystysgrif cyfreithloni defnydd ar gyfer defnydd o uned carafan statig fel ty preswyl (C3) / Lawful use application for the use of the static caravan unit as a dwelling (C3)

Waunfawr Betws Garmon
C21/0126/33/YA Prior Approval (Agri/Forest) Tir / Land Garn Boduan, Boduan, Pwllheli, LL53 8PZ

Creu trac at ddibenion coedwigaeth.


Creation of track for forestry purposes.

Efailnewydd / Buan Buan
C21/0112/18/LL Full Planning Glan Y Gors, Deiniolen, LL55 3NF Cais ar gyfer dymchwel adeilad allanol presennol a chodi adeilad amaethydol yn ei le / Application to demolish existing outbuilding and erection of an agricultural building in its place
C21/0096/38/LL Full Planning Bryn Villa, Llangwnnadl, Pwllheli, LL53 8NU

Creu ménage ar gyfer defnydd preifat yn unig

Creation of ménage for private use only

Tudweiliog Tudweiliog
C21/0128/14/CR Listed Building Consent 21-23 Castle Square, Caernarfon, LL55 2WY

Gwaith addasu gwter presennol ynghyd ag amnewid to fflat cefn a gwelliannau i'r adeilad / Works to alter existing gutter and replace rear flat roof and improvements to the building

Seiont (Caernarfon) Caernarfon
C21/0125/11/HD Prior Notification of Proposed Demolition Cyngor Gwynedd, Coed Mawr Infants School Bron Y De, Bangor, LL57 4TL

Cais am hysbysiad ymlaen llaw am waith  dymchwel arfaethediig/Prior notification of proposed demolition works.

Dewi (Bangor) Bangor
C21/0124/32/LL Full Planning Caerau, Llangwnnadl, Pwllheli, LL53 8NS Codi sied amaethyddol er mwyn cadw peiriannau amaethyddol ag offer / Construction of an agricultural building for the storage of agricultural machinery and equipment Botwnnog Botwnnog
C21/0122/40/DT Householder Planning Esgairwen, Llwyn Hudol, Pwllheli, LL53 5YF Estyniad unllawr ochr / Single storey side extension Abererch Llannor
C21/0114/40/DT Householder Planning Gefail Y Bont Lôn Boduan, Efailnewydd, Pwllheli, LL53 6DN

Estyniad ac addasiadau gan gynnwys codi'r to ac ymestyn y cwrtil.


Extension and alterations icluding raising the roof level and extension to curtilage.

Efailnewydd / Buan Llannor
C21/0113/40/DA Non-Material Amendment Gefail Y Bont Lôn Boduan, Efailnewydd, Pwllheli, LL53 6DN

Gais am ddiwygiad ansylweddol i'r datblygiad a gymeradwywyd gan ganiatâd cynllunio C20/0915/40/LL er mwyn symud lleoliad yr adeilad amaethyddol arfaethedig, newid y deunyddiau allanol a symud lleoliad drws.


Application for a non-material amendment to the development approved by planning permission C20/0915/40/LL in order to change the location of the proposed agricultural building, change the external materials and change the location of a door.Efailnewydd / Buan Llannor Refused
C21/0109/45/DT Householder Planning Brig Yr Allt Caernarfon Road, Pwllheli, LL53 5LW

Balconi newydd ar ochr yr eiddo

New balcony to the side of the property.

Pwllheli (North) Pwllheli
C21/0107/08/DT Householder Planning Plot 3, Meusydd Llydain Bryniau Hendre, LL48 6EA

Cais i gadw pagoda

Application to retain pagoda

Penrhyndeudraeth Penrhyndeudraeth
C21/0092/43/DT Householder Planning Tyn Y Mynydd, Pistyll, Pwllheli, LL53 6LP

Dymchwel sied ardd presennol a chodi adeilad gardd newydd ar yr un lleoliad / Demolish exsiting garden shed and erect new garden room on the same location

Llanaelhaearn Pistyll
C21/0040/22/LL Full Planning Shed Dail Amaethyddol Cefn Lleuar, Llanllyfni, Caernarfon, LL54 6ST

Codi sied amaethyddol

Erection of agricultural shed


Clynnog Clynnog
C21/0121/18/DT Householder Planning 3 Rhos Lan, Bethel, Caernarfon, LL55 1YB Dymchwel y modurdy ac ystafell iwtiliti presennol a chodi estyniad deulawr newydd yn eu lle/Demolish exiting garage and utility room and erect a new two storey extension in their place. Bethel Llanddeiniolen
C21/0115/14/LL Full Planning The Oval, Marcus Street, Caernarfon, LL55 2HT

Cais ar gyfer codi estyniad / Application for the erection of an extension

Seiont (Caernarfon) Caernarfon
C21/0110/41/LL Full Planning Talar Deg, Chwilog, Pwllheli, LL53 6SX Cais llawn i ddymchwel strwythurau presennol a chodi anecs gyda ystafell haul ar y llawr daear ac estyniad llawr gyntaf i gynnwys ystafell wely ychwanegol i'r prif annedd dy/Full application to demolish existing structures and construction of a ground floor annexe with conservatory and a first floor extension to include an additional bedroom to the main dwelling house. Llanystumdwy Llanystumdwy
C21/0090/34/YA Prior Approval (Agri/Forest) Fferm Tan Y Bryn Ffordd Clynnog, Penygroes, Caernarfon, LL54 6NT Cais hysbysiad o flaen llaw ar gyfer codi adeilad amaethyddol ar gyfer cadw peiriannau amaethyddol a bwyd anifeiliaid / Prior notification application for the erection of an agricultural building to store agricultural machinery and animal feed.  Penygroes Llanllyfni
C21/0111/45/LL Full Planning Tir Ger / Land By Cae Llan, Denio, Penrallt, Pwllheli, LL53 5UA Cais llawn am ddatblygiad preswyl i gynnwys 14 tŷ newydd ynghyd a mynedfa, ffordd stad a llwybr troed, parcio, tirlunio a safle pwmpio carthffosiaeth/ Full application for a new residential development of 14 dwellings to include associated service road and footpath, parking, landscaping and foul drainage pumping station Pwllheli (North) Pwllheli
C21/0101/34/DT Householder Planning 1 Bro Nantcyll, Pant Glas, Garndolbenmaen, LL51 9DJ

Estyniad deulawr ochr ac estyniad unllawr cefn

Two storey side extension and single storey rear extension

Clynnog Clynnog
C21/0061/46/LL Full Planning Cefn Amlwch, Tudweiliog, Pwllheli, LL53 8AJ Addasiadau, estyniadau a gwaith dymchwel i'r adeiladau presennol, ynghyd a chodi strwythurau newydd sydd yn cynnwys cwrt tenis, lolfa allanol a pwll nofio a gwaith addasu i alluogi cael defnydd trwy'r flwyddyn o'r unedau gwyliau a fydd hefyd yn wasanaethol fel unedau i grwpiau mawr yn gysylltiedig a chanolfan llesiant a diwylliannol, ynghyd a gosod dau babell glampio a chwt bugail a'r darpariaeth cysylltiedig / Alterations, extensions and demolition works to the existing building, together with the erection of new structures which include a tennis court, external lounge and swimming pool and alterations to enable year round use of the holiday units which will also be serviceable to larger groups in connection with the well-being and cultural centre, together with the siting of two glamping tents and shepherd's hut and associated facilities.  Tudweiliog Tudweiliog
C20/1031/32/LL Full Planning Cyngor Gwynedd, Botwnnog School, Botwnnog, Pwllheli, LL53 8PY

Estyniad a newidiadau i ardal y prif dderbynfa ynghyd a gwelliannau a newidiadau i adeiladau'r ysgol, ail wynebu'r cae pob tywydd ynghyd ag amnewid y ffens a chodi ffens newydd ar ran o ffiniau'r ysgol 

Extension and alterations to the main reception area as well as repairing and improving school buildings, replacing the astroturf surface and high perimeter fencing as well as erecting new fencing to areas of the school boundary.

Botwnnog Botwnnog
C21/0116/14/DT Householder Planning 21 Maesincla, Caernarfon, LL55 1BY

Estyniad llawr cyntaf cefn, gosod to llechi ar y lolfa haul ac addasiadau   cysylltiedig

First floor rear extension, install slate on conservatory roof and associated alterations 

Cadnant (Caernarfon) Caernarfon
C21/0106/40/LL Full Planning Fferm Llwyndyrys, Llwyndyrys, Pwllheli, LL53 6RH

Newid defnydd tir ar gyfer gosod 10 pod gwyliau ynghyd a newidiadau i fynedfa bresennol, creu llecynnau pasio, creu ffordd fynediad mewnol a thirlunio/Change of use of land for the siting of 10 holiday pods together with alterations to existing access, creation of passing places, creation of internal access road, and associated landscaping. 

Abererch Llannor
C21/0099/21/CC Work on Protected Trees (TPO Consent) Caravan Park & Country Club, Ogwen Bank, Bethesda, Bangor, LL57 3LQ

Mesurau i ddiogelu coed a gorchymyn coed arnynt yn ystod gwaith i uwchraddio'r parc carafanau/Protection measures for trees subject to a tree preservation order during work to upgrade the caravan park. 

C21/0094/39/LL Full Planning Deucoch Camping & Touring Site, Abersoch, Pwllheli, LL53 7LD

Estyniad i adeilad cawodydd presennol/Extension to an existing shower block

Llanengan Llanengan
C21/0087/13/DT Householder Planning Tŷ'n Llan, 17a Pant Glas, Bethesda, Bangor, LL57 3BG

Cais i godi estyniad deulawr i ochr yr eiddo / Application for the erection of two storey side extension to dwellling

Ogwen Bethesda
C20/1048/00/LL Full Planning Uned 1-6, Abermaw, LL42 1TD

Gosod ffenestri gromen

Install dormer windows

Abermaw Abermaw
C20/0965/44/LL Full Planning Tŷ Gweirion, 35 Y Ffridd, Morfa Bychan, Porthmadog, LL49 9YR

Trosi modurdy i salon harddwch

Convert garage to beauty salon

Porthmadog (West) Porthmadog
C21/0104/44/CC Work on Protected Trees (TPO Consent) 3 Morfa Lodge, Porthmadog,

Gwaith tocio coed o dan Orchymyn Gwarchod Coed

Lopping work to trees under a Tree Preservation Order

Porthmadog (West) Porthmadog
C21/0089/44/LL Full Planning Flat, 47 High Street, Porthmadog, LL49 9LR

Newid defnydd y llawr cyntaf a'r ail lawr o ddefnydd A3 i ddefnydd C3 fel fflat

Change of use of 1st and second floor from use class A3 to C3 as a flat

Porthmadog (East) Porthmadog
C21/0042/25/LL Full Planning Meifod Penrhos Road, Penrhosgarnedd, Bangor, LL57 2NL

Cais ar gyfer codi ty deulawr, modurdy, creu mynedfa gerbydol newydd a gwaith cysylltiol / Application for the erecion of a two storey dwelling, garage, creation of new vehicular access and associated works


Pentir Pentir
C21/0098/11/AC Removal/Variation of Condition(s) Cyn Safle/former Site - Jewsons, Penlon Works, Stryd Fawr, Bangor, LL57 1PJ

Diwygio amod 1 o ganiatâd cynllunio rhif C14/1248/11/AM ar gyfer datblygiad preswyl (77 uned) er mwyn ymestyn cyfnod y caniatâd i 2 mlynedd ychwanegol ar gyfer dechrau'r gwaith ar y safle/Amend condition 1 of planning permission ref. C14/1248/11/AM for residential development (77 units) so as to extend the period to commence work on site for an additional 2 years.

Hirael (Bangor) Bangor
C21/0086/39/DT Householder Planning Lee Bank Lôn Traeth, Abersoch, Pwllheli, LL53 7BB

Ail-fodelu'r to presennol i ffurfio lefel llawr cyntaf newydd gyda newid mewnol ynghyd ag adeiladu garej / tŷ cychod ar wahân newydd

Remodel existing roof to form new first floor level with internal alteration together with the construction of new detached garage / boathouse

Abersoch Llanengan
C21/0085/18/LL Full Planning Tros Y Waen Caravan Park Lôn Castell, Rhiwlas, Bangor, LL57 4EF Ail-ddylunio lleiniau carafannau teithiol presennol, creu 5 llain carafan teithiol ychwanegol a lleoli 8 carafan statig i ddisodli lleiniau carafannau teithiol presennol/ Re-configuration of existing touring caravan pitches, creation of 5 additional touring pitches and siting of 8 static caravans to replace existing touring pitches. Penisarwaun Llanddeiniolen
C21/0075/34/LL Full Planning Windy Ways, Dinas Dinlle, Caernarfon, LL54 5TW Cais deiliad ty ar gyfer estyniad to, dymchwel modurdy presennol ar gyfer cael mynediad i gefn yr eiddo ynghyd a newidiadau i'r eiddo / Application for a roof extension, demolition of garage to side to provide access to rear together with renovation of property Groeslon Llandwrog
C21/0072/39/DT Householder Planning Bryn Einion, Llanengan, Pwllheli, LL53 7LL

Ffurfio estyniad a chyntedd ystafell fwyta newydd gyda tho unllethr newydd wedi'i orchuddio â llechi i ymestyn dros to gwastad presennol i'r gegin a throsi'r to gwastad y cyntedd presennol i do unllethr wedi'i orchuddio â llechi.


Formation of new dining room extension and porch with new slate covered mono-pitch roof to over sail existing flat roof to kitchen and conversion of flat roof to existing porch to slate covered mono-pitch roof

Llanengan Llanengan
C21/0059/39/RA Approval of Details Reserved by Condition Anhywel Lôn Pont Morgan, Abersoch, Pwllheli, LL53 7AD

Cais i ryddhau amod 3 (gorffeniad allanol) a 9 (cynllun tirlunio) o ganiatâd cynllunio C16/1336/39/LL ar gyfer codi annedd newydd.


Application to discharge conditions 3 (external finishes) and 9 (landscaping plan) of planning permission C16/1336/39/LL for the erection of a new dwelling.

Abersoch Llanengan Condition(s) Fully Discharged
C21/0013/08/MG Approval of Reserved Matters Tir Gyferbyn Maes Gwyn/bryn Haul, Penrhyndeudraeth, LL48 6ND

Cais ar gyfer cyflwyno materion a gadwyd yn ol ar gyfer caniatad cynllunio amlinellol C15/0971/08/AM sy'n ymwneud a dyluniad, deunyddiau to, triniaeth ffin, Llusiau'r Dial a draenio/ Application to submit reserved matters application of outline planning permission C15/0971/08/AM which relate to design,  roof materials, boundary treatment, Japanese Knotweed Survey and drainage

Penrhyndeudraeth Penrhyndeudraeth
C21/0095/14/LL Full Planning Former Court Building, Ffordd Llanberis, Caernarfon, LL55 2DF Cais ar gyfer newid defnydd adeilad o ddefnydd D2 (hamdden dan do) i ddefnydd B1 (swyddfeydd) / Full planning permission for the change of use from Use Class D2 (Indoor Leisure) to Use Class B1 (Offices) Cadnant (Caernarfon) Caernarfon
C21/0081/13/RA Approval of Details Reserved by Condition Land Near Llain Y Pebyll, Bethesda, LL57 3NQ

Rhyddhau amod rhif 6 o ganiatâd cynllunio C20/0018/13/LL parthed cyflwyno rhaglen gwaith archeolegol/Discharge condition 6 of planning permission C20/0018/13/LL relating to the submission of a programme of archaeological work.

Ogwen Bethesda Approved (Without Conditions)
C21/0080/19/DT Householder Planning Badenoch Glan Beuno, Bontnewydd, Caernarfon, LL55 2UB

Newidiadau ac estyniadau gan gynnwys gosod ffenestri gromen yn y to/Alterations and extensions including siting of dormer windows in the roof.

Bontnewydd Bontnewydd
C21/0078/21/CC Work on Protected Trees (TPO Consent) Caravan Park & Country Club, Ogwen Bank, Bethesda, Bangor, LL57 3LQ

Torri a thocio coed sy'n destun gorchymyn gwarchod coed 3/TPO/GCC/17 (ail-gyflwyniad a diweddariad o gais rhif C20/0154/21/CC) / Fell and prune trees subject to tree preservation order 3/TPO/GCC/17 (re-submission and update on application ref. C20/0154/21/CC).

Arllechwedd Llanllechid
C21/0049/22/LL Full Planning Land At Tal Y Garnedd Llanllyfni, Caernarfon, LL54 6SB

Adeiladu sied i storio carafan

Construction of shed to store a caravan


Llanllyfni Llanllyfni
C20/0976/34/LL Full Planning Sea View, Pontllyfni, Caernarfon, LL54 5EF

Newid defnydd tŷ er ymestyn siop cyfochrog a ffurfio fflat a lloriau uwch.


Change of use from house to extend adjacent shop and form flat on upper floors.

Clynnog Clynnog
C21/0084/14/LL Full Planning Cymen Drp, 21 Hole In The Wall Street, LL55 1RF Cais ar gyfer newid defnydd siop (A1) i ddefnydd salon gelf/gofod digwyddiadau (D1) / Application for the change of use from shop (A1) to Art Salon/ Event Space (D1) Seiont (Caernarfon) Caernarfon
C21/0076/45/CR Listed Building Consent Newborough Dental Surgery, Newborough House, 6 Penlan Street, Pwllheli, LL53 5DH

Arddangos arwydd ar flaen yr adeilad / Display of sign on front of building

C20/1084/03/DT Householder Planning Jones Street, Blaenau Ffestiniog, LL41 3YF

Modurdy dwbl

Double garage

Bowydd & Rhiw Ffestiniog
C20/1004/44/CR Listed Building Consent Tom Parry A'i Gwmni, Tom Parry A'i Gwmni, 20 - 21 Lombard Street, Porthmadog, LL49 9AP

Addasiadau mewnol ac allanol i drosi'r adeilad yn ol i ddau uned / internal and external alterations to convert the building back into two units

Porthmadog (West) Porthmadog
C20/1003/44/LL Full Planning Tom Parry A'i Gwmni, Tom Parry A'i Gwmni, 20 - 21 Lombard Street, Porthmadog, LL49 9AP Newid defnydd llawr daear o ddefnydd swyddfa yn ol i ddau uned byw arwahan / Change of use of ground floor used as an office back into two separate residential units. Porthmadog (West) Porthmadog
C21/0143/23/LL Full Planning 3, Plas Pant Afon, Ceunant, Caernarfon, LL55 4RA

Gosod sied o fewn gardd / Siting of shed in garden

Cwm y Glo Llanrug
C21/0079/16/DT Householder Planning Bryn Celyn, Pennau'r Bronnydd Tal Gae, Tregarth, Bangor, LL57 4AE Cais deiliad ty ar gyfer dymchwel adeiladau allanol to un-codiad, codi estyniad ochr/cefn unllawr a man newidiadau i'r eiddo / Householder application for the demolition of lean-to outbuildings,  erection of a single storey side/rear extension and minor alterations to dwelling Tregarth & Mynydd Llandygai Llandygai
C21/0071/41/AC Removal/Variation of Condition(s) Land At Bro Sion Wyn, Chwilog, LL53 6NJ

Cais i ryddhau amodau ar ganiatâd cynllunio a roddwyd trwy apêl (rhif C17/0565/41/LL - Q6810/A/18/3197028) i gytuno ar fanylion deunyddiau allanol, tirlunio a datganiad dull adeiladu/Application to discharge conditions attached to planning approval allowed on appeal (ref. no. C17/0565/41/LL-APP/Q6810/A/18/3197028) to agree external materials, landscaping and construction method statement.

Llanystumdwy Llanystumdwy
C21/0068/02/YA Prior Approval (Agri/Forest) Corris Uchaf Forest, Corris,

Amnewid 2 gwlfert presennol am 1 cwlfert mwy

Replace 2 existing culverts with 1 larger culvert

Corris / Mawddwy Corris Permission NOT required
C21/0047/11/LL Full Planning Derek's Car & Light Commercial Vehicles, 49 High Street, Bangor, LL57 1NR

Newid defnydd o ystafell arddangos ceir i siop goffi (Defnydd Dosbarth A3)/Change of use from car showroom into a coffee shop (Use Class A3).

Deiniol (Bangor) Bangor
C20/1055/04/LL Full Planning Y Beudai Bwlch Garneddog, Bethel, Bala, LL23 7LA

Trosi allandai i ffurfio dwy uned wyliau hunangynhaliol

Conversion of outbuildings to form two self-serviced holiday lets.


Llandderfel Llandderfel
C21/0066/22/LL Full Planning Cae Efa Lwyd Fawr Ffordd Clynnog, Penygroes, Caernarfon, LL54 6PB

Estyniad ar flaen ty annedd / Extension to front of dwelling house

Penygroes Llanllyfni
C21/0065/22/CR Listed Building Consent Cae Efa Lwyd Fawr Ffordd Clynnog, Penygroes, Caernarfon, LL54 6PB

Codi estyniad ar flaen ty annedd / erection of extension to front of dwelling

Penygroes Llanllyfni
C21/0063/06/DT Householder Planning Environment Agency Wales, Bryn Yr Aber, Y Bala, LL23 7PL

Modurdy arfaethedig

Proposed garage

Llanuwchllyn Llangywer
C21/0058/44/CC Work on Protected Trees (TPO Consent) Hafdy, 1 Tan Y Foel, Borth Y Gest, Porthmadog, LL49 9UE

Gwaith tocio i ddwy goeden dderw

Lopping work to two oak trees

Porthmadog (West) Porthmadog
C21/0051/11/DT Householder Planning Bryn Garth Siliwen Road, Bangor, LL57 2SU Porth car a teras uwchben/Car porch and terrace above. Garth (Bangor) Bangor
C21/0005/15/DT Householder Planning 15 Dôl Elidir, Llanberis, Caernarfon, LL55 4TN Cais er mwyn codi estyniad unllawr i gefn yr eiddo / Application for the erection of single storey extension to the rear of dwelling Llanberis Llanberis Approved with Conditions
C21/0070/13/DA Non-Material Amendment Clwb Rygbi Bethesda Rugby Club, Bethesda, LL57 3NE

Newid deunydd edrychiadau allanol y tai/Change external finishes of the dwellings.

Ogwen Bethesda Approved (Without Conditions)
C21/0062/46/CR Listed Building Consent Cefn Amlwch, Tudweiliog, Pwllheli, LL53 8AJ

Addasiadau mewnol ac allanol i'r adeiladau yn cynnwys gwaith dymchwel / Internal and external alterations to the buildings to include demolition works

Tudweiliog Tudweiliog
C21/0054/23/DT Householder Planning Swyn Yr Awel Station Road, Llanrug, Caernarfon, LL55 4AE

Estyniad i'r to er mwyn creu ffenestr gromen/Extension to roof to create a dormer window.

Llanrug Llanrug
C21/0045/11/DT Householder Planning 3 Lôn Y Meillion, Bangor, LL57 2LE

Cais deiliad ty ar gyfer dymchwel ty gwydr cefn a chodi estyniad unllawr to un-codiad yn ei le / Householder application to demolish rear conservatory and erection of a single storey lean-to extension in its place


Glyder (Bangor) Bangor
C20/1018/38/LL Full Planning J & C Jones Yard, LL53 7UB

Mynedfa newydd arfaethedig


Proposed new access

Llanbedrog Llanbedrog
C21/0067/11/DT Householder Planning Cil Rhedyn Evelyn Road, Bangor, LL57 2BL Estyniad i greu lifft ynghyd ag ymestyn y llecyn parcio presennol ar gyfer person gyda anableddau/ Extension to create a lift together with extending the existing parking area for a person with disablities. Menai (Bangor) Bangor
C21/0060/42/LL Full Planning Bradford House Stryd Fawr, LL53 6HD

Newid defnydd llawr gwaelod o siop trin gwallt i ddefnydd anheddol.


Change of use of ground floor from hairdressers to residential use

Nefyn Nefyn
C21/0037/14/RA Approval of Details Reserved by Condition Tir Canolfan Segontiwm, Pendalar, , Caernarfon, LL55 2RP

Cais i rhyddhau amodau 3 a 4 o ganiatad cynllunio C19/0524/14/R3 sy'n ymwneud a tirweddu'r datblygiad a ganiateir ar gyfer gosod unedau byw ar y safle / Application to discharge conditions 3 and 4 of planning permisison C19/0524/14/R3 in relatio to landscapong the approved development for the provision of sitin living units on the site

Peblig (Caernarfon) Caernarfon
C20/1076/14/LL Full Planning Coed Helen Holiday Park Coed Helen Lane, Caernarfon, LL54 5RS Cais ar gyfer ymestyn cyfnod preswylio gwyliau yn yr unedau carafan statig ar y safle er mwyn gallu eu defnyddio drwy'r flwyddyn ar gyfer gwyliau / Application for the extension of the holiday occupancy season of all of the static caravans on the site to allow their all year-round occupation for holiday purposes Seiont (Caernarfon) Caernarfon
C21/0077/37/DT Householder Planning Tan Llan, Llanaelhaearn, Caernarfon, LL54 5AE

Codi estyniad deulawr ochr


Erection of two storey side extension

Llanaelhaearn Llanaelhaearn
C21/0064/42/LL Full Planning Iard Glo, Lon Gerddi, Edern, Pwllheli, LL53 6JD

Cais llawn i godi tŷ newydd/Full application for the construction of a new dwelling

Morfa Nefyn Nefyn
C21/0056/46/DT Householder Planning Morfa Cottage Ffordd Porth Colmon, Llangwnnadl, Pwllheli, LL53 8NT

Codi modurdy ar wahan/Construction of a detached garage

Tudweiliog Tudweiliog Approved with Conditions
C21/0055/34/DT Householder Planning 4, Llys Eben, Clynnog Fawr, Caernarfon, LL54 5AQ

Cais ar gyfer codi estyniad deulawr ar ochr ty fforddiadwy / Application for the erection of two storey side extension on the side of the affordable dwelling

Clynnog Clynnog
C21/0033/11/DT Householder Planning 191 Penrhos Road, Bangor, LL57 2LX Cais ar gyfer dymchwel estyniad unllawr cefn ac ochr a chodi estyniad unllawrto gwastad yn ei le / Application to demolish existing single storey rear and side extension and erection of new single storey flat roofed extension in its place Dewi (Bangor) Bangor
C20/1088/37/AM Outline Planning Permission - All/Some Matters Reserved Tir Llechdara, Llanaelhaearn, LL54 5AG Cais amlinellol ar gyfer adeiladu 8 uned preswyl (i gynnwys 1 uned fforddiadwy) ynghyd a mynedfa o'r briffordd a ffordd ystad / Outline application for the erection of 8 dwellings (to include 1 affordable) together with access from the highway and estate road Llanaelhaearn Llanaelhaearn
C21/0050/11/AC Removal/Variation of Condition(s) Tide Race Glanaethwy Road, Bangor, LL57 2HX

Cais ar gyfer newid amod 2 o ganiatad cynllunio C20/0115/11/DT er mwyn codi storfa gychod unllawr, cadw ac uwchradiio'r ty gwydr blaen a mewn osod llusern to a chodi estyniad cefn i greu ystafell wely ychwanegol yn lle codi estyniad llawr cyntaf / Application to vary condition 2 of planning permission C20/0115/11/DT in order to erect a single storey boat store extension, retain and upgrade front conservatory and insert roof lantern and erect rear extension to create new bedroom in lieu of a first floor extension

Glyder (Bangor) Bangor Approved with Conditions
C21/0048/44/DT Householder Planning Eirianfa, 74 Maes Gerddi, Porthmadog, LL49 9LE

Dymchwel y modurdy ac adeiladu estyniad

Demolish garage and construction of extension

Porthmadog (East) Porthmadog
C21/0044/24/DT Householder Planning Gwerin, 1 Cae'r Eglwys, Rhostryfan, Caernarfon, LL54 7LQ

Estyniad unllawr cefn, anecs 1 ystafell wely cysylltiol a modurdy/gweithdy ar wahan 

Single storey rear extension, 1 bedroom attached annexe and detached garage/workshop   

Llanwnda Llanwnda
C21/0039/00/LL Full Planning 2 Marine Parade, Barmouth, LL42 1NA

Trosi adeilad presennol o 2 maisonette preswyl i 4 fflat preswyl (1 ar bob llawr)

Conversion of existing building from 2No. residential maisonettes to 4 No. residential flats (1 No. on each respective floor level)

Abermaw Abermaw
C21/0036/04/LL Full Planning Gydros Cerrigydrudion, Corwen, LL21 0SD

Adeiladu adeilad amaethyddol i orchuddio llawr concrid presennol ynghyd a'r gwaith cysylltiol

Erection of an agricultural building to cover an existing concrete base and all associated works

Llandderfel Llandderfel
C21/0035/35/DA Non-Material Amendment Glan Erin Muriau, Criccieth, LL52 0RU

Diwygiad ansylweddol i ganiatad C20/0307/35/DT er gosod ffenestr ychwanegol i'r blaen, drysau patio i'r cefn a gosod cegin yn yr anecs

Non material amendment to application C20/0307/35/DT to include addition of window to frontage, patio doors at rear and inclusion of kitchen to annexe.

Criccieth Criccieth Approved (Without Conditions)
C21/0046/03/RA Approval of Details Reserved by Condition Manod Villa Cae Clyd Road, Cae Clyd, LL41 4AU

Rhyddhau amodau 7 (cynllun draenio), 15 (tirlunio) a 18 (arolwg Llysiau'r Dial) ar ganiatad cynllunio C14/0248/03/LL

Discharge of conditions 7 (drainage scheme), 15 (landscaping) and 18 (Japanese Knotweed survey) on planning permission C14/0248/03/LL

Teigl Ffestiniog
C21/0038/14/HY Advertisement Consent Mcdonald's Restaurant South Road, Caernarfon, LL55 2HS

Cais ar gyfer gosod arwyddion amrywiol ar y safle / Application for the provision of various signange on the site

Seiont (Caernarfon) Caernarfon
C21/0034/38/CC Work on Protected Trees (TPO Consent) Ger Y Môr Beach Road, Llanbedrog, Pwllheli, LL53 7TN

Gwaith i goed sy'n destun Gorchymyn Gwarchod Coed


Works to trees subject of a Tree Preservation Order

Llanbedrog Llanbedrog
C21/0031/14/DT Householder Planning Y Graig, 13 Bethel Road, Caernarfon, LL55 1HB Cais ar gyfer codi estyniad ar flaen modurdy presennol ynghyd a gwaith mewnol / Application for the extension on the front of the existing detached garage along with minor internal works. Menai (Caernarfon) Caernarfon Approved with Conditions
C21/0043/39/LL Full Planning Unit 1, The Haven Lôn Garmon, Abersoch, Pwllheli, LL53 7AN Creu ardal eistedd allanol wedi ei orchuddio/Formation of new covered external seating area Abersoch Llanengan Approved with Conditions
C21/0041/20/LL Full Planning Fferm Parciau, Caernarfon, LL55 1TS

Codi sied amaethyddol ar gyfer cynnal a chadw cyfarpar amaethyddol, da byw ar gyfer pwrpas cwarantin ac i storio porthiant/Erection of agricultural shed for the repair and maintenance of agricultural machinery, livestock quarrantine purposes and for the storage of feed.   

Y Felinheli Approved with Conditions
C20/1097/18/LL Full Planning Tyddyn Oer, Bethel, Caernarfon, LL55 1YB Dymchwel y tŷ presennol a chodi ty newydd yn ei le/Demolish existing dwelling and erect a new dwelling in its place. Bethel Llanddeiniolen
C20/0938/25/DT Householder Planning Orme Grove, Pentir, Bangor, LL57 4UY

Cais deiliad ty ar gyfer codi estyniad unllawr i gefn llawr cyntaf yr eiddo ynghyd a newidiadau allanol gan gynnwys; gosod balconi math juliette, llusern to, mewnosod drysau plyg PVC-u yn yr edrychiad cefn a drws ochr / Householder application for the erection of a single storey extension to the rear of the first floor of the dwelling together with external alterations including; insertion of juliette balcony, roof lantern, insert PVC-u bi-folding doors in rear elevation and insertion of side door.

Pentir Pentir
C21/0032/39/DT Householder Planning Tideways Lôn Pen Cei, Abersoch, Pwllheli, LL53 7AU Addasiadau i deras/balconi blaen ynghyd a chodi estyniad a chreu ardal allanol ar y cefn/Alteration to front terrace / balcony and rear extension /patio. Abersoch Llanengan
C21/0026/44/LL Full Planning O.j Jones & Son Yard Snowdon Street, Porthmadog,

Adeiladu adeilad ffram porthol ar gyfer storio cyffredinol yn gysylltiedig gyda busnes cludiant presennol

Erection of portal frame building for general purpose storage associated with the existing haulage business.

Porthmadog (East) Porthmadog
C21/0024/09/DA Non-Material Amendment New Development Bryncrug Road, Tywyn, LL36 9DP

Diwygiad ansylweddol i ganiatad cynllunio C10M/0041/09/LL er newid lliw y rendr a gosod canopi uwchben drws ffrynt y tai

Non material amendment to planning permission C10M/0041/09/LL to change render colour and to install canopy above the front door of the houses

Tywyn Tywyn Approved with Conditions
C21/0016/30/TC Lawful Development Certificate Existing/Proposed Tyn Cae, Aberdaron, Pwllheli, LL53 8LL

Defnydd carafan statig fel uned gwyliau hunan gynhaliol/Use of static caravan as self-catering holiday accommodation

Aberdaron Aberdaron
C21/0015/35/RA Approval of Details Reserved by Condition Tir Uchaf Lôn Ednyfed, Criccieth, LL52 0LE

Rhyddhau amod 4 (mesurau lliniaru ystlumod) ar ganiatad cynllunio C20/0506/35/DT

Discharge condition 4 (bat mitigation measures) on planning permission C20/0506/35/DT

Criccieth Criccieth Condition(s) Fully Discharged
C21/0003/42/TC Lawful Development Certificate Existing/Proposed Garth Hudol Rhodfa'r Môr, Nefyn, Pwllheli, LL53 6EB

Cais am Dystysgrif Datblygiad Cyfreithiol ar gyfer estyniad unllawr bwriedig i eiddo presennol. 


Application for a Certificate of Lawful Development for a proposed single storey extension to an existing property.

Nefyn Nefyn Approved (TC only)
C21/0030/25/LL Full Planning Tir Wrth Gefn Hen Warws The Book People, Parc Menai, LL57 4FB

Lleoli cyfleuster gorsaf cynhyrchu trydan yn gyflym ac hyblyg 10MW ynghyd a gwaith cysylltiedig i gynnwys camerau cylch-gyfyng, cabanau amwynder, ciosg nwy, ffensio ac adeiladwaith amrywiol/Siting of a 10MW fast response flexible electricity generating facility and associated works including CCTV cameras, amenity cabins, gas kiosk, fencing and various structures.Pentir Pentir
C21/0029/11/DT Householder Planning Pendyffryn, 1 Menai Avenue, Bangor, LL57 2HH

Cais ar gyfer codi estyniad unllawr i flaen yr eiddo er mwyn creu ystafell haul,  ynghyd ac amnewid toeau gwastad estyniadau unllawr cefn presennol am doeau un codiad llechi / Application for the erection of a single storey extension to front of dwelling together with replacing flat roofs of single storey rear extensions for lean-to slate roofs

Menai (Bangor) Bangor
C20/1093/24/LL Full Planning Tir Ger / Land By Talardd, Dinas, Caernarfon, LL54 7YN Cais ar gyfer codi 16 annedd gyda mynedfa cysylltiol, parcio a thirweddu / Application for the erection of 16 dwellings with associated access, parking and landscaping. Llanwnda Llanwnda
C21/0028/32/LL Full Planning Cae Du, Brynmawr, Pwllheli, LL53 8RR

Dymchwel sied amaethyddol bresennol ac adeiladu sied amaethyddol newydd.


Demolition of existing agricultural shed and erection of new aricultural shed. 

Botwnnog Botwnnog
C21/0023/46/DT Householder Planning Sŵn Y Don Ffordd Porth Colmon, Llangwnnadl, Pwllheli, LL53 8NT

Estyniad unllawr i'r cegin a mewnlenwi rhan o'r feranda blaen


Single storey kitchen extension to rear and infilling part of front veranda

Tudweiliog Tudweiliog
C21/0022/18/LL Full Planning Chwarel Dinorwig, Dinorwig, LL55 3ET Cais i godi 2 arwydd/bwrdd gwybodaeth / Application to erect 2 interpretation board/signs Deiniolen Llanddeiniolen Approved with Conditions
C21/0021/11/DT Householder Planning 62 Penrhos Road, Bangor, LL57 2AX

Cais ar gyfer codi estyniad unllawr to gwastad i gefn yr eiddo / Application to erect a single storey flat roofed extension to rear of dwelling

Glyder (Bangor) Bangor Approved with Conditions
C21/0017/39/HY Advertisement Consent Aber House High Street, Abersoch, Pwllheli, LL53 7DR

1 x arwydd ffasgia / 1 x arwydd crog

1 x fascia sign / 1 x hanging sign 

Abersoch Llanengan Approved with Conditions
C21/0014/40/DT Householder Planning Erin Abererch Road, Pwllheli, LL53 6YP

Estyniad cefn


Rear extension

Abererch Llannor Approved with Conditions
C21/0010/18/DT Householder Planning 3, Penrhos, Bethel, Caernarfon, LL55 1UT Estyniad un llawr yn y cefn/Single storey extension at the rear. Bethel Llanddeiniolen
C21/0009/42/DT Householder Planning Perthi Lôn Tyn Y Mur, Morfa Nefyn, Pwllheli, LL53 6AY

Estyniad unllawr ac ychwanegu ffenestr gromen

Single storey extension and addition of dormer

Morfa Nefyn Nefyn Approved with Conditions
C21/0007/23/DT Householder Planning Tan Rhiw, Cwm Y Glo, Caernarfon, LL55 4DH Proposed works to include the demolition of an existing concrete pre-fab garage forward of the principle elevation of Tan Rhiw, and replacing the structure with an enlarged single story en-suite bedroom annex suitable for disabled/impaired mobility use in order to support elderly relatives. Cwm y Glo Llanrug
C20/1099/24/DT Householder Planning Terfyn, Rhos Isaf, Caernarfon, LL54 7ND Cais ar gyfer codi modurdy a storfa newydd ynghyd a gwelliannau i'r fynedfa gerbydol bresennol / Application for the erection of a new garage a store together with improvements to the existing vehicular access Llanwnda Llanwnda
C20/1094/44/LL Full Planning Greenacres Holiday Park Black Rock Sands, Morfa Bychan, Gwynedd, LL49 9YF

Gosod caban derbyn gyda isadeiledd cysyllteidig a gwaith tirlunio atodol

Installation of arrivals lodge with associated infrastructure and ancillary landscaping works

Porthmadog (West) Porthmadog
C20/1060/11/LL Full Planning 256 High Street, LL57 1PA Newid defnydd llawr daear presennol o siop (A1) i fwyd i'w gario allan (A3) a throsi'r lloriau uchod yhn uned byw / Change of use of the ground floor unit from retail (Class A1) to a takeaway (Class A3), and the conversion of the upper floors to create one residential dwelling  Deiniol (Bangor) Bangor
C20/0738/45/CR Listed Building Consent 14 Kingshead Street, Pwllheli, LL53 5DR

Trosi ac ymestyn cyn-warws yn dy annedd / Conversion and extend former warehouse into dwelling house

Pwllheli (North) Pwllheli
C20/0638/35/LL Full Planning Tyddyn Cethin Rhoslan, Criccieth, LL52 0LJ

Cais ar gyfer lleoli 10 uned statig i gynnwys symud 4 a gosod 6 sydd eisioes wedi eu caniatau ar gyfer y safle ynghyd a gwelliannau amgylcheddol /  Application for the siting of 10 static units to include moving 4 and siting 6 previously approved units together with  environmental improvements

Llanystumdwy Llanystumdwy
C21/0020/13/RA Approval of Details Reserved by Condition Tan Y Graig High Street, Bethesda, Bangor, LL57 3AY

Cais ar gyfer rhyddhau amod rhif 5 (cadarnhau gorffeniadau allanol) o ganiatad cynllunio C20/0303/13/DT / Application to discharge condition 5 (confirmation of external finishes) of planning permission C20/0303/13/DT

Ogwen Bethesda Condition(s) Fully Discharged
C21/0019/20/DT Householder Planning Eureka, 3, Rowen Cottages Beach Road, Y Felinheli, LL56 4RX Cais ar gyfer codi estyniad deulawr to gwastad i gefn yr eiddo / Application for the erection of a two storey flat roofed rear extension to dwelling Y Felinheli Approved with Conditions
C21/0012/18/DT Householder Planning Lôn Plas Cottage Lôn Rhiwlas, Waen Pentir, Bangor, LL57 4EH Cais ar gyfer trosi adeilad allanol presennol i greu anecs ategol i'r eiddo / Application to convert existing outbuilding to create annexe ancillary to the dwelling Penisarwaun Llanddeiniolen
C21/0008/21/DT Householder Planning 27 Bro Emrys, Tal Y Bont, Bangor, LL57 3YS

Cais ar gyfer codi estyniad deulawr ochr ynghyd ac estyniadau unllawr to un codiad i flaen a chefn yr eiddo / Application for the erection of a two storey side extension and single storey lean-to extensions to front and rear of dwelling

Arllechwedd Llanllechid
C20/1092/11/LL Full Planning 11 Garth Road, Bangor, LL57 2SE Cais ar gyfer codi estyniad ffenestr gromen i flaen yr eiddo / Application for the erection of a dromer window extension to the front of the property Garth (Bangor) Bangor
C21/0027/30/DT Householder Planning Bryn Sander, Uwchmynydd, Pwllheli, LL53 8DD Dymchwel adeiladau allanol presennol a chodi estyniad deulawr/Demolish existing outbuildings adjoining the main house and erect a two story extension. Aberdaron Aberdaron Approved Subject to Conditions
C21/0018/32/DT Householder Planning Trofa, Sarn Mellteyrn, Pwllheli, LL53 8DU Estyniad deulawr ar y cefn/Two storey extension on the rear elevation Botwnnog Botwnnog Approved Subject to Conditions
C21/0011/40/DT Householder Planning Gwyddfor, Rhosfawr, Pwllheli, LL53 6YA

Estyniadau ac addasiadau/Extensions and alterations

Abererch Llannor Refused
C20/1087/39/DT Full Planning Craigle Lôn Gwydryn, Abersoch, Pwllheli, LL53 7EA Newid defnydd o ddosbarth defnydd C1 presennol (gwely a brecwast) i ddefnydd dosbarth C3 (tŷ preswyl) ynghyd ag addasiadau allanol / Change of use from a current C1 class use (bed and breakfast) to a C3 class ( residential property) with external alterations. Abersoch Llanengan
C20/1086/03/DT Householder Planning 1 Bron View, Blaenau Ffestiniog, LL41 3DP

Modurdy dwbl

Double garage

Diffwys & Maenofferen Ffestiniog
C20/1081/00/LL Full Planning Old Lifeboat Station Site, Barmouth, Gwynedd, LL42 1NF

Ailddatblygu bwriededig o hen orsaf bad achub i greu 1 uned wyliau i'w gosod gan gadw'r tŷ cwch a'r llithrfa presennol

Proposed redevelopment of Old lifeboat station to provide 1 no. holiday-let unit and retaining existing boathouse and slipway

Abermaw Abermaw
C20/1095/41/YA Prior Approval (Agri/Forest) Llwyn Helyg, Llangybi, Pwllheli, LL53 6TB

Cais hysbysiad o flaen llaw ar gyfer codi adeild amaethyddol / Prior notification application for the erection of an agricultural building

Llanystumdwy Llanystumdwy Approved (Without Conditions)
C20/1091/11/LL Full Planning Bangor Tyre Service, Bangor Tyre Service Caernarfon Road, Bangor, LL57 4SU Estyniad i'r modurdy presennol ynghyd a chloddio'r greigen yng nghefn y safle  i ymestyn y maes parcio presennol/Extension of existing garage and excavate rock face at rear of site so as to extend the existing car park. Dewi (Bangor) Bangor
C20/1090/14/LL Full Planning The Old Coach House, Bryn Awelon, Lon Priestley, Caernarfon, LL55 1HP

Cais ar gyfer newidiadau ac estyniadau a newid defnydd adeilad i dy annedd / Application for renovations and extensions and change of use of building to dwellinghouse

Menai (Caernarfon) Caernarfon Approved Subject to Conditions
C20/1072/34/LL Full Planning Y Stablau, Clynnog, LL54 5DE Cais ar gyfer trosi adeilad allanol i lety gwyliau ynghyd a darparu system trin carthffosiaeth / Application for the conversion of outbuilding into a holiday accommodation together with a provision of a sewage treatment plant. Clynnog Clynnog
C20/1053/41/LL Full Planning Cefn Gwyn, Chwilog, Pwllheli, LL53 6PR Codi adeilad ar gyfer gwartheg ynghyd a darparu llyn slyri / Erection of new Livestock cubicle building together with the formation of lined slurry lagoon. Llanystumdwy Llanystumdwy
C21/0006/11/TC Lawful Development Certificate Existing/Proposed Brighton House Y Cilgant, Bangor, LL57 2AB

Cais tystysgrif cyfreithloni defnydd presennol yr eiddo fel tŷ amlfeddiannaeth/Application for an existing lawful use of the property as a house in multiple occupation. 

Menai (Bangor) Bangor
C20/1085/13/LL Full Planning Cyngor Gwynedd, Plas Ffrancon Lôn Newydd, Bethesda, Bangor, LL57 3DT

Cais ar gyfer newid defnydd tir i greu naw rhandiroedd / Application for the change of use of land to create nine garden allotments


Ogwen Bethesda Permitted Development
C21/0002/11/LL Full Planning 64 Penchwintan Road, Bangor, LL57 2YA Addasu tŷ 6 llofft i 2 fflat dwy lofft hunangynhaliol ynghyd a newidiadau mewnol ac allanol/Conversion of a 6 bedroom house to 2no two bedroom self-contained flats with internal and external alterations.   Hendre (Bangor) Bangor
C20/1083/24/LL Full Planning Pentre, Saron, Caernarfon, LL54 5UH Cais ar gyfer dymchwel annedd presennol, codi ty newydd yn ei le ynghyd a darparu system trin carthffosiaeth a newidiadau i'r gyffordd gyda'r briffordd / Application for the demolition of existing dwelling, the erection of a replacement dwelling, installation of a sewage treatment plant and changes to the junction with the highway Llanwnda Llanwnda
C20/1054/44/RA Approval of Details Reserved by Condition Plot 59 Tan Y Foel, Borth Y Gest, Gwynedd, LL49 9UH

Rhyddhau amodau 3 (llechi), 4 (deunyddiau), 5 (cynllun rheoli adeiladu), 9 (lefelau) a 10 (cyllun draenio) ar ganiatad cynllunio C16/0732/44/LL

Discharge conditions 3 (slates), 4 (materials), 5 (construction management plan), 9 (levels) and 10 (drainage scheme) on planning permission C16/0732/44/LL

Porthmadog (West) Porthmadog Approved (Without Conditions)
C20/0611/14/LL Full Planning Brynmor Bangor Road, Caernarfon, LL55 1TP

Cais ar gyfer codi ty / Application for the erection of a dwelling

Menai (Caernarfon) Caernarfon
C20/1100/23/LL Full Planning Pen Y Buarth Lôn Groes, Llanrug, Caernarfon, LL55 4AF Ail-leoli adeilad amaethyddol ar gyfer wyna a lloches da byw a wrthodwyd o dan gais rhif C19/0430/23/LL ac ar apêl / Re-location of agricultural building for lambing and  livestock shelter refused under planning application C19/0430/23/LL and on appeal. Llanrug Llanrug Refused
C20/1079/12/AC Removal/Variation of Condition(s) Hafod Y Wern, Waunfawr, Caernarfon, LL54 7AQ

Cais o dan Adran 73 o'r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref i Amrywio Amod 2 ar Ganiatad Cynllunio C04A/0771/12/MW (Symud Deunydd o Ddyddodion Gweithio Mwynau) er mwyn Caniatau Estyniad o 2-Flynedd i Gwblhau'r Gwaith Mwynau hyd at 31/12/2022, Gydag Adfer Terfynnol i'w Gwblhau Erbyn 31/12/2023/Application Under Section 73 of the Town and Country Planning Act to Vary Condition 2 on Planning Permission C04A/0771/12/MW (Removal of Material from a Mineral Working Deposit) to Allow a 2-Year Extension for the Completion of Minerals Operations up until 31/12/2022, With Final Restoration Completed by 31/12/2023

Waunfawr Betws Garmon
C20/1074/35/AC Approval of Reserved Matters 1, Antipodes Terrace Ffordd Caernarfon, Criccieth, LL52 0BE

Cais ar gyfer diwygio amod rhif 2 o ganiatad cynllunio C16/0789/35/LL ar gyfer newid dyluniad y ddau eiddo bwriedig a'r safle / Application to vary condition 2 of application number C16/0789/35/LL in order to change the design of the proposed dwellings and site

C20/1069/14/DT Householder Planning Gelli Goch, 28 St David's Road, Caernarfon, LL55 1BH Cais ar gyfer codi estyniad unllawr cefn ar ffurf lean-to ynghyd a balconi juliette ar y llawr cyntaf a 'decking' i'r cefn/ Application for the erection of a rear single storey lean-to extension and provision of juliette balcony on the first floor and timber decking to the rear. Menai (Caernarfon) Caernarfon Approved Subject to Conditions
C20/1065/22/AC Removal/Variation of Condition(s) Cefn Graianog, Llanllyfni, Caernarfon, LL54 6SY

Cais o dan Adran 73 o'r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref i amrywio amod 1 ar ganiatad cynllunio C10D/0487/34/MW i ymestyn hyd oes chwarela a gweithrediadau prosesu cysylltiol am bedair mlynedd ychwanegol i ganiatau cwblhau’r gwaith mwynau gyda blwyddyn ychwanegol ar gyfer cwblhau adfer/Application under Section 73 of the Town and Country Planning Act to vary condition 1 on planning permission C10D/0487/34/MW to extend the life of quarrying and associated processing operations for a further four years to allow for the completion of mineral working with a further year for the completion of restoration 

Clynnog Clynnog
C20/1064/22/AC Removal/Variation of Condition(s) Cefn Graianog, Llanllyfni, Caernarfon, LL54 6SY

Cais o dan Adran 73 o'r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref i amrywio amod 2 ar ganiatad cynllunio C15/0299/34/MW (adeiladu 3 lagwn gwaddodi ategol a gwaith cysylltiedig i ddarparu'r gallu angenrheidiol i barhau gweithio am fwynau a darparu sustem gaeedig ar gyfer rheoli dwr chwarel ar y safle) i ganiatau estyniad pedair-mlynedd ar gyfer defnyddio'r lagwnau mewn cysylltiad â'r gwaith mwynau gyda blwyddyn ychwanegol ar gyfer cwblhau adfer/Application under Section 73 of the Town and Country Planning Act to vary condition 2 on planning permission C15/0299/34/MW (construction of 3 ancillary silting lagoons and sociated works to provide the necessary capacity to enable the ongoing working of mineral and the provision of a closed system for the control of quarry water on site) to allow a four-year extension for the use of the lagoons in connection with the minerals operations and a further year for the completion of restoration.

Clynnog Clynnog
C20/1063/22/AC Removal/Variation of Condition(s) Cefn Graianog, Llanllyfni, Caernarfon, LL54 6SY

Cais o dan Adran 73 o'r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref i amrywio amod 1 ar ganiatad cynllunio C16/0816/34/MW (estyniad dwyreiniol arfaethedig ar gyfer echdynnu tywod a graean a gwaith adfer graddol) i ganiatau estyniad pedair-mlynedd ar gyfer cwblhau'r gwaith mwynau gyda blwyddyn ychwanegol ar gyfer cwblhau adfer/Application under Section 73 of the Town and Country Planning Act to vary condition 1 on planning permission C16/0816/34/MW (proposed eastern extension for the extraction of sand and gravel and progressive restoration) to allow a four-year extension for the completion of minerals operations and a further year for the completion of restoration

Clynnog Clynnog
C20/1098/38/LL Full Planning Siop Glyn Y Weddw, Llanbedrog, Pwllheli, LL53 7UB

Newid defnydd storfeydd yn siop a safle golchi ceir


Change of use of stores to a shop and car valet site

Llanbedrog Llanbedrog
C20/1070/42/DT Householder Planning Brig Yr Ewyn Rhodfa'r Môr, Nefyn, Pwllheli, LL53 6EB Estyniad llawr cyntaf ochr uwchben modurdy presennol / First floor side extension above existing garage. Nefyn Nefyn Approved Subject to Conditions
C20/1067/23/DT Householder Planning Tyddyn Alys, Cwm Y Glo, Caernarfon, LL55 4EA Èstyniad deulawr ar dalcen gorllewinol y ty/Two storey extension on western gable of dwelling. Cwm y Glo Llanrug Approved Subject to Conditions
C20/1066/45/LL Full Planning Rocklee Abererch Road, Pwllheli, LL53 5LR Dymchwel tŷ presennol a chodi dau dŷ pâr / Demolish dwelling and construct pair of semi-detached dwellings Pwllheli (North) Pwllheli Approved with Conditions
C20/1089/11/LL Full Planning Tir Ar Lon Pobty, Bangor, LL57 1HR

Codi 6 tŷ (gan gynnwys tŷ fforddiadwy) ynghyd a newidiadau i'r fynedfa/Erection of 6 dwellings (including an affordable dwelling) together with alterations to the existing access.


Deiniol (Bangor) Bangor
C20/1082/35/LL Full Planning Roy Williams Slate Works, Criccieth, LL52 0HS


Darparu llwybr troed cyhoeddus ar gyfer creu mynediad i maes parcio cyhoeddus Y Maes  a man parcio gollwng tymor byr ar dir adfeiliedig i gefn Canolfan Crefft Cricieth

Provision of a public footway giving access to Y Maes public car park and short-term drop-off parking space on derelict land to rear of Criccieth Craft Centre

Criccieth Criccieth
C20/1077/30/LL Full Planning Tŷ Newydd, Tŷ Newydd Hotel, Aberdaron, Pwllheli, LL53 8BE

Strwythur adlen a ellid ei dynnu'n nôl i ddarparu cysgod i'r teras presennol, gyda gwydro uchder llawn ar gyfer amddiffyn rhag pob tywydd.

A retractable awning structure to provide shelter to the existing terrace, with full-height glazing for all-weather protection.

Aberdaron Aberdaron Approved Subject to Conditions
C20/1075/14/DT Householder Planning 1 Hampton Road, Caernarfon, LL55 1BP

Modurdy dwbl gyda mynedfa gerbydol

Double garage with vehicular entrance.

Menai (Caernarfon) Caernarfon
C20/1068/38/LL Full Planning Pharmacy, Llanbedrog, Pwllheli, LL53 7TH

Amnewid ffenestr bresennol er mwyn gosod peiriant casglu presgripsiynau awtomatig, gydag amgylchyn cysylltiedig.

Replacement of existing window pane in order to install an automated prescription collection machine, with associated surround.

Llanbedrog Llanbedrog Approved Subject to Conditions
C20/1071/21/CT Tree Felling in Conservation Area Pont Llan, Llanllechid, Bangor, LL57 3LE

Cais ar gyfer gwneud torri 3 coeden cypreswydden a gwneud gwaith i goeden sycamorwydden oddi fewn i ardal gadwraeth Llanllechid / Application to fell 3 cypress trees and works to sycamore tree within the Llanllechid conservation area

Arllechwedd Llanllechid Approved (Without Conditions)
C20/1052/44/AC Removal/Variation of Condition(s) Tesco Plc, Tesco High Street, Porthmadog, LL49 9NU

Diwygio amod 7 ar ganiatad cynllunio C02D/0145/44/LL er caniatau derbyn nwyddau i flaen y siop rhwng 22.00 awr a 07.00 awr

Vary condition 7 of planning permission C02D/0145/44/LL to allow deliveries to the front of the store between 22.00 hrs and 07.00 hrs

Porthmadog (West) Porthmadog
C20/1049/34/LL Full Planning Llain O Dir - Cyn Safle Plas Beuno A499 From Prow Clynnog No 29 To Southern Clynnog Fawr Junction, Clynnog Fawr, Caernarfon, LL54 5PF Adeiladu ty dau lawr gyda modurdy / Erection of two storey dwelling with garage Clynnog Clynnog Refused
C20/0992/22/RA Removal/Variation of Condition(s) Eithiniog Ganol Ffordd Clynnog, Penygroes, LL54 6PB

Cais at gyfer rhyddhau amod 4 (llechi to) ac amod 7 (materion archeolegol) ar ganiatad rhif C20/0055/22/LL.


Application to discharge condition 4 (roof slates) and 7(archeological matters) on approval number C20/0055/22/LL

Penygroes Llanllyfni
C20/1059/18/LL Full Planning Y Fachell, , Llanddeiniolen, LL55 3AD

Cais ar gyfer codi adeilad deulawr er mwyn creu 2 uned wyliau / Application for the erection of two storey building to create 2 holiday accommodation units


Bethel Llanddeiniolen
C20/1058/14/DA Non-Material Amendment 24 Hampton Road, Caernarfon, LL55 1BP

Cais diwygiad di-faterol ar gyfer ymestyn y ports ganiatawyd o dan C20/0797/14/DT / Non-material amendment application to extend the porch approved under C20/0797/14/DT

Menai (Caernarfon) Caernarfon Approved Subject to Conditions
C20/1057/39/LL Full Planning Cwt Glan Mor Rhif 4 / Beach Hut No 4, Porth Mawr, Abersoch , Pwllheli, LL53 7EF

Dymchwel ac ail-godi cwt traeth


Demolition and replacement of beach hut.


Abersoch Llanengan
C20/1056/25/LL Full Planning Tŷ Menai Ffordd Penlan, Parc Menai, Bangor, LL57 4HJ

Newid defnydd adeilad o ddefnydd Dosbarth B1 (swyddfeydd) i Ddefnydd Dosbarth D1 (sefydliadau di-breswyl) ynghyd a newidiadau i edrychiadau allanol yr adeilad, creu ffordd fynedfa,  parcio bysus,  llwybrau cerdded a thirlunio cysylltiedig/Change of use of building from Use Class B1 (office) to Use Class D1 (non-residential institution), alterations to external elevations together with formation of access road, coach parking, pedestrian link paths and associated landscaping

Pentir Pentir
C20/1051/41/DT Householder Planning Fferm Bryn Gwynt, Chwilog, Pwllheli, LL53 6LQ

Dymchwel estyniadau presennol ac adeiladu estyniad deulawr ar ochr y ty.


Demolition of existing extensions and construction of two storey extension on side of dwelling. 

Llanystumdwy Llanystumdwy Approved Subject to Conditions
C20/1014/00/AC Removal/Variation of Condition(s) Wrth Gefn Orielton Hall, Bermo, LL42 1SU

Diwygio amod 2 ar ganiatad cynllunio C04M/0180/00/LL er adeiladu'r tŷ yn unol gyda cynlluniau diwygiedig

Amend condition 2 on planning permission C04M/0180/00/LL to build the house in accordance with revised plans

Abermaw Abermaw
C20/1002/44/LL Full Planning Garreg Goch Morfa Bychan, Porthmadog, LL49 9YD

Adeiladu un annedd (marchnad leol)

Erection of a single dwelling (local occupancy)

Porthmadog (West) Porthmadog
C20/0887/22/LL Full Planning Siop Bapur Newydd Parry A Jones 17 Heol Y Dwr, Penygroes, Caernarfon, LL54 6LR Cais ar gyfer newid defnydd siop yn rhan o dy annedd / Application for the change of use of shop into part of a dwelling.  Penygroes Llanllyfni Approved with Conditions
C20/0886/09/LL Full Planning Land Adjacent To 4 Pendre Gardens, Tywyn, LL36 9DS

Cais diwygiedig i adeiladu 3 bynglo gromen arwahan

Revised application to construct 3 detached dormer bungalows

Tywyn Tywyn
C20/0801/19/LL Full Planning Plas Y Bryn, Bontnewydd, Caernarfon, LL54 7YE

Cais ol-weithredol ar gyfer darparu ystafell boiler biomass a hopper / Retrospective application for the provision of a biomass boiler room and hopper feed

Bontnewydd Bontnewydd Approved Subject to Conditions
C20/1039/18/DT Householder Planning 6 Tai Caradog, Deiniolen, Caernarfon, LL55 3HS

Creu estyniad llawr cyntaf yn y cefn/Create a first floor extension at the rear.

Seiont (Caernarfon) Caernarfon
C20/1019/20/LL Full Planning Greenwood Centre, Y Felinheli, LL56 4QN

Cais ar gyfer gosod 8 'tipi' ar leccynau sefyll caled ar gyfer defnydd gwyliau, gosod bloc toiledau a chawodydd, llecynau sefyll caled newydd, mewnosod gorsaf pwmpio carthffosiaeth newydd, tanc dwr a gwaith tirlunio cysylltiedig / Application for the siting of 8 tipis for use as holiday accomodation, siting of toilet and shower blocks, new hard standing areas, installation of new sewage pumping station, water tank and associated landscaping


Bethel Llanddeiniolen
C20/1008/11/CT Tree Felling in Conservation Area Cottage Cae Maes Lodwig, Bangor, LL57 2DS

Cais ar gyfer gwneud gwaith tocio i goeden castanwydden oddi fewn i Ardal Gadwraeth Bangor / Application to prune chestnut tree located within the Bangor Conservation Area

Permitted Development
C20/0969/20/LL Full Planning A Cut Above, A Cut Above, 25 Bangor Street, Y Felinheli, LL56 4JE Cais ar gyfer newid defnydd siop trin gwallt i dy preswyl / Application for the change of use of hairdresser to a residential dwelling Y Felinheli Approved with Conditions
C20/1027/18/DA Non-Material Amendment Garnedd, Clwt Y Bont, LL55 3ED

Cais ar gyfer gwneud diwygiad ansylweddol i ddyluniad estyniad a ganiatawyd o dan gyfeirnod C12/1109/18/LL / Application for a non-material amendment to extension permitted under application reference C12/1109/18/LL

Approved with Conditions
C20/1015/22/RA Approval of Details Reserved by Condition Ty Mawr, Nebo, Caernarfon, LL54 6EN

Cais ar gyfer rhyddhau amodau 2 a 3 o ganiatad cynllun C20/0509/22/DT sy'n ymwneud a gorffeniad allanol ar yr estyniadau / Application for the discharge of conditions 2 and 3 of planning permission C20/0509/22/DT in relation to external finish of the extensions

C20/1011/25/DT Householder Planning 12 Nant Terrace, Minffordd, Bangor, LL57 4DR Cais deiliad ty ar gyfer codi porth to brig llechi i flaen yr eiddo / Householder application for the erection of porch with a pitched slate roof to front of dwelling Pentir Pentir Approved with Conditions
C20/1047/39/DT Householder Planning Corner House Lôn Golff, Abersoch, Pwllheli, LL53 7EF

Estyniadau ac addasiadau/Extensions and alterations

Abersoch Llanengan Approved Subject to Conditions
C20/1046/39/DT Householder Planning Sandpiper Lôn Rhoslyn, Abersoch, Pwllheli, LL53 7BD

Estyniadau ac addasiadau


Extensions and alterations

Abersoch Llanengan Refused
C20/1045/33/DT Householder Planning Fferm Mochras Uchaf, Ceidio, Pwllheli, LL53 8UF

Estyniadau/Extensions

Efailnewydd / Buan Buan Refused
C20/1044/39/DT Householder Planning The Summer House Lôn Golff, Abersoch, Pwllheli, LL53 7EG

Estyniad i'r tŷ presennol


Extension to the existing dwelling

Abersoch Llanengan
C20/1042/42/LL Full Planning Llŷn Pharmacy Stryd Fawr, Nefyn, Pwllheli, LL53 6HD Gosod peiriant casglu presgripsiwn/Installation of an automated prescription collection machine Nefyn Nefyn Approved Subject to Conditions
C20/1037/32/DT Householder Planning Pentre, Botwnnog, Pwllheli, LL53 8RB

Estyniadau ac addasiadau i eiddo preswyl/Extensions and alterations to a domestic dwelling

Botwnnog Botwnnog
C20/1036/46/DA Non-Material Amendment Ci Môr, 5 Wenallt Estate, Tudweiliog, Pwllheli, LL53 8NA

Diwygiad ansylweddol i'r cynlluniau a gymeradwywyd drwy gais cynllunio C20/0594/46/DT er mwyn codi uchder y bondo i'r edrychiad blaen.


Non-material amendment to the plans approved by planning application C20 / 0594/46 / DT to increase the height of the eaves on the front elevation.

Tudweiliog Tudweiliog Approved Subject to Conditions
C20/1035/39/TR Electricity Consultation (Stat Undertaker) Cwrt Y Chwarel, Allt Sychnant, Llangian, Pwllheli, LL53 7LN

Gwaith i osod llinell drydan newydd/ Works to install a new electricity line

Llanengan Llanengan Consent Granted
C20/0986/45/LL Full Planning Black Lion Abererch Road, Pwllheli, LL53 5LE Dymchwel ty tafarn a chodi 6 ty ynghyd a gwaith cysylltiol/Demolition of public house and the erection of six houses with associated works Pwllheli (North) Pwllheli
C20/0968/25/LL Full Planning Bryn Hywel, Pentir, Bangor, LL57 4UU Cais ar gyfer trosi adeilad allanol i 3 uned wyliau hunan gynhaliol / Application to Ccpnvert outbuilding into 3 self-serviced holiday accommodation units. Pentir Pentir
C20/0892/14/CR Listed Building Consent Hen Gwrt Castle Ditch, Caernarfon, LL55 2AY

Gosod plac glas ar flaen yr adeilad / siting of blue plaque on front of building

Seiont (Caernarfon) Caernarfon Approved with Conditions
C20/0794/30/LL Full Planning Islyn Bakery, Aberdaron, Pwllheli, LL53 8BE

Estyniad i'r adeilad/Extension to the building

Aberdaron Aberdaron
C20/1043/23/DT Householder Planning Fron Hyfryd Uchaf Station Road, Llanrug, Caernarfon, LL55 4BE

Cais deiliad ty ar gyfer codi estyniadau unllawr i du blaen a chefn yr eiddo / Householder application for the erection of single storey extensions to front and rear of dwelling

Llanrug Llanrug Approved on Appeal with Conditions
C20/1001/08/DT Householder Planning Barlwyd, 5 Osmund Terrace, Penrhyndeudraeth, LL48 6PA

Estyniad cefn deulawr a modurdy 

Two storey rear extension and garage

Penrhyndeudraeth Penrhyndeudraeth
C20/0988/44/LL Full Planning Tir Ger 14 Heol Y Wyddfa, Porthmadog, LL49 9BT

Adeiladu modurdy / Construction of garage

Porthmadog (East) Porthmadog Approved with Conditions
C20/1041/18/AC Removal/Variation of Condition(s) Tir Ger Ty Elin, Penisarwaun, LL55 3BS

Cais ar gyfer ymestyn terfyn dechrau'r datblygiad o ddwy flynedd ychwanegol a chytuno cynllun tirlunio a phlannu coed er mwyn dileu amod 7 o ganiatad cynllunio C15/0300/18/LL (APP/Q6810/A/15/313441) / Application to extend the deadline for begining development by an additional two years and agreement of landscaping and tree planting scheme so as to delete condition 7 of planning permission C15/0300/18/LL (APP/Q6810/A/15/313441)

Penisarwaun Llanddeiniolen
C20/1040/11/DT Householder Planning 3 Penrhos Drive, Bangor, LL57 2AZ Estyniadau a newidiadau/Extensions and alterations  Glyder (Bangor) Bangor Approved with Conditions
C20/1032/45/LL Full Planning Cyngor Gwynedd, Glan Y Mor School Cardiff Road, Pwllheli, LL53 5NU

Estyniadau ac addasiadau i ffurfio rhodfa gyswllt canopi a mewnlenwi ystafelloedd dosbarth, ffensio a gwelliannau mewnol ac allanol i'r ysgol.


Extensions and alterations to form canopy link walkway and infill classrooms, fencing and internal and external improvements at the school.

Pwllheli (South) Pwllheli Approved Subject to Conditions
C20/1013/03/DT Householder Planning 196 Ffordd Manod, Manod, Blaenau Ffestiniog, LL41 4AR

Dymchwel estyniad ystafell ymolchi unllawr cefn presennol ac adeiladu estyniad deulawr cefn

Demolition of an existing single story rear bathroom extension and construction of a 2 storey rear extension

Teigl Ffestiniog Refused
C20/1006/02/DT Householder Planning 9 Bridge Street, Corris, SY20 9SS

Estyniad unllawr cefn ac estyniad llawr cyntaf gyda to picell a ffenestri to

Single storey rear extension and first floor rear extension with pike roof and velux windows

Corris / Mawddwy Corris Approved with Conditions
C20/0942/22/LL Full Planning Land Near Maes Dulyn County Road, Penygroes, LL54 6HE Cais ar gyfer codi 24 o dai, creu mynedfa newydd a ffordd stad mewnol, cadarnhau llwybr cyhoeddus, gwaith draenio a gwaith cysylltiol / Erection of 24 dwellings, creation of a new access and internal access road, consolidation of Public Right of Way route, drainage and associated works Penygroes Llanllyfni
C20/0837/44/LL Full Planning Hadfer Campsite, Bwlch Y Moch, Tremadog, Porthmadog, LL49 9SN

Gosod system carthion newydd yn lle'r un presennol

Install new sewage system as replacement for existing

Porthmadog Tremadog Dolbenmaen Approved with Conditions
C20/1034/25/YA Prior Approval (Agri/Forest) Brithdir Mawr Lôn Wern, Pentir, Bangor, LL57 4BY

Rhybudd ymlaen llaw i ddymchwel 3 sied bren a chodi adeilad amaethyddol yn eu lle / Prior notification of demoltion of 3 wooden storage sheds and erection of agricultural building in their place

Pentir Pentir Prior Approval Granted
C20/1033/39/TC Lawful Development Certificate Existing/Proposed Caerwyn, Llangian, Pwllheli, LL53 7LP

Cais tystysgrif cyfreithloni defnydd ar gyfer defnydd bwriedig i godi estyniad cegin unllawr cefn ag ochr/Certificate for a certificate of lawful use namely the construction of a single storey rear and side kitchen extension

Llanengan Llanengan Approved (TC only)
C20/1030/11/LL Full Planning Tir Ar Ffordd Llandygai, Bangor, LL57 4HR

Adeiladu 66 o dai (i gynnwys 13 tŷ fforddiadwy, mynedfa newydd ynghyd a gwaith cysylltiedig/Erection of 66 dwellings (to include 13 affordable dwellings), new access and associated works.Marchog (Bangor) Bangor
C20/1029/14/DT Householder Planning 60 Ffordd Eryri, Caernarfon, LL55 2UR

Cais ar gyfer codi estyniadau blaen a chefn ar yr adeilad presennol / Application for the erection of front and rear extensions to the property

Seiont (Caernarfon) Caernarfon Approved Subject to Conditions
C20/1028/23/MG Approval of Reserved Matters Tir Ger / Land By Bryn Celyn, , Lon Groes, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4AF

Cais cyflwyno manylion a gadwyd yn ôl o dan ganiatâd rhif C19/0729/23/LL yn ymwneud a llechi, gorffeniadau allanol, mynediad, parcio, a chynllun draenio/Reserved matters application approved under ref. C19/0729/23/LL relating to slate, external finishes,  access, parking and drainage layout.

Llanrug Llanrug Approved Subject to Conditions
C20/0963/04/YA Prior Approval (Agri/Forest) Rhiwlas Home Farm Rhiwlas, Bala, LL23 7NP

Gwaith peirianyddol i greu 3 gwlyptir

Engineering operation to form 3 wetlands

Llandderfel Llandderfel Approved (Without Conditions)
C20/0945/24/DT Householder Planning 19 Bro Wyled Estate, Rhostryfan, Caernarfon, LL54 7LP

Cais ar gyfer codi modurdy / Application for the erection of a garage

Llanwnda Llanwnda Approved Subject to Conditions
C20/0861/14/LL Full Planning Gelli School Bethel Road, Caernarfon, LL55 1DU

Gwelliannau i'r darpariaethau parcio, llwybrau troed a ffordd fynediad.

Improvements to parking, footpaths and access drive 

Menai (Caernarfon) Caernarfon
C20/1026/38/CC Work on Protected Trees (TPO Consent) Arfryn, Llanbedrog, Pwllheli, LL53 7UA

Torri coed sydd yn destun gorchymyn gwarchod/Felling of trees which are the subject of a preservation order

Llanbedrog Llanbedrog Approved Subject to Conditions
C20/1021/11/CR Listed Building Consent British Rail, Bangor Railway Station Station Road, LL57 1LZ Addasiadau i'r canopi presennol / Alterations to the existing canopy Deiniol (Bangor) Bangor Approved with Conditions
C20/1020/39/LL Full Planning Rhandir Caravan Park Lôn Plas Crwth, Mynytho, Pwllheli, LL53 7SF Ail-leoli saith carafan o fewn cwrtil maes carafannau presennol/Re-locate seven caravans within the curtilage of an existing caravan site. Abersoch Llanengan
C20/1017/45/LL Full Planning Hafren, Penrallt, Pwllheli, LL53 5UA Adeiladu tŷ newydd gyda mynediad cysylltiol a thirlunio/Proposed New Build Dwelling including associated access and landscaping Pwllheli (North) Pwllheli
C20/1024/45/LL Full Planning Harvey's Y Maes, Pwllheli, LL53 5HA

NEWID DEFNYDD CYN FWYTY (DOSBARTH DEFNYDD A3) YN FEDDYGFA DEINTYDDOL (DOSBARTH DEFNYDD D1)

CHANGE OF USE OF FORMER RESTAURANT (USE CLASS A3) TO DENTAL SURGERY (USE CLASS D1)

Pwllheli (North) Pwllheli Approved Subject to Conditions
C20/1023/45/DT Householder Planning Cilgwyn Manor Avenue, Pwllheli, LL53 5AG

Dymchwel estyniad unllawr presennol. Codi estyniad deulawr ar ochr yr eiddo.

Demolish existing single storey extension. Erection of a two-storey extension to the side of the property.

Pwllheli (South) Pwllheli Approved Subject to Conditions
C20/1022/11/DT Householder Planning 36 Ffriddoedd Road, Bangor, LL57 2TW

Estyniadau a newidiadau/Extensions and alterations.

Approved with Conditions
C20/1012/13/DT Householder Planning Llais Afon, 2 Bron Arfon, Rachub, Bangor, LL57 3LW Estyniad un llawr yn y cefn/Single storey rear extension.  Gerlan Bethesda Approved with Conditions
C20/0996/14/DT Householder Planning 27 Cae Gwyn, Caernarfon, LL55 1LL

Estyniad i dy / Extension to dwelling

Menai (Caernarfon) Caernarfon Approved with Conditions
C20/1025/46/TC Lawful Development Certificate Existing/Proposed Cil Llidiart, Dinas, Pwllheli, LL53 8TA

Cais Tystysgrif Cyfreithloni Defnydd ar gyfer defnydd bwriedig i godi anecs preswyl fel defnydd atodol i'r prif dŷ / Application for Certificate of Lawful Use for a proposed use namely the construction of a residential annexe for an ancillary use to the main dwelling

Tudweiliog Tudweiliog Refused
C20/1016/18/LL Full Planning Cae Goronwy, Fachwen, Caernarfon, LL55 3HA

Addasu'r distyllfa bach ar gyfer cynhyrchu jin a ganiatawyd o dan gais rhif C18/0029/18/LL yn ol i ddefnydd preswyl sy'n atodol i ddefnydd y brif dy Cae Goronwy/Conversion of small gin distilery approved under application C18/0029/18/LL back into residential use ancillary to the use of the main house Cae Goronwy.

Deiniolen Llanddeiniolen Approved with Conditions
C20/0995/39/LL Full Planning Two Islands Lôn Pen Cei, Abersoch, Pwllheli, LL53 7DW Newid defnydd uned manwerthu llawr daear presennol o ddefnydd dosbarth A1 i ddefnydd dosbarth A3 caffi a pharlwr hufen ia fyddai'n creu un uned gyda gyda chaffi a pharlwr hufen ia presennol cyfochrog/Change of use of existing ground floor retail unit from Use Class A1 to Use Class A3 ice cream parlour and café to form one unit with an existing and adjacent ice cream parlour/café. Abersoch Llanengan Approved Subject to Conditions
C20/0994/39/AC Removal/Variation of Condition(s) Bryn Ochor, 10 Maes Awel, Abersoch, Pwllheli, LL53 7HS

Diwygio amod 2 o ganiatad cynllunio C20/0085/39/DT ynglyn a dyluniad a lleoliad estyniad cefn/Variation to condition 2 of planning approval C20/0085/39/DT relating to design and locationof rear extension

Abersoch Llanengan Approved Subject to Conditions
C20/0950/30/LL Full Planning Tŷ Mawr Lôn Uwchmynydd, Uwchmynydd, Pwllheli, LL53 8BY

Dymchwel adeiladau allanol presennol a chodi estyniad newydd i gynnwys anecs a swyddfa/Demolish existing outbuildings and construct new extension to include annexe and office

Aberdaron Aberdaron Approved Subject to Conditions
C20/0923/38/RC Modification or Discharge of Planning Obligations Byngalow Henllys Isaf Lôn Pin, Llanbedrog, Pwllheli, LL53 7PG

Tynnu cytundeb Adran 106 (person lleol) / Removal of Section 106 agreement (local need).

Llanbedrog Llanbedrog
C20/0990/25/LL Full Planning Fferm Treborth Uchaf Ffordd Bronwydd, Treborth, Bangor, LL57 2NX Addasu adeiladau allanol i 3 uned wyliau/Conversion of outbuildings into 3 holiday units. Pentir Pentir
C20/1000/35/DT Householder Planning Llwyn Helyg, 11 Gwaun Ganol, Criccieth, LL52 0TB

Cais ar gyfer codi estyniad a balconi ar flaen yr eiddo / Application for the erection of extension and balcony on the front of the property

Criccieth Criccieth Approved with Conditions
C20/0999/45/RA Approval of Details Reserved by Condition W Dop & Son, W Dop & Son Lower Cardiff Road, Pwllheli, LL53 5NF

Cais i ryddhau Amod 4 (Datganiad Dull Dymchwel) o Ganiatâd Ardal Gadwraeth C20/0648/45/CA


Application to discharge Condition 4 (Demolition Method Statement) of Conservation Area Consent  C20/0648/45/CA

Pwllheli (North) Pwllheli Condition(s) Fully Discharged
C20/0997/39/DT Householder Planning Rushmere Lôn Sarn Bach, Abersoch, Pwllheli, LL53 7EH

Codi adeilad gardd pren newydd yn lle adeilad presennol.


Replacement timber garden building.

Abersoch Llanengan Approved Subject to Conditions
C20/0993/45/DT Householder Planning Cesail Y Graig Erwenni Estate, Pwllheli, LL53 5RH

Dymchwel ystafell wydr a codi ystafell haul a theras yn ei lle, ffenestr gromen newydd i'r edrychiad cefn a decin pren.


Demolish conservatory and replace with sun-room and terrace, new dormer to rear elevation and timber decking.

Pwllheli (North) Pwllheli Approved Subject to Conditions
C20/0991/23/DT Householder Planning Upper Lodge, Bryn Bras, Llanrug, Caernarfon, LL55 4RF

Cais deiliad ty ar gyfer codi estyniad rhannol tri llawr / rhannol deulawr i gefn yr eiddo / Householder application to erect a part three storey / part two storey extension to the rear of the dwelling

Cwm y Glo Llanrug Approved Subject to Conditions
C20/0974/20/DT Householder Planning Norland Tafarngrisiau Road, Y Felinheli, LL56 4NZ Cais deiliad ty ar gyfer codi estyniad rhannol ddeulawr ac rhannol unllawr i gefn ac ochr yr eiddo ynghyd ac ymestyn y teras llawr cyntaf / Householder application for the erection of a partly two storey and partly single storey extension to the rear and side of the dwelling together with extending the first floor terrace Y Felinheli Approved with Conditions
C20/0989/39/CC Work on Protected Trees (TPO Consent) Tir / Land Royal Garage, Lôn Pont Morgan, Abersoch, Pwllheli, LL53 7AH

Cais i dorri coeden (1 x cypreswydden "Monterey") sy'n destun Gorchymyn Gwarchod Coed


Application to fell a tree  (1 x Monterey Cypress)   subject  to a Tree Preservation Order 

Abersoch Llanengan Approved Subject to Conditions
C20/0984/14/LL Full Planning Fferm Madryn Bethel Road, Caernarfon, LL55 1UH

Codi adeilad amaethyddol ar gyfer cadw anifeiliaid a bwyd.

Erection od agriculrural building to store aninmals and fodder

Cadnant (Caernarfon) Caernarfon Approved Subject to Conditions
C20/0981/09/LL Full Planning Land Adjacent Top Glan Y Mor Marine Parade, Tywyn , LL36 0DJ

Cais i ddileu 3 annedd fforddiadwy a 2 annedd marchnad agored ac adeiladu 4 annedd fforddiadwy a 5 ty marchnad agored i ddarparu cynnydd o 4 annedd mewn perthynas gyda caniatad C06M/0069/09/LL.

Application to omit 3nr affordable and 2nr open market dwellings and erect 4nr affordable and 5nr open market housings to provide net increase of 4nr dwellings in relation to approved consent C06M/0069/09/LL.

Tywyn Tywyn
C20/0979/03/RA Removal/Variation of Condition(s) Spoil Heap 557m From Quarry Tours Ltd, Llechwedd Slate Caverns 115m From Unnamed Road Bodafon, Blaenau Ffestiniog, LL41 3NB

Cais o dan A.73 i diddymu amod 2 (cyfyngiad amser) ac amrywio amod 3 (cynlluniau wedi eu diweddaru ar gyfer symud deunydd, adfer ac ôl-ofal y safle) ar ganiatad cynllunio C99M/0105/03/MW ar gyfer symud deunydd o ddyddodion gweithio mwynau/Application under S.73 to remove condition 2 (time limit) & vary to condition 3 (updated plans for the removal of material, restoration and aftercare of the site) on planning permission C99M/0105/03/MW for The Removal of Material from a mineral-working deposit

Bowydd & Rhiw Ffestiniog Approved Subject to Conditions
C20/0978/13/DT Householder Planning 28 Allt Pen Y Bryn, Bethesda, Bangor, LL57 3BD

Cais deiliad ty ar gyfer codi estyniad unllawr ochr i'r eiddo / Householder application to erect a single storey side extension to dwelling

Ogwen Bethesda Approved with Conditions
C20/0975/35/DT Householder Planning Crud Yr Awel Cae Rhys, Criccieth, LL52 0AW

Cais ar gyfer ymestyn a gwneud newidiadau i'r eiddo presennol / Application for extensions and alterations to the exsiting dwelling

Criccieth Criccieth Approved with Conditions
C20/0972/39/DT Householder Planning 26 Cornwall Estate, Mynytho, Pwllheli, LL53 7RH

Dwy ffenestr gromen newydd yn yr edrychiad cefn


Two new dormer windows in the rear elevation.

Llanengan Llanengan Approved Subject to Conditions
C20/0957/18/DT Householder Planning Ael Y Garth, Y Felinheli, LL56 4QE Codi estyniad unllawr i gefn yr eiddo / Erection of a single storey extension to rear of dwelling Penisarwaun Llanddeiniolen Approved with Conditions
C20/0919/34/LL Full Planning Beuno Bach Wen Farm And Cottages, Clynnog Fawr, LL54 5NH Cais ar gyfer codi estyniad unllawr i eiddo sy'n destun cais defnydd cyfreithiol C20/0826/34/TC / Application for the erection of a single storey extension to a property subject to a Lawful Uset Application Ref: C20/0826/34/TC Clynnog Clynnog
C20/0912/17/DT Householder Planning 3 Beddgwenan, Llandwrog, Caernarfon, LL54 5LL


Estyniad deulawr

Two storey extension.

Groeslon Llandwrog Approved with Conditions
C20/0905/01/TC Lawful Development Certificate Existing/Proposed Friog Corner Sea Defence Embankment, Fairbourne, LL38 2SJ

Tystysgrif cyfreithloni ar gyfer datblygiad arfaethedig i atal diferiad o’r morglawdd

Certificate of Lawfulness for a proposed development to stop seepage from the sea embankment 

Llangelynnin Arthog Approved (TC only)
C20/0987/22/DT Householder Planning Tyn Y Pwll Lôn Ddwr, Llanllyfni, Caernarfon, LL54 6RP Cais ar gyfer trosi adeilad allanol presennol i anecs cysylltiol i'r prif eiddo / Application for to convert existing outbuilding into an annexe to the main dwelling. Llanllyfni Llanllyfni Refused
C20/0985/14/LL Full Planning Tyddyn Hen, 40 Bethel Road, Caernarfon, LL55 1UH Codi estyniad i adeilad amaethyddol presennol ar gyfer gweithdy amaethyddol / Erection of extension to existing agricultural building for an agricultural workshop Cadnant (Caernarfon) Caernarfon Approved Subject to Conditions
C20/0982/19/LL Full Planning Rhyddallt Bach, Rhos Bach, Caeathro, Caernarfon, LL55 2TE Cais ar gyfer codi adeilad amaethyddol ar gyfer cadw cyfarpar amaethyddol. Mae'r cais ar gyfer symud yr adeilad a ganiatawyd o dan C20/0513/19/LL / Erection of a portal frame building for the purposes of storing agricultural implements. Proposal seeks consent to relocate the previously approved building under application ref: C20/0513/19/LL Bontnewydd Bontnewydd Approved Subject to Conditions
C20/0977/03/DT Householder Planning Bron Eirian, Tanygrisiau, Blaenau Ffestiniog, LL41 3SL

Estyniad i annedd i greu ystafell wely a cegin / lle bwyta

Extension to dwelling to form bedroom and kitchen / dining

Bowydd & Rhiw Ffestiniog Approved with Conditions
C20/0961/44/CC Work on Protected Trees (TPO Consent) Stryd Fawr - Porthmadog, Porthmadog, LL49 9DA

Gwaith i goed yn sgil gwneud gwaith i'r arosfan bws

Work to trees due to work being undertaken to bus stop

Porthmadog (West) Porthmadog Approved (Without Conditions)
C20/0960/00/DT Householder Planning The Stables, Llew Bermo Jubilee Road, Barmouth, LL42 1EF

Estyniad unllawr ystafell wely

Single storey bedroom extension

Abermaw Abermaw Approved with Conditions
C20/0953/14/DT Householder Planning Arberth, 30 St David's Road, Caernarfon, LL55 1BH

Dymchwel lolfa haul presennol i'r cefn ac adeiladu estyniad unllawr a ffenestr gromen ar drychiad cefn.

Demolition of existing conservatory to rear and erection of single storey extension  and dormer window on rear elevation.

Menai (Caernarfon) Caernarfon Approved Subject to Conditions
C20/0948/42/DT Householder Planning The Studio Lôn Goch, Edern, Pwllheli, LL53 6JD Dymchwel ystafell haul bresennol ac ail godi, darparu estyniad i gynnwys grisiau cyswllt rhwng y llawr daear a'r cyntaf/Demolish existing conservatory and re-build, provide new staircase extension to connect ground & first floors. Morfa Nefyn Nefyn Approved Subject to Conditions
C20/0947/24/LL Full Planning Tir Gyferbyn A / Land Opposite Garreg Wen, Rhosgadfan, Caernarfon, LL54 7LB Cais ar gyfer darparu ystafell ddysgu allanol sy'n cynnwys desgiau ar gyfer defnydd sefyll a bwrdd dehongli ynghyd a bund ogwmpas y ffin / Applciation for the installation of an outdoor classroom to inclide stand up desks and interpretation board and the provision of a perimeter bund. Llanwnda Llanwnda Refused
C20/0946/42/DT Householder Planning Maes Teg Lôn Cae Glas, Edern, Pwllheli, LL53 8YT

Estyniadau ac addasiadau/Extensions and alterations

Morfa Nefyn Nefyn Approved Subject to Conditions
C20/0940/34/LL Full Planning Caban Y Mor Ffordd Y Traeth, Aberdesach, LL54 5EW

Dymchwel ty presennol ac adeiladu ty newydd (gosodiad heb newid o ganiatad rhif C20/0239/34/DT) i gynnwys gosod pwmp gwres fynhonnell aer.

Demolition of existing detached dwelling and construction of new dwelling (layout unchanged from application C20/0239/34/DT) to include the installation of an air source heat pump.

Clynnog Clynnog Refused
C20/0906/19/LL Full Planning Tir Ger / Land By Llain Meddygon, Caeathro, Caernarfon, LL55 2TH


Codi adeilad yn lle adeilad presennol (rhannol ôl-weithredol) ar gyfer defnydd fel gweithdy masnachol, storfa, a modurdy, ac hawl ol weithredol ar gyfer ffurfio mynedfa newydd ynghyd a ffordd mynediad.

Erection of replacement building (partially retrospective) for use as a commercial workshop, store, and garage, and for retrospective consent for the formation of new entrance together with access road. 

Bontnewydd Bontnewydd
C20/0820/41/DT Householder Planning Bryn Gwynt Lôn Goed, Afonwen, Pwllheli, LL53 6RZ

Cais ar gyfer codi estyniad unllawr ar gefn yr eiddo / Application for the erection of a single storey extension on the rear of the property

Llanystumdwy Llanystumdwy
C20/0768/37/DT Householder Planning 26 Croes Higol, Trefor, LL54 5HT

Cais ar gyfer codi estyniad llawr cyntaf uwchben estyniad to fflat presennol ar gefn yr eiddo / Application for the erection of a first floor extension above existing flat roof extension on the rear of the property

Llanaelhaearn Llanaelhaearn Approved with Conditions
C20/0980/02/CR Listed Building Consent 8, Hillsborough, Upper Corris, Machynlleth, SY20 9RG Addasiadau mewnol / Internal alterations  Corris / Mawddwy Corris Approved with Conditions
C20/0966/14/AC Removal/Variation of Condition(s) Wyncote, 1 Parc Muriau, Caernarfon, LL55 2YR

Cais ar gyfer newid amod 1 o ganiatad cynllunio C16/0032/14/LL ar gyfer estynnu'r eiddo er mwyn ymestyn y cyfnod 5 mlynedd ar gyfer cychwyn gwaith / Application for the variation of condition 1 of planning permission C16/0032/14/LL for an extension in order to extend the 5 year period to commence work

Seiont (Caernarfon) Caernarfon Approved Subject to Conditions
C20/0971/18/DT Householder Planning 24 Bro Eglwys, Bethel, Caernarfon, LL55 1GA

Cais deiliad ty ar gyfer codi estyniad un llawr (llawr cyntaf) i ochr yr eiddo / Householder application to erect a single storey extension (first floor) to side of dwelling

Bethel Llanddeiniolen Approved with Conditions
C20/0970/02/LL Full Planning Ratgoed Hall, Aberllefenni, Machynlleth, SY20 9RZ

Codi ffenestr gromen ar gefn yr eiddo, gwelliannau i'r fynedfa a gosod paneli solar ar y tir / Erect a dormer window to the rear of the dwelling, improvements to the access and the siting of solar panels on the land

Corris / Mawddwy Corris
C20/0951/02/CR Listed Building Consent Ratgoed Hall, Aberllefenni, Machynlleth, SY20 9RZ Gwaith adfer i'r eiddo ynghyd a creu ffenestr gromen newydd ar y cefn / Restoration works to dwelling to include a new dormer to the rear. Corris / Mawddwy Corris
C20/0928/45/LL Full Planning Tan Y Marian Morfa'r Garreg, Pwllheli, LL53 5BB Estyniad unllawr er mwyn ymestyn lolfa bresennol/Single storey extension to extend existing lounge area Pwllheli (South) Pwllheli Approved Subject to Conditions
C20/0911/14/LL Full Planning 36 - 40 Pool Street, LL55 2AB


Addasu llawr cyntaf yn 3 fflat hunangynhaliol, ynghyd a rhannu  ardal manwerthu ar llawr daear yn 3 uned (fel y caniatâd blaenorol rhif C19/0955/14/LL) a newidiadau mewnol ac allanol cysylltiol.

Conversion of first floor into 3 no. self-contained flats, together with subdivision of ground floor retails area into 3 units (as per previous consent under reference number C19/0955/14/LL) and associated internal and external alterations.

Seiont (Caernarfon) Caernarfon
C20/0149/41/LL Full Planning Gwynfryn Plas Ffordd Rhoslan, Llanystumdwy, Criccieth, LL52 0LU Trosi ac addasu adfail yn 25 uned byw / Conversion and modification of ruined building into 25 living units Llanystumdwy Llanystumdwy
C20/0949/18/LL Full Planning Tan Y Buarth, Deiniolen, Caernarfon, LL55 3NB

Cais ar gyfer codi adeilad amaethyddol ar gyfer cadw anifeiliaid a storio porthiant / Application for the erection of an agricultural building to keep animals and store feed

Deiniolen Llanddeiniolen Refused
C20/0805/13/LL Full Planning Tir Ger Gwernydd, Bethesda, LL57 3TY Creu maes parcio ar gyfer 30 o gerbydau, creu mynedfa gerbydol newydd, llwybrau troed ynghyd a gosod 2 bae gwefru ceir trydanol a pheiriant talu ac arddangos / Creation of car park for 30 vehicles, new vehicular access, footpaths, together with installation of 2 electric vehicle charging bays and pay and display machine Gerlan Bethesda
C20/0959/26/DT Householder Planning Garnedd Wen Lôn Ceunant, Waunfawr, Caernarfon, LL55 4SD

Cais ar gyfer estynnu'r eiddo presennol ynghyd ac ymestyn y cwrtil yn / Application for the extension and alterations to existing dwelling together with extension of curtilage

Waunfawr Waunfawr Approved Subject to Conditions
C20/0958/21/DT Householder Planning Tanlôn Cottage, 4, Tan Y Lôn Aber Road, Tal Y Bont, Bangor, LL57 3YN Codi estyniadau ffenestri cromen yn edrychiad blaen yr eiddo ynghyd a chreu llecyn parcio preifat o fewn y cwrtil / Erection of dormer window extensions to front elevation of dwelling together with formation of off road parking within the curtilage. Arllechwedd Llanllechid Approved with Conditions
C20/0955/39/DT Householder Planning 15 Tan Y Gaer, Abersoch, Pwllheli, LL53 7LY

Ymestyn feranda ar gefn yr eiddo


Extension of the veranda to the rear of the property

Abersoch Llanengan Approved Subject to Conditions
C20/0954/39/LL Full Planning Surgery Lôn Sarn Bach, Abersoch, Pwllheli, LL53 7EH

Newid defnydd rhan o gyn meddygfa i ddefnydd mân-werthu A1.


Change of use of part of former doctor's surgery to A1 retail use.

Abersoch Llanengan Approved Subject to Conditions
C20/0952/30/DT Householder Planning Parc Melyn, Rhoshirwaen, Pwllheli, LL53 8HN

Codi estyniad unllawr cefn


Erection of single storey rear extension

Aberdaron Aberdaron Approved Subject to Conditions
C20/0924/00/LL Full Planning Lawrenny Lodge Hotel, Barmouth, LL42 1SU

Ailwampio ac ail-godi llety anecs / rheolwr fel rhan o eiddo Gwesty Lawrenny Lodge

Refurbishment and re-building of annexe / manager's accommodation as part of Lawrenny Lodge Hotel premises

Abermaw Abermaw Approved with Conditions
C20/0725/17/DT Householder Planning Plas Llywelyn, Y Fron, Caernarfon, LL54 7BG Cais ar gyfer codi estyniad unllawr ar flaen yr eiddo / Application for the erection of a single storey extension on the front of the property  Talysarn Llandwrog Approved with Conditions
C20/0721/35/DA Non-Material Amendment Bwlch Yr Awel Muriau, Criccieth, LL52 0RU

Cais diwygiad di-faterol ar gyfer dileu balconi, ymestyn hyd y ffenestr gromen a darparu ffenestri velux ychwanegol i'r hyn a ganiateir o dan C19/0064/35/LL / Applciation for non-material amendment to omit balcony, increase the length of the dormer window and provide additional velux windows to that approved under C19/0064/35/LL

Criccieth Criccieth Approved (Without Conditions)
C20/0956/16//LL Full Planning Bodorgan, Mynydd Llandygai, Bangor, LL57 4LX

Cais deiliad ty i godi estyniad unllawr to gwastad i du blaen yr eiddo ac ystafell haul / ty gwydr yn y cefn /  Householder application for the erection of a single storey flatroofed extension to front of dwelling and erection of sunroom/conservatory to the rear

Tregarth & Mynydd Llandygai Llandygai Approved with Conditions
C20/0943/09/LL Full Planning Rivington High Street, LL36 9AD

Gosod drws llen rholiau newydd, ail leoli drws ochr a gosod grisiau mynediad newydd

Installation of a new roller shutter door, relocation of a side door and installation of a new access stairs.

Tywyn Tywyn Approved with Conditions
C20/0941/06/LL Full Planning Ty Tan Y Graig B4391 From Ty Isaf Eastwards Passing Ty Tan Y Graig And Parc Caletwr To B4402 Junction, Llandderfel, LL23 7PP

Trosi adeilad allanol yn lety gwyliau

Conversion of outbuilding into holiday accommodation

Llanuwchllyn Llangywer
C20/0939/22/AC Removal/Variation of Condition(s) Cytiau Cae Ffatri Nr The Woolen Mill, Pengroes, Penygroes, LL54 6PB

Cais ar gyfer newid amod 2 o ganiatad cynllunio C12/0573/22/LL er mwyn darparu panel gwydr gyda balconi a to llechi yn lle to lleini dur ar yr uned wyliau / Application to vary condition 2 of planning permisison C12/0573/22/LL in order to provide a glazed panel with balcony and a slate roof in lieu of corrugated sheets on the holiday let

Penygroes Llanllyfni Approved with Conditions
C20/0932/26/AC Removal/Variation of Condition(s) Tir Ger / Land Adj Bryn Melyn, Waunfawr, Caernarfon, LL55 4LJ

Cais ar gyfer diwygio amod 5 o ganiatad cynllunio C20/0427/26/LL er mwyn newid y dyluniad a darparu to pits ar yr eiddo yn lle to fflat / Application to vary condition 5 of planning permission C20/0427/26/LL in order to alter the design of the dwelling and provide a pitch roof in lieu of the flat roof

Waunfawr Waunfawr Approved Subject to Conditions
C20/0874/24/DA Non-Material Amendment Tan Y Gelynen, Rhostryfan, Caernarfon, LL54 7PB

Cais diwygiad di-faterol ar gyfer ymestyn hyd a lled y sied o 300mm i'r hyn a ganiatawyd o dan C20/0157/24/DT / Non-material amendment application to inrease the length and width of the shed by 300mm to that approved under C20/0157/24/DT

Llanwnda Llanwnda Approved Subject to Conditions
C20/0933/26/AC Removal/Variation of Condition(s) Plot 1, Tir Ger / Land Adj Bryn Melyn, Waunfawr, Caernarfon, LL55 4LJ

Cais ar gyfer diwygio amod 5 o ganiatad cynllunio C20/0224/26/AC er mwyn newid y dyluniad a darparu to pits ar yr eiddo yn lle to fflat / Application to vary condition 5 of planning permission C20/0224/26/AC in order to alter the design of the dwelling and provide a pitch roof in lieu of the flat roof

Waunfawr Waunfawr Approved Subject to Conditions
C20/0937/11/DT Householder Planning 7 Gwern Lâs, Maesgeirchen, Bangor, LL57 1NF Estyniad to gwastad yn y cefn/Flat roof extension at rear. Marchog (Bangor) Bangor Approved with Conditions
C20/0936/39/LL Full Planning Bodlondeb Lôn Sarn Bach, Sarn Bach, Pwllheli, LL53 7BG

Creu mynedfa newydd i'r fferm


Creation of new access to the farm.

Llanengan Llanengan Approved Subject to Conditions
C20/0935/32/LL Full Planning Pen Y Bryn Lleyn, Brynmawr, Pwllheli, LL53 8RR Sefydlu safle gwersylla amgen tymhorol, tirlunio a gwaith cysylltiedig / Creation of a seasonal alternative camping site, with landscaping and associated works. Botwnnog Botwnnog Refused
C20/0934/38/DT Householder Planning Y Pentir Glynyweddw Estate, Llanbedrog, Pwllheli, LL53 7TT

Estyniad ac addasiad


Extension and Alteration

Llanbedrog Llanbedrog Approved Subject to Conditions
C20/0931/42/DT Householder Planning 9 Maes Terfyn, Morfa Nefyn, Pwllheli, LL53 6EQ

Estyniad ac addasiadau i ddarparu ystafell ymolchi ac ystafell wely hygyrch ynghyd a chreu llain galed o flaen yr eiddo.


Extension and alterations to provide accessible bathroom and bedroom along with the creation of hardstanding to front of property.

Morfa Nefyn Nefyn Approved Subject to Conditions
C20/0930/40/LL Full Planning Clogwyn Llwyd, Llwyn Hudol, Pwllheli, LL53 6TT Caniatâd cynllunio ôl-weithredol ar gyfer mynediad preifat a chaniatâd cynllunio llawn ar gyfer trosi ac estyn bwthyn presennol a gwaith cysylltiedig ar gyfer Llety Gwyliau/Retrosepective application for the creation of a private access road and full application for the conversion and enlargement of an existing building into a holiday let with associated works  Abererch Llannor Refused
C20/0929/39/YA Prior Approval (Agri/Forest) Towyn, Llanengan, Pwllheli, LL53 7LG

Rhybudd ymlaen llaw o fwriad i godi adeilad amaethyddol.

Prior notification of proposal to erect an agricultural building

Llanengan Llanengan Prior Approval Granted
C20/0927/39/DT Householder Planning Tŷ Uchaf, Bwlchtocyn, Pwllheli, LL53 7BT

Ailosod / ad-drefnu ffenestri ac ailosod balwstradau balconi


Replacement/ reconfiguration of windows and replacement of balcony balustrades

Llanengan Llanengan Approved Subject to Conditions
C20/0918/45/DT Householder Planning Eryl Ala Road, Pwllheli, LL53 5BL Estyniad deulawr cefn, porth blaen newydd, dymchwel modurdy bresennol a chodi modurdy newydd/Two storey rear extension, new front porch, demolish existing garage and  construction of new garage. Pwllheli (North) Pwllheli Approved Subject to Conditions
C20/0736/38/DT Householder Planning Maesteg Beach Road, Llanbedrog, Pwllheli, LL53 7TF

Codi estyniad deulawr a chreu balconi ynghyd ag addasu'r fynedfa gerbydol a'r wal derfyn  


Erection of two storey extension and creation of balcony along with alterations to the vehicular access and boundary wall

Llanbedrog Llanbedrog Approved Subject to Conditions
C20/0714/32/LL Full Planning Neigwl Ganol, Botwnnog, Pwllheli, LL53 7SR

Addasu adeiladau allanol yn ddwy uned wyliau.


Conversion of outbuildings to two holiday units.

Botwnnog Botwnnog Refused
C20/0944/39/RC Modification or Discharge of Planning Obligations 4 Cae Arfryn, Mynytho, Pwllheli, LL53 7RJ

Cais i ddileu cytundeb adran 106 oddi wrth caniatad cynllunio C08D/0246/39/AM er mwyn diddymu'r angen i gadw'r ty yn fforddiadwy'n barhaol


Application to remove section 106 agreement from planning permission C08D/0246/39/AM so that the dwelling will no longer be kept permanently affordable

Llanengan Llanengan
C20/0925/19/DT Householder Planning 19 Y Bryn, Bontnewydd, Caernarfon, LL55 2UN

Cais ar gyfer dymchwel estyniadau presennol ar gefn yr eiddo a chodi estyniad unllawr to fflat yn ei le / Application for the demolition of existing rear extensions and the erection of a single storey flat roof extension in lieu

Bontnewydd Bontnewydd Approved Subject to Conditions
C20/0922/44/LL Full Planning Capel Zion Stryd Welsa, Porthmadog, LL49 9DS

Trosi capel gwag yn dŷ

Conversion of empty chapel to a house

Porthmadog (East) Porthmadog Approved with Conditions
C20/0881/22/LL Full Planning 42 Snowdon Street, LL54 6NG


Addasu siop betio yn dy

Conversion of betting shop to dwelling

Penygroes Llanllyfni Approved with Conditions
C20/0838/34/RA Approval of Details Reserved by Condition 5, St Beuno's Court Lôn Cefn, Clynnog Fawr, Caernarfon, LL54 5NP

Cais i rhyddhau amod 3 ar ganiatad rhif C20/0274/34/DT parthed manylion scrin y balconi.

Application to discharge condition 3 on planning permission C20/0274/34/DT regarding balcony screen details.

Clynnog Clynnog Approved (Without Conditions)
C20/0726/17/LL Full Planning Plas Llywelyn, Y Fron, Caernarfon, LL54 7BG Cais ar gyfer codi stabl / Application for the erection of a stable  Approved with Conditions
C20/0926/25/LL Full Planning Uned 8 Llys Onnen, Bangor, LL57 4DF

Cais ar gyfer newid defnydd uned swyddfeydd i filfeddygfa / Application for the change of use of an office unit to veterniary practice

Pentir Pentir
C20/0921/25/CR Listed Building Consent Bryn Tirion Bach, Parc Y Faenol, Y Felinheli, LL56 4JX Amnewid ffenestri modern pren a plastig gyda rhai pren sash traddodiadol ynghyd a addasiadau i'r ffenestr fwa a ganiatawyd ynghynt/ Replace modern timber and plastic  windows with traditional timber sash windows and alterations to bay window previously approved.  Pentir Pentir
C20/0904/44/CC Work on Protected Trees (TPO Consent) Mill House, Tremadog, Porthmadog, LL49 9RG

Gwaith i goed o dan Orchymyn Gwarchod Coed

Work to trees under a Tree Preservation Order

Porthmadog Tremadog Porthmadog Approved Subject to Conditions
C20/0903/44/LL Full Planning 9 Bank Place, Porthmadog, LL49 9AA

Newid defnydd arfaethedig o'r lloriau cyntaf ac ail o swyddfa i dŷ mewn amlfeddiannaeth

Proposed change of use of first and second floors from office space into a house in multiple occupation (HMO)

Porthmadog (West) Porthmadog Approved with Conditions
C20/0540/17/DT Householder Planning Tan Y Foel Fawr, Rhosgadfan, Caernarfon, LL54 7LB

Newid defnydd sied yn fodurdy, adeiladu 4 twlc mochyn, gwaith tirlunio i gae i creu gardd a lleoli 2 gist ddur at bwrpas storio o fewn cwrtil preswyl.

Change of use of shed to garage, construction of 4 pig sties, landscaping work to field to create a garden and siting of 2 containers for storage purposes within residential curtilage

Talysarn Llandwrog
C19/1146/45/CR Listed Building Consent Warws Baent Ala Uchaf, Pwllheli, LL53 5SL

Addasiadau mewnol i greu fflat / Internal alterations to create flat

Pwllheli (North) Pwllheli Approved with Conditions
C20/0916/11/CR Listed Building Consent Cyn Eglwys Dewi Sant, Bangor, LL57 4LP Gwaith dros dro i gau dau agoriad drws presennol ar gefn yr adeilad efo shitiau haearn yn dilyn difrod fandaliaid / Temporary works to close two existing door openings to the rear of the building with metal sheets following vandal damage . Hendre (Bangor) Bangor Approved with Conditions
C20/0890/15/LL Full Planning 1, Llys Alun, Penisarwaun, Caernarfon, LL55 3DD Cais ar gyfer codi estyniad deulawr i ochr yr eiddo / Application to erect a two storey extension to side of dwelling Penisarwaun Llanddeiniolen Approved with Conditions
C20/0843/12/DT Householder Planning Tyn Y Mynydd, Waunfawr, Caernarfon, LL54 7BQ

Estyniad deulawr a newidiadau i dy.

Two storey extension and alterations to dwelling.

Waunfawr Betws Garmon Approved Subject to Conditions
C20/0418/16/LL Full Planning Bryn Gwalchmai, , Bethesda, LL57 4LZ Cais ar gyfer dymchwel stabl a chodi uned wyliau hunan gynhaliol yn ei le ynghyd a chreu ardal parcio cysylltiedig / Application to demolish stable and erection of a self contained holiday unit together with creation of associated parking area Tregarth & Mynydd Llandygai Llandygai Refused
C20/0917/20/DT Householder Planning 11 Stryd Menai, Y Felinheli, LL56 4HX Estyniad to gwastad yn y cefn/Single storey rear extension. Y Felinheli Approved with Conditions
C20/0915/40/LL Full Planning Gefail Y Bont Lôn Boduan, Efailnewydd, Pwllheli, LL53 6DN

Codi adeilad amaethyddol.


Erection of agricultural building

Efailnewydd / Buan Llannor Approved Subject to Conditions
C20/0914/42/LL Full Planning Y Stad Borthwen, Lon Rhos, Edern, Pwllheli, LL53 8YN

Cais llawn i godi ty newydd 3 ystafell wely gyda modurdy ynghlwm/Full application for the construction of a new 3 bedroom dwelling with attached garage

Morfa Nefyn Nefyn Approved Subject to Conditions
C20/0913/40/LL Full Planning Glan Morfa Ganol, Abererch, Pwllheli, LL53 6HQ

Safle carafanau teithiol i 14 o unedau ynghyd a bloc toiledau.


Touring caravan site for 14 units along with toilet block.

Abererch Llannor Refused
C20/0910/14/DT Householder Planning Coed Awelon Seiont Mill Road, Caernarfon, LL55 2YL Cais ar gyfer dymchwel ty haul presennol a chodi estyniad unllawr yn ei le / Application for the demolition of existing conservatory and erection of single story extension in lieu. Seiont (Caernarfon) Caernarfon Approved Subject to Conditions
C20/0909/38/DT Householder Planning Tŷ Wynfa Pig Street, Llanbedrog, Pwllheli, LL53 7NS

Estyniad to "hip i dalcen" a gosod ffenestr dalcen newydd.


Hip to gable roof extension and installation of new gable window.

Llanbedrog Llanbedrog Approved Subject to Conditions
C20/0908/14/DT Householder Planning 29 Llys Gwyn, Caernarfon, LL55 1EN Cais ar gyfer dycmhwel ystafell haul bresennol a chodi estyniad unllawr yn ei le ynghyd ac ymestyn ffenestr gromen bresennol / Application for the demolition of existing conservatory and the erection of new single storey extension together with extension to existing dormer window  Menai (Caernarfon) Caernarfon Approved Subject to Conditions
C20/0901/18/LL Full Planning Holsten House, Penisarwaun, Caernarfon, LL55 3BS

Cais i godi ty deulawr ar wahan a gwaith cysylltiol / Application for the erection of a two storey detached dwelling and associated works

Penisarwaun Llanddeiniolen
C20/0902/18/CC Work on Protected Trees (TPO Consent) 1, Dinorwic House, Dinorwig, Caernarfon, LL55 3EU

Torri coeden onnen a lleihau 3m o goeden sycamorwydden sy'n destun gorchymyn gwarchod coed rhif 25 Dinorwig/Fell ash tree and reduce 3m of sycamore tree subject of tree preservation order no. 25 Dinorwig.

Deiniolen Llanddeiniolen Approved with Conditions
C20/0900/17/DT Householder Planning Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, LL54 7DS Cais ar gyfer gosod balconi llawr cyntaf ar gefn yr eiddo ynghyd a darparu drysau dwbl i gale mynediad iddo a gorffen y talcen gyda cladin ar y rhan uchaf a rednr ar y rhan isaf / Application for the provision of a forst floor balcony on the rear of the property together with the provision of double doors for acccess and finish the gable with cladding on the upper part and render on the lower part.  Talysarn Llandwrog Approved with Conditions
C20/0899/44/CC Work on Protected Trees (TPO Consent) Greaves House, Plas Tan Yr Allt, Tremadog, Porthmadog, LL49 9RG

Gwaith i goed o dan Orchymyn Gwarchod Coed

Work to trees under a Tree Preservation Order

Porthmadog Tremadog Porthmadog Approved with Conditions
C20/0860/30/LL Full Planning Tyn Y Muriau, Rhiw, Pwllheli, LL53 8AD

Dymchwel tŷ presennol a chodi tŷ yn ei le.


Demolition and replacement of existing dwelling

Aberdaron Aberdaron Approved Subject to Conditions
C20/0824/41/LL Full Planning The Feathers Inn, Llanystumdwy, Criccieth, LL52 0SH

Cais ar gyfer newid defnydd tir amaethyddol i rhandiroedd a gardd gymunedol / Application for the change of use of land from agricultural to allotments and community garden

Llanystumdwy Llanystumdwy Approved with Conditions
C20/0898/42/DT Householder Planning Tŷ Pen Lôn Las, Morfa Nefyn, Pwllheli, LL53 6BG

Estyniadau a newidiadau i dŷ presennol.


Extensions and alterations to the existing dwelling

Morfa Nefyn Nefyn Approved with Conditions
C20/0897/20/LL Full Planning 3, Elim Cottages, Y Felinheli, LL56 4JR Newid defnydd safle o safle parcio a thrwsio bysus/loriau i safle ar gyfer storio cyfarpar offer busnes peirianneg sifil ynghyd a chodi sied storio newydd a ffens diogelwch/Change of use of site for the parking and repair of buses and lorries to a site for the storage of equipment used in the civil engineering business together with the erection of a new storage shed and security fencing.  Y Felinheli
C20/0896/39/DT Householder Planning 274 Cae Du Estate, Abersoch, Pwllheli, LL53 7DZ Codi estyniad ochr deulawr a porth /Erection of two-storey side extension and porch. Abersoch Llanengan Approved Subject to Conditions
C20/0895/39/LL Full Planning Cregir Wen Yard Lôn Engan, LL53 7LB Dymchwel modurdai presennol a chodi sied storio newydd/Demolition of existing garages and erection of new storage shed Abersoch Llanengan Approved Subject to Conditions
C20/0893/46/LL Full Planning Tir Glas, Dinas, Pwllheli, LL53 8SR

Codi sied allanol o fewn cwrtil yr annedd bresennol i'w defnyddio fel salon ymdwtio cŵn


Erection of external shed within curtilage of existing dwelling for use as a dog grooming salon

Tudweiliog Tudweiliog Approved Subject to Conditions
C20/0883/39/DT Householder Planning Bwthyn Y Pheasant, 14 St Tudwals Estate, Mynytho, Pwllheli, LL53 7RU

Estyniad llawr cyntaf/First floor extension

Llanengan Llanengan Refused
C20/0840/35/LL Full Planning Land At Llwyn Mafon Isaf Criccieth, Golan, LL52 0RE Cais ar gyfer gosod 5 uned wyliau, gosod system trin carthffosiaeth a gwaith cysylltiol / Siting of 5 holiday let pods, installation of sewage treatment plant and associated works Dolbenmaen Dolbenmaen
C20/0508/32/LL Full Planning Y Glyn, Pengroeslon, Pwllheli, LL53 8EW

Adeilad Amaethyddol Arfaethedig ar gyfer Storio Amaethyddol a Da Byw

Proposed Agricultural Building for Agricultural Storage and Livestock

Botwnnog Botwnnog Refused
C20/0889/24/DT Householder Planning Delfryn, 1 Tyn Llan Estate, Dinas, Caernarfon, LL54 7YL

Cais ar gyfer codi modurdy sengl ar gyfer yr eiddo / Application for the erection of a single garage for the property

Llanwnda Llanwnda Approved Subject to Conditions
C20/0885/00/LL Full Planning Vacant Plot Bryn Mynach Road, Barmouth, LL42 1PS

Adeiladu 2 dy annedd par dwy ystafell wely yn cynnwys mynedfa, isadeiledd a tirlunio

Construction of 2 No 2 bedroom semi detached dwellings to include access, infrastructure and landscaping

Abermaw Abermaw
C20/0858/44/RA Approval of Details Reserved by Condition Penamser Industrial Estate, Porthmadog, LL49 9NZ

Rhyddhau amod 4 (Cynllun Rheoli Adeiladu Amgylcheddol) ar ganiatad cynllunio C19/0212/44/LL 

Discharge condition 4 (Construction Environmental Management Plan) on planning permission C19/0212/44/LL

Porthmadog (West) Porthmadog Condition(s) Fully Discharged
C20/0888/11/HY Advertisement Consent Blakemore Cash And Carry, Blakemore Cash And Carry Caernarfon Road, Bangor, LL57 4SU

Arwyddion amrywiol wedi eu goleuo'n fewnol/Various internally illuminated signs.

Dewi (Bangor) Bangor Approved with Conditions
C20/0884/18/RA Approval of Details Reserved by Condition Land By Maes Gwylfa Maes Gwylfa, Clwt Y Bont, LL55 3EB

Rhyddhau amod 10 o ganiatâd cynllunio C18/0977/18/LL parthed cyflwyno manylion cynnal a rheoli'r cynllun draenio cynaliadwy ar gyfer 9 tŷ fforddiadwy/Discharge condition 10 of planning permission C18/0977/18/LL  regarding the maintenance and management of a sustainable drainage scheme for 9 affordable dwellings.

Deiniolen Llanddeiniolen Condition(s) Fully Discharged
C20/0882/09/DT Householder Planning The Gables Sandilands Road, Tywyn, LL36 0AD

Adeiladu estyniad ffenestr gromen to fflat a balconi i'r cefn

Construction of flat roofed dormer extension and balcony to the rear

Tywyn Tywyn Approved with Conditions
C20/0877/09/LL Full Planning Pall Mall Caravan Park Bryncrug Road, Tywyn, LL36 9RU

Lleoli 9 carafan gwyliau sefydlog yn lle 12 carafan deithiol ynghyd a gwelliannau amgylcheddol

Siting of 9 static holiday caravans in lieu of 12 touring caravans together with environmental improvements

Tywyn Tywyn
C20/0876/09/DT Householder Planning 56 Sandilands Road, Tywyn, LL36 9AT

Estyniad deulawr ochr

Two storey side extension

Tywyn Tywyn Approved with Conditions
C20/0869/45/DT Householder Planning Wern Las Ala Road, Pwllheli, LL53 5BL

Estyniad ac addasiadau


Extension and adaptations

Pwllheli (North) Pwllheli Approved Subject to Conditions
C20/0867/30/DT Householder Planning Craigmor, Aberdaron, Pwllheli, LL53 8BE

Codi porth ac estyniad aml-bwrpas

Erection of porch and utility extension

Aberdaron Aberdaron Approved Subject to Conditions
C20/0863/03/LL Full Planning 1 Bron View, Blaenau Ffestiniog, LL41 3DP

Adeiladu modurdy dwbl

Construction of double garage

Diffwys & Maenofferen Ffestiniog Refused
C20/0852/46/RA Approval of Details Reserved by Condition Cyngor Gwynedd, Tudweiliog Primary School, Tudweiliog, Pwllheli, LL53 8ND

Cais i ryddhau amodau 3 (dulliau amgae ) a 4 (cynllun goleuo) o ganiatâd cynllunio C20/0400/46/LL ar gyfer newid rhan o gae amaethyddol i faes parcio ar gyfer Ysgol Gynradd Tudweiliog gan cynnwys creu man gollwng ar gyfer bysiau. 


Application to discharge conditions 3 (means of enclosure) and 4 (lighting plan) of planning permission C20/0400/46/LL for the change of use of agricultural field to car park for Ysgol Gynradd Tudweiliog including the creation of a drop-off point for buses.

Tudweiliog Tudweiliog Approved with Conditions
C20/0779/42/DT Householder Planning Hafod Wen Ffordd Dewi Sant, Nefyn, Pwllheli, LL53 6EL

Estyniad i'r modurdy

Extension to garage

Nefyn Nefyn Withdrawn
C20/0894/33/LL Full Planning Tŷ Cynan, Rhydyclafdy, Pwllheli, LL53 7YL Gosod 2 babell fel llety glampio (tymhorol) ar ddecin pren ynghyd a defnyddio maes parcio presennol fel safle storio 10 carafan teithiol dros y gaeaf/Proposed 2nr Bell Tents (seasonal) glamping accommodation laid on timber decking including use of existing hardstanding area for provision of winter storage of 10nr touring caravans Efailnewydd / Buan Buan Approved with Conditions
C20/0880/39/DT Householder Planning 71 Cae Du Estate, Abersoch, Pwllheli, LL53 7DJ Estyniad ochr ag addasiadau/Side extension and alterations Abersoch Llanengan Approved Subject to Conditions
C20/0878/13/LL Full Planning Cae Groes Bakery Tanybwlch Road, Rachub, Bangor, LL57 3HU Estyniad llawr cyntaf i'r becws/First floor extension to bakery. Gerlan Bethesda Approved with Conditions
C20/0872/39/DT Householder Planning Corner House Lôn Golff, Abersoch, Pwllheli, LL53 7EF

Codi modurdy ar wahan/Construction of detached garage

Abersoch Llanengan Approved Subject to Conditions
C20/0871/40/DT Householder Planning Dwy Ynys, Penrhos, Pwllheli, LL53 7NF

Dymchwel modurdy presennol a chodi modurdy newydd mwy yn ei le.


Demolition of existing garage and new construction of a larger garage.

Efailnewydd / Buan Llannor Approved Subject to Conditions
C20/0870/45/LL Full Planning Tir / Land At Ysgubor Wen, Pwllheli, LL53 5UB Codi pump tŷ ynghyd a mynedfa, parcio a thirlunio/Erection of five dwellings with associated access, parking and landscaping. Pwllheli (North) Pwllheli
C20/0868/43/LL Full Planning Gerallt, Llithfaen, Pwllheli, LL53 6PA Cais i ddymchwel ty pâr unllawr presennol a chodi tŷ newydd ar wahan ynghyd a chodi modurdy ar wahan a chreu mynediad gerbydol newydd/ Proposal to demolish existing semi-detached bungalow and construction of replacement 1.5 storey detached dwelling, construction of detached garage and creation of a new vehicular access Llanaelhaearn Pistyll Approved Subject to Conditions
C20/0749/32/LL Full Planning 1, Pentre, Botwnnog, Pwllheli, LL53 8RB

Dymchwel tri modurdy a chodi un modurdy newydd yn eu lle at ddibenion preifat.


Demolition of three garages and erection of replacement garage for private use.

Botwnnog Botwnnog
C20/0702/11/RA Approval of Details Reserved by Condition 371-373 Stryd Fawr, Bangor, LL57 1YR

Rhyddhau amod 10 (tirlunio) o ganiatad cynllunio rhif C18/0838/11/LL ar gyfer codi 9 uned fforddiadwy/Discharge condition 10 (landscaping) of planning permission C18/0838/11/LL regarding erecting 9 affordable units.

Hirael (Bangor) Bangor Approved (Without Conditions)
C20/0873/19/DA Non-Material Amendment Gypsy Wood Park Lôn Caeathro, Bontnewydd, Caernarfon, LL55 2YA

Cais am newid difaterol i ganiatad cynllunio C19/1198/19/LL er mwyn darparu cladding carreg ar ddau edrychiad / Non-material amendment to planning permisison C19/1198/19/LL in order to provide stone cladding on two elevations

Bontnewydd Bontnewydd Approved with Conditions
C20/0865/26/RA Approval of Details Reserved by Condition Cae March, Waunfawr, Caernarfon, LL55 4YY

Cais i rhyddhau amod 2 o ganiatad cynllunio C20/0554/26/DT sy'n ymwneud a llechi / Application for the discharge of condition 2 of planning permission C20/0554/26/DT in relation to slate

Waunfawr Waunfawr Condition(s) Fully Discharged
C20/0864/35/DA Non-Material Amendment Tir Uchaf Lôn Ednyfed, Criccieth, LL52 0LE

Cais diwygiad di-faterol i ganiatad cynllunio C20/0506/35/DT er mwyn cadw'r ffenestri dormer cefn yn lle eu dymchwel, newid ffenestr bae ar lefel llawr cyntaf a gosod balconi 'juliette', dymchwel ports blaen, cadw un simne yn lle ei ddymchwel ynghyd a newid i'r cynllun llawr / Non-material amendment application in relation to planning permission C20/0506/35/DT in order to retain the rear dormer windows instead of their demolition, remove bay window at first floor level and replace with juliette balcony, demolish front porch, retain single chimney instead its removal together with amendment to general internal layout

Criccieth Criccieth Approved (Without Conditions)
C20/0853/22/LL Full Planning Land Adjacent To Oxton Villa Ffordd Haearn Bach, Penygroes, LL54 6NY Cais ar gyfer codi ty fforddiadwy gyda mynedfa gysylltiol, aprcio a thirweddu / Application for the erection of one affordable dwelling with associated access, parking and landscaping. Penygroes Llanllyfni Refused
C20/0855/44/LL Full Planning Tesco Plc, Tesco High Street, Porthmadog, LL49 9NU

Gosod 1 gwefrwr cerbydau trydan cyfryngau gyda sgrin, 1 gwefrwr cerbydau trydan cyflym a 3 polyn fflag dur

Proposal to Install 1 Media EV Charger with Screen 1 Fast EV Charger 3 Steel Flag poles

Porthmadog (West) Porthmadog Approved with Conditions
C20/0850/44/CC Work on Protected Trees (TPO Consent) Plas Tan Yr Allt, Tremadog, Porthmadog, LL49 9RG

Gwneud gwaith tocio i goed o dan Orchymyn Gwarchod Coed

Undertake lopping work to trees under a Tree Preservation Order

Porthmadog Tremadog Porthmadog Approved with Conditions
C20/0827/22/DT Householder Planning Gwenfro, 24 Ffordd Llwyndu, Penygroes, Caernarfon, LL54 6RE


Newidiadau ac estyniad

Alterations and extension

Penygroes Llanllyfni
C20/0809/17/DT Householder Planning Man Hyfryd, Bethesda Bach, Caernarfon, LL54 5SF Cais ar gyfer dymchwel sied amaethyddol bresennol a chodi estyniad ar gefn yr eiddo / Applciation to demolish existing agricultural shed in order to extend at rear of property  Groeslon Llandwrog
C20/0875/24/DT Householder Planning The Old Smithy, Dolydd, Caernarfon, LL54 7EF

Ail leoli portacabin a dymchwel ardal dan do ac adeiladu gweithdy / modurdy.


Relocation of existing portakabin and demolition of covered area and erection of new workshop / garage. 

Llanwnda Llanwnda
C20/0842/45/DT Householder Planning 15, Min Y Môr Victoria Parade, Pwllheli, LL53 5AN

Estyniad unllawr cefn.


Single storey rear extension

Pwllheli (South) Pwllheli Approved Subject to Conditions
C20/0811/14/LL Full Planning Llanw, 6 Sydney Road, Caernarfon, LL55 1ET Cais i ymestyn balconi presennol ar flaen yr eiddo / Application for the extension of the existing balcony onthe front elevation of the property  Menai (Caernarfon) Caernarfon Approved with Conditions
C20/0807/36/DT Householder Planning Foel Isaf, Bwlch Derwin, Garndolbenmaen, LL51 9EJ

Estyniadau

Extensions

Clynnog Clynnog Approved with Conditions
C20/0639/35/DT Householder Planning London House High Street, Criccieth, LL52 0RN

Dymchwel adeilad a chodi sied gardd ar yr un lleoliad.

Demolition of building and erection of garden shed on same the site.

Criccieth Criccieth
C20/0851/40/LL Full Planning Hafan Y Mor Holiday Park, Pwllheli, LL53 6HX Creu lleiniau concrid er mwyn gosod carafanau statig gyda decin cysylltiedig ynghyd a gwaith peirianyddol, tirlunio, draenio, mynediad a gwaith isadeiledd/Creation of concrete bases for the siting of static caravans and associated decking as well as associated earthworks, landscaping, drainage, access and infrastructure works. Abererch Llannor Approved Subject to Conditions
C20/0771/10/DA Non-Material Amendment Aber Falls Distillery Station Road, Abergwyngregyn, Llanfairfechan, LL33 0LB

Cais ar gyfer gwneud diwygiad ansylweddol i ganiatad cynllunio cyfeirnod C17/1202/10/LL ar gyfer amnewid y sgrin preifatrwydd a triniaeth ffin / Application for a non-material amendment to planning permission reference C17/1202/10/LL so as to amend the privacy screen and boundary treatment

Arllechwedd Aber Approved with Conditions
C20/0643/18/LL Full Planning Minffordd, Penisarwaun, Caernarfon, LL55 3BS

Cais ar gyfer codi chalet fel anecs i'r eiddo ynghyd ac estynnu sied bresennol / Application to erect a chalet to provide annexe to the house together with an extension to an existing shed

Penisarwaun Llanddeiniolen
C20/0857/20/DT Householder Planning 5, Tŷ'n Lôn, Y Felinheli, LL56 4JT

Creu mynediad newydd a llecyn parcio/troi/Create a new access and parking/turning area.

Y Felinheli Approved with Conditions
C20/0849/39/DT Householder Planning 83 Cae Du Estate, Abersoch, Pwllheli, LL53 7DE

Estyniad gromen ac adnewyddu'r balconi


Dormer extension and balcony renewal.

Abersoch Llanengan Approved Subject to Conditions
C20/0848/11/LL Full Planning 137 High Street, LL57 1NT Codi adeilad ar gyfer darparu 12 fflat lle ceir cefnogaeth, swyddfeydd ar y llawr gwaelod ynghyd a datblygiadau cysylltiedig i gynnwys llecynnau parcio yn y cefn/Erection of a building to provide 12 no. supported living residential flats, ground floor office space and associated development including car park to the rear. Deiniol (Bangor) Bangor Approved with Conditions
C20/0847/21/DT Householder Planning Pandy Uchaf, Halfway Bridge, Bangor, LL57 3DH

Dymchwel y modurdy presennol a chodi estyniad deulawr yn ei le ynghyd ac estyniadau eraill i'r tŷ a chodi modurdy newydd gerllaw/Demolish existing garage and erect a 2 storey extension in its place together with other extensions to dwelling and erection of a new garage nearby.

Arllechwedd Llanllechid Approved with Conditions
C20/0817/40/RA Approval of Details Reserved by Condition Canolfan Y Gwystl Y Ffor Industrial Estate, Y Ffôr, Pwllheli, LL53 6UW

Rhyddhau amod 4 o ganiatad cynllunio C19/0769/49/LL yn ymwneud a materion archeolegol/ Discharge of condition 4 of planning approval C19/0769/49/LL relating to archeological matters.

Abererch Llannor Approved (Without Conditions)
C20/0846/18/DA Non-Material Amendment The Garage, Clwt Y Bont, Deiniolen, Caernarfon, LL55 3EB

Cais ar gyfer gwneud diwygiad ansylweddol i ganiatad cynllunio cyfeirnod C20/0356/18/LL er mwyn diwygio'r trefniant parcio cerbydol / Application for a non-material amendment to planning permission C20/0356/18/LL to amend vehicle parking layout

Deiniolen Llanddeiniolen Approved with Conditions
C20/0833/39/LL Full Planning Hafod Lôn Gwydryn, Abersoch, Pwllheli, LL53 7EA Dymchwel modurdy presennol a chodi adeilad newydd i gynnwys dwy ystafell wely ychwanegol i'w gosod/Demolition of existing garage and erection of additional letting bedrooms Abersoch Llanengan Approved Subject to Conditions
C20/0825/11/CT Tree Felling in Conservation Area Bryn Y Môr Holyhead Road, LL57 2HG

Cais ar gyfer gwneud gwaith i goeden Sycamorwydden a Chastanwydden oddi fewn i Ardal Gadwraeth Bangor / Application for works to Sycamore and Horse Chestnut Tree within the Bangor Conservation Area

Menai (Bangor) Bangor Approved (Without Conditions)
C20/0845/42/DT Householder Planning Tai'r Lôn, Edern, Pwllheli, LL53 8YU DYMCHWEL GWEITHDY, MODURDY A LOLFA HAUL BRESENNOL A CHODI ADEILAD NEWYDD I GYNNWYS LOLFA HAUL, YSTAFELL FWYTA AC YSTAFELL WELY LLAWR CYNTAF GYDA YSTAFELL YMOLCHI/TO DEMOLISH EXISTING WORKSHOP , GARAGE AND CONSERVATORY AND TO REPLACE WITH NEW BUILDING WITH CONSERVATORY ,DINING ROOM AND FIRST FLOOR BEDROOM WITH EN SUITE BATHROOM Morfa Nefyn Nefyn Refused
C20/0844/23/DT Householder Planning Upper Lodge, Bryn Bras, Llanrug, Caernarfon, LL55 4RF

Codi modurdy dwbwl/Erection of a double garage.

Cwm y Glo Llanrug Approved with Conditions
C20/0803/45/CT Tree Felling in Conservation Area 14 - 16 North Street, Pwllheli, LL53 5EE

Gwaith tocio i goeden o fewn ardal gadwraeth/Works to a tree within a conservation area

Pwllheli (North) Pwllheli Approved (Without Conditions)
C20/0800/30/LL Full Planning Outbuilding At Stabal Meillionydd, Rhoshirwaen, Pwllheli, LL53 8HU Cais i drosi ac ymestyn adeilad allanol presennol i ddefnydd fel tŷ menter gwledig, ynghyd a datblygiadau cysylltiedig/Application for Conversion and Extension of an Existing Outbuilding to Allow its Use as a Rural Enterprise Dwelling, Together with Associated Development Aberdaron Aberdaron Approved Subject to Conditions
C20/0762/38/CR Listed Building Consent Oriel Plas Glynyweddw, Oriel Plas Glynyweddw, Plas Glynyweddw Glynyweddw Estate, Llanbedrog, Pwllheli, LL53 7TT Addasiadau i'r caniatad blaenorol C19/0670/38/CR i ddymchwel y lolfa haul bresennol a chodi un newydd, gyda newidiadau i maint y cegin, newid deunydd allanol ynghyd ag addasiadau mewnol / Alterations to previous permission C19/0670/38/CR to demolish the existing conservatory and erect new one, with alterations to the size of the kitchen, change the external materials together with internal alterations.  Llanbedrog Llanbedrog Approved with Conditions
C20/0856/35/TC Lawful Development Certificate Existing/Proposed Shrimala Trust, Ynys Graianog, Ynys, Criccieth, LL52 0NT

Cais am Dystysgrif Defnydd Cyfreithlon ar gyfer defnyddio tir ac adeiladau, a gwaith adeiladu ar y tir hwnnw, at ddibenion darparu cyfleuster ar gyfer encilion crefyddol byr – dymor

Application for a Lawful Development Certificate for the use of land and buildings, and building operations on that land, for the purposes of providing a facility for short-term residential religious retreats

Llanystumdwy Llanystumdwy
C20/0841/45/RA Approval of Details Reserved by Condition Frondeg Centre Ala Uchaf, Pwllheli, LL53 5RE

Cais i rhyddhau amodau 4,5,6, 16 ac 18 o ganiatad cynllunio C19/0858/45/LL sy'n ymwneud a chytuno llechi ar y to, gorffeniad allanol, materion bioamrywiaeth, traffic a dull dymchwel / Application to discharge conditions 4,5,6,16 and 18 of planning permission C19/0858/45/LL in relation to agreeing the slate to be used on the roof, the external finish, biodiversity matters, traffic and method of demolition.

Pwllheli (North) Pwllheli Condition(s) Fully Discharged
C20/0839/03/LL Full Planning Rehau Plastics, Tanygrisiau, Blaenau Ffestiniog, LL41 3RY

Adeiladu cyfleuster loceri newydd ar gyfer 68 locer mewn gwagle rhwng y brif swyddfa a'r cyfleuster ffactri cynhyrchu ynghyd ac adeiladu llwybr dan do rhwng y swyddfa a'r ffactri a defnyddio darn o'r adeilad presennol i ffurfio 3 swyddfa ychwanegol gyda derbynfa i'r cefn ar gyfer danfon a derbyn nwyddau faniau gwyn

Construction of a new locker facility for 68 lockers in the space between the main office and the production plant facility together with construction of a covered way between the office and plant along with repurposing space to create 3 additional offices with a reception at the rear for the delivery and receipt of white van goods

Bowydd & Rhiw Ffestiniog Approved with Conditions
C20/0835/39/AC Removal/Variation of Condition(s) Glyn Caravan Park Lôn Garmon, Abersoch, Pwllheli, LL53 7UL

Cais i ddiddymu amod 3 o ganiatâd cynllunio 34/64/371'C' ar gyfer safle carafanau er caniatâu defnyddio'r carafanau trwy gydol y flwyddyn.


Application to delete condition 3 of planning permission 34/64/371'C 'for a caravan site to allow use of the caravans throughout the year.

Abersoch Llanengan Approved Subject to Conditions
C20/0834/39/DA Non-Material Amendment 227 Cae Du Estate, Abersoch, Pwllheli, LL53 7DZ

Diwygiad ansylweddol i gynlluniau a gymeradwywyd trwy ganiatâd cynllunio C20/299/39/DT er galluogi ymestyn y balconi.


Non-material amendment to plans approved by planning permission C20/299/39/DT to enable an extension of the balcony.

Abersoch Llanengan Approved Subject to Conditions
C20/0832/30/DA Non-Material Amendment Rhydlios, Rhydlios, Pwllheli, LL53 8LF

Diwygiad ansylweddol i'r cynlluniau a gymeradwywyd trwy ganiatâd cynllunio C19/0869/30/LL er galluogi newidiadau i drefniant y ffenestri a'r drysau.


Non-material amendment to the plans approved by planning permission C19/0869/30/LL to enable changes to arrangement of the windows and doors.

Aberdaron Aberdaron Approved Subject to Conditions
C20/0830/44/CC Work on Protected Trees (TPO Consent) Greaves House, Plas Tan Yr Allt, Tremadog, Porthmadog, LL49 9RG

Gwaith i goed sy'n destun Gorchymyn Gwarchod Coed

Work to trees subject to a Tree Preservation Order

Porthmadog Tremadog Porthmadog Approved with Conditions
C20/0826/34/TC Lawful Development Certificate Existing/Proposed Self Catering Units, Fferm Bachwen Gwyddaint, Clynnog Fawr, Caernarfon, LL54 5NH

Cais Tystysgrif Cyfreithloni Defnydd presennol yr eiddo fel uned wyliau ar wahan am gyfnod o mwy na 4 mlynedd / Application for Certificate of Lawful Use for the existing use of the property as a seperate self contained holiday let for more than 4 years

Clynnog Clynnog
C20/0816/16/RA Approval of Details Reserved by Condition Goch Isaf Quarry, Sling, Bangor, LL57 4NU

Cais i ryddhau Amod 6 (cofnod ffotograffig) o ganiatâd cynllunio C19/0918/16/LL


Application to discharge Condition 6 (photographic survey) of planning permission C19/0928/16/LL

Approved (Without Conditions)
C20/0798/23/DT Householder Planning Tan Y Coed Isaf, Ceunant, Caernarfon, LL55 4RN

Cais ar gyfer dymchwel porth car wrth flaen yr eiddo a chodi estyniad unllawr yn ei le / Application to demolish car port to front of dwelling and erection of a single storey extension it its place

Cwm y Glo Llanrug Approved Subject to Conditions
C20/0786/40/LL Full Planning 25 Dolwar, Y Ffôr, Pwllheli, LL53 6UQ

Gwaith adfer i lan nant ansefydlog.

Remedial works to unstable stream bank.

Abererch Llannor
C20/0774/17/LL Full Planning Tyddyn Perthi, Y Groeslon, Caernarfon, LL54 7DP

Codi sied amaethyddol a creu trac mynediad newydd.

Erection of an agricultural shed and construction of an access track

Groeslon Llandwrog Approved with Conditions
C20/0821/15/LL Full Planning 1 Ffordd Padarn, Llanberis, LL55 4SY Cais ar gyfer dymchwel estyniad cefn (rhannol unllawr a rhannol ddeulawr) a chodi estyniad deulawr yn ei le / Application to demolish existing rear extension (part single and part two storey) and erection of a two storey extension in its place Llanberis Llanberis Approved with Conditions
C20/0782/35/LL Full Planning Land Adjacent To Linden Lea Lôn Ednyfed, Criccieth, LL52 0LD Cais ar gyfer codi adeilad i gynnwys dau fflat dau ystafell wely / Application for the erection of a building containing two, two bedroom apartments Criccieth Criccieth
C20/0767/03/LL Full Planning Jones Street, Blaenau Ffestiniog, LL41 3YF

Codi modurdy ddwbl newydd/Construction of a new double garage

Bowydd & Rhiw Ffestiniog Refused
C20/0660/44/DA Non-Material Amendment Glanaber Cottage Beach Road, Morfa Bychan, Porthmadog, LL49 9YA

Cais am ddiwygiad ansylweddol i ganiatad cynllunio C12/0435/44/LL oedd ar gyfer dymchwel ty presennol a chodi ty o'r newydd er mwyn newid lliw gorffeniad allanol, lleihau nifer o ystafelloedd gwely i 3 a darparu iwtiliti a ystafell ymolchi yn lle modurdy a dapraru ffenestr gromen mwy i'r edrychiad deheuol ynghyd a balconi a gosod drysau dwbl yn lle ffenestri ar lawr gwaelod yr edrychiad gorllewinol / Non-material amendment application to planning permission C12/0435/44/LL in relation to the demolition of exsiting dwelling and the erection of a new dwelling in order to change the colour of the external finish, reduce the number of bedrooms to 3 and provide an utility and bathroon in liew of the garage and the provision of a larger dormer on the south elevation together with a balcony and the provision of double doors instead of windows on the ground floor on the west elevation

Porthmadog (West) Porthmadog Approved (Without Conditions)
C20/0828/20/DT Householder Planning 39, Ger Y Nant Ger Y Nant, Y Felinheli, LL56 4PF

Estyniad deulawr a modurdy/Two storey extension and garage.

Y Felinheli Refused
C20/0810/22/LL Full Planning The Woollen Mill Ffordd Clynnog, Penygroes, Caernarfon, LL54 6PB Cais ar gyfer codi ty gwydr / Application for the erection of a greenhouse Penygroes Llanllyfni Approved with Conditions
C20/0793/34/CR Listed Building Consent Filldir Hir, Clynnog Fawr, Caernarfon, LL54 5DL

Codi estyniad ochr ar dy annedd / Erection of extension to side of dwelling

Clynnog Clynnog Approved with Conditions
C20/0791/34/LL Full Planning Filldir Hir, Clynnog Fawr, Caernarfon, LL54 5DL Codi estyniad ochr ar dy annedd / Erection of extension to side of dwelling Clynnog Clynnog Approved with Conditions
C20/0822/13/DA Non-Material Amendment Tŷ Dŵr Bach Gerlan Road, Gerlan, Bethesda, Bangor, LL57 3UB

Diwygiad ansylweddol i ganiatâd rhif C19/0761/13/LL er mwyn disodli ffenestri coedyn gyda ffenestri UPV-c lliw llwyd/Non-material amendment to planning permission C19/0761/13/LL so as to replace timber windows with grey coloured UPV-c windows.

Gerlan Bethesda Approved with Conditions
C20/0819/13/DT Householder Planning 6 Gerlan Road, Gerlan, Bethesda, Bangor, LL57 3ST

Estyniad i'r gegin presennol a chreu balconi uwchben yr estyniad (cynllun diwygiedig i'r hyn a wrthodwyd o dan gais rhif C20/0401/13/DT/Extension to kitchen and create a balcony on the roof of the extension (amended scheme to that refused under application ref. C20/0401/13/DT.Gerlan Bethesda Approved with Conditions
C20/0818/11/DT Householder Planning 61 Penrhos Road, Bangor, LL57 2AX Cais ar gyfer dymchwel estyniad a modurdy unllawr ochr a chodi estyniad unllawr to gwastad yn ei le / Application for the demolition of existing single storey side extension and garage and erection of replacement single storey flatroofed extension Dewi (Bangor) Bangor Approved with Conditions
C20/0806/15/DT Householder Planning 45 Maes Padarn, Llanberis, Caernarfon, LL55 4TE

Codi porth blaen, porth car ar y talcen ac estyniad deulawr yn y cefn/Erect front porch, side car port and two storey rear extension.

Llanberis Llanberis Approved with Conditions
C20/0815/14/DA Non-Material Amendment Min Manton South Road, LL55 2HP

Cais diwygiad ansylweddol i ganiatad C20/0120/14/LL ar gyfer darparu drysau hyd llawn yn lle ffenenstri ar yr edrychiad blaen / Non-material amendment to permission C20/0120/14/LL in order to provide full length doors instead of windows on the front elevation

Seiont (Caernarfon) Caernarfon Approved (Without Conditions)
C20/0814/30/RA Approval of Details Reserved by Condition Rhydlios, Rhydlios, Pwllheli, LL53 8LF

Cais i ryddhau amod 3 o ganiatâd cynllunio C19/0869/30/LL trwy gytuno ar y deunydd allanol ar gyfer y to.

Application to discharge condition 3 of planning permission C19/0869/30/LL by agreeing the external roofing material.

Aberdaron Aberdaron Approved with Conditions
C20/0812/39/DT Householder Planning Calamayor, 7 Lôn Hawen, Abersoch, Pwllheli, LL53 7EW

Dymchwel ystafell wydr upvc bresennol, teras dyrchafedig a modurdy. Adeiladu ystafell haul newydd, teras allanol dyrchafedig a modurdy gyda sawna i gynnwys gosod a gosod pwmp gwres ffynhonnell aer, popty pizza a thwb poeth gyda gwaith tirlunio cysylltiedig.


Demolition of existing upvc conservatory, raised terrace and garage. Construction of new sun room, raised external terrace and garage with sauna to include fitting and installation of air source heat pump, pizza oven and hot tub with associated landscaping works.

Abersoch Llanengan Approved Subject to Conditions
C20/0808/03/DT Householder Planning Cross Keys, 46 High Street, Blaenau Ffestiniog, LL41 3AA

Adeiladu sied

Construction of shed

Diffwys & Maenofferen Ffestiniog Refused
C20/0759/30/DA Non-Material Amendment Anhegraig Uchaf, Aberdaron, Pwllheli, LL53 8BG

Diwygiad ansylweddol i ganiatâd cynllunio C19/0341/30/LL, i ddymchwel estyniad unllawr presennol a chodi estyniad deulawr gromen ar ochr y tŷ gyda balconi, er mwyn cael gwared ar y balconi a ffenestri ychwanegol o'r edrychiad de.


Non-material amendment to planning permission C19/0341/30/LL, to demolish existing single storey extension and erect a two storey dormer extension to side with balcony, in order to remove balcony and additional windows to south elevation. 

Aberdaron Aberdaron Approved Subject to Conditions
C20/0587/03/DT Householder Planning Talwaenydd House, Talywaenydd, Blaenau Ffestiniog, LL41 3NA

Estyniad ochr deulawr

Two Storey Side Extension

Bowydd & Rhiw Ffestiniog Approved with Conditions
C20/0797/14/DT Householder Planning 24 Hampton Road, Caernarfon, LL55 1BP

Cais ar gyfer codi ports ar flaen yr eiddo, estyniad unllawr ar y cefn a chodi modurdy yn ardd gefn yr eiddo / Application for the erection of a front porch, rear single storey extension and garage located in the rear garden of the property

Menai (Caernarfon) Caernarfon Approved Subject to Conditions
C20/0789/44/DT Householder Planning 4 Tyddyn Adi, Morfa Bychan, Porthmadog, LL49 9YU Single storey extension to the rear of the property. Porthmadog (West) Porthmadog Approved with Conditions
C20/0741/17/DT Householder Planning Tŷ Mawr, Bethesda Bach, Caernarfon, LL54 5SF

Estyniad deulawr

Two storey extension.

Groeslon Llandwrog Approved with Conditions
C20/0474/11/TC Lawful Development Certificate Existing/Proposed Tesco , Bangor, LL57 4SU

Tystysgrif cyfreithloni ar gyfer datblygiad arfaethedig parthed gosod paneli solar ar y to/Proposed lawful development certificate regarding the siting of solar panels on roof.

Dewi (Bangor) Bangor Approved (TC only)
C20/0804/25/LL Full Planning 8, Chestnut Court Ffordd Y Parc, Parc Menai, Bangor, LL57 4FH Newid defnydd uned wag o swyddfa Dosbarth Defnydd B1 i ddeintyddfa Dosbarth Defnydd D1 (ail-gyflwyniad o'r cais a wrthodwyd o dan gyfeirnod C20/0351/25/LL)/Change of use of vacant unit from an office B1 Use Class into a dental practice D1 Use Class (re-submission of application that was refused under ref. C20/0351/25/LL).  Pentir Pentir Approved with Conditions
C20/0799/18/LL Full Planning 72 Caeau Gleision, Rhiwlas, Bangor, LL57 4UA

Estyniad to gwastad yn y cefn/Flat roof extension at rear.

Penisarwaun Llanddeiniolen Approved with Conditions
C20/0795/18/LL Full Planning 6 Trem Eilian Estate, Brynrefail, Caernarfon, LL55 3PT

Cais ar gyfer gostwng cyrbiau er mwyn creu mynediad gerbydol a man parcio / Application to drop kerbs in order to create vehicular access and creation of parking space.

Penisarwaun Llanddeiniolen Approved Subject to Conditions
C20/0802/11/LL Full Planning Topps Tiles, Topps Tiles Caernarfon Road, Bangor, LL57 4SU

Dymchwel yr uned manwerthu presennol a chodi bwyty a drive-thru Dosbarth Defnydd A3 ynghyd a man bwyta allanol, darpariaeth parcio a thirweddu caled/Demolish existing retail unit and erect a Use Class A3 restaurant and drive-thru together with external seating area, parking provision and hard landscaping.Dewi (Bangor) Bangor
C20/0796/40/LL Full Planning Tyddyn Sachau Nursery Lôn Caernarfon, Plasgwyn, Pwllheli, LL53 6UB

Tynnu siediau storio pren presennol ac adeiladu sied ffrâm ddur newydd i storio deunyddiau a chyfarpar.


Removal of existing timber storage sheds and construction of new steel framed shed to store materials and plant.

Abererch Llannor Approved Subject to Conditions
C20/0792/25/DT Householder Planning Dyma Fo, 17 Ffordd Gwyndy, Penrhosgarnedd, Bangor, LL57 2EX Codi estyniad deulawr i ochr yr eiddo / Erection of a two-storey extension to the side of the property. Pentir Pentir Approved with Conditions
C20/0788/39/LL Full Planning Tir Ger / Land By Berthwen, Bwlchtocyn, Pwllheli, LL53 7BP Codi adeilad storio contractwr amaethyddol/Proposed agricultural contractors storage building Llanengan Llanengan Refused
C20/0784/03/YA Prior Approval (Agri/Forest) Cae Du, Manod, Blaenau Ffestiniog, LL41 4BB

Addasu adeilad allanol er mwyn storio peiriannau amaethyddol/Adapt outbuilding to store agricultural machinery

Teigl Ffestiniog Approved with Conditions
C20/0781/39/DA Non-Material Amendment Cwt Glan Y Mor / Beach Hut, Machroes Beach, Bwlchtocyn, Pwllheli, LL53 7EU

Diwygiad ansylweddol i'r cynlluniau a gymeradwywyd drwy ganiatâd cynllunio C19/1005/39/LL ar gyfer dymchwel cwt glan y môr presennol a chodi cwt newydd ynghyd a dec er mwyn caniatáu maint ychydig yn fwy i'r datblygiad.

Non-material amendment to the plans approved by planning permission C19/1005/39/LL for the demolition of the existing beach hut and the erection of a new hut together with a deck to allow a slightly larger size for the development.

Llanengan Llanengan Approved Subject to Conditions
C20/0757/03/AC Modification or Discharge of Planning Obligations Nant Y Mynydd Cae Clyd Road, Cae Clyd, Blaenau Ffestiniog, LL41 4AU

Cais i ddiwygio amodau 2 a 13 o ganiatâd cynllunio C14/0248/03/LL yn ymwneud a gosodiad y safle a dyluniad tai/ Application to vary consitions 2 and 13 of planning permission C14/0248/03/LL relating to site layout and house design.

Teigl Ffestiniog
C20/0675/13/AC Removal/Variation of Condition(s) 13 Llwyn Bedw, LL57 3EZ

Diwygio amod 2 (newidiadau i'r edrychiadau allanol) ac amod 3 (llechi naturiol) o ganiatad cynllunio rhif C14/1061/13/LL/Amend condition 2 (alterations to external appearance) and condition 3 (natural slates) of planning permission C14/1061/13/LL.

Gerlan Bethesda Approved with Conditions
C20/0511/42/LL Full Planning Kimberly, Lôn Penrallt, Nefyn, Pwllheli, LL53 6EW

Balconi

Balcony

Morfa Nefyn Nefyn Approved Subject to Conditions
C20/0787/00/LL Full Planning Cae Glas Section Of A496 From Bryn Arfon To Plas Llwyd Hotel, Llanaber, LL42 1YT

Estyniad i greu ystafell wely ychwanegol gyda en-suite

Extension to provide an additional bedroom with en-suite

Abermaw Abermaw Approved with Conditions
C20/0780/38/DA Non-Material Amendment Plas Glynyweddw Glynyweddw Estate, LL53 7TT

Diwygiad ansylweddol i ganiatad cynllunio C19/0672/38/LL er mwyn galluogi ymestyn maint y cegin a newid gorffeniad allan y wal a'r to / Non-material amendment to planning permission C19/0672/38/LL in order to increase the size of the kitchen and amend the finish of the external wall and roof

Llanbedrog Llanbedrog Approved (Without Conditions)
C20/0750/18/AC Removal/Variation of Condition(s) Tŷ Capel Libanus, Clwt Y Bont, Deiniolen, Caernarfon, LL55 3DH

Cais ar gyfer diwygio amod 2 o ganiatad cynllunio cyfeirnod C18/0663/18/LL er mwyn defnyddio ffenestri UPVC yn lle rhai alwminiwm / Application to amend condition 2 of planning permission reference C18/0663/18/LL so as to use UPVC windows instead of aluminium 

Deiniolen Llanddeiniolen Approved with Conditions
C20/0790/18/LL Full Planning Lleiniau, Deiniolen, Caernarfon, LL55 3NF Addasu adeilad allanol i uned wyliau ynghyd a gwaith cysylltiedig/Conversion of outbuilding into a holiday unit and associated works. Deiniolen Llanddeiniolen Refused
C20/0785/22/YA Prior Approval (Agri/Forest) Fferm Taldrwst Lôn Ddwr, Llanllyfni, Caernarfon, LL54 6RR

Creu trac amaethyddol newydd.

Formation of new agricultural track.

Llanllyfni Llanllyfni
C20/0783/00/LL Full Planning Midland Flats Church Street, LL42 1EG Newid defnydd is lawr adeilad o ddefnydd masnachol i ddefnydd preswyl C3/Change of use for basement floor area from commercial to C3 residential Approved with Conditions
C20/0773/04/LL Full Planning Smithy, Llanfor, Y Bala, LL23 7DW TROSI AC YMESTYN ADEILAD ALLANOL I GREU LLETY GWYLIAU/PROPOSED CONVERSION AND EXTENSION OF OUTBUILDING TO FORM HOLIDAY ACCOMMODATION Llandderfel Llandderfel Refused
C20/0708/44/RA Approval of Details Reserved by Condition Penamser Industrial Estate, Porthmadog, LL49 9NZ

Cais i rhyddhau amod 5 a 6 sy'n ymwneud a mesurau i ymdrin a llygredd o ganiatad cynllunio C19/0212/44/LL ar gyfer datblygu safle presennol fel depo tanwydd / Application to discharge conditions 5 and 6 in relation to pollution measures of planning permission C19/0212/44/LL to develop exsiting site into a new fuel depot

Porthmadog (West) Porthmadog
C20/0770/13/DT Householder Planning 9 Gray Street, Carneddi, Bethesda, Bangor, LL57 3BY Cais ar gyfer codi estyniad unllawr i gefn eiddo / Application to erect a single storey rear extension Ogwen Bethesda Approved Subject to Conditions
C20/0764/32/LL Full Planning Gelliwig Farm Caravan Park, Botwnnog, Pwllheli, LL53 8RG Ymestyn tymor gwyliau y maes caerafanau o 8 mis i 12 mis i fod yn agored trwy'r flwyddyn ar gyfer defnydd gwyliau / Extend holiday season of caravan park from 8 months to 12 months to be open year round for holiday purposes. Botwnnog Botwnnog Approved Subject to Conditions
C20/0758/14/DT Householder Planning 83 Cae Mur, Caernarfon, LL55 1DS Cais ar gyfer codi estyniad deulawr to fflat ar gefn yr eiddo / Application for the erection of a flat roof two storey extension on the rear of the property  Cadnant (Caernarfon) Caernarfon Approved Subject to Conditions
C20/0778/39/LL Full Planning Porth Tocyn House, Bwlchtocyn, Pwllheli, LL53 7BU

Dymchwel storfa a gweithdy tractor pren presennol ac adeiladu storfa a gweithdy tractor newydd ffram dderw

Demolish existing timber tractor store and workshop and replace with new oak framed tractor store and workshop

Llanengan Llanengan Approved Subject to Conditions
C20/0777/20/DA Non-Material Amendment Ystad Ddiwydiannol Griffiths Crossing, Llanfair Is Gaer, Caernarfon, LL55 1TS

Diwygiadau ansylweddol i ganiatâd rhif C19/0787/20/LL er mwyn ail-leoli'r fynedfa a lleihau maint y safle/Non-material amendments to planning permission ref. C19/0787/20/LL so as to re-locate the entrance and reduce the size of the site.

Y Felinheli Felinheli Approved with Conditions
C20/0776/18/AC Removal/Variation of Condition(s) Rynys, Llanddeiniolen, Caernarfon, LL55 3AR

Diwygio amod rhif 1 o ganiatâd cynllunio C19/0919/18/LL er mwyn newid ffenestr ar dalcen dwyreiniol y ty/Amend condition no. 1 of planning permission C19/0919/18/LL so as to alter the window on the eastern elevation of the dwelling.

Bethel Llanddeiniolen Approved with Conditions
C20/0775/39/CC Work on Protected Trees (TPO Consent) Former White House Hotel , Abersoch, Pwllheli, LL53 7AF

Gwaith tocio ar ddwy goeden

Lopping work on two trees

Abersoch Llanengan Approved Subject to Conditions
C20/0772/45/DT Householder Planning 10 West End Parade, LL53 5PN

Amnewid ffenestr flaen bresennol gyda drysau "Ffrengig" yn agor i falconi newydd ar edrychiad blaen yr adeilad.


Replacement of existing first floor window with French doors opening out onto new balcony on front elevation of building.

Pwllheli (South) Pwllheli Approved Subject to Conditions
C20/0763/14/CC Work on Protected Trees (TPO Consent) Llais Afon, 59 Cae Gwyn, Caernarfon, LL55 1LL

Cais ar gyfer cynnal gwaith i goeden sy'n destun Gorchymyn Diogelu Coed

Application for works to a tree which is protected by a Tree Preservation Order.

Menai (Caernarfon) Caernarfon Approved Subject to Conditions
C20/0760/25/DT Householder Planning 14 Ffordd Cynan, Penrhosgarnedd, Bangor, LL57 2NR Gosod ffenestr gromen newydd yn nho blaen yr eiddo/Siting of new dormer window on front roof of property. Pentir Pentir Approved with Conditions
C20/0761/20/DT Householder Planning Crud Yr Awel, 7 Trem Y Foel, Y Felinheli, LL56 4UZ

Estyniad deulawr yn y cefn/Two storey extension at rear.

Y Felinheli Felinheli Approved with Conditions
C20/0715/34/TC Lawful Development Certificate Existing/Proposed Road From Groeslon Passing Ty'n Y Berth Brysgyni Isaf And Brysgyni Ganol, Capel Uchaf, LL54 5DH

Cais tystysgrif datblygiad cyfreithiol ar gyfer cychwyn gwaith yn ymwneud a chaniatad cynllunio C11/0856/34/LL ar gyfer newid defnydd adeilad allanol i fod yn dy annedd newydd yn cynnwys addasu ac ehangu / Lawful use application in relation to commencement of works on planning permission C11/0856/34/LL for the change of use of an outbuilding together with alterations and extensions 

Clynnog Clynnog Approved (TC only)
C20/0707/11/TC Lawful Development Certificate Existing/Proposed Bron Hwfa Siliwen Road, LL57 2BH

Cais am dystysgrif cyfreithloni presennol ar gyfer defnyddio'r adeilad fel 4 uned breswyl hunan-gynhaliol ar wahan ers 2003/Application for a certificae of lawfulness for the existing use of a building as 4 separate self-contained residential units since 2003.

Menai (Bangor) Bangor Approved (Without Conditions)
C20/0658/22/DT Householder Planning Arfryn, 7 Ffordd Clynnog, Penygroes, Caernarfon, LL54 6NP

Estyniad deulawr to fflat ac estyniad unllawr to fflat bwriededig.

Proposed two storey flat roof extension and single storey flat roof extension.

Penygroes Llanllyfni Approved with Conditions
C20/0494/20/LL Full Planning Gwel Y Fenai (former Ferrodo Site And Plas Brereton),, Caernarfon, LL55 1TP Datblygu parc gwyliau a hamdden i gynnwys 208 o borthdai gwyliau; 51 fflatiau gwyliau newydd eu hadeiladu; newid defnydd adeilad i 4 fflat gwyliau; adeiladu canolbwynt hamdden; ad-drefnu ac adnewyddu unedau diwydiannol; darpariaeth ar gyfer gwaith trin dŵr preifat; a meysydd parcio cysylltiedig, tirlunio, mynediad a ffyrdd mynediad mewnol. / Development of a holiday and leisure park to include 208 holiday lodges; 51 new-build holiday apartments; change of use of building to 4 holiday apartments; a leisure hub building; re-configuration and renovation of industrial units; provision of a private water treatment plant; and, associated car parking, landscaping, access and internal access roads. Y Felinheli
C20/0769/38/DT Householder Planning Tŷ'r Ysgol, Llanbedrog, Pwllheli, LL53 7TU

Dymchwel ystafell wydr bresennol. Codi estyniad deulawr ar ochr yr eiddo.


Demolish of the existing conservatory. Erection of a two-storey extension to the side of the property.

Llanbedrog Llanbedrog Approved Subject to Conditions
C20/0766/42/DT Householder Planning Cynfi Rhodfa'r Môr, Nefyn, Pwllheli, LL53 6EB

Estyniad uwchben modurdy presennol.


Extension above existing garage.

Nefyn Nefyn Approved Subject to Conditions
C20/0746/39/AC Removal/Variation of Condition(s) Deucoch Hotel, Abersoch, Pwllheli, LL53 7LD

Diwygio amod 2 o ganiatâd cynllunio C15/0904/39/LL er mwyn caniatáu newidiadau mân i ddyluniad y tŷ.


Amend condition 2 of planning permission C15/0904/39/LL in order to allow minor changes to the design of the house.Llanengan Llanengan Approved Subject to Conditions
C20/0765/39/DT Householder Planning 266 Cae Du Estate, Abersoch, Pwllheli, LL53 7DZ

Creu teras haul ar yr ail lawr gyda sgrin balconi wydr.


Construction of second floor sun terrace including glazed balcony screen

Abersoch Llanengan Refused
C20/0722/05/CC Work on Protected Trees (TPO Consent) St Catherine's Church, Llanfrothen, Penrhyndeudraeth, LL48 6BQ

Cais ar gyfer cynnal gwaith i goed wedi eu gwarchod gyda Gorchymyn Gwarchod Coed/Application for works to trees protected with a Tree Preservation Order

Penrhyndeudraeth Llanfrothen Approved with Conditions
C20/0756/39/LL Full Planning Angorfa Lôn Sarn Bach, Abersoch, Pwllheli, LL53 7EB

Newid defnydd o eiddo Gwely a Brecwast (Dosbarth Defnydd C1) i annedd (Dosbarth Defnydd C3)

Change of use from a Bed and Breakfast establishment (C1 Use Class) to a dwelling (C3 Use Class)

Abersoch Llanengan Refused
C20/0754/11/RA Approval of Details Reserved by Condition 182 Penrhos Road, Bangor, LL57 2LX

Rhyddhau amod 12 (datganiad dull dymchwel), amod 16 (cynllun cynnal a chadw) o ganiatâd cynllunio C18/0796/11/R3 ynghyd a chyflwyno arolwg diweddaraf parthed ystlumod/Discharge condition 12 (demolition method statement) and condition 16 (maintenance plan) of planning permission C18/0796/11/R3 together with an up dated bat survey. 

Glyder (Bangor) Bangor Approved (Without Conditions)
C20/0753/32/DT Householder Planning Tan Y Maen, Pengroeslon, Pwllheli, LL53 8ET

Codi estyniad deulawr cefn.


Erection of two storey rear extension.

Botwnnog Botwnnog Approved Subject to Conditions
C20/0751/14/DT Householder Planning Awelfor England Road South, Caernarfon, LL55 1HY Cais ar gyfer codi estyniad cefn ar yr eiddo ynghyd a darparu balconi uwchben / Application for the erection of single store extension to rear of property with balcony above. Menai (Caernarfon) Caernarfon Approved Subject to Conditions
C20/0748/42/CT Tree Felling in Conservation Area Sŵn Y Don, Porth Dinllaen, Pwllheli, LL53 6DB

Gwaith i goed o fewn Ardal Gadwraeth


Works to trees in Conservation Area

Morfa Nefyn Nefyn Approved (Without Conditions)
C20/0747/14/CC Work on Protected Trees (TPO Consent) Tir Ger / Land By Ty Canol, Ffordd Bangor, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1LN

Cais torri a thocio coed sy'n destun gorchymyn diogelu coed

Application to fell and prune trees subject to a tree preservation order.

Menai (Caernarfon) Caernarfon Approved Subject to Conditions
C20/0737/45/LL Full Planning 14 Kingshead Street, Pwllheli, LL53 5DR Newid defnydd ac ymestyn cyn-warws yn dy annedd / change of use and extend former warehouse into dwelling house Pwllheli (North) Pwllheli
C20/0735/39/DT Householder Planning Tyddyn Twlc, Cilan, Pwllheli, LL53 7DD

Codi estyniad ochr / cefn a phorth newydd.


Erection of side / rear extension and new porch

Llanengan Llanengan Approved Subject to Conditions
C20/0683/44/LL Full Planning Land Adjacent To Arfryn, Tremadog, LL49 9RN

Cais ar gyfer codi ty unllawr / Application for the erection of a single storey dwelling

Porthmadog Tremadog Porthmadog
C20/0744/11/LL Full Planning Tir Ger Cliff Cottage, Bangor, LL57 2SU Codi tŷ newydd ynghyd a gwaith cysylltiedig gan gynnwys mannau parcio a newidiadau i'r fynedfa bresennol/Erection of a new dwelling together with associated works including parking spaces and alterations to the existing access. Garth (Bangor) Bangor Approved with Conditions
C20/0739/25/DT Householder Planning Arosfa Ffordd Tŷ'n Clwt, Penrhosgarnedd, Bangor, LL57 2LU

Cais deiliad ty ar gyfer codi estyniadau, newidiadau a balconi llawr cyntaf i gefn yr eiddo (cynllun diwygiedig i'r hyn a ganiatawyd o dan gyfeirnod C19/0269/25/LL) / Householder application to erect extensions, alterations and first floor balcony to rear of dwelling (revised plans to that approved under reference C19/0269/25/LL)

Pentir Pentir Approved with Conditions
C20/0727/12/LL Full Planning Bryn Mair, Waunfawr, Caernarfon, LL54 7AX Cais ar gyfer codi adeilad newydd ar gyfer defnydd gwyliau / Erection of a new building for use as holiday accommodation Waunfawr Betws Garmon Refused
C20/0733/46/DT Householder Planning Tyddyn Sander, Tudweiliog, Pwllheli, LL53 8PB

Trosi rhan o adeilad allanol presennol yn anecs ar gyfer defnydd is-wasanaethol i'r tŷ presennol, gan gynwys dymchwel estyniad ochor ac adeiladu estyniad newydd ir adeilad. 


Conversion of part of existing outbuilding into annexe for ancillary use to existing dwelling, including demolition of side extension and construction of new extension to building.

Tudweiliog Tudweiliog Approved Subject to Conditions
C20/0732/45/DT Householder Planning Cuddfan Church Place, Pwllheli, LL53 5DT

Codi ystafell wydr ar flaen yr eiddo.

Construct conservatory on the front of the property.

Pwllheli (South) Pwllheli Approved Subject to Conditions
C20/0730/18/DT Householder Planning Tyn Y Gadlys, Fachwen, Caernarfon, LL55 3HA

Newidiadau ac estyniadau/Alterations and extensions.

Deiniolen Llanddeiniolen Approved with Conditions
C20/0729/39/AC Removal/Variation of Condition(s) Cefn, Llanengan, Pwllheli, LL53 7LG

Diwygio Amod 2 o ganiatâd cynllunio C19/ 0119/39/LL er galluogi ychwanegu ystafell ardd i'r anecs a ganiatawyd.


Variation of Condition 2 of planning permission C19/0119/39/LL to enable the addition of garden room to the  permitted annexe.

Llanengan Llanengan Approved Subject to Conditions
C20/0728/39/DT Householder Planning Windover, 5 Llwyn Onn Estate, Abersoch, Pwllheli, LL53 7EP

Adeiladu porth blaen, modurdy ochr, cynyddu maint y to i ddarparu llofftydd llawr cyntaf gyda ffenestri gromen to brig ac ymestyn yr ardal batio bresennol.


Construction of front porch, side garage, increase size of roof to provide first floor bedrooms with pitched roof dormer windows and extend existing patio area.

Abersoch Llanengan Approved Subject to Conditions
C20/0734/44/DT Householder Planning Bryn Coed Ffordd Y Borth, Borth Y Gest, Porthmadog, LL49 9TP

Cais ar gyfer codi estyniadau i'r eiddo yn gynnwys codi lefel y to er mwyn creu llawr cyntaf (cais diwygiedig) / Application for the erection of extensions to property including raising the roof to create a first floor (revised application).

Porthmadog (West) Porthmadog Refused
C20/0731/20/DT Householder Planning 11 Bryn Y Môr, Y Felinheli, LL56 4LY

Codi lolfa haul ar y balconi presennol (cynllun diwygiedig i'r un a wrthodwyd o dan gais rhif C20/0025/20/DT/Erection of a sun lounge on the existing balcony (amended scheme to that refused under application ref. C20/0025/20/DT).

Y Felinheli Refused
C20/0719/14/TC Lawful Development Certificate Existing/Proposed Boat Yard And Workshop, Victoria Dock, Caernarfon, LL55 1SR

Cais am dystysgrif defnydd cyfreithlon presennol ar gyfer defnyddio yr safle fel iard gychod, gweithdy peirianneg forwrol a siandleri.


Application for a certificate of lawfulness  for the existing use of a site as boat yard, marine engineering workshop and chandlery.

Menai (Caernarfon) Caernarfon Approved (TC only)
C20/0677/23/LL Full Planning Bryn Crwn, Ceunant, Caernarfon, LL55 4RT Diwygiad i ganiatad cynllunio rhif C06A/0735/23/LL er mwyn ychwanegu porth car dwbwl i'r modurdy i gynnwys paneli solar ar y to/Amendment to planning permission ref. C06A/0735/23/LL so as to add a double car port to the garage to include solar panels on the roof. Cwm y Glo Llanrug Approved with Conditions
C20/0504/21/LL Full Planning Tir Ar Fferm Cobri, Llanllechid, LL57 3LF Codi ty fforddiadwy un llawr, mynedfa, llecynnau parcio, tanc septig  ynghyd a thanc cynaeafu dwr /Erection of a single storey affordable dwelling, access, parking spaces, septic tank together with water harvesting tank. Arllechwedd Llanllechid
C20/0723/20/DT Householder Planning Maes Y Môr, 43 Bryn Ffynnon, Y Felinheli, LL56 4SJ Codi balconi i lawr cyntaf edrychiad blaen yr eiddo / Erection of first floor balcony to front elevation of dwelling Y Felinheli Approved with Conditions
C20/0720/32/DT Householder Planning 2, Pentre, Botwnnog, Pwllheli, LL53 8RB

Dymchwel dau estyniad presennol ac adnewyddu'r prif adeilad, ynghyd ag estyniad ochr a chefn newydd. Yr oll yn unllawr.


Demolition of two existing extensions and the renovation of the main building, along with a new side and rear extension. All single storey.

Botwnnog Botwnnog Approved Subject to Conditions
C20/0703/32/LL Full Planning Trefollwyn Bach, Botwnnog, Pwllheli, LL53 7SR

Codi adeilad amaethyddol i storio peiriannau.


Erection of agricultural building to store machinery

Botwnnog Botwnnog Approved Subject to Conditions
C20/0672/44/LL Full Planning Glaslyn Leisure Centre/byw'n Iach Glaslyn, Porthmadog, LL49 9HN


Cadw hwb cymunedol ac adeilad storio gardd a ty gwydr 'walipini' ar gyfer tyfu hadau a eginblanhigion a phlanhigion.

Retention of community hub and garden storage building and proposed greenhouse walipini for growing of seeds, seedlings and plants.

Porthmadog (West) Porthmadog Approved with Conditions
C20/0705/11/DT Householder Planning 12 Bryn Adda, Bangor, LL57 2LJ Estyniad uwchben y modurdy/Extension above the garage. Approved with Conditions
C20/0712/37/DT Householder Planning 16 Eifl Road, Trefor, Caernarfon, LL54 5LW

Estyniad / Extension

Llanaelhaearn Llanaelhaearn Refused
C20/0706/11/CT Tree Felling in Conservation Area Parc Tan Y Fynwent, Bangor, LL57 1DT

Ymgymryd a gwaith cynnal a chadw ar goed o fewn ardal gadwraeth/Maintenance work on trees located within the conservation area.

Approved (Without Conditions)
C20/0700/35/DT Householder Planning Ivy Cottagage Arfonia, Criccieth, LL52 0DB


Adeiladu estyniad deulawr cefn

Construction of a two storey rear extension.

Criccieth Criccieth
C20/0718/11/DT Householder Planning 40 Glynne Road, Bangor, LL57 1AN

Estyniad un llawr yn y cefn/Single storey rear extension.

Hirael (Bangor) Bangor Approved with Conditions
C20/0717/25/RA Approval of Details Reserved by Condition Ysgol Y Faenol Penrhos Road, Penrhosgarnedd, LL57 2NN

Rhyddhau amod 3 o ganiatâd cynllunio C19/0087/25/R3 er mwyn cytuno a deunyddiau a gorffeniadau allanol/Discharge condition 3 of planning permission C19/0087/25/R3 so as to agree external materials and finishes.  

Pentir Pentir Approved (Without Conditions)
C20/0716/13/LL Full Planning 1, Lôn Sarnau Station Road, Bethesda, Bangor, LL57 3NX Cais ar gyfer trois modurdy i anecs is-raddol i'r eiddo adnabyddir fel '1 Lon Sarnau, Ffordd y Stesion, Bethesda, LL573NX' / Application to convert garage to annexe ancillary to the dwelling known as '1, Lon Sarnau, Ffordd y Stesion, Bethesda, LL573NX' Ogwen Bethesda
C20/0713/39/LL Full Planning Bryn Cethin Bach Caravan Park Lôn Garmon, Abersoch, Pwllheli, LL53 7UL

Adeilad Ffrâm Porth arfaethedig (Ymddangosiad Amaethyddol) fel storfa dan do ar gyfer offer cynnal a chadw parc gwyliau


Proposed Portal Frame Building (Agricultural Appearance) for roofed storage of holiday park maintenance equipment

Abersoch Llanengan Approved Subject to Conditions
C20/0711/46/DT Householder Planning Glan Beuno, Llaniestyn, Pwllheli, LL53 8SF

Amnewid hen gyntedd gyda phorth ffrâm dderw/gwydrog mwy


Replace old porch with larger oak frame / glazed porch

Tudweiliog Tudweiliog Approved Subject to Conditions
C20/0709/44/HT Prior Telecommunications Notice Ivy Cottage, 1 Ivy Terrace, Borth Y Gest, Porthmadog, LL49 9TS (none)
C20/0701/39/LL Full Planning Beach Side Restaurant, The Warren Lôn Pont Morgan, Abersoch, Pwllheli, LL53 7AA

Cais cynllunio llawn ar gyfer gosod canopi teras allanol i ddarparu man eistedd awyr agored dan do ym mwyty traeth Sandbar, The Warren, Abersoch.


Full planning application for the installation of an external terrace canopy to provide a covered outdoor seating area at the Sandbar beach restaurant, The Warren, Abersoch.

Abersoch Llanengan Approved Subject to Conditions
C20/0698/32/DT Householder Planning Efail Glandwr, Sarn Mellteyrn, Pwllheli, LL53 8DY

Agor mynedfa gerbydol newydd, ymestyn gardd ddomestig a gwaith peirianyddol i newid lefelau tir gan gynnwys creu gofod parcio newydd


Creation of new vehicular access, extension of domestic garden and engineering works to alter ground levels including creation of new parking space

Botwnnog Botwnnog Refused
C20/0695/45/LL Full Planning O'shea International, Sail Loft West Morfa'r Garreg, Pwllheli, LL53 5AY

Estyniad newydd arfaethedig i'r  adeilad warws a swyddfa presennol


Proposed new extension to existing warehouse and office building

Pwllheli (South) Pwllheli Approved Subject to Conditions
C20/0694/40/LL Full Planning Hendre Penprys, Pentreuchaf, Pwllheli, LL53 8EZ

Newid defnydd tair ystafell wely Gwely a Brecwast yn llety gwyliau hunangynhwysol dwy ystafell wely ac adeiladu modurdy domestig


Change of use of three bed and breakfast rooms to a two bedroom self contained holiday let and the construction of a domestic garage

Efailnewydd / Buan Llannor Approved Subject to Conditions
C20/0710/02/DT Householder Planning 2 Is Y Graig, Corris, SY20 9TQ Ail gyflwyniad o gais i godi balconi ar edrychiad deheuol yr eiddo ynghyd a chynnal newidiadau i'r agoriadau/Resubmission of application to erect a balcony to the south elevation of the property and alterations to openings Corris / Mawddwy Corris Refused
C20/0451/08/LL Full Planning Former Shell Mexx Yard Station Road, Penrhyndeudraeth, LL48 6LG

Cais ar gyfer newid defnydd safle i redeg busnes taxi ynghyd a chodi adeilad gweithdy / Application for the change of use of site to run taxi business, erection of workshop building, 

Penrhyndeudraeth Penrhyndeudraeth
C20/0632/18/DT Householder Planning Y Gelli Ffordd Bethel, Bethel, Caernarfon, LL55 1UN

Cais ar gyfer codi estyniad unllawr to fflat i ochr yr eiddo / Application to erect a single storey flat roofed extension to side of dwelling

Bethel Llanddeiniolen Approved with Conditions
C20/0376/23/AC Removal/Variation of Condition(s) Bryn Gwyn Mawr, Llanrug, Caernarfon, LL55 4RG

Diwygio amod rhif 2 o ganiatad cynllunio C20/0180/23/LL er mwyn gwneud newidiadau i ddyluniad y ty/Amend condition no. 2 of planning permission C20/0180/23/LL so as to carry out alterations to the design of the dwelling. 

Cwm y Glo Llanrug Approved with Conditions
C20/0704/20/DA Non-Material Amendment Bron Dalar, 14 Caernarfon Road, Y Felinheli, LL56 4NQ

Diwygiad ansylweddol i ganiatad cynllunio rhif C16/1558/20/LL er mwyn ymestyn y lolfa haul/Non-material amendment to planning permission C16/1558/20/LL so as to extend the conservatory.

Approved (Without Conditions)
C20/0699/35/CT Tree Felling in Conservation Area Y Maes Stryd Fawr, Criccieth, LL52 0EY (none) Criccieth Criccieth No Objection
C20/0697/24/TC Lawful Development Certificate Existing/Proposed Golygfa, Rhostryfan, Caernarfon, LL54 7PB

Cais tystysgrif cyfreithloni defnydd presennol o dir fel gardd cysylltiol a chwrtil / Application for existing lawful use of land as domestic garden and curtilage area

Llanwnda Llanwnda Approved (TC only)
C20/0691/21/AC Removal/Variation of Condition(s) Bryn Derwas, Tal Y Bont, Bangor, LL57 3YB

Diwygio amod 2 o ganiatad rhif C20/0332/21/DT er mwyn creu swyddfa uwchben y modurdy/Amend condition 2 of planning permission C20/0332/21/DT so as to create an office above the garage.

Arllechwedd Llanllechid Approved with Conditions
C20/0687/14/LL Full Planning Caernarfon Castle Castle Ditch, Caernarfon, LL55 2AY Uwchraddio'r cyfleusterau ymwelwyr drwy gosod lifft, creu caffi, toiledau newydd a chyfleusterau i'r gweithwyr a storio / Improve the visitor facilities through installing a lift, create a cafe, new toilets and facilities for staff and storage.  Seiont (Caernarfon) Caernarfon Approved with Conditions
C20/0686/09/DT Householder Planning 94d Plas Edwards, Tywyn, LL36 0DA

Estyniad balconi/Balcony extension

Tywyn Tywyn Approved with Conditions
C20/0646/44/CR Listed Building Consent Porthmadog Sailing Club Corn Hill, Porthmadog, LL49 9AY

Gosod ffan echdynnydd ar gefn yr adeilad / Installation of extractor fan on rear of building

Porthmadog (West) Porthmadog Approved with Conditions
C20/0645/44/LL Full Planning Porthmadog Sailing Club Corn Hill, Porthmadog, LL49 9AY Gosod ffliw ar gefn yr adeilad / Installation of flue to rear of building. Porthmadog (West) Porthmadog
C20/0635/17/DT Householder Planning Bod Derwyddon, Carmel, Caernarfon, LL54 7AN Cais ar gyfer codi estyniad unllawr i gefn ac ochr y eiddo / Application for the erection of a single storey extension to the side and rear of the property. Talysarn Llandwrog Approved with Conditions
C20/0457/08/CR Listed Building Consent Bron Y Garth Hospital, Minffordd, Penrhyndeudraeth, LL48 6HE Addasiadau mewnol ac allanol i drosi llawr daear o'r prif adeilad yn westy / Internal and external alterations to ground floor of the main building into hotel  Penrhyndeudraeth Penrhyndeudraeth
C20/0692/18/DT Householder Planning Cymerau, Bethel, Caernarfon, LL55 1UW Estyniad un llawr ar y talcen deheuol/Single storey extension on southern gable.  Bethel Llanddeiniolen Approved with Conditions
C20/0696/14/MG Approval of Reserved Matters Tir Rhwng / Land Between Tan Y Garth A Cefn Gwyndre, Lôn Ddewi, Caernarfon, LL55 1BH Cais materion a gadwyd yn ol ar gyfer caniatad cynlluniol amlinellol C17/0631/14/LL ar gyfer codi ty a gwelliannau i'r fynedfa bresennol / Application for reserved matters in relation to outline planning permission C17/0631/14/LL for the erection of a dwelling and improvements to the access.  Menai (Caernarfon) Caernarfon
C20/0685/11/DT Householder Planning 19 Belmont Road, Bangor, LL57 2HY

Estyniad un llawr yng nghefn yr eiddo/Single storey extension at rear of property.

Glyder (Bangor) Bangor Approved with Conditions
C20/0676/39/LL Full Planning Bryn Onnen Lôn Engan, Abersoch, Pwllheli, LL53 7LB

Dymchwel caban presennol a chodi estyniad unllawr newydd i'r prif annedd yn ei le


Demolition of existing chalet  and replace with new single storey extension to main dwelling

Abersoch Llanengan Approved Subject to Conditions
C20/0674/41/MG Approval of Reserved Matters Cae Bodlondeb, Ger Ael Y Bryn, Chwilog, LL53 6SH Cais ar gyfer materion a gadwyd yn ol a gwybodaeth draenio a datblygu cam wrth cam mewn cyswllt a chaniatad cynllunio amlinellol C16/1363/41/AM ar gyfer codi 9 ty sy'n cynnwys 3 fforddiadwy a ffordd mynediad. / Reserved matters application together with drainage and phasing details in relation to outline planning permission C16/1363/41/AM for the erection of 9 dwellings including 3 affordables and access road.  Llanystumdwy Llanystumdwy
C20/0673/41/MG Approval of Reserved Matters Cae Bodlondeb, Ger Ael Y Bryn, Chwilog, LL53 6SH Cais ar gyfer materion a gadwyd yn ol a gwybodaeth draenio a datblygu cam wrth cam mewn cyswllt a chaniatad cynllunio amlinellol C16/1603/41/AM ar gyfer codi 9 ty sy'n cynnwys 3 fforddiadwy a ffordd mynediad. / Reserved matters application together with drainage and phasing details in relation to outline planning permission C16/1603/41/AM for the erection of 9 dwellings including 3 affordables and access road.  Llanystumdwy Llanystumdwy
C20/0693/39/RA Approval of Details Reserved by Condition Pentre Bach Lôn Pentre Bach, Abersoch, Pwllheli, LL53 7ES

Cais i ryddhau amodau 3 (defnydd to), 4 (gorffeniad allanol) a 5 (tirlunio) o ganiatâd cynllunio C18/0895/39/LL i ddymchwel tŷ presennol a chodi tŷ newydd


Application to discharge conditions 3 (roof material), 4 (external finish) and 5 (landscaping) of planning permission C18/0895/39/LL to demolish existing dwelling and erect new dwelling

Abersoch Llanengan Approved (Without Conditions)
C20/0684/40/AC Removal/Variation of Condition(s) Eisteddfa, Llannor, Pwllheli, LL53 6YG

Cais i ddiwygio amod 6 ar ganiatâd cynllunio C96D/0094/20/LL yn ymwneud ag annedd amaethyddol.


Application to amend condition 6 on planning permission C96D/0094/20/LL relating to an agricultural dwelling.

Abererch Llannor Approved Subject to Conditions
C20/0682/39/DT Householder Planning 20 Maes Awel, Abersoch, Pwllheli, LL53 7HS

Dymchwel y balconi cefn presennol. Codi estyniad deulawr yng nghefn yr eiddo.


Demolish existing rear balcony. Erection of a two-storey extension to the rear of the property.

Abersoch Llanengan Approved Subject to Conditions
C20/0681/40/DA Non-Material Amendment Ymddiriedolaeth Gig Gogledd Orllewin Cymru, Bryn Beryl Hospital Lôn Caernarfon, Llwyn Hudol, Pwllheli, LL53 6TT

Diwygiad ansylweddol i'r cynlluniau a gymeradwywyd drwy ganiatâd cynllunio C19/0502/40/LL er mwyn caniatáu codi adeilad ar gyfer cyfarpar cyflenwi trydan.


Non-material amendment to the plans approved by planning permission C19/0502/40/LL to allow the erection of a building for electricty supply equipment.

Abererch Llannor Refused
C20/0680/40/LL Full Planning Battin, Llwyndyrys, Pwllheli, LL53 6NG

Trosi adeilad allanol yn llety gwyliau.


Conversion of outbuilding into a holiday letting accommodation

Efailnewydd / Buan Llannor Refused
C20/0666/32/LL Full Planning Crugeran, Sarn Mellteyrn, Pwllheli, LL53 8DT Cais ar gyfr codi adeilad cynhyrchu wyau maes gan gynnwys seiloau a gwaith cysylltiedig / Erection of a free-range egg production unit including silos and associated works Botwnnog Botwnnog
C20/0621/35/LL Full Planning Criccieth Craft Centre, Criccieth, LL52 0HS

Dymchwel cyn weithdy llechi a chodi datblygiad cymysg yn cynnwys bwyty a bar ynghyd a gofod manwerthu bach a 4 ystafell wely 'aparthotel' gwasanaethol.


Demolition of existing former slate workshop and erection of a mixed used development comprising a restaurant and bar incorporating a small scale retail space and 4 no. serviced aparthotel bedrooms.

Criccieth Criccieth
C20/0544/18/YA Prior Approval (Agri/Forest) Fferm Y Ddôl Ffordd Bethel, Bethel, Caernarfon, LL55 1UL

Cais am hysbyseb o flaen llaw i godi sied amaethyddol ar gyfer porthiant a pheiriannau/Application for prior notification for the erection of agricultural shed to accommodate feed and machinery.

Bethel Llanddeiniolen Approved (Without Conditions)
C20/0395/20/CT Tree Felling in Conservation Area 5 Aber Cottages, Y Felinheli, LL56 4JY

Cais ar gyfer torri coeden dderw sydd o fewn Ardal Gadwraeth Aberpwll/ Application to fell an oak tree which is within the Aberpwll Conservation Area 

Y Felinheli Approved (Without Conditions)
C20/0690/42/DA Non-Material Amendment Maes Parcio Moreia Nefyn, Stryd Moreia, Nefyn, Pwllheli, LL53 6HG

Diwygiad ansylweddol i'r cynlluniau a gymeradwywyd gan ganiatâd cynllunio C20/0364/42/LL ar gyfer maes parcio er mwyn galluogi trefniant safle amgen.


Non-material amendment to the plans approved by planning permission C20/0364/42/LL for a car park in order to enable a revised site layout.

Nefyn Nefyn Withdrawn
C20/0640/09/RC Removal/Variation of Condition(s) 92 Plas Edwards, Tywyn, LL36 0DA

Cais ar gyfer ymgymryd a gwaith heb gydymffurfio ac amod rhif 2(unol a cynlluniau) a 3(manylion balconi) ar ganiatad rhif C19/1135/09/DT


Application to carry out work without compliance with condition number2(in accordance with plans) and 3(balcony details) on approval number C19/1135/09/DT

Tywyn Tywyn Approved with Conditions
C20/0633/38/CR Listed Building Consent Fferm Crugan, Llanbedrog, Pwllheli, LL53 7NL Trosi adeilad allanol i ffurfio rhan o'r ty / Conversion of outbuilding to form part of dwelling.  Llanbedrog Llanbedrog Approved with Conditions
C20/0671/11/DA Non-Material Amendment Cyngor Gwynedd, Glancegin School Ffordd Y Castell, Maesgeirchen, Bangor, LL57 1ST

Diwygiad ansylweddol i ganiatad cynllunio rhif C20/0113/11/LL ar sail y cynllun tirlunio/Non-material amendment to planning permission ref. C20/ 0113/11/LL as regards to the landscaping scheme.

Marchog (Bangor) Bangor Approved (Without Conditions)
C20/0667/43/LL Full Planning Tir Rhwng / Land Between Rhandir & Bod Elen, Llithfaen, Pwllheli, LL53 6PA

Cais Cynllunio Llawn ar gyfer annedd unllawr fforddiadwy a gwaith seilwaith cysylltiedig


Full Planning Application for an affordable single storey dwelling and associated infrastructure works

Llanaelhaearn Pistyll
C20/0662/14/LL Full Planning Plas Bawb, Ysgol Cynradd Maesincla Maesincla Lane, Caernarfon, LL55 1DF Cais ar gyfer codi estyniad unllawr to fflat i'r adeilad ar gyfer darparu cyfleusterau ychwanegol / Application for the erection of a single storey flat roof extension to existing building to provide additional facilities  Cadnant (Caernarfon) Caernarfon Approved Subject to Conditions
C20/0654/42/DT Householder Planning Mor A Mynydd, Edern, Pwllheli, LL53 8YU

Adeiladu balconi a ffenestr cromen ar gefn yr eiddo


Erection of balcony and dormer window at rear of property

Morfa Nefyn Nefyn Approved Subject to Conditions
C20/0651/38/LL Full Planning Tir Ger / Land By Tremfan Hall, Llanbedrog, Pwllheli, LL53 7NN

Adeiladu sied amaethyddol pwrpas cyffredinol i storio bwyd anifeiliaid, peiriannau ac i gartrefu anifeiliaid yn achlysurol.


Construction of a general purpose agricultural shed to store feed, machinery and the occasional housing of animals.

Llanbedrog Llanbedrog Refused
C20/0650/39/DT Householder Planning Tŷ'r Afon Lôn Engan, Abersoch, Pwllheli, LL53 7HR

Dymchwel y modurdy presennol ac adeiladu estyniad ar ochr yr eiddo ac ymestyn y ffenestr gromen bresennol yn y cefn.


Demolish existing garage and construct an extension to the side of the property and  extend existing dormer at the rear.

Abersoch Llanengan Approved Subject to Conditions
C20/0647/26/LL Full Planning Tan Y Bryn, Waunfawr, Caernarfon, LL55 4BZ

Ail adeiladu pont a wynebu ffordd mynediad gyda concrid.


Reinstate bridge and surface the access road with concrete.  

Waunfawr Waunfawr
C20/0644/15/LL Full Planning Pont Pen Y Llyn, LL55 3NP Cais ar gyfer codi gweithdy a storfa gychod / Application for the erection of a boathouse and workshop Llanberis Llanberis
C20/0625/40/AC Removal/Variation of Condition(s) Llwyn Ffynnon, Y Ffôr, Pwllheli, LL53 6UY

Diddymu amod 5 o ganiatâd cynllunio C16/1054/40/LL sy'n cyfyngu'r defnydd o'r bar a'r lolfa i feddianwyr y carafanau teithiol ar y safle yn unig.

Removal of condition 5 of planning permission C16/1054/40/LL which limits the use of the bar and lounge to the occupants of the touring caravans on site only.

Abererch Llannor Approved Subject to Conditions
C20/0623/19/AC Removal/Variation of Condition(s) Tir Ger / Land At Lon Cefnwerthyd, Bontnewydd, Gwynedd, LL55 2UD

Cais i newid amodau 2 a 21 o ganiatad cynllunio C19/0014/19/LL er mwyn symud plot 14 a 29 a symud modurdy plot 17, lleihau lefel slab plotiau 18 a 26 a tynnu rhan o'r llwybr troed i'r 'hammerhead'/ Application to vary conditions 2 and 21 of planning permission C19/0014/19/LL in order to reposition plots 14 and 29 and reposition garage of plot 17, reduce slab level of plots 18 and 26 and remove part of footpath to the hammerhead

Bontnewydd Bontnewydd Approved Subject to Conditions
C20/0678/39/DA Non-Material Amendment Plas Bach Maes Gwydryn, Abersoch, Pwllheli, LL53 7ED

Diwygiad Ansylweddol i'r cynlluniau a gymeradwywyd gan Ganiatâd Cynllunio C20/0212/39/ DT er cynnwys ffenestr denau newydd 3000mm o led i'r drychiad gorllewinol.


Non-Material Amendment to the plans approved by Planning Permission C20/0212/39/DT to include a new 3000mm wide thin window to the west elevation.

Abersoch Llanengan Approved Subject to Conditions
C20/0669/11/LL Full Planning Blenheim House Holyhead Road, Bangor, LL57 2DP

Cais i ddymchwel adeiladau presennol a chodi adeilad 4 llawr i greu 36 uned breswyl, creu llecynau parcio cebydol cysylltiedig, diwygiadau i'r fynedfa gerbydol presennol ynghyd chreu mynedfa gerbydol ychwanegol /

Application to demolish existing buildings and erect a 4 storey building to create 36 residential unts, associated vehicular parking spaces, amendments to the existing vehicular access and creation of new vehicular access


Menai (Bangor) Bangor
C20/0664/11/DA Non-Material Amendment Garth Service Station Beach Road, Bangor, LL57 1AB

Cais ar gyfer gwneud diwygiad ansylweddol i ganiatad cynllunio cyfeirnod C20/0213/11/LL er mwyn dileu drws a chau'r agoriad i gydfynd a'r edrychiad cefn presennol / Application for a non-material amendment to planning permission reference C20/0213/11/LL so as to remove rear door and block opening to match existing rear elevation

Garth (Bangor) Bangor Approved with Conditions
C20/0659/15/DT Householder Planning 8, Rallt Goch Ceunant, Llanberis, Caernarfon, LL55 4SW Cais ar gyfer dymchwel estyniad ochr unllawr presennol a chodi estyniad deulawr yn ei le / Application to demolish existing single storey side extension and erection of a two storey extension it its place Llanberis Llanberis Approved with Conditions
C20/0649/44/LL Full Planning Land Adjacent To Gelert House Ffordd Penamser , Porthmadog, LL49 9NX

Cais ar gyfer gosod pwerdy ~5MWe nwy wrth gefn gyda isadeiledd cysylltiol / Application for the erection of an ~5MWe gas fired standby power station and associated infrastructure.

Porthmadog (West) Porthmadog
C20/0637/22/LL Full Planning Bryn Y Gog Road From Lôn Pant To Pant Y Gôg Then Southwestwards Passing Garreg Lwyd To Pengwastad Nant, Nebo, LL54 6EB

Adeiladu ty amaethyddol


The erection of an agricultural dwelling

Llanllyfni Llanllyfni
C20/0665/24/RA Approval of Details Reserved by Condition Tir Ger Tan Y Celyn, Swn Y Mor And Talardd, Dinas, Llanwnda, Caernarfon, LL54 7YN

Cais ar gyfer rhyddhau'r amodau canlynol o ganiatadau  cynllunio APP/Q6810/A/19/3221957 ac  C20/0088/24/AC: rhif 8 - dwr wyneb, rhif 9 - draenio dwr budr,  rhif 10 - tirweddu, rhif 13 - tai fforddiadwy, rhif 15 - delio gyda planhigion di-ymledol, rhif 16 - osgoi llygredd, rhif 18 - datganiad rheoli adeiladu, rhif 19 - materion dwyieithog / Application for the discharge of the following conditions of planning permissions APP/Q6810/A/19/3221957 and C20/0088/24/AC: no 8 - surface water, no 9 - foul drainage, no 10 - landscaping, no 13 - non-invasive plant management, no 16 - pollution prevention, no 18 - construction management statement, no 19 - bilingual

Llanwnda Llanwnda Condition(s) Fully Discharged
C20/0652/44/DA Non-Material Amendment Plot 59 Tan Y Foel Borth Y Gest, Porthmadog, LL49 9UH

Diwygiad ansylweddol i gynlluniau a ganiatawyd dan C16/0732/44/LL i ddiwygio dyluniad ffenestri gromen blaen a cefn, newid ffenestr cefn ar lefel daear am ddrysau ffrenig dwbl,  ail leoli ffenestri ar drychiad ochr ac ail drefnu ffenestri to lefel uchel ar y drychiad cefn ynghyd a chynnwys 1 ffenestr to dros y wardrob.

Non material amendment to the plans approved under C16/0732/44/LL to amend the design of front and rear dormer windows, replacement of window at ground floor rear with french double doors, relocation of a window on the side elevation and rearrangement of the existing high-level Velux windows at the rear of the property including one additional Velux window over the wardrobe.

Porthmadog (West) Porthmadog Approved with Conditions
C20/0668/39/DA Non-Material Amendment Trigfa Lôn Sarn Bach, Abersoch, Pwllheli, LL53 7EH

Diwygiad ansylweddol i'r cynlluniau a gymeradwywyd trwy ganiatâd cynllunio C19/1105/39/DT i gynnwys:

(1) Codi uchder y balwstrad ddi-ffrâm gwydrog o 1.1m i 1.5m ar  y balconi estynedig  llawr uchaf dwyrain, y balconi dormer llawr uchaf de, y balconi crwm llawr gwaelod de, a'r patio / decin llawr gwaelod dwyrain.

(2) Balwstrad / sgrin ddi-ffrâm gwydrog 1.5m o uchder o dan falconi estynedig y llawr uchaf, ar lefel y llawr gwaelod


Non-material amendment to the plans approved by planning permission C19/1105/39/DT to include :

(1) The glazed frameless balustrades to the Top floor East extended balcony, the Top floor South dormer balcony, the Ground floor South curved’ balcony, and the Ground floor East patio / deck, to be increased in height from 1.1m to 1.5m. 

(2) A new 1.5m high glazed frameless balustrade / screen underneath the Top floor extended balcony, at Ground floor level

Abersoch Llanengan Approved Subject to Conditions
C20/0663/16/LL Full Planning The Bungalow Hermon Road, Mynydd Llandygai, Bangor, LL57 4DZ

Cais ar gyfer dymchwel estyniad unllawr presennol a chodi estyniad deulawr yn ei le ynghyd a mewnosod pedair ffenestr dormer, simdde newydd, canopi to uwchben mynedfa'r eiddo a balconi math juliette ar lawr cyntaf y talcen / Application to demolish single storey extension and erection of two storey extension in its place together with four dormer windows, new chimney, roof canopy above lobby entrance and juliette balony on first floor gable elevation


Tregarth & Mynydd Llandygai Llandygai Approved with Conditions
C20/0655/38/DT Householder Planning Gors, Llanbedrog, Pwllheli, LL53 7UN

Estyniad unllawr ochr.


Single storey side extension

Llanbedrog Llanbedrog Approved Subject to Conditions
C20/0648/45/CA Conservation Area Consent W Dop & Son, W Dop & Son Lower Cardiff Road, Pwllheli, LL53 5NF

Caniatâd Ardal Gadwraeth i ddymchwel hanner cefn yr adeilad, darn warws adeiladwaith ffrâm ddur efo to fflat

Conservation Area Consent to demolish rear half of building, steel framed warehouse portion with flat roof

Pwllheli (North) Pwllheli Approved Subject to Conditions
C20/0610/11/LL Full Planning Abbeyfield Society, Elm Bank Siliwen Road, Bangor, LL57 2BH Newid defnydd o gartref gofal yr henoed a fflat i fflat a thy ychwanegol (2 uned breswyl) ynghyd a newidiadau i'r llecynnau parcio/Change o use from residential care home for the elderly and flat into a flat and an additional dwelling (2 residential units) together with alterations to parking spaces.  Menai (Bangor) Bangor Approved with Conditions
C20/0642/11/DT Householder Planning 124 Pennant Crescent, Bangor, LL57 4LR

Cais deiliad ty ar gyfer codi estyniad ochr unllawr to fflat / Householder application for single storey flat roofed extension

Hendre (Bangor) Bangor Approved with Conditions
C20/0615/24/AC Removal/Variation of Condition(s) White Tower Caravan Park, Saron, Caernarfon, LL54 5UH

Ymestyn cyfnod preswylio 52 o garafanau teithiol o 10 mis a hanner i 12 mis.

Extend period of occupancy for touring caravans from 10.5 and a half months to 12 months.

Llanwnda Llanwnda
C20/0613/26/RA Approval of Details Reserved by Condition Tan Y Bryn, Waunfawr, Caernarfon, LL55 4BZ

Cais ar gyfer rhyddhau amod 8 (gorffeniad allanol) a 9 (cyflenwad dwr) ar ganiatad rhif C18/0856/26/LL

Application to discharge condition 8 (external finnish) and 9 (water supply) on planning permission number C18/0856/26/LL

Waunfawr Waunfawr
C20/0609/24/LL Full Planning Gwredog Isaf, Rhostryfan, Caernarfon, LL54 7PN

Cais ar gyfer trosi adeilad allanol presennol i lety gwyliau / Application to convert existing outbuilding to holiday accommodation

Llanwnda Llanwnda Approved Subject to Conditions
C20/0604/11/LL Full Planning 33 William Street, Bangor, LL57 1BG Addasu ty presennol i fod yn 2 dy/Conversion of existing dwelling into 2 dwellings. Hirael (Bangor) Bangor Approved with Conditions
C20/0603/11/DT Householder Planning 9 Friars Road, Bangor, LL57 1BE Estyniad un llawr yn y cefn/Single storey rear extension. Hirael (Bangor) Bangor Approved with Conditions
C20/0602/22/DT Householder Planning Tan Y Coed Ffordd Nasareth, Nasareth, Caernarfon, LL54 6DW Cais ar gyfer dymchwel estyniadau a modurdy presennol a chodi estyniad ochr to fflat ac adeilad allanol to fflat / Application to demolish existing extension and garage and the erection of a new flat roof extension and outbuilding.  Llanllyfni Llanllyfni Approved with Conditions
C20/0421/04/LL Full Planning Cae Pant, Llandderfel, Y Bala, LL23 7RG Cais ar gyfer codi adeilad cynhyrchu wyau maes gan gynnwys ystafell bacio / Application to erect a free-range egg production unit with packing room Llandderfel Llandderfel Refused
C20/0636/11/DT Householder Planning 29 Llys Adda, Bangor, LL57 2AW Cais ar gyfer codi estyniad ochr deulawr a chodi estyniad unllawr i gefn yr eiddo / application to erect a two storey side extension and a single storey extension to the rear of the dwelling Dewi (Bangor) Bangor Approved with Conditions
C20/0612/23/DT Householder Planning 2, Carreg Y Fran, Cwm Y Glo, Caernarfon, LL55 4DD

Codi modurdy a swyddfa yng nghefn yr eiddo/Erection of a garage and office at rear of property. 

Cwm y Glo Llanrug Approved with Conditions
C20/0588/17/AC Removal/Variation of Condition(s) Yr Hen Becws, Llandwrog, Caernarfon, LL54 5SY

Cais ar gyfer diwygio amod 2 (cynlluniau a ganiateir) a rhyddhau amodau 3 (llechi) a 4 (gorffeniad allanol) o chaniatad cynllunio rhif C16/0271/17/LL er mwyn codi estyniad unllawr ychwanegol yn y cefn a chytuno llechi a gorffeniad allanol / Application to for variation to condition 2 (approved plans) a discharge of conditions 3 (slates) and 4 (external finishes) of planning permission reference C16/0271/17/LL so as to erect and additional single storey extension at the rear and agree roof slates and external finishes

Groeslon Llandwrog Approved with Conditions
C20/0634/13/DA Non-Material Amendment Godre'r Gaer Ffordd Carneddi, Carneddi, LL57 3SH

Cais ar gyfer gwneud diwygiad ansylweddol i ganiatad cynllunio cyfeirnod C17/1212/13/LL er mwyn dileu'r porth blaen, codi balconi ar yr edrychiad blaen a chynydd maint y ffenestri / Application for a non-material amendment to planning permission reference C17/1212/13/LL to delete the front porch, erect a balcony the prinicpal elevation and increase window sizes

Gerlan Bethesda Approved with Conditions
C20/0631/18/LL Full Planning Cae Corniog Bach, Penisarwaun, Caernarfon, LL55 3DB

Cais ar gyfer estynnu cwrtil breswyl, newidiadau i fynedfa gerbydol ac amaethyddol presennol, estyniad i sied ardd presennol, creu llecynnau parcio cerbydau a chodi ffensiau / Application to extend residential curtilage, alterations to existing vehicular and agricultural access, extension to existing garden shed, creation of vehicle parking space and erection of fencing

Penisarwaun Llanddeiniolen Approved with Conditions
C20/0627/20/DT Householder Planning 21 Stryd Menai, Y Felinheli, LL56 4HX

Cais ar gyfer codi balconi un llawr i gefn yr eiddo / Application to erect a single storey balcony to the rear of the dwelling

Y Felinheli Approved with Conditions
C20/0624/14/LL Full Planning Cyngor Gwynedd, Hendre Primary School Ffordd Cae Phillips, Caernarfon, LL55 2AT Cais ar gyfer codi estyniad un llawr to fflat i greu ystafell amlbwrpas Application for the erection of a single storey extension to create a multi-purpose room. Peblig (Caernarfon) Caernarfon Approved Subject to Conditions
C20/0152/13/LL Full Planning 4, Ogwen Terrace High Street, Bethesda, Bangor, LL57 3AY Cais ar gyfer trosi is-lawr eiddo i uned breswyl hunan gynhaliol ynghyd a rhannu modurdy cefn fodurdy a phorth car / Application to convert lower ground floor into self contained residential unit together with splitting the rear garage into a garage and car port Ogwen Bethesda
C20/0630/18/RA Approval of Details Reserved by Condition The Garage, Clwt Y Bont, Deiniolen, Caernarfon, LL55 3EB

Cais ar gyfer rhyddhau amod 4 efo ganiatad cynllunio cyfeirnod C20/0356/18/LL sy'n ymwneud a chyflwyno cynllun parcio cerbydau / Application to discharge condition 4 of planning permission reference C20/0356/18/LL which requires the submission of the vehicle parking layout

Deiniolen Llanddeiniolen Approved with Conditions
C20/0628/20/DA Non-Material Amendment Fron Helig, 42 Bryn Ffynnon, Y Felinheli, LL56 4SJ

Cais diwygiad di-faterol i ganiatad cynllunio cyfeirnod C20/0118/20/DT er mwyn newid dyluniad pileri'r balconi / Application for a non-material amendment to planning permission reference C20/0118/20/DT to change the design of balcony pillars

Y Felinheli Approved with Conditions
C20/0626/11/CT Tree Felling in Conservation Area 205 Stryd Fawr, Bangor, LL57 1NY

Cais ar gyfer gwneud gwaith tocio i ddwy goeden Palalwyfen wedi eu lleoli oddi fewn i Ardal Gadwraeth Bangor / Application for works to prune two Lime trees located within the Bangor Conservation Area

Deiniol (Bangor) Bangor Approved (Without Conditions)
C20/0564/17/LL Full Planning Y Sgwar, Y Fron, Caernarfon, LL54 7BB


Codi  bwrdd gwybodaeth.

Erection of a  noticeboard,

Talysarn Llandwrog Approved with Conditions
C20/0622/13/LL Full Planning Pen Bre Ffordd Y Mynydd, Rachub, Bangor, LL57 3HS Creu croglofft o fewn yr annedd bresennol ynghyd a gosod ffenestri to/Create a crogloft within the existing dwelling and insert roof windows. Gerlan Bethesda Approved with Conditions
C20/0616/09/HT Prior Telecommunications Notice Leahurst Caravan Park, Tywyn, LL36 9HL

Codi 2 bolyn pren 8 medr ar gyfer offer cyfathrebu trydannol band eang.


Erection of two 8 metre wooden poles for broad band electronic communications apparatus.

Tywyn Tywyn Prior Determination Not Required
C20/0556/38/DT Householder Planning Fferm Crugan, Llanbedrog, Pwllheli, LL53 7NL Trosi adeilad atodol i ffurfio rhan o'r ty / Conversion of attached outbuilding to form part of dwelling Llanbedrog Llanbedrog Approved with Conditions
C20/0553/22/DT Householder Planning 6-8 Ffordd Yr Orsaf, Penygores, LL54 6NW

Cais deiliad ty ar gyfer codi adeilad modurdy preifat / Householder application for the erection of a private garage 

Penygroes Llanllyfni Approved with Conditions
C20/0545/18/LL Full Planning Gwynfryn Carreg Y Garth, Rhiwlas, Bangor, LL57 4HD Dymchwel yr adeilad stiwdio presennol a chodi ty newydd yn ei le/Demolish existing studio building and erection of a new dwelling in its place. Penisarwaun Llanddeiniolen Refused
C20/0619/14/CR Listed Building Consent Hen Gwrt Castle Ditch, Caernarfon, LL55 2AY Gosod gwydriad eilradd / Installation of secondary glazing  Seiont (Caernarfon) Caernarfon Approved with Conditions
C20/0618/18/LL Full Planning Cae Rhos, Llandeiniolen, LL55 3AG Addasu ac ymestyn yr adeilad allanol i'w ddefnyddio ar gyfer uned wyliau/Conversion and extend outbuilding for use as a holiday unit. Bethel Llanddeiniolen Withdrawn
C20/0617/11/LL Full Planning Hen Glawdd Ffordd Treborth, Treborth, Bangor, LL57 2RJ All-osod y ty presennol gyda ty newydd ynghyd a gwaith cysylltiedig/Replace existing dwelling with a new dwelling and associated works. Glyder (Bangor) Bangor
C20/0614/39/DT Householder Planning 64 Cae Du Estate, Abersoch, Pwllheli, LL53 7DJ

ADDASIADAU A NEWIDIADAU GAN GYNNWYS GOSOD FFENESTRI TO, CLADIN ALLANOL A CHYSGODFAN AR GYFER CEIR YNGHYD A GWAITH TIR YN CYNNWYS CODI WAL GYNNAL AC ARDAL PATIO NEWYDD.


ALTERATIONS AND AMENDMENTS INCLUDING INSTALLATION OF ROOF LIGHTS, EXTERNAL CLADDING AND CAR PORT AND GROUNDWORKS INCLUDING CONSTRUCTION OF RETAINING WALL AND NEW PATIO AREA

Abersoch Llanengan Approved Subject to Conditions
C20/0489/14/CR Listed Building Consent Wal Y Cei, Caernarfon, Gwelliannau i lwybrau troed o amgylch y Castell / Improvements to footpaths around the Castle. Seiont (Caernarfon) Caernarfon Approved with Conditions
C20/0419/36/DT Householder Planning Ffridd Fach, Bwlch Derwin, Garndolbenmaen, LL51 9EQ

Estyniad unllawr ochr ac ymestyn cwrtil.

Single storey side extension and extension to curtilage

Clynnog Clynnog Approved with Conditions
C20/0030/19/HY Advertisement Consent Newborough Arms, Newborough Arms, Bontnewydd, Caernarfon, LL55 2UG

Symud arwydd presennol yn agosaf i'r ffordd / Move existing sign closer to highway

Bontnewydd Bontnewydd Refused
C20/0599/44/LL Full Planning Cymerau Ffordd Morfa Bychan, Morfa Bychan, Porthmadog, LL49 9UY

Cais am dyluniad diwygiedig ar gyfer codi ty (fel y caniatawyd dan penderfyniad C01D/0021/44/AM & C04D/0759/44/MG) ar dir cyfochrog i Cymerau, Morfa Bychan. 

Application for amended design for the erection of a dwelling (as approved under decision C01D/0021/44/LL & C04D/0759/44/MG) on land adjoining Cymerau, Morfa Bychan.

Porthmadog (West) Porthmadog Approved with Conditions
C20/0562/24/LL Full Planning Bryn Derwen, Rhostryfan, Caernarfon, LL54 7NB

Dymchwel fferm dy presennol  ynghyd a chodi ty newydd a gosod tanc trin newydd.


Demolition of existing farm house, together with the erection of a new dwelling, and installation of a new treatment plant

Llanwnda Llanwnda Approved Subject to Conditions
C20/0546/03/DT Householder Planning 12 Tan Y Manod Newydd, Bethania, Blaenau Ffestiniog, LL41 4BY

Estyniad ochr unllawr/Single storey side extension

Teigl Ffestiniog Approved with Conditions
C20/0606/16/DT Householder Planning Cae Herfyn Tal Gae, Tregarth, Bangor, LL57 4AE

Codi modurdy a swyddfa gartref o fewn cwrtil preswyl/Erection of a garage and home office within the residential curtilage.

Tregarth & Mynydd Llandygai Llandygai Approved with Conditions
C20/0605/15/LL Full Planning Penbryn Bakery, Penbryn Bakery, Pen Y Bryn, 28 High Street, Llanberis, Caernarfon, LL55 4EN Newidiadau i'r toeau cefn/Alterations to rear roofs. Llanberis Llanberis Approved with Conditions
C20/0600/17/DT Householder Planning Llaingro, Y Groeslon, Caernarfon, LL54 7DW Cais ar gyfer codi estyniad unllawr ar yr eiddo / Application for the erection of a single storey extension  Groeslon Llandwrog Approved with Conditions
C20/0533/35/LL Full Planning Eisteddfa Caravan And Camping Site, Pentrefelin, LL52 0PT

Newid defnydd tir ar gyfer lleoli 42 carafan teithiol ynghyd a chreu ffordd mynediad gysylltiol, tirlunio a chodi bloc toiledau.


Change of use of land for the siting of 42 touring caravans together with the formation of associated access roads, landscaping and the erection of a toilet block.

Dolbenmaen Dolbenmaen
C19/0979/17/RC Modification or Discharge of Planning Obligations Cilfynydd, Carmel, Caernarfon, LL54 7SA Cais i amrywio'r cytundeb 106 presennol o dy fforddiadwy i swm cymudol ar gyfer tai fforddiadwy / Application to vary the existing s106 agreement from affordable housing to a commuted sum for the purpose of affordable housing Groeslon Llandwrog Approved Subject to Conditions and S106 Agreement
C20/0608/32/DT Householder Planning Trefaes Isaf, Sarn Mellteyrn, Pwllheli, LL53 8RN

Estyniadau llawr cyntaf ar y cefn a'r ochr.

First floor extensions on the rear and side.

Botwnnog Botwnnog Approved Subject to Conditions
C20/0607/42/DT Householder Planning Garth Hudol Rhodfa'r Môr, Nefyn, Pwllheli, LL53 6EB

Estyniad deulawr


Two storey extension

Nefyn Nefyn Refused
C20/0592/26/DT Householder Planning Monfa, Caeathro, Caernarfon, LL55 2SS

Adeiladu ffenestr bae.

Construction of a bay window.

Waunfawr Waunfawr Approved Subject to Conditions
C20/0586/13/DT Householder Planning 51 Braichmelyn, Braichmelyn, Bangor, LL57 3RD

Estyniadau a newidiadau/Extensions and alterations.

Gerlan Bethesda Approved with Conditions
C20/0503/16/DT Householder Planning Tŷ Fferm Tanrhiw Bro Syr Ifor, Tregarth, Bangor, LL57 4AR Cais deiliad ty ar gyfer codi estyniad ochr unllawr / Householder application to erect a single storey extension to side of dwelling Tregarth & Mynydd Llandygai Llandygai Approved with Conditions
C20/0601/25/DT Householder Planning The Old Shop, Caerhun, Bangor, LL57 4DT Estyniad deulawr ar dalcen gogleddol y ty/Two storey extension on dwelling's northern gable end. Pentir Pentir Approved with Conditions
C20/0597/11/CR Listed Building Consent Nyth, (former St Mary's Church) Garth Road, Bangor, LL57 2RW

Addasiadau mewnol ac allanol i drosi cyn Eglwys yn ddefnydd perfformio / Internal and external alterations to convert former Church for performing use. 

Deiniol (Bangor) Bangor Approved with Conditions
C20/0596/11/LL Full Planning Nyth, (former St Mary's Church) Garth Road, Bangor, LL57 2RW Newid defnydd cyn Eglwys i ddefnydd ymarfer, gweithdy a lleoliad perfformio cwmni Fran Wen / Change of use of former Church into space for rehersal, workshop and performance for the company Fran Wen.  Deiniol (Bangor) Bangor Approved with Conditions
C20/0595/14/AC Removal/Variation of Condition(s) Block A Victoria Dock, LL55 1TH

Cais ar gyfer diwygio amod 1 o ganiatad cynllunio C15/1302/14/LL er mwyn ymestyn y cyfnod 5 mlynedd / Application for the variation of condition 1 of planning permission C15/1302/14/LL in order to extend the 5year period.

Menai (Caernarfon) Caernarfon Withdrawn
C20/0593/33/LL Full Planning Tyddyn Cae, Boduan, Pwllheli, LL53 6DS

Codi Sied / Storfa Amaethyddol


Erection of Agricultural Shed / Store

Efailnewydd / Buan Buan Approved Subject to Conditions
C20/0591/23/AC Removal/Variation of Condition(s) Bryn Berllan, Ceunant, Caernarfon, LL55 4RY

Diwygio amod 2 o ganiatad cynllunio C20/0255/23/DT er mwyn codi estyniad llai/Amend condition 2 of planning permission C20/0255/23/DT so as to erect a smaller extension.

Cwm y Glo Llanrug Approved with Conditions
C20/0327/36/LL Full Planning 1, Plas Isaf, Penmorfa, Porthmadog, LL49 9RS

Codi estyniad cefn a dymchwel ac ail-adeiladau modurdy / Erect rear extension and demolish and re-build garage

Dolbenmaen Dolbenmaen
C20/0403/44/RA Approval of Details Reserved by Condition Croglofft Garth Road, Borth Y Gest, Porthmadog, LL49 9TW

Cais rhyddhau amod 2 o ganiatad cynllunio C20/0127/44/LL sy'n ymwneud a thirlunio / Application to discharge condition 2 of planning permission C20/0127/44/LL in relation to landscaping

Porthmadog (West) Porthmadog Condition(s) Fully Discharged
C20/0300/35/CR Listed Building Consent Bryn Henllan Lôn Ednyfed, LL52 0LD

Addasiadau mewnol ac allanol er trosi adeilad o 3 fflat yn ol i un ty / Internal and external alterations to convert building back from 3 flats into 1 dwelling

Criccieth Criccieth Approved with Conditions
C20/0585/11/LL Full Planning Maesgeirchen Social County Club, Maesgeirchen Social Club, 90 Penrhyn Avenue, Maesgeirchen, Bangor, LL57 1LT Addasu'r cyn-glwb cymedithasol i fod yn siop bwyd cyfleus ynghyd ag estyniad a newidiadau/Conversion of previous social club into a convenience store together with an extension and alterations. Marchog (Bangor) Bangor
C20/0579/41/DT Householder Planning Bod Euron, Chwilog, Pwllheli, LL53 6SH Cais ar gyfer codi estyniad ar gefn yr eiddo / Application for the erection of an extension on the rear of the property  Llanystumdwy Llanystumdwy Approved Subject to Conditions
C20/0577/17/DT Householder Planning Cerdd Y Mynydd Carmel, Caernarfon, LL54 7AP Cais ar gyfer codi estyniadau unllawr ar yr eiddo / Application for the erection of single storey extensions on the property  Groeslon Llandwrog Approved with Conditions
C20/0532/44/RC Modification or Discharge of Planning Obligations Golygfa'r Gest, Morfa Bychan, Porthmadog, LL49 9YD

Cais ar gyfer tynnu cytundeb cyfreithiol 106 person lleol ynghlwm a chaniatad cynllunio C06D/0410/44/LL / Application for the removal of a local person s106 legal agreement in relation to planning permission C06D/410/44/LL

Porthmadog (West) Porthmadog
C20/0326/36/CR Listed Building Consent 1, Plas Isaf, Penmorfa, Porthmadog, LL49 9RS

Codi estyniad ar gefn yr eiddo / Erect extension to rear of building. 

Dolbenmaen Dolbenmaen
C20/0594/46/DT Householder Planning Ci Môr, 5 Wenallt Estate, Tudweiliog, Pwllheli, LL53 8NA

Estyniad llawr cyntaf uwchben y modurdy a gosod ffenestri gromen

First floor extension above garage and install dormer windows

Tudweiliog Tudweiliog Approved Subject to Conditions
C20/0590/11/LL Full Planning 95 High Street, Bangor, LL57 1NS

Addasiadau mewnol ac allanol yn cynnwys amnewid ffenster i ddrws a gosod grisiau allanol . Internal and external alterations to include replacing an existing window with a door and installing external stairs.

Deiniol (Bangor) Bangor Approved with Conditions
C20/0583/11/CR Listed Building Consent 95 High Street, Bangor, LL57 1NS Addasiadau mewnol ac allanol yn cynnwys amnewid ffenster i ddrws a gosod grisiau allanol . Internal and external alterations to include replacing an existing window with a door and installing external stairs. Deiniol (Bangor) Bangor Approved with Conditions
C20/0567/26/DT Householder Planning Fferm Gors, Waunfawr, Caernarfon, LL55 4SB Cais ar gyfer dymchwel estyniadau unllawr presennol a chodi estyniadau unllawr ar gefn ac ochr yr eiddo / Application for the demolition of existing single-storey extensions and construction of new rear and side single-storey extensions Waunfawr Waunfawr Approved Subject to Conditions
C20/0558/11/LL Full Planning Tir Agos I Neuadd Reichel, Bangor, LL57 2TR Cadw strwythurau dros dro am gyfnod o 12 mis ar gyfer derbynfa, ystafelloedd newid a toiledau/Retention of temporary structures for a period of 12 months for use as reception, changing rooms and toilets. Glyder (Bangor) Bangor Temporary permission
C20/0557/11/LL Full Planning Tir Agos I Neuadd Reichel, Bangor, LL57 2TR Cadw strwythur dros dro am gyfnod o 12 mis ar gyfer gampfa ynghyd ag ystafell pwysau/Retention of a temporary structure for a period of 12 months for use as a gymnasium together with a weights room. Glyder (Bangor) Bangor Temporary permission
C20/0487/00/LL Full Planning 10 The Arches, Barmouth, LL42 1AD

Cais llawn i newid defnydd cyn swyddfa (defnydd B1) i ddefnydd A1 ac A3 yn cynnwys bar profi a gwerthu gwin / Change of use of former office (B1 use) to an A1 and A3 use to include a bar for wine tasting and sales.

Abermaw Abermaw Approved with Conditions
C20/0456/00/MG Approval of Reserved Matters Site Adj. Min Y Mor Hotel Barmouth Promenade, Barmouth, LL42 1HW Appearance, Landscaping, Scale, Layout Abermaw Abermaw Approved with Conditions
C20/0584/24/DT Householder Planning Cae Bach, Dolydd, Caernarfon, LL54 7YA Cais ar gyfer codi adeilad allanol ar gyfer defnydd cysylltiol i'r prif eiddo fel ystafell gerdd / Application for the construction of an outbuilding for use in connection with the main dwelling as a music room.  Llanwnda Llanwnda Approved Subject to Conditions
C20/0582/16/DT Householder Planning Bryn Gwynedd, 1 Y Gefnan, Mynydd Llandygai, Bangor, LL57 4DJ Estyniad un llawr ar dalcen yr eiddo/Single storey extension to the side of the property. Tregarth & Mynydd Llandygai Llandygai Approved with Conditions
C20/0575/17/DT Householder Planning Tŷ Mawr, Bethesda Bach, Caernarfon, LL54 5SF

Estyniad deulawr cefn gyda balconi llawr cyntaf.


Two storey rear extension with first floor balcony.

Groeslon Llandwrog Refused
C20/0569/45/LL Full Planning Cyngor Gwynedd, Glan Y Mor School Cardiff Road, Pwllheli, LL53 5NU

Codi ffens diogelwch i rannau o dir yr ysgol i sicrhau gwahaniad disgyblion oddi wrth y cyhoedd a creu dosbarth allanol (gardd) a codi sied storio pren

Construction of security fence to areas of the school grounds to ensure separation of pupils from the public and the creation of an outdoor classroom (garden) and erection of a timber storage shed

Pwllheli (South) Pwllheli Approved Subject to Conditions
C20/0561/13/DA Non-Material Amendment Tir Ger Goder Gaer, Bethesda, LL57 3SH

Diwygiad ansylweddol i ganiatad cynllunio C17/1212/13/LL er mwyn diddymu waliau llechi o'r edrychiad blaen a'r simdde/Non-material amendment to planning permission C17/1212/13/LL to delete slate walling from the front elevation and chimney.

Gerlan Bethesda Approved (Without Conditions)
C20/0534/17/DT Householder Planning Road From Graianfa Passing Ty Coch To Fron Deg, Y Groeslon, LL54 7UD Cais ar gyfer dymchwel ports presennol a chodi ports o'r newydd ar flaen yr eiddo / Application for the demolition of existing porch and the erection of new porch on the front of the porperty Groeslon Llandwrog Approved with Conditions
C20/0468/45/CR Listed Building Consent Cyngor Gwynedd, Theatre And Cinema, Neuadd Dwyfor Penlan Street, Pwllheli, LL53 5DE Addasiadau mewnol i'r llawr 1af a'r 2ail yn cynnwys newid seddi a chreu corridor dianc newydd/ Internal alterations to the 1st and 2nd floors to include replacing seats and create new escape corridor Pwllheli (North) Pwllheli Approved Subject to Conditions
C20/0581/39/RA Approval of Details Reserved by Condition Haulfryn Group Ltd, The Warren Lôn Pont Morgan, LL53 7AA

Rhyddhau amod 6 (manylion unedau) ar ganiatad cynllunio C19/0996/39/LL

Discharge condition 6 (unit details) on planning permission C19/0996/39/LL

Abersoch Llanengan Condition(s) Fully Discharged
C20/0580/42/DA Non-Material Amendment Cae'r Wylan Lôn Isaf, Morfa Nefyn, Pwllheli, LL53 6BW

Diwygiad ansylweddol i'r cynlluniau a gymeradwywyd drwy ganiatâd cynllunio C20/0173/42/DT a fyddai'n golygu ymestyn yr estyniad deulawr a gymeradwywyd 1m er mwyn gwella'r trefniant mewnol.


Non-material amendment to the plans approved by planning permission C20/0173/42/DT which would involve extending the approved two storey extension by 1m to improve the internal arrangements.Morfa Nefyn Nefyn Approved Subject to Conditions
C20/0566/04/DT Householder Planning Ysgubor Fawr, Cefn Ddwysarn, Y Bala, LL23 7LN Estyniad ochr deulawr gyda linc unllawr/Double storey side extension with single storey link Llandderfel Llandderfel Approved with Conditions
C20/0548/08/LL Full Planning Tŷ Obry, Penrhyndeudraeth, LL48 6RY Codi adeilad amaethyddol er mwyn cadw anifeiliaid/Erection of agricultural building for housing of livestock. Penrhyndeudraeth Llanfrothen Approved with Conditions
C20/0538/03/LL Full Planning Ffordd Wynne, Blaenau Ffestiniog, LL41 3DW

Dymchwel adeilad presennol ac adeiladu 6 tŷ preswyl newydd/

Demolition of existing building and erection of 6 new dwellings

Diffwys & Maenofferen Ffestiniog
C20/0528/39/LL Full Planning Bwlchtocyn Farm, Bwlchtocyn, Pwllheli, LL53 7BN Creu mynedfa gerbydol a ffordd mynediad newydd / Formation of vehicular access and new access track. Llanengan Llanengan Approved Subject to Conditions
C20/0576/16/AC Removal/Variation of Condition(s) Clwb Criced Bangor, Ty Newydd Sports Ground Ffordd Llandygai, Llandygai, Bangor, LL57 4HR

Diwygio amod rhif 2 (yn unol a'r cynlluniau), 4 (parcio) a 10 (tirlunio) o ganiatad rhif C19/0105/16/LL ar gyfer codi clwb criced newydd/Amend condition no. 2 (in accordance with the plans), 4 (parking) and 10 (landscaping) of planning permission C19/0105/16/LL to erect a new cricket club.

Arllechwedd Llandygai Approved with Conditions
C20/0574/30/LL Full Planning Dynfra, Aberdaron, Pwllheli, LL53 8LL

Sied amaethyddol gyffredinol ar gyfer ŵyna, storio cyfarpar a phorthiant.

General purpose agricultural shed for lambing, storing machinery and fodder.

Aberdaron Aberdaron Approved Subject to Conditions
C20/0573/38/DT Householder Planning Bedw Arian Glynyweddw Estate, Llanbedrog, Pwllheli, LL53 7TT

Adeiladu anecs a storfa ar gyfer defnydd is-wasanaethol i Bedw Arian

Construction of annexe and store as an ancillary use to Bedw Arian

Llanbedrog Llanbedrog Approved Subject to Conditions
C20/0572/39/DT Householder Planning Hyfrydle Lôn Isaf, Mynytho, Pwllheli, LL53 7RS

Codi estyniad unllawr yn lle estyniad presennol.


Construct a single storey extension in place of an existing extension.

Llanengan Llanengan Approved Subject to Conditions
C20/0571/45/DA Non-Material Amendment 43 Abererch Road, Pwllheli, LL53 5YY

Diwygiad ansylweddol i'r cynlluniau a gymeradwywd gan ganiatâd cynllunio C19/0595/45/LL er mwyn caniatau ystafell iwtiliti ar gefn yr estyniad deulawr a ganiatawyd.


Non-material amendment to the plans approved by planning permission C19/0595/45/LL to allow a utility room to the rear of the permitted two storey extension.


Pwllheli (North) Pwllheli Approved Subject to Conditions
C20/0570/14/DT Householder Planning 3 Llys Y Garn, Caernarfon, LL55 2UT

Cais ar gyfer codi estyniad llawr cyntaf ar ochr yr eiddo / Application for the erection of a first floor extension on the side of the property

Seiont (Caernarfon) Caernarfon Approved Subject to Conditions
C20/0490/18/LL Full Planning The Bull Inn High Street, Deiniolen, Caernarfon, LL55 3HU Cais ar gyfer codi llwyfan decin i gefn yr adeilad gyda tho canopi llechi / Application to erect a decking area with a slate pitched slate canopy roof to the rear of the building Deiniolen Llanddeiniolen Approved Subject to Conditions
C20/0560/41/DT Householder Planning Hen Rheithordy, Llanarmon, Pwllheli, LL53 6PU

Cais ar gyfer codi modurdy / Application for the erection of a garage

Llanystumdwy Llanystumdwy Approved with Conditions
C20/0550/34/LL Full Planning Llech Y Dŵr, Pontllyfni, Caernarfon, LL54 5EU


ADDASU ADEILAD YN 2 UNED GWYLIAU.

CONVERSION OF OUTBUILDING INTO 2 HOLIDAY LETS

Clynnog Clynnog Approved with Conditions
C20/0563/38/LL Full Planning Arwel, Llanbedrog, Pwllheli, LL53 7NU

Codi estyniad llawr cyntaf yn y cefn uwchben strwythur unllawr presennol a chodi estyniad cefn unllawr gwydrog.


Erection of rear first floor extension above existing single storey structure and erection of glazed single storey rear extension. 

Llanbedrog Llanbedrog Approved Subject to Conditions
C20/0559/22/DT Householder Planning 59 Stryd Fawr, Penygroes, LL54 6PL

Cias ar gyfer dymchwel estyniad unllawr presennol a chodi estyniad deulawr to fflat ar gefn yr eiddo / Application for the demolition of existing single storey extension and erection of new two storey flat roof extension on rear of property

Penygroes Llanllyfni Approved with Conditions
C20/0549/12/DT Householder Planning Pen Yr Rallt, Waunfawr, Caernarfon, LL54 7BQ

Cais ar gyfer addasiadau ac estyniadau i'r eiddo presennol / Application for the alterations and extension to existing property

Waunfawr Betws Garmon Approved Subject to Conditions
C20/0555/32/SC Screening Opinion Crugeran, Sarn Mellteyrn, Pwllheli, LL53 8DT

Barn sgrinio am uned dofednod ar gyfer 32,000 o ieir

Screening opinion for a poultry unit for 32,000 hens

Botwnnog Botwnnog
C20/0552/32/LL Full Planning Tyddyn Blodau, Bryncroes, Pwllheli, LL53 8EG

Codi adeilad amaethyddol


Erection of agricultural building

Botwnnog Botwnnog Approved with Conditions
C20/0547/14/LL Full Planning 9 Palace Street, LL55 1RR Cais ar gyfer symud 2 ffenestr velux a gosod paneli cynhyrchu trydan o'r haul ar flaen yr adeilad / Application for the provision of the relocation of 2 velux windows and the provision of solar panels on the front elevation of the building Seiont (Caernarfon) Caernarfon Approved on Appeal with Conditions
C20/0130/40/LL Full Planning South Caernarfon Creameries Ltd, Rhydygwystl, Chwilog, Pwllheli, LL53 6SB

Tynnu tanciau trin presennol a gosod dau danc awyriad newydd 15.5m diamedr x 8.5m o uchel ynghyd a tanciau storio cemegau a slwtsh cysylltiedig

Removal of existing treatment tanks and installing two new 15.5m diameter x 8.5m high aeration tanks and associated chemical and sludge storage tanks

Abererch Llannor Approved Subject to Conditions
C20/0554/26/DT Householder Planning Cae March, Waunfawr, Caernarfon, LL55 4YY Cais ar gyfer codi estyniad unllawr ar gefn yr eiddo ar gyfer darparu ystafell wely hygyrch ar gyfer defnydd mewn cyswllt a gofalu meddygol ynghyd ac ymestyn y teras presennol ogwmpas yr eiddo / Application for the erection of a single storey extension to form larger accessible bedroom for medical reasons, together with alterations and extension to existing outside raised terrace area. Waunfawr Waunfawr Approved Subject to Conditions
C20/0551/18/RA Approval of Details Reserved by Condition Llwyn Eithin, Bethel, Caernarfon, LL55 1AX

Rhyddhau amod 3 o ganiatad rhif C20/0214/18/DT er mwyn cytuno  lliw y ffens/Discharge condition 3 of planning permission ref. C20/0214/18/DT so as to agree the colour of the fence.  

Bethel Llanddeiniolen Approved (Without Conditions)
C20/0539/35/LL Full Planning Mynydd Ednyfed Hotel Ffordd Caernarfon, Criccieth, LL52 0PH Cais ar gyfer codi adeilad ar gyfer storio ac ar gyfer cadw cyfarpar mewn cysylltiad a'r tir ogwmpas y gwesty sy'n cael ei ddefnyddio fel tyddyn / Application for the erection of a shed to provide storage and space for maintenance equipment required in association with the established use of the land around the hotel as a smallholding.  Criccieth Criccieth Approved with Conditions
C20/0527/39/DT Householder Planning Bryn Cethin Bach Caravan Park Lôn Garmon, Abersoch, Pwllheli, LL53 7UL

Dymchwel adeilad allanol presennol ac adeiladu anecs yn ei le

Demolition of an existing outbuilding and construction of an annexe in its place

Abersoch Llanengan Approved Subject to Conditions
C19/1008/41/TC Lawful Development Certificate Existing/Proposed Pensarn, Rhoslan, Criccieth, LL52 0ND Cyfreithloni defnydd gosod 3 caravan statig / Lawful use application for the siting of 3 static caravans.
C20/0543/11/LL Full Planning 177 Penrhos Road, Bangor, LL57 2BX

Addasu modurdy/gweithdy i'w ddefnyddio fel anecs i'r annedd a adnabyddir fel 177 Ffordd Penrhos/Conversion of garage/workshop into an annex to the dwelling known as 177 Penrhos Road.

Dewi (Bangor) Bangor Approved with Conditions
C20/0542/20/DT Householder Planning Dwylan, 26 Sea View Terrace, Y Felinheli, LL56 4TQ Codi adeilad gardd i'w ddefnyddio fel hafdy/Erection of garden building for use as a summer house. Y Felinheli Felinheli Approved with Conditions
C20/0524/35/LL Full Planning Eisteddfa Fishery, Eisteddfa, LL52 0PT

Cais ar gyfer llyn pysgota bwriedig ychwanegol / Application for a proposed additional fishing lake

Dolbenmaen Dolbenmaen
C20/0521/13/AC Removal/Variation of Condition(s) Clwb Rygbi Bethesda Rugby Club, Bethesda, LL57 3NE

Rhyddhau amod rhif 16 o ganiatad cynllunio C17/1101/13/LL parthed cyflwyno manylion cynllun tai fforddiadwy/Discharge condition no. 16 of planning permission C17/1101/13/LL regarding an affordable housing scheme.

Ogwen Bethesda Approved (Without Conditions)
C20/0541/38/DT Householder Planning Glasgoed Lôn Bribwll, Llanbedrog, Pwllheli, LL53 7NN

Estyniad unllawr cefn


Single Storey Rear Extension

Llanbedrog Llanbedrog Approved Subject to Conditions
C20/0536/38/DT Householder Planning 6 Cae Hendy, Llanbedrog, Pwllheli, LL53 7NY

Dymchwel modurdy presennol ac adeiladu modurdy newydd

Demolish existing garage and build new garage

Llanbedrog Llanbedrog Approved Subject to Conditions
C20/0410/15/CC Work on Protected Trees (TPO Consent) Plot 6, Trem Y Chwarel Tŷ Du Road, LL55 4FE

Cais ar gyfer gwneud gwaith i ddwy goeden derw a thorri dwy goeden derw sy'n destyn Gorchymun Gwarchod Coed rhif 3/TPO/A84 / Application for works to two oak trees and fell two oak trees which are subject to a Tree Preservation Order number 3/TPO/A84

Llanberis Llanberis Refused
C20/0537/24/LL Full Planning 8, Chatham Log Cabins, Llandwrog, Caernarfon, LL54 5TG Cais ar gyfer codi estyniad unllawr ochr ar yr uned bresennol / Application for the erection of a single storey side extension to the existing unit.  Llanwnda Llanwnda
C20/0535/39/LL Full Planning Yr Efail, Sarn Bach, Pwllheli, LL53 7BL

Codi estyniad newydd


Erection of new extension

Llanengan Llanengan Approved Subject to Conditions
C20/0531/11/LL Full Planning Telford House Glanaethwy Road, Bangor, LL57 2HX Addasu'r tŷ presennol i fod yn 2 dy  gyda newidiadau allanol, codi modurdy domestig newydd ynghyd a chreu pont troed /Conversion of existing dwelling into 2 dwellings with external alterations together with the construction of a new domestic garage and footbridge Glyder (Bangor) Bangor Approved with Conditions
C20/0530/11/DA Non-Material Amendment Grosvenor House, Bangor, LL57 2UR

Diwygiad ansylweddol i ganiatad rhif C19/0078/11/LL er mwyn creu llecyn troi ger y brif fynedfa/Non-material planning amendment to planning permission C19/0078/11/LL so as to create a turning space by the main entrance.

Menai (Bangor) Bangor Approved (Without Conditions)
C20/0270/44/LL Full Planning Salem Chapel High Street, Porthmadog, LL49 9EU

Newid defnydd o Capel  (D1) i lle chwarae meddal i blant (D2) ynghyd a chaffi atodol a ciosgau symudol tu allan / Change of use from Chapel (D1) to children's soft play area (D2) together with associated cafe and moveable kiosks outsied

Porthmadog (East) Porthmadog Approved with Conditions
C20/0519/08/SC Screening Opinion Tir Ger Garth Sealing End Compound, Minffordd, Penrhyndeudraeth,

Mae'r prosiect arfaethedig yn cynnwys tanddaearu darn 3km o'r llinell 4ZC bresennol rhwng peilonau 27 i 37 gan ddefnyddio twnnel o gyfansoddyn diwedd selio Garth (SEC) National Grid i Cilfor ar ochr ddwyreiniol y Dwyryd. Mae'r cynnig hefyd yn cynnwys cael gwared ar y 10 peilon a chodi tai pen twnnel bob ochr a chyfansoddyn pen selio yn Cilfor, ynghyd ag amnewid un peilon ym mhen Cilfor.


The proposed project comprises the undergrounding of a 3km section of the existing 4ZC line between pylons 27 to 37 using a tunnel from National Grid’s existing Garth sealing end compound (SEC) to Cilfor on the eastern side of the Dwyryd. The proposal also involves the removal of the 10 pylons and the erection of tunnel head houses each side and a sealing end compound at Cilfor, together with the replacement of one pylon at the Cilfor end. 

Accepted
C20/0529/39/DT Householder Planning Bod Engan, Llanengan, Pwllheli, LL53 7LH

Rhannol ddymchwel  estyniad presennol, tynnu to un-llethr ac adeiladu estyniad unllawr newydd gyda tho brig ar yr edrychiad cefn.

Partial demolition of existing extension, removal of mono pitch roof and construction of new single storey extension with duo pitch roof to rear aspect.

Llanengan Llanengan Approved Subject to Conditions
C20/0510/35/DT Householder Planning Eryl Wen Lower Morannedd, Criccieth, LL52 0LA

Dymchwel estyniad unllawr gyda balconi uwchben a chodi estyniad unllawr newydd gyda balconi uwchben.

Demolition of existing single storey extension with balcony above and construction of new single storey extension with balcony above.Criccieth Criccieth Approved with Conditions
C20/0525/35/DT Householder Planning Craig Deryn Ffordd Caernarfon, Criccieth, LL52 0AU

Adeiladu estyniad cefn ac ochr aa porth blaen


Erection of single storey rear and side extension and front porch.

Criccieth Criccieth Approved with Conditions
C20/0523/40/LL Full Planning Canle Lôn Caernarfon, Y Ffôr, Pwllheli, LL53 6UE

Newid defnydd eiddo i salon harddwch

Change of use of property to beauty salon

Abererch Llannor Approved Subject to Conditions
C20/0515/20/DT Householder Planning 5 Gwylan Uchaf, Y Felinheli, LL56 4YJ Estyniad llawr cyntaf a newidiadau/First floor extension and alterations. Y Felinheli Felinheli Approved with Conditions
C20/0476/22/RC Approval of Details Reserved by Condition Lleuar Fawr, Llanllyfni, Caernarfon, LL54 6ST

Cais i rhyddhau amodau 3 a 4 o ganiatad cynllunio C19/0907/22/LL yn ymwneud a llechi a gorffeniad allanol / Application to discharge conditions 3 and 4 of planning permission C19/0907/22/LL in relation to slates and external finish

Clynnog Clynnog Condition(s) Fully Discharged
C20/0522/39/LL Full Planning Abersoch Golf Club Lôn Golff, Abersoch, Pwllheli, LL53 7EY

Estyniad i'r ystafelloedd newid presennol.

Extension to existing changing rooms.

Abersoch Llanengan Approved Subject to Conditions
C20/0517/11/DT Householder Planning 2 Tan Y Maes, Bangor, LL57 4DN

Estyniadau a newidiadau/Extensions and alterations.

Hendre (Bangor) Bangor Approved with Conditions
C20/0509/22/DT Householder Planning Tŷ Mawr, Nebo, Caernarfon, LL54 6EN Cais ar gyfer gwneud newidiadau allanol i'r eiddo gan gynnwys gwaith i'r to, codi estyniadau deulawr ac unllawr a darparu balconi / Application for external alteration to the dwelling which include alterations to the roof, erection of two storey and single storey extensions and the provision of a balcony.  Llanllyfni Llanllyfni Approved with Conditions
C20/0507/44/RC Modification or Discharge of Planning Obligations Braemar Ffordd Morfa Bychan, Morfa Bychan, Porthmadog, LL49 9YD

Tynnu cytundeb Adran 106 (person lleol) / Removal of Section 106 agreement(local need).

Porthmadog (West) Porthmadog Approved (Without Conditions)
C20/0506/35/DT Householder Planning Tir Uchaf Lôn Ednyfed, Criccieth, LL52 0LE Cais ar gyfer newidiadau allanol i'r eiddo gan gynnwys codi estyniad unllawr gyda balconi uwchben a darparu ffenestri cromen / Application for external alterations including the erection of a single storey extension with balcony above and provision of dormer windows.  Criccieth Criccieth Approved with Conditions
C20/0496/24/LL Full Planning Cyngor Gwynedd, Rhosgadfan Primary School, Rhosgadfan, Caernarfon, LL54 7EU

Gosod brithwaith ar ddrychiad blaen ysgol.

Installation of mosaic on front elevation of school

Llanwnda Llanwnda Approved Subject to Conditions
C20/0252/35/LL Full Planning The Field (behind Bowling Green) Henbont Road, Criccieth, LL52 0DG

Defnyddio tir fel rhandiroedd cymunedol.


Use of land as community allotments.

Criccieth Criccieth Approved with Conditions
C20/0220/02/DT Householder Planning Tŷ Cipar, Cwmtirmynach, Y Bala, LL23 7EB


Adeiladu lolfa haul ar y drychiad deheol.

Erection of a conservatory on the southern elevation..

Llandderfel Llandderfel Approved with Conditions
C20/0518/19/DT Householder Planning 27 Glanrafon Estate, Bontnewydd, Caernarfon, LL55 2UW


Estyniad deulawr a newidiadau bwriededig i dy

Proposed 2 storey extension and alterations to dwelling.

Bontnewydd Bontnewydd Approved with Conditions
C20/0514/42/DT Householder Planning Tŷ'n Y Coed Lôn Groes, Morfa Nefyn, Pwllheli, LL53 6BP

Dymchwel estyniadau ac adeilad allanol presennol a chodi estyniad deulawr newydd yn eu lle ynghyd ag ystafell amlbwrpas a storfa unllawr 

Demolish existing extensions and outbuilding and replace with new two storey extension and single storey utility and storage shed

Morfa Nefyn Nefyn Approved Subject to Conditions
C20/0505/20/DT Householder Planning Coed Menai Caernarfon Road, Y Felinheli, LL56 4NJ Cais ar gyfer dymchwel lolf haul gefn presennol a chodi estyniad deulawr yn ei le / Application to demolish existing rear sun lounge and erection of two storey extension in its place Y Felinheli Approved with Conditions
C20/0444/14/DT Householder Planning Eryl, 31 Segontium Road South, Caernarfon, LL55 2LL

Estyniad unllawr cefn a dymchwel modurdy a chodi modurdy newydd.

Single storey rear extension and demolition of garage and construction of new garage.

Seiont (Caernarfon) Caernarfon Approved Subject to Conditions
C20/0070/39/DT Householder Planning Tŷ Wiggins, 12 Lôn Cernyw, Bwlchtocyn, Pwllheli, LL53 7DH

Estyniad yn cynnwys codi uchder y to

Extension including raising height of roof

Llanengan Llanengan Refused
C20/0516/13/DT Householder Planning 2, Parc Y Moch, Bethesda, Bangor, LL57 3DN Cais i ddymchwel ty gwydr cefn presennol a chodi estyniad deulawr yn ei le / Application to demolish existing rear conservatory and erect a two storey extension in its place. Arllechwedd Llanllechid Approved with Conditions
C20/0513/19/LL Full Planning Rhyddallt Bach, Rhos Bach, Caeathro, Caernarfon, LL55 2TE Cais ar gyfer codi adeilad amaethyddol ar gyfer cadw cyfarpar amaethyddol ynghyd a darparu iard cysylltiol / Application for the erection of a portal frame building for the purposes of storing agricultural implements together with the provision of an associated yard Bontnewydd Bontnewydd Approved Subject to Conditions
C20/0512/39/DT Householder Planning 4 Cae Du Estate, Abersoch, Pwllheli, LL53 7EN

Ail-godi modurdy tu cefn i'r annedd.


Replacement garage at rear of dwelling

Abersoch Llanengan Refused
C20/0501/13/RA Approval of Details Reserved by Condition Clwb Rygbi Bethesda Rugby Club, Bethesda, LL57 3NE

Rhyddhau amod rhif 3 (llechi), 5 (ecoleg) ac 8 (mesurau lliniaru coed) o ganiatad rhif C17/1101/13/LL ar gyfer codi tai/Discharge condition no. 3 (slates), 5 (ecology) and 8 (tree mitigation measures) of planning permission C17/1101/13/LL regarding the erection of dwellings.

Ogwen Bethesda Approved (Without Conditions)
C20/0458/08/LL Full Planning Bron Y Garth Hospital, Minffordd, Penrhyndeudraeth, LL48 6HE

Newid defnydd llawr daear prif adeilad yr hen ybysty i westy yn cynnwys caffi, bwyty, bar, spa hamddenol ac unedau manwerthu ynghyd a gosod 2 garafan sefydlog dros dro ( 2 flynedd)  / Change of use of ground floor of former hospital into hotel to include cafe, restaurant, bar, leisure spa and retail units together with the siting of 2 static caravans for temporary period (2 years).

Penrhyndeudraeth Penrhyndeudraeth
C20/0502/13/RA Removal/Variation of Condition(s) Clwb Rygbi Bethesda Rugby Club, Bethesda, LL57 3NE

Newid amod rhif 14 o ganiatad cynllunuio C17/1101/13/LL i ddarllen - bydd y lleiniau gwelededd a'r fynedfa yn cael eu cwblhau'n sylweddol ac yn barod i'w defnyddio cyn i unrhyw waith,  sydd heb cael eu nodi yn y sgediwl galluogi, ddechrau ar y safle/Amend condition 14 of planning permission C17/1101/13/LL to read - the visibility splays and access shall be substantially complete and available for use prior to any work, not identified in the site enabling schedule, commencing on site.

Ogwen Bethesda Approved with Conditions
C20/0497/45/AC Removal/Variation of Condition(s) Plot 2 (2 Cefn Traeth), Ffordd Mela, Pwllheli, LL53 5AP

Diwygio amod 2 ar ganiatad cynllunio C18/0482/45/LL er adeiladu y ty ar llain 2 yn unol gyda cynllun diwygiedig.

Variation of condition 2 of planning permission C18/0482/45/LL in order to build the house on plot 2 in accordance with revised plans

Pwllheli (North) Pwllheli Approved Subject to Conditions
C20/0479/13/DT Householder Planning Gwenmon, 15 Ystâd Coetmor, Bethesda, Bangor, LL57 3DR

Estyniad un llawr yng nghefn y ty/Single storey extension at rear of dwelling.

Ogwen Bethesda Approved with Conditions
C20/0442/04/LL Full Planning Bryn, Llandderfel, Y Bala, LL23 7RB

Modurdy, gweithdy a storfa bwriededig ac estyniad i gwrtil preswyl (manylion to diwygiedig)


Proposed new garage, workshop and store room and extension to existing residential curtilage (revised roof details).

Llandderfel Llandderfel Approved with Conditions
C20/0369/32/LL Full Planning Canolfan Fenter Congl Meinciau, Botwnnog, Pwllheli, LL53 8RA

Gosod modiwl cegin fasnachol 

Locate commercial kitchen module 

Botwnnog Botwnnog Approved Subject to Conditions
C20/0499/39/LL Full Planning Fferm Pant Yr Hwch, Abersoch, Pwllheli, LL53 7LA

Safle cytiau bugail glampio tymhorol arfaethedig gan gynnwys creu cynefinoedd a gwaith cysylltiedig


Proposed Seasonal Glamping Shepherd Huts Site including habitat creation and associated works

Abersoch Llanengan Refused
C20/0484/11/HY Advertisement Consent British Telecom Garth Road, Bangor, LL57 2RG

Gosod arwydd wedi ei oleuo/Siting of illuminated sign.

Deiniol (Bangor) Bangor Approved with Conditions
C20/0452/03/AC Approval of Details Reserved by Condition Coed Y Ddol, Blaenau Ffestiniog, LL41 3SL

Cais i rhyddhau amod 5 (cytuno lefelau uchder y modurdy) ar ganiatad rhif C20/0011/03/DT

Application to discharge condition 5 (agree height level of garage) on planning permission number C20/0011/03/DT.

Bowydd & Rhiw Ffestiniog
C19/1166/11/RC Modification or Discharge of Planning Obligations Former Bangor Social Club Deiniol Road, Bangor, LL57 2UR

Cais ar gyfer tynnu Cytundeb Adran 106 (sy'n ymwneud a darparu tai fforddiadwy) sydd ynghlwm a ganiatad cynllunio rhif C08A/0108/11/LL (Apel rhif APP/Q6810/A/08/2074574) / Application to remove Section 106 Agreement (which relates to providing affordable housing) attached to planning permission reference C08A/0108/11/LL (Appeal reference APP/Q6810/A/08/2074574)

Menai (Bangor) Bangor
C20/0498/42/DT Householder Planning Llwynfor Lôn Pen Rhos, Morfa Nefyn, Pwllheli, LL53 6BL

Amnewid ffenestr gromen 2il lawr bresennol yng nghefn y tŷ i bâr o ddrysau Ffrengig gyda balconi.

Replacement of existing 2nd floor dormer window on the rear of house to a pair of French doors with balcony.

Morfa Nefyn Nefyn Refused
C20/0492/23/DT Householder Planning Tyddyn Garreg Station Road, Llanrug, Caernarfon, LL55 4BD

Addasu'r modurdy presennol i fod yn anecs is-raddol i'r ty a adnabyddir fel Tyddyn Garreg/ Conversion of existing garage into an annex to be used ancillary to the dwelling known as Tyddyn Garreg.

Llanrug Llanrug Approved Subject to Conditions
C20/0486/22/YA Prior Approval (Agri/Forest) Fferm Taldrwst Lôn Ddwr, Llanllyfni, Caernarfon, LL54 6RR

Trac amaethyddol


Agricultural track

Llanllyfni Llanllyfni Prior Determination Not Required
C20/0483/44/CC Work on Protected Trees (TPO Consent) Bodawen Nursing Home, Bodawen Ffordd Glanrafon, Porthmadog, LL49 9PR

Cais ar gyfer gwneud gwaith i goed wedi ei gwarchod o dan Gorchymun Gwarchod Coed / Application for works to trees protected under a Tree Preservation Order

Porthmadog (East) Porthmadog Approved with Conditions
C20/0471/44/LL Full Planning Wendon Heol Merswy, Borth Y Gest, Porthmadog, LL49 9UF

Dymchwel ty deulawr presennol ac adeiladu ty deulawr newydd.

demolition of existing two storey dwelling and construction of new two storey dwelling.

Porthmadog (West) Porthmadog Approved with Conditions
C20/0495/32/LL Full Planning Swyddfa'r Bost Cyf, Post Office, Llys Brodyr, Botwnnog, Pwllheli, LL53 8RA

NEWID DEFNYDD CYN SWYDDFA BOST I DDEFNYDD PRESWYL I'W GYNNWYS FEL RHAN O ANNEDD BRESENNOL


CHANGE OF USE OF FORMER POST OFFICE TO RESIDENTIAL USE FOR INCORPORATION AS PART OF  EXISTING DWELLING

Botwnnog Botwnnog Approved Subject to Conditions
C20/0491/11/LL Full Planning Uned 14 Ganolfan Menai, Bangor, LL57 2RG Newidiadau i'r edrychiad allanol/Alterations to external elevation. Deiniol (Bangor) Bangor Approved with Conditions
C20/0488/32/DT Householder Planning Hen Odyn, Nanhoron, Pwllheli, LL53 8PR

Codi estyniad llawr cyntaf

Construction of first floor extension

Botwnnog Botwnnog Approved Subject to Conditions
C20/0493/23/DT Householder Planning 2 Bryn Moelyn Estate, Llanrug, Caernarfon, LL55 4PH Cais deiliad ty ar gyfer codi estyniad unllawr a porth blaen / Householder application for the erection of a single storey side extension and front porch Llanrug Llanrug Approved Subject to Conditions
C20/0485/18/AC Removal/Variation of Condition(s) Victoria Terrace High Street, LL55 3LT

Diwygio amod 2 o ganiatad cynllunio rhif C17/0438/18/LL ar gyfer datblygiad preswyl er mwyn ymestyn y cyfnod o 3 mlynedd er mwyn galluogi cyflwyno cais caniatau materion a gadwyd yn ol / Amend condition 2 of planning permission ref. no. C17/0438/18/LL for residential development so as to extend the period of 3 years to enable the submission of the approval of reserved matters application. 


Deiniolen Llanddeiniolen
C20/0480/38/CC Work on Protected Trees (TPO Consent) National Trust Car Park, Lôn Nant Iago, Llanbedrog, Pwllheli, LL53 7TT

Gwaith i goeden sy'n destun Gorchymyn Gwarchod Coed


Works to a tree subject of a Tree Preservation Order

Llanbedrog Llanbedrog Approved Subject to Conditions
C20/0477/13/DT Householder Planning Crud Y Foel Bron Bethel, Rachub, Bangor, LL57 3UN Dymchwel y modurdy ac estyniad cefn presennol a chodi estyniad deulawr yn eu lle/Demolish existing garage and rear extension and erect a two storey extension in their place. Gerlan Bethesda Approved with Conditions
C20/0481/25/DT Householder Planning Bryn Gwredog Isaf Lôn Bryn Gwredog, Waen Wen, Bangor, LL57 4UF

Cais ar gyfer codi estyniad ochr ac ailosod mynedfa gerbydol yr eiddo  / Application for the erection of a side extension and relocate vehicle access 

Pentir Pentir Approved with Conditions
C20/0467/23/RA Approval of Details Reserved by Condition Bryn Gwyn Mawr, Llanrug, Caernarfon, LL55 4RG

Rhyddhau amod rhif 3 (llechi naturiol) a 4 (deunyddiau allanol) o ganiatad cynllunio rhif C20/0180/23/LL/Discharge of condition no. 3 (natural slates) and 4 (external finishes) of planning permission ref. C20/0180/23/LL.

Cwm y Glo Llanrug Approved (Without Conditions)
C20/0478/11/CT Tree Felling in Conservation Area Belvedere, Bangor, LL57 2BH

Cais ar gyfer gwneud gwaith i goed (Ceiriosen, Bedwen, Handkerchief ac Eirin hirion) sydd o fewn Ardal Gadwraeth Bangor / Application for works to trees (Cherry,  Birch, Handkerchief and Damson) within the Bangor Conservation Area

Menai (Bangor) Bangor Approved (Without Conditions)
C20/0475/11/CC Work on Protected Trees (TPO Consent) The Archdeaconry Belmont Road, Bangor, LL57 2LL

Cais ar gyfer torri 8 coeden Cypreswydden Lawson sy'n destyn Gorchymun Gwarchod Coed rhif 3/TPO/A44 a phlannu coed brodorol yn eu lle / Application to fell 8 Lawson Cypress trees of which are subject of a Tree Preservation Order reference 3/TPO/A44 and plant native trees in their place

Glyder (Bangor) Bangor Refused
C20/0473/15/CC Work on Protected Trees (TPO Consent) Frondeg Uchaf, Llanberis, LL55 4LF

Cais ar gyfer torri a gwneud gwaith i goed (Onnen a derw digoes) sy'n destun Gorchymun Gwarchod Coed (3/TPO/A45) / Application to fell and works to trees (Ash and Sessile Oak) which are subject to a Tree Preservation Order (3/TPO/A45)

Llanberis Llanberis Approved with Conditions
C20/0473/15/CC Work on Protected Trees (TPO Consent) Frondeg Uchaf, Llanberis, LL55 4LF

Cais ar gyfer torri a gwneud gwaith i goed (Onnen a derw digoes) sy'n destun Gorchymun Gwarchod Coed (3/TPO/A45) / Application to fell and works to trees (Ash and Sessile Oak) which are subject to a Tree Preservation Order (3/TPO/A45)

Llanberis Llanberis Approved with Conditions
C20/0470/13/DT Householder Planning 23 Britannia Street, Rachub, Bangor, LL57 3EW Creu balconi ar lawr cyntaf edrychiad gogleddol y ty ynghyd a gwelliannau cysylltiedig/Create a first floor balcony on the northern elevation of the dwelling together with associated improvements.  Gerlan Bethesda Approved with Conditions
C20/0469/38/CC Work on Protected Trees (TPO Consent) Y Pentir Glynyweddw Estate, Llanbedrog, Pwllheli, LL53 7TT

Gwaith i dorri a tocio coed

Work to fell and lop trees

Llanbedrog Llanbedrog Approved Subject to Conditions
C20/0454/04/LL Full Planning Land Adj Cae Coryn, Bala, LL23 7HY SITING OF 5 SHEPHERD'S HUTS AND SHOWER UNIT AND NEW SEPTIC TANK Llandderfel Llandderfel Refused
C20/0453/00/LL Full Planning 1, Fronfelen Terrace King Edwards Street, Barmouth, LL42 1NY

Trosi adeilad presennol o 1 annedd preswyl  i 2 fflat preswyl  (1  ar y llawr gwaelod a llawr cyntaf ac 1  ar yr ail a thrydydd llawr) ac ailddefnyddio'r strwythur presennol y tu ôl i'r adeilad  i'w ymgorffori yn y datblygiad arfaethedig


Conversion of existing building, from 1  residential dwelling to 2 residential flats (1 on ground and first floor level, and 1 on second and third floor level) and reuse of existing structure to the rear of the building, to be incorporated within the proposed development

Abermaw Abermaw Approved (Without Conditions)
C20/0448/11/CR Listed Building Consent Bont Menai, Ynys Mon,

Gosod 8 ffôn samaritans ar y bont / Siting of 8 samaritan phones on the bridge

Approved with Conditions
C20/0466/18/DT Householder Planning Gilwern, Penisarwaun, Caernarfon, LL55 3DB

Cais deiliad ty ar gyfer tynnu ffenestr dormer to fflat bresennol a chodi ffenestr dormer to ar lethr yn ei le ynghyd a balconi newydd / Householder application to remove existing flat roof dormer and formation of new mono-pitch replacement dormer together with a new balcony.

Penisarwaun Llanddeiniolen Approved with Conditions
C20/0465/32/DT Householder Planning Graig Las, Sarn Mellteyrn, Pwllheli, LL53 8DU

Codi modurdy


Erection of garage

Botwnnog Botwnnog Approved Subject to Conditions
C20/0463/11/CT Tree Felling in Conservation Area St James Vicarage, 14 Ffriddoedd Road, Bangor, LL57 2EH

Torri 6 coeden o fewn ardal gadwraeth/Fell 6 trees within a conservation area.

Menai (Bangor) Bangor Approved (Without Conditions)
C20/0462/13/DT Householder Planning 4 Ciltwllan, Gerlan, Bethesda, Bangor, LL57 3UD Cais deiliad ty ar gyfer dymchwel estyniad cefn a chodi estyniad deulawr yng nghefn yr eiddo ynghyd o porth ochr a blaen / Householder application to demolish existing rear extension and erection of a new two storey rear extension with side and front porches. Gerlan Bethesda Approved with Conditions
C20/0461/40/TC Lawful Development Certificate Existing/Proposed Plas Newydd, Penrhos, Pwllheli, LL53 7TB

Tystysgrif Defnydd Cyfreithiol am ddatblygiad arfaetheig o estyniad ochr a rhannol i'r cefn

Certificate of Lawful use for the proposed development of a side and partial rear extension

Efailnewydd / Buan Llannor Approved (TC only)
C20/0438/35/DT Householder Planning 12a Gwaun Ganol, Criccieth, LL52 0TB

Cais ar gyfer codi estyniad llawr gwaelod ar flaen yr eiddo gyda balconi uwchben / Application for the erection of a ground floor extension on the front of the property with a balcony above

Criccieth Criccieth Approved with Conditions
C20/0435/18/DT Householder Planning Bod Londeb, Bethel, Caernarfon, LL55 1UN


Estyniad un llawr yn nhu blaen yr eiddo/Single storey extension at front of property.

Bethel Llanddeiniolen Approved with Conditions
C20/0398/14/LL Full Planning Office, Y Warws Werdd Cibyn Industrial Estate, Caernarfon, LL55 2BD Cais ar gyfer codi adeilad o'r newydd  ar gyfer defnydd cysylltiol i'r defnydd presennol o'r safle ynghyd a gofod swyddfeydd ar y llawr cyntaf / Application for the erection of a new building for use in connection with the existing use of the site and the provision of office space on the first floor.  Peblig (Caernarfon) Caernarfon Approved Subject to Conditions
C20/0459/40/RA Approval of Details Reserved by Condition Fferm Llwyndyrys, Llwyndyrys, Pwllheli, LL53 6RH

Rhyddhau Amod 9 o ganiatâd cynllunio C15/0810/40/LL - cynllun yn dangos y llwybr cebl tanddaearol a fydd yn gwasanaethu'r fferm solar.

Discharge of Condition 9 of planning permission C15/0810/40/LL - plan showing the underground cable route to serve the solar farm.

Abererch Llannor Approved (Without Conditions)
C20/0455/44/DT Householder Planning Maes Garnedd, 1 Pensyflog, Porthmadog, LL49 9LA Cais i ddymchwel estyniad unllawr presennol a chodi estyniad deulawr ar ochr yr eiddo / Application for the demolition of existing single storey extension and erection of two storey extension on side of property Porthmadog (East) Porthmadog Approved with Conditions
C20/0450/33/LL Full Planning Tyn Cae, Rhydyclafdy, Pwllheli, LL53 7YP

Adeiladu adeilad amaethyddol ar gyfer storio amaethyddol a stablau

Erection of agricultural building for agricultural storage and stables

Efailnewydd / Buan Buan Approved Subject to Conditions
C20/0449/19/LL Full Planning Tir Ger / Land By Llain Meddygon, Caeathro, Caernarfon, LL55 2TH Cais ar gyfer codi adeilad amaethyddol ar gyfer cadw anifeiliaid ynghyd a darparu mynedfa gerbydol newydd / Application for the erection of a new agricultural building to keep livestock together with the creation of a new vehicular access. Bontnewydd Bontnewydd Approved Subject to Conditions
C20/0460/10/LL Full Planning Cae Main, Abergwyngregyn, LL33 0LB Codi adeilad lles, storio a swyddfa yn gysylltiedig gyda'r busnes cludiant/Erection of a welfare, store and office buliding in connection with the haulage business.  Arllechwedd Aber
C20/0446/32/DT Householder Planning Efail Glandwr, Sarn Mellteyrn, Pwllheli, LL53 8DY

Agor mynedfa gerbydol newydd i'r briffordd.


Opening a new vehicular access to the highway.

Botwnnog Botwnnog Refused
C20/0436/13/RA Approval of Details Reserved by Condition Former Haulage Yard, Bethesda, LL57 3DT

Cais ar gyfer rhyddhau amod 15 (rhan 4) o ganiatad cynllunio rhif C15/0128/13/LL (APP/Q61810/A/14/2215839) / Application to discharge condition 15 (part 4) of planning permission reference C15/0128/13/LL (APP/Q61810/A/14/2215839)

Ogwen Bethesda Condition(s) Fully Discharged
C20/0420/17/RA Approval of Details Reserved by Condition Coleg Glynllifon College, Llandwrog, LL54 5DU

Rhyddhau amod rhif 9 (cofnod ffotograffig) ar ganiatad cyfeirnod C18/0798/17/CR / Discharge condition number 9 (photographic survey) on consent reference C18/0798/17/CR

Groeslon Llandwrog Condition(s) Fully Discharged
C20/0445/23/AC Removal/Variation of Condition(s) Crigyll, Llanrug, Caernarfon, LL55 4AE

Diwygio amod 2 o ganiatad cynllunio C18/0990/23/LL er mwyn caniatau cynllun diwygiedig ar gyfer newidiadau ac estyniadau i'r ty presennol/Amend condition 2 of planning permission C18/0990/23/LL to allow for an amended scheme for alterations and extensions to the existing dwelling.

Llanrug Llanrug Approved with Conditions
C20/0199/20/LL Full Planning Parciau Bungalow, Llanfair Is Gaer, Caernarfon, LL55 1TS

Dymchwel y byngalo presennol a chodi byngalo newydd yn ei le ynghyd a suddfan ddwr/Demolish existing bungalow and erect a new bungalow in its place together with a soak away. 

Y Felinheli Approved with Conditions
C20/0447/39/LL Full Planning Nyth Y Môr, Bwlchtocyn, Pwllheli, LL53 7BU

Dymchwel ac ail-godi tŷ ar yr un safle.

Demolition and rebuilding of house on the same site.

Llanengan Llanengan Approved Subject to Conditions
C20/0443/13/CT Tree Felling in Conservation Area 17 Braichmelyn, Braichmelyn, Bangor, LL57 3PY

Cais ar gyfer torri coeden Sycamorwydden oddi fewn i Ardal Gadwraeth Braichmelyn / Application to fell Sycamore tree within the Braichmelyn Conservation Area

Gerlan Bethesda Approved (Without Conditions)
C20/0441/39/LL Full Planning Tan Y Bryn, Sarn Bach, Pwllheli, LL53 7DA

Dymchwel porth presennol ac adeiladu porth / estyniad newydd yn ei le

Demolish existing porch and construct new porch / extension in its place

Llanengan Llanengan Approved Subject to Conditions
C20/0424/08/CC Work on Protected Trees (TPO Consent) Hendre Hall, Penrhyndeudraeth, LL48 6HA

Gwaith i goed mewn ardal dan Orchymyn Gwarchod Coed.


Works to trees in an area covered by a Tree Preservation Order

Penrhyndeudraeth Penrhyndeudraeth Approved with Conditions
C20/0320/37/LL Full Planning Llwyn Aethnen Croeshigol Road, Trefor, Caernarfon, LL54 5LB

Diwygio amod 2 ar ganiatad cynllunio rhif C19/0680/37/LL er diwygio dyluniad y ty ar gyfer codi estyniad cefn. 


Vary condition 2 on planning consent number C19/0680/37/LL to revise the design of the dwelling to erect a rear extension.

Llanaelhaearn Llanaelhaearn Approved with Conditions
C20/0440/37/YA Prior Approval (Agri/Forest) Bryn Helyg Ltd, Glasfryn, Llanaelhaearn, LL53 6RD

Adeiladu traciau amaethyddol

Construction of agricultural tracks.

Llanystumdwy Llanystumdwy
C20/0439/37/YA Prior Approval (Agri/Forest) Bryn Helyg Ltd, Glasfryn, Llanaelhaearn, LL53 6RD

Adeiladu sied amaethyddol

Construction of agricultural shed

Llanystumdwy Llanystumdwy Prior Determination Not Required
C20/0437/44/DA Non-Material Amendment Glanmorfa Bach Ffordd Morfa Bychan, Morfa Bychan, Porthmadog, LL49 9UY

Cais diwygiad di-faterol i estyniadau a gwelliannau a ganiatawyd o dan gyfeirnod cynllunio C19/0515/44/LL ar  gyfer lleihau'r agoriad drysau yn y gegin, cynyddu maint ffenestr cromen er mwyn darparu drysau a balconi 'juliette' a thalcen gwydr, ynghyd a lleihau uchder 'sill' ffenestr ar y llawr gwaelod / Non-material amendment application to extensions and alterations approved under C19/0515/44/LL in order to reduce width of sliding door opening in kitchen, increase width of dormer to accommodate sliding doors with Juliet balcony and glazed gable, and lower window sill level in lounge and dining area

Porthmadog (West) Porthmadog Approved with Conditions
C20/0417/39/CR Listed Building Consent St Tudwal's Lighthouse, St Tudwal's West,

Gosod canllaw ar y grisiau mewnol / Siting of handrail on internal stairs

Llanengan Llanengan Approved with Conditions
C20/0434/32/DT Householder Planning Fron Grin, Llaniestyn, Pwllheli, LL53 8PS

Anecs arfaethedig i annedd bresennol.


Proposed annexe to existing dwelling

Botwnnog Botwnnog Approved Subject to Conditions
C20/0427/26/LL Full Planning Tir Ger / Land Adj Bryn Melyn, Waunfawr, Caernarfon, LL55 4LJ Cais ar gyfer codi ty newydd gyda modurdy / Application for the erection of a new dwelling and garage Waunfawr Waunfawr Approved Subject to Conditions
C20/0413/22/LL Full Planning Ffridd Nantlle, Caernarfon, LL54 6BB

Cais ar gyfer codi adeilad amaethyddol ar gyfer cadw peiriannau / Application for the erection of an agricultural shed for storing machinery

Llanllyfni Llanllyfni Approved with Conditions
C20/0412/17/DT Householder Planning Bod Derwyddon, Carmel, Caernarfon, LL54 7AN Cais ar gyfer newid defnydd rhan o dir amaethyddol i ddefnydd gardd preswyl yr eiddo / Application for the change of use of agricultural field to form part of household garden. Talysarn Llandwrog Approved with Conditions
C20/0396/18/RA Approval of Details Reserved by Condition Rynys, Llanddeiniolen, Caernarfon, LL55 3AR

Rhyddhau amod 2 o ganiatad cynllunio rhif C19/0919/18/LL parthed defnyddio  llechi/Discharge of condition 2 of planning permission ref. C19/0919/18/LL regarding the use of slates.

Bethel Llanddeiniolen Condition(s) Fully Discharged
C20/0378/22/LL Full Planning Lleuar Fawr, Llanllyfni, Caernarfon, LL54 6ST Cais ar gyfer codi estyniad i adeilad amaethyddol presennol / Application for the extension to existing agricultural shed Clynnog Clynnog Approved with Conditions
C20/0377/22/LL Full Planning Lleuar Fawr, Llanllyfni, Caernarfon, LL54 6ST Cais ar gyfer codi sied amaethyddol a pit 'silage' /Applciation for the erection of a new agricultural shed and sileage pit. Clynnog Clynnog Approved with Conditions
C20/0223/19/DT Householder Planning Penybont, Bontnewydd, LL54 7UN Cais i godi to pits uwchben to fflat presennol / Application for the provision of a pitched roof above existing flat roof Bontnewydd Bontnewydd Approved Subject to Conditions
C20/0433/11/DA Non-Material Amendment 35 Penrhos Road, Bangor, LL57 2AX

Cais ar gyfer gwneud diwygiad ansylweddol i ganiatad cynllunio rhif C20/0039/11/DT er mwyn defnyddio claddin fel gorffeniad allanol yr estyniad  a canllaw dur gyda mewnlenwad gwydr ar gyfer y balconi / Application for a non-material amendment to planning permission C20/0039/11/DT so as to use cladding as an external finish to the extension and a steel balustrade with a glass infill on the balcony

Dewi (Bangor) Bangor Approved with Conditions
C20/0432/39/LL Full Planning Hafod Lôn Gwydryn, Abersoch, Pwllheli, LL53 7EA

Newid defnydd arfaethedig o annedd i lety gwely a brecwast yn cynnwys llety i'r perchennog

Proposed Change of Use of from a dwelling to Bed & Breakfast accommodation incorporating owner's accommodation

Abersoch Llanengan