Application Details

Application Reference Number:
C20/0592/26/DT
Application Type:
Householder Planning
Proposal:
Adeiladu ffenestr bae. Construction of a bay window.
Decision:
Approved Subject to Conditions
Applicant:
Alun Roberts
Location:
Monfa, Caeathro, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2SS
Grid Reference:
250205.07, 361648.07
Ward:
Waunfawr
Community:
Waunfawr
Officer:
Elfyn Williams
Received Date:
27-07-2020
Valid Date:
03-08-2020
Proposed Committee Date:
Decision Issued Date:
16-09-2020
Application Status:
Decision Issued
 

  Location

Documents

Document Type Description Thumbnail Download/View
Decision Notice [Dec] Caniatau Download
Officer Report Officer Report Sorry, no preview available Download
Application Form Application Form - Without Personal Data Download
Plans The Location Plan Download
Plans Site & other Plans Download

Representations

Name Comment Thumbnail Date File
Awdurdod Priffyrdd Lleol (Gwasanaeth Trafnidiaeth a Chefn Gwlad)
Cyfeiriaf at y cais uchod a dymunaf ddatgan na fwriadaf roi argymhelliad gan y tybir na fuasai’r datblygiad arfaethedig yn cael effaith
andwyol ar unrhyw ffordd, neu ffordd arfaethedig.
 
I refer to the above application and wish to state that I do not propose to make a recommendation as the development is not considered
to have an adverse effect on any highway, or proposed highway.
 
Gareth Roberts
 
From: Cynllunio Gwynedd Planning <YXBwbGljYXRpb25faWQ6OjUwMDQxOjozNTEwMTU6OjE0Mw==@ebystallanol.gwynedd.llyw.cymru>


Sent: 04 August 2020 09:34

Subject: YMGYNGHORIAD CYNLLUNIO/PLANNING CONSULTATION:: Rhif Cais/App Ref: C20/0592/26/DT - Monfa, Caeathro, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2SS
 
Annwyl Syr/Madam
Hoffwn eich hysbysu bod y cais cynllunio a ddisgrifir uchod wedi'i dderbyn a byddwn yn ddiolchgar i chi gyflwyno eich sylwadau cyn
21 diwrnod o ddyddiad yr ebost hwn.   
Amgeir crynodeb o fanylion y cais ond gallwch weld manylion llawn y cais a chyflwyno eich sylwadau ar-lein drwy ddilyn y ddolen yma i'r system Dilyn
a Darganfod.   Bydd y manylion y cais sydd ar gael ar ein gwefan yn cael ei ddiweddaru yn rheolaidd i gynnwys unrhyw newidiadau, diwygiadau a'r penderfyniad.
Sylwch: os anfonwyd y llythyr yma atoch drwy e-bost gallwch gyflwyno eich sylwadau yn hawdd ac
yn gyfleus drwy glicio 'Ateb' ar yr e-bost hwnnw.  
Yn gywir
 
Elfyn Williams
Gwasanaeth Cynllunio, Cyngor Gwynedd
 
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
 
Dear Sir/Madam
I wish to inform you that the above planning application has been received and I would be grateful to receive your observations within
21 days of the date of this e-mail.
A summary of the application details is attached however you can view the full application details and submit your observations online by following this link to our

Track and Trace system.  The application details available on our website will be updated regularly to include any changes, amendments and decision.   

Please note: if this letter was sent to you by e-mail you can send us your observations quickly and easily by clicking 'Reply' on that e-mail.   
Yours faithfully
 
Elfyn Williams
Planning Service, Gwynedd Council
application_id=>>50041,communication_id=>>8231,contact_id=>>143