Recent Planning Applications

Below is a list of the latest planning applications which are available for viewing.
Application Reference Application Type Location Details Proposal Ward Community Decision View
C21/0438/42/DT Householder Planning Tŷ Newydd, Mynydd Nefyn, Nefyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6TN

Estyniad unllawr i'r ystafell fyw.

Single storey living room extension

Nefyn Nefyn
C21/0423/39/DT Householder Planning Pen Y Bwlch, Bwlchtocyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7BN (none) Llanengan Llanengan
C21/0447/20/DT Householder Planning 20 Sea View Terrace, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4TQ

Estyniad un llawr yn y cefn, balconi ar edrychiad blaen yr eiddo ynghyd a llecyn parcio/Single storey extension at rear, balcony on front elevation together with car parking space.

Y Felinheli
C21/0446/20/LL Full Planning 11 Caernarfon Road, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4RZ

Cais ar gyfer codi ty tri llawr tair llofft gyda ardal barcio/ Application for the erection of a three storey three bedroom dwelling with parking area.


Y Felinheli
C21/0445/20/LL Full Planning Plot 11a, Ffordd Caernarfon, Felinheli, LL56 4RZ

Cais ar gyfer codi ty tri llawr tair llofft gyda ardal barcio/ Application for the erection of a three storey three bedroom dwelling with parking area.


Y Felinheli
C21/0441/11/RA Approval of Details Reserved by Condition Penlon Works High Street, Bangor, Gwynedd, LL57 1PJ

Rhyddhau amod 16 (cynllun tai fforddiadwy) o ganiatâd cynllunio amlinellol rhif C14/1248/11/AM.

Discharge condition 16 (affordable housing scheme) of outline planning permission C14/1248/11/MG.

Hirael (Bangor) Bangor
C21/0440/38/DT Householder Planning Bryn Tirion, 10, Madryn Terrace Pig Street, Llanbedrog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7PF Estyniad cefn uwchben estyniad unllawr presennol ynghyd ag ymestyn wal gefn yr estyniad presennol/ Rear extension above existing single storey extension as well as relocating the existing extension's rear wall. Llanbedrog Llanbedrog
C21/0439/11/RA Approval of Details Reserved by Condition Penlon Works High Street, Bangor, Gwynedd, LL57 1PJ

Rhyddhau amod 3 (tirweddu) a 12 (darpariaeth parcio) o ganiatâd cynllunio amlinellol C14/1248/11/AM ac amod 5 (deunyddiau), 6 (triniaeth ffin), 7 (storfa biniau) ac amod 8 (tirweddu) o ganiatâd materion a gadwyd yn ôl C17/0135/11/MG. 

Discharge of condition 3 (landscaping), and 12 (parking arrangements) of outline planning permission C14/1248/11/AM and condition 5 (materials), 6 (boundary treatment), 7 (bin storage) and condition 8 (landscaping) of reserved matters approval C17/0135/11/MG.

Hirael (Bangor) Bangor
C21/0424/20/CC Work on Protected Trees (TPO Consent) 2 Ffordd Glyder, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4QX

Torri a thocio coed sy'n destun gorchymyn gwarchod coed/Fell and prune trees subject to a tree preservation order.

Y Felinheli
C21/0408/13/DT Householder Planning 31 Erw Lâs, Bethesda, Bangor, Gwynedd, LL57 3NN Dymchwel y modurdy presennol a chodi estyniad deulawr a sengl yn ei le/Demolish existing garage and erection of a 2 storey and single storey extension in its place. Ogwen Bethesda
C21/0322/30/LL Full Planning Penarfynydd, Rhiw, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8AG Newid defnydd tir i osod uned arlwyo symudol ynghyd a datblygiadau cysylltiol/Change the use of land for the siting of a mobile catering unit with associated developments Aberdaron Aberdaron
C20/0752/14/RA Removal/Variation of Condition(s) Tir Canolfan Segontiwm, Pendalar, , Caernarfon, LL55 2RP

Cais ar gyfer rhyddhau amodau 12,14,15 ac 16 sy'n ywmneud ac archeoleg, storio biniau a chodi ffens; o ganiatad C19/0524/14/LL ar gyfer codi 4 uned byw / Application to discharge conditions 12,14,15 and 16 in relation to archeology, bin storage and erection of fence; of planning permission C19/0524/14/LL for the erection of 4 residential units

Peblig (Caernarfon) Caernarfon
C21/0443/15/DT Householder Planning 3 Yankee Street, Llanberis, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4HU

Cais ar gyfer codi llawr ychwanegol i'r estyniad cefn presennol a chodi estyniad unllawr to un-codiad ar hyd ochr yr eiddo / Application for the erection of an additional floor to the existing rear extension and erection of single storey lean-to extension to side of dwelling

Llanberis Llanberis
C21/0429/09/LL Full Planning Trederwen, 46 Sandilands Road, Tywyn, Gwynedd, LL36 9AT Estyniad deulawr i dy annedd / Two storey extension Tywyn Tywyn
C21/0428/37/DT Householder Planning 16 Eifl Road, Trefor, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5LW

Estyniad cefn i eiddo preswyl/Rear extension for residential dwelling

Llanaelhaearn Llanaelhaearn
C21/0420/41/LL Full Planning Capel Moriah, Llanystumdwy, LL52 0SH Newid defnydd cyn gapel yn dy annedd / Change of use of former chapel into a dwelling house Llanystumdwy Llanystumdwy
C21/0409/03/DT Householder Planning Fferm Neuadd Ddu, Manod, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 4AL

Estyniad ac addasiadau i dy annedd / Extension and alterations to dwelling house

Teigl Ffestiniog
C21/0404/11/LL Full Planning Land Adjacent To No. 1 Fron Oleu, The Crescent, Bangor, LL57 2AB

Cais ar gyfer codi ty pedwar llawr gyda islawr er mwyn creu 4 uned breswyl hunan gynhaliol / Application to erect a 3 storey house with a basement to create 4 self-contained residential units
Menai (Bangor) Bangor
C21/0269/03/LL Full Planning Glanypwll Workshops Glanypwll Road, Glan Y Pwll, LL41 3NW Newid defnydd a trosi gweithdai yn 4 uned gwyliau hunan-gynhaliol, gyda spa a galeri celf / Change of use of workshops into 4 self catering holiday units, with spa and art gallery.  Bowydd & Rhiw Ffestiniog
C21/0105/44/LL Full Planning Land At Garth Terrace Garth Road, Porthmadog, LL49 9BG

Adeiladu tŷ annedd unllawr tair ystafell wely

Erection of single storey three bedroom dwelling

Porthmadog (West) Porthmadog
C21/0431/45/LL Full Planning Black Lion Abererch Road, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5LE

Dymchwel tŷ tafarn presennol a chodi chwech tŷ (ail gyflwyniad)

Demolition of public house and the erection of six houses (resubmitted application)

Pwllheli (North) Pwllheli
C21/0247/17/CR Listed Building Consent Bod Hyfryd, Llandwrog, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5TA Addasiadau mewnol ac allanol i dy annedd / Internal and external alterations to dwelling house.  Groeslon Llandwrog
C21/0426/11/RA Approval of Details Reserved by Condition Penlon Works High Street, Bangor, Gwynedd, LL57 1PJ

Rhyddhau amod rhif 9 (cynllun rhwydwaith rheoli dwr hwyneb cynaliadwy) ac amod 10 (cynllun draenio cynhwysfawr ar gyfer y safle) o ganiatâd cynllunio C14/1248/11/AM).

Discharge of condition no. 9 (sustainable surface water regulation system plan) and condition 10 (comprehensive and integrative drainage scheme for the site) of planning permission C14/1248/11/AM.

Hirael (Bangor) Bangor
C21/0403/00/LL Full Planning Vacant Plot Adjacent Hazeldine Park Road, Barmouth, LL42 1PS Codi ty newydd deulawr ynghyd a modurdy / ystafell gemau arwahan gyda darpariaeth mynediad a parcio / Erection of two storey dwelling house with detached garage/games room, and associated access and parking. Abermaw Abermaw
C21/0395/46/LL Full Planning Pen Y Bont Fach, Llangwnnadl, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8NW

Safle carafanau teithiol ar gyfer hyd at 10 uned


Touring caravan site for up to 10 units

Tudweiliog Tudweiliog
C21/0398/14/LL Full Planning Caernarfon Conservative Club, Caernarfon Conservative Club, 1 Market Street, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1RT

Newid defnydd yr adeilad i ddefnydd cymysg o siopau ar y llawr daear a chreu 6 uned gwyliau hunan-gynhaliol ar y lloriau uchod / Change of use of building into mixed use with shops on ground floor and create 6 self-catering holiday units on the upper floors.


Menai (Caernarfon) Caernarfon
C21/0419/11/RA Approval of Details Reserved by Condition Penlon Works High Street, Bangor, Gwynedd, LL57 1PJ

Rhyddhau amod 8 (adroddiad ymchwil archeolegol) ac amod 15 (adroddiad rhywogaethau ymwthiol anfrodorol) o ganiatâd cynllunio rhif C14/1248/11/AM. 

Discharge of condition 8 (archaeological investigation report) and condition 15 (ecological invasive species report) of planning permission C14/1248/11/AM.

Hirael (Bangor) Bangor
C21/0396/39/LL Full Planning Cwt Glan Mor Rhif 3 / Beach Hut No 3, Porth Mawr, Abersoch , Pwllheli, LL53 7EF

Amnewid cwt traeth presennol.

Replacement of existing beach hut. 

Abersoch Llanengan
C21/0394/36/LL Full Planning Llystyn Isaf, Bryncir, Garndolbenmaen, Gwynedd, LL51 9LX

Codi to uwchben pwll piswail a iard fwydo amaethyddol presennol

Install roof on existing agricultural slurry pit and feeding shed 

Dolbenmaen Dolbenmaen
C21/0388/45/LL Full Planning Uned 1, Ystâd Ddiwydiannol Glan Y Don, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5YT

Estyniad unllawr y tu cefn i'r uned

Single storey extension to rear of unit

Pwllheli (North) Pwllheli